Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 82/1971 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o mezinárodní silniční dopravě

Částka 23/1971
Platnost od 31.08.1971
Účinnost od 05.06.1971
Zrušeno k 30.04.2004 (63/2004 Sb. m. s.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

82

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 5. června 1971

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o mezinárodní silniční dopravě


Dne 10. listopadu 1970 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o mezinárodní silniční dopravě.


Podle svého článku 13 odst. 1 vstoupila Dohoda v platnost dnem 5. června 1971.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr: Ing. Marko v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o mezinárodní silniční dopravě

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Spojeného království Velké Británie a Severního Irska

vedeny snahou usnadnit mezinárodní silniční dopravu mezi oběma státy a tranzitem jejich územím

se dohodly takto:

Všeobecná ustanovení

Článek 1

Definice

Pro účely této Dohody:

a) výraz "dopravce" znamená osobu (včetně právnické osoby), která je oprávněna buď v Československé socialistické republice nebo ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska, v souladu s příslušnými vnitrostátními předpisy přepravovat a přepravuje cestující nebo náklady po silnici za úplatu nebo na vlastní účet; obdobně je třeba vykládat výraz dopravce smluvní strany;

b) výraz "osobní vozidlo" znamená mechanicky poháněné vozidlo silniční dopravy, které:

(i) je konstruováno nebo přizpůsobeno pro použití a používáno pro přepravu cestujících po silnici;

(ii) má nejméně osm míst kromě místa řidiče;

(iii) je evidováno na území jedné smluvní strany a je ve vlastnictví nebo v užívání dopravce nebo pod jeho jménem, při čemž tento dopravce je oprávněn přepravovat cestující na tomto území;

(iv) je dočasně dovezeno na území druhé smluvní strany za účelem provádění mezinárodní přepravy cestujících na toto území z tohoto území nebo tranzitem tímto územím;

c) výraz "nákladní vozidlo" znamená v článku 11 této Dohody mechanicky poháněné vozidlo silniční dopravy, které:

(i) je konstruováno nebo přizpůsobeno pro použití a používáno pro přepravu nákladů po silnici;

(ii) je evidováno na území jedné smluvní strany a

(iii) je dočasně dovezeno na území druhé smluvní strany za účelem mezinárodní přepravy nákladů, jejich vykládky nebo nakládky v kterémkoliv místě na tomto území nebo za účelem přepravy nákladů tranzitem tímto územím;

anebo se tímto výrazem rozumí přívěs nebo návěs pro připojení k takovému nákladnímu vozidlu a dále v této Dohodě znamená tento výraz nákladní vozidlo, které je ve vlastnictví nebo v užívání dopravce nebo pod jeho jménem, při čemž tento dopravce je oprávněn přepravovat náklady na území, kde je toto vozidlo evidováno;

d) výraz "území", pokud se týká Československé socialistické republiky, znamená teritorium České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky;

e) výraz "území", pokud se týká Spojeného království, znamená Anglii, Wales, Skotsko a Severní Irsko.

Článek 2

Příslušné orgány

Smluvní strany si vzájemně písemně oznámí, které orgány jsou příslušné pro účely této Dohody na jejich územích.

Článek 3

Dodržování a používání silničních dopravních předpisů

Dopravce jedné smluvní strany je povinen na území druhé smluvní strany dodržovat vnitrostátní předpisy platné na tomto území, týkající se silniční dopravy a silničního provozu, pracovních hodin a maximálně přípustné doby řízení vozidla, včetně ustanovení mezinárodních úmluv nebo dohod, které platí na tomto území.

Článek 4

Porušení předpisů

(1) V případě porušení ustanovení této Dohody provozovatelem osobního nebo nákladního vozidla anebo řidičem takového vozidla, může příslušný orgán smluvní strany, na jejímž území došlo k porušení (aniž by se vzdal zákonných sankcí, jež mohou být uplatněny soudy nebo výkonnými orgány této smluvní strany), oznámit porušení příslušnému orgánu druhé smluvní strany, který může provést příslušná opatření podle svých vnitrostátních předpisů.

(2) Příslušný orgán, který obdržel takové oznámení, informuje v nejkratší možné době příslušný orgán druhé smluvní strany o provedeném opatření.

Přeprava cestujících

Článek 5

Příležitostné přepravy cestujících

(1) Dopravce jedné smluvní strany může použít osobní vozidlo pro následující mezinárodní přepravy cestujících na území druhé smluvní strany, aniž od něho bude k tomuto účelu požadováno povolení podle vnitrostátních předpisů druhé smluvní strany:

a) "zájezdy při zavřených dveřích", tj. přepravy na území nebo přes území druhé smluvní strany, při kterých osobní vozidlo vstoupí na toto území a opustí toto území, aniž by na něm přistoupili nebo vystoupili cestující;

b) "přepravy ve směru tam", tj. přepravy, při kterých skupina cestujících je přepravena dopravcem jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany k přechodnému pobytu a osobní vozidlo opustí toto území prázdné;

c) "přepravy ve směru zpět", tj. přepravy, při kterých dopravce jedné smluvní strany použije prázdného osobního vozidla ke vstupu na území druhé smluvní strany a přepraví skupinu cestujících zpět na území, na němž je dopravce oprávněn provádět přepravu, přičemž každý z těchto cestujících:

(i) byl přepraven na území druhé smluvní strany tímto dopravcem a

(ii) před započetím této přepravy sjednal kontrakt pro obě jízdy po území smluvní strany, na němž je dopravce oprávněn provádět přepravu

(2) Nahrazení osobního vozidla, které se stalo nepojízdným při provádění výše uvedených přeprav, jiným osobním vozidlem se může rovněž uskutečnit bez povolení.

Článek 6

Jiné přepravy cestujících

Mezinárodní přepravy cestujících (kromě přeprav uvedených v článku 5 této Dohody), které jsou prováděny dopravcem jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany, podléhají povolovacímu řízení podle vnitrostátních předpisů platných na tomto území.

Přeprava nákladů

Článek 7

Žádosti o povolení

(1) Dopravce jedné smluvní strany si vyžádá povolení k provedení mezinárodní přepravy nákladů po silnici - s výjimkou přeprav uvedených v článku 8 této Dohody - na území nebo z území druhé smluvní strany nebo tranzitem tímto územím. Povolení vydává:

a) dopravcům, kteří jsou oprávněni provozovat přepravu v Československé socialistické republice, příslušný orgán v Československé socialistické republice nebo jiný orgán v Československé socialistické republice pověřený touto činností;

b) dopravcům, kteří jsou oprávněni provozovat přepravu ve Spojeném království, příslušný orgán ve Spojeném království nebo jiný orgán ve Spojeném království pověřený touto činností.

(2) Povolení opravňuje k jedné jízdě na území druhé smluvní strany tam i zpět nebo k jedné tranzitní jízdě tímto územím tam i zpět.

(3) Vzor povolení dohodnou příslušné orgány smluvních stran.

(4) Příslušný orgán jedné smluvní strany zašle příslušnému orgánu druhé smluvní strany přiměřený počet platných nevyplněných povolení.

Článek 8

Přepravy nepodléhající povolení

Povolení podle článku 7 této Dohody se nevyžadují pro:

a) přepravy poškozených vozidel;

b) přepravy uměleckých děl;

c) příležitostné přepravy předmětů a zařízení určených výhradně pro reklamu nebo k výchovným účelům;

d) přepravy věcí, zařízení nebo zvířat určených pro divadelní, hudební, filmová nebo cirkusová představení nebo sportovní podniky, výstavy nebo veletrhy, nebo pro rozhlasová nebo televizní nebo filmová natáčení, a to jak při cestě tam, tak i zpět;

e) přepravy nákladů pro veletrhy a výstavy;

f) přepravy pohřební;

g) přepravy poštovních zásilek;

h) přepravy stěhovaných svršků prováděné podniky, které mají k tomuto účelu zvláštní personál a zařízení;

i) přepravy nákladů v motorových nákladních vozidlech, jejichž užitečný náklad (včetně přívěsu) nepřesahuje 1000 kg;

j) přepravy nákladů na letiště a z letiště v případě odklonění leteckých služeb;

k) přepravy zvířecích zdechlin určených k likvidaci (nikoliv pro spotřebu);

l) přepravy včel a rybího plůdku;

m) přepravy nákladů v přívěsech nebo návěsech, které jsou ve vlastnictví nebo v užívání nebo pod jménem dopravce jedné smluvní strany, pokud tyto přívěsy nebo návěsy nejsou taženy tahačem evidovaným na území této smluvní strany.

Článek 9

Zpětné náklady

(1) Dopravce jedné smluvní strany může po dodání nákladů na území druhé smluvní strany převzít na tomto území náklad pro zpětnou přepravu.

(2) Dopravce jedné smluvní strany může podle ustanovení odstavce 3 tohoto článku vstoupit s prázdným nákladním vozidlem na území druhé smluvní strany za účelem převzetí nákladů pro přepravu.

(3) Dopravce jedné smluvní strany, který chce převzít náklad na území

a) třetího státu pro dodání na území druhé smluvní strany nebo

b) druhé smluvní strany pro dodání do třetího státu, požádá u příslušného orgánu druhé smluvní strany o povolení k provedení takové přepravy.

Článek 10

Vyloučení kabotáže

Tato Dohoda nedovoluje dopravci jedné smluvní strany převzít náklad k přepravě mezi dvěma místy ležícími na území druhé smluvní strany.

Článek 11

Zdanění

(1) Nákladní vozidla evidovaná na území jedné smluvní strany, která jsou ve vlastnictví osob sídlících na tomto území, jsou osvobozena od daní a dávek zatěžujících provoz nebo užívání vozidel a od poplatků za vydání povolení k přepravě na území druhé smluvní strany.

(2) Osvobození uvedená v odstavci 1 tohoto článku se nevztahují na daně nebo na dávky ze spotřeby pohonných hmot nebo na zvláštní poplatky (náhrady za použití určitých mostů, tunelů, přívozů nebo úseků silnice).

(3) Osvobození uvedená v odstavci 1 tohoto článku budou poskytnuta na území každé smluvní strany vozidlům, na která se vztahují ustanovení tohoto odstavce, pokud budou splněny podmínky stanovené v platných celních předpisech na tomto území o dočasném dovozu bez placení dovozních cel a daní vybíraných při dovozu.

Závěrečná ustanovení

Článek 12

Provádění Dohody

(1) Na žádost příslušného orgánu jedné smluvní strany poskytne příslušný orgán druhé smluvní strany základní dostupné údaje týkající se vývoje přeprav prováděných na základě této Dohody.

(2) Na žádost jednoho nebo druhého příslušného orgánu zástupci obou stran se sejdou v dohodnutém termínu jako Smíšená komise, aby přezkoumali provádění této Dohody a v případě potřeby dohodli počet povolení za účelem pokrytí běžných a předpokládaných požadavků na přepravu nákladů po silnici.

Článek 13

Platnost Dohody

(1) Každá ze smluvních stran oznámí druhé smluvní straně, že splnila postup vyžadovaný vnitrostátními předpisy pro vstup Dohody v platnost. Dohoda vstoupí v platnost třicet dnů po datu uvedeném na pozdějším z těchto oznámení.

(2) Dohoda zůstane v platnosti jeden rok po jejím vstupu v platnost. Zůstane v platnosti i nadále, pokud nebude písemně vypovězena jednou ze smluvních stran v šestiměsíční výpovědní lhůtě.

Na důkaz toho podepsaní, k tomu účelu řádně zmocnění, podepsali tuto Dohodu.

Dáno v Praze dne 10. listopadu 1970, ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a anglickém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Dr. Jar. Podzimek v.r.

Za vládu Spojeného království Velké Británie a Severního Irska:

Howard Smith v.r.

Přesunout nahoru