Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 81/1971 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o zřízení a činnosti Domu sovětské vědy a kultury v Praze

Částka 23/1971
Platnost od 31.08.1971
Účinnost od 12.05.1971
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

81

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 1. června 1971

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o zřízení a činnosti Domu sovětské vědy a kultury v Praze


Dne 12. května 1971 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o zřízení a činnosti Domu sovětské vědy a kultury v Praze.


Podle svého článku 11 vstoupila Dohoda v platnost dnem 12. května 1971.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr:

Ing. Marko v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o zřízení a činnosti Domu sovětské vědy a kultury v Praze

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Svazu sovětských socialistických republik vedeny snahou, v duchu Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci sjednané mezi oběma státy dne 6. května 1970, dále prohlubovat vzájemnou spolupráci v oblasti politických, vědeckých a kulturních vztahů, rozhodly se uzavřít tuto dohodu:

Článek 1

Vláda Československé socialistické republiky souhlasí se zřízením vědeckého a kulturního střediska Svazu sovětských socialistických republik v Československé socialistické republice.

Toto středisko ponese název "Dům sovětské vědy a kultury v Praze" (dále jen Dům).

Článek 2

Posláním Domu je napomáhat upevňování věčného a nerozborného přátelství mezi národy Československa a Sovětského svazu, seznamování československé veřejnosti s úspěchy Sovětského svazu, dosaženými při výstavbě komunismu, s úspěchy sovětské vědy, techniky, literatury a umění, se zahraniční politikou sovětského státu a se životem sovětských lidí.

Dům vyvíjí svoji činnost v Československé socialistické republice v těsné spolupráci se Společností sovětsko-československého přátelství, jakož i se Svazem československo-sovětského přátelství, s československými státními a společenskými orgány a organizacemi, kterým poskytuje nezbytnou pomoc při rozvoji přátelských kulturních a vědeckých styků mezi oběma státy.

Dům se opírá ve své činnosti o plány vědecké a kulturní spolupráce mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik, jakož i o plány spolupráce československých a sovětských společenských organizací.

Článek 3

Činnost Domu bude zajišťovat a financovat Svaz sovětských společností pro přátelství a kulturní styky se zahraničím. Tato činnost se uskutečňuje za aktivní podpory sovětských státních a společenských orgánů a organizací.

Dům je samostatnou právnickou osobou, jehož činnost zahrnuje celé území Československé socialistické republiky a řídí se příslušnými právními předpisy, platnými v Československé socialistické republice.

Článek 4

Ředitel Domu je plně odpovědný za jeho činnost a za dodržování právních předpisů, platných v Československé socialistické republice.

Na sovětské státní občany, vysílané k působení v Domě, se vztahují příslušné československé právní předpisy, jakož i příslušné dohody uzavřené mezi oběma státy.

Článek 5

K zabezpečení činnosti Domu mohou být zaměstnáni místní pracovníci z řad československých státních občanů nebo sovětských státních občanů, žijících v Československé socialistické republice.

Na československé státní občany a na sovětské státní občany, kteří mají trvalé bydliště v Československé socialistické republice, se vztahuje pracovní a sociální zákonodárství Československé socialistické republiky.

Tito pracovníci budou najímáni prostřednictvím Správy služeb diplomatickému sboru ministerstva zahraničních věcí Československé socialistické republiky.

Článek 6

Při své činnosti Dům široce využívá různých způsobů informační a kulturně masové práce:

- pořádá k různým otázkám vědy, techniky, kultury a společensko-politické činnosti přednášky, besedy, tématické večery, setkání s československými a sovětskými zasloužilými pracovníky průmyslu a zemědělství, pracovníky v oboru vědy, techniky, literatury a umění;

- organizuje práci vědeckotechnické knihovny, jakož i knihovny umělecké literatury a metodického kabinetu ruského jazyka, systematicky napomáhá učitelům ruského jazyka v Československé socialistické republice i těm, kdo se samostatně učí ruskému jazyku;

- pořádá tiskové konference a setkání s československou veřejností, zástupci tisku, rozhlasu a televize, rozšiřuje sovětské zpravodajské publikace a informační materiály o Sovětském svazu, včetně vlastních publikací a informačních materiálů;

- pořádá bezplatně veřejné promítání uměleckých, dokumentárních, populárně vědeckých a amatérských filmů, filmové festivaly, koncerty a vystoupení československých a sovětských umělců a účastníků umělecké tvořivosti;

- organizuje výstavy o různých oblastech činnosti a života národů Sovětského svazu, o přátelství a spolupráci československého a sovětského lidu;

- poskytuje československým organizacím a občanům k dočasnému bezplatnému užívání filmy, výstavy, knihy, gramofonové desky, magnetofonové záznamy, diapozitivy a diafilmy;

- organizuje kluby milovníků sovětské hudby, divadla, kina, výtvarného umění apod.;

- pořádá kulturní programy, různá setkání a jiné akce pro děti.

Článek 7

Za účelem zkoumání požadavků a přání různých vrstev obyvatelstva Československé socialistické republiky může Dům, s cílem zlepšování své práce, organizovat společenské komise pro různé druhy zaměření činnosti Domu, do nichž se mohou zapojit českoslovenští občané, kteří o to projeví zájem.

Článek 8

Československá socialistická republika poskytne Domu na základě zvláštní dohody prostory pro jeho činnost.

Dům bude ke své činnosti využívat konferenční sál, promítací a přednáškovou síň, výstavní síně, vědeckotechnickou knihovnu a knihovnu umělecké literatury s čítárnami, metodický kabinet ruského jazyka, filmotéku, fototéku a fonotéku a další přijímací a služební místnosti, jakož i prodejnu sovětského zboží a restauraci.

Prodejna a restaurace budou provozovány československými hospodářskými organizacemi a budou vyvíjet svoji činnost za podpory sovětské strany na základě zvláštních dohod mezi Domem a těmito organizacemi.

Článek 9

Vnitřní vybavení Domu, kulturně osvětové zařízení, dopravní prostředky Domu, kancelářské potřeby, jakož i knihy, časopisy, gramofonové desky a jiné propagační a informační materiály, určené pro činnost Domu, se propouštějí beze cla za podmínky, že nebudou zcizeny.

Článek 10

Příslušné orgány smluvních stran mohou k této dohodě v případě potřeby sjednávat příslušné protokoly.

Článek 11

Tato dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu.

Tato dohoda se uzavírá na neomezenou dobu a může být písemně vypovězena každou ze smluvních stran na základě šestiměsíční výpovědní lhůty.

Sepsáno v Praze dne 12. května 1971 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a ruském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky:

M. Lúčan v. r.

Za vládu Svazu sovětských socialistických republik:

S. Červoněnko v. r.

Přesunout nahoru