Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 83/1971 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o navázání přímé vědeckotechnické spolupráce mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik v oblasti meliorací a vodního hospodářství

Částka 23/1971
Platnost od 31.08.1971
Účinnost od 06.05.1971
Zrušeno k 02.12.1997
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

83

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 18. června 1971

o Dohodě o navázání přímé vědeckotechnické spolupráce mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik v oblasti meliorací a vodního hospodářství


Dne 6. května 1971 byla v Bratislavě podepsána Dohoda o navázání přímé vědeckotechnické spolupráce mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik v oblasti meliorací a vodního hospodářství.


Podle svého článku 10 vstoupila Dohoda v platnost dnem 6. května 1971.

Slovenské znění Dohody se vyhlašuje současně. *)


Ministr: Ing. Marko v. r.

Poznámky pod čarou

*) Zde se vyhlašuje české znění.


DOHODA

o navázání přímé vědeckotechnické spolupráce mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik v oblasti meliorací a vodního hospodářství

Za účelem dalšího rozšíření a prohloubení vědeckotechnické spolupráce na základě vzájemné socialistické dělby práce a stálé výměny pracovních zkušeností v oblasti meliorací a vodního hospodářství smluvní strany se dohodly na této Dohodě o navázání přímé vědeckotechnické spolupráce, která se bude uskutečňovat podle podmínek a zásad obsažených v Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o vytvoření Mezivládní československo-sovětské komise pro hospodářskou a vědeckotechnickou spolupráci, podepsané v Moskvě dne 27. listopadu 1963.

Článek 1

Přímá vědeckotechnická spolupráce se bude uskutečňovat v různých organizačních formách, včetně společného uskutečňování vědeckovýzkumných a projekčně konstrukčních prací, výměny vědeckotechnické dokumentace a informací a vzájemného vysílání odborníků a vědeckých pracovníků za účelem společných konzultací a výměny zkušeností o nejnovějších výsledcích vědy a techniky v oblasti meliorací a vodního hospodářství.

Realizaci přímé vědeckotechnické spolupráce na základě této Dohody budou uskutečňovat:

a) v oblasti vodního hospodářství

- z československé strany - ministerstvo lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky a ministerstvo lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky,

- ze sovětské strany - ministerstvo meliorací a vodního hospodářství Svazu sovětských socialistických republik;

b) v oblasti meliorací

- z československé strany - federální ministerstvo zemědělství a výživy Československé socialistické republiky,

- ze sovětské strany - ministerstvo meliorací a vodního hospodářství Svazu sovětských socialistických republik.

Článek 2

Přímá vědeckotechnická spolupráce se bude uskutečňovat v souladu s perspektivním a ročním plánem, v kterém bude uvedeno: tématika spolupráce, etapy prací, prováděcí lhůty, organizace, které budou řešit společné úkoly, druh a rozsah prací, lhůty vzájemných služebních cest a přijímání odborníků, povinnosti stran, týkající se výměny technické dokumentace a informací.

Při vypracovávání ročních plánů se strany budou řídit výsledky konzultací o perspektivních plánech rozvoje vědy a techniky, jakož i doporučeními v oblasti vědeckotechnické spolupráce, přijatými v rámci Rady vzájemné hospodářské pomoci.

Článek 3

Smluvní strany vypracují a vzájemně si do 1. října každého roku odevzdají k posouzení návrhy plánu přímé vědeckotechnické spolupráce na následující rok.

Roční plány budou smluvními stranami sjednávány do 31. prosince běžného roku s přihlédnutím k zhodnocení přímé vědeckotechnické spolupráce za uplynulý rok.

Článek 4

Návrhy stran na změny a doplňky k ročnímu plánu spolupráce, které vyvstanou v průběhu roku, se operativně projednají a odsouhlasí nejpozději v průběhu dvou měsíců a potom se zařadí do plánu přímé vědeckotechnické spolupráce.

Článek 5

Společné projektové a vědeckovýzkumné práce budou uskutečňovat příslušné organizace v souladu s odsouhlaseným pracovním plánem schváleným příslušnými ministerstvy, uvedenými v článku 1 této Dohody.

Článek 6

Vzájemné vysílání odborníků a vědeckých pracovníků na konzultace a výměnu zkušeností se bude uskutečňovat v souladu s ročními plány vědeckotechnické spolupráce.

Článek 7

Výměna vědeckotechnické dokumentace se bude uskutečňovat prostřednictvím příslušných orgánů stran způsobem stanoveným příslušnými mezivládními dokumenty. Výměna informací a hlavně informací o studiu vyspělých vědeckotechnických zkušeností v třetích státech se bude uskutečňovat přímou cestou.

Článek 8

Spolupracující ministerstva uvedená v článku 1 této Dohody si budou vyměňovat odborné články pro jejich uveřejnění v časopisech Československé socialistické republiky a Svazu sovětských socialistických republik v souladu s předpisy platnými v těchto státech.

Článek 9

Představitelé smluvních stran se setkávají nejméně jednou do roka, střídavě na území obou států, aby projednali návrhy ročních plánů vědeckotechnické spolupráce, jejich schválení, výměnu informací o splnění vzájemných závazků, zprávy vedoucích spolupracujících organizací o výsledcích společných prací, jakož i návrhy stran, zaměřené na zlepšení organizačních forem a zvýšení efektivnosti spolupráce.

Představitelé smluvních stran připravují společné informace o výsledcích přímé spolupráce pro jednání Stálé subkomise pro vědeckotechnickou spolupráci mezivládní Československo-sovětské komise pro hospodářskou a vědeckotechnickou spolupráci.

Článek 10

Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem jejího podpisu. Dohoda je uzavřena na neomezenou dobu. Oznámí-li jedna ze smluvních stran písemně svůj úmysl od Dohody ustoupit, Dohoda bude potom platit ještě šest měsíců.

Dáno v Bratislavě dne 6. května 1971 ve dvou vyhotoveních, v jazyce slovenském a ruském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za československou stranu:

ministr lesního a vodního hospodářství

Slovenské socialistické republiky

F. Hagara v. r.

Za sovětskou stranu:

náměstek ministra meliorací a vodního

hospodářství

Svazu sovětských socialistických republik

I. Borodavčenko v. r.

Přesunout nahoru