Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 76/1971 Sb.Vyhláška federálního ministerstva vnitra o Pomocné stráži Veřejné bezpečnosti

Částka 22/1971
Platnost od 30.08.1971
Účinnost od 30.08.1971
Zrušeno k 01.07.1974 (40/1974 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

76

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva vnitra

ze dne 19. srpna 1971

o Pomocné stráži Veřejné bezpečnosti

Federální ministerstvo vnitra stanoví v dohodě s ministerstvy vnitra České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky podle § 11 odst. 2 zákona č. 70/1965 Sb., o Sboru národní bezpečnosti:


§ 1

(1) Zajišťování ochrany veřejného pořádku a bezpečnosti vyžaduje součinnost Veřejné bezpečnosti s občany. Výrazem této organizované součinnosti je Pomocná stráž Veřejné bezpečnosti.

(2) Členové Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti zejména pomáhají při zajišťování ochrany veřejného pořádku, bezpečnosti osob a majetku, zajišťování bezpečnosti a plynulosti dopravy a ochraně státních hranic; přitom iniciativně působí k tomu, aby nedocházelo k porušování veřejného pořádku a aby se včas odstraňovaly příčiny, které vedou k jeho porušování.

§ 2

(1) Členy Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti se mohou stát dobrovolně se hlásící českoslovenští státní občané starší 21 let, kteří jsou oddáni socialistickému společenskému a státnímu zřízení a požívají všeobecné vážnosti a důvěry.

(2) Členy Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti ustanovují náčelníci okresních oddělení Veřejné bezpečnosti na doporučení národních výborů nebo státních, hospodářských a společenských orgánů a organizací.

(3) Členové Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti působí v obvodu okresního oddělení Veřejné bezpečnosti, ve kterém byli ustanoveni. Ve výjimečných případech mohou být se svým souhlasem použiti k plnění svých úkolů i mimo obvod okresu.

§ 3

(1) Členové Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti skládají do rukou náčelníka okresního oddělení Veřejné bezpečnosti tento slib:

"Já, člen Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti, slavnostně slibuji, že budu chránit Československou socialistickou republiku, zájmy dělnické třídy, všeho pracujícího lidu a aktivně přispívat k ochraně veřejného pořádku, bezpečnosti osob a majetku.

Při své činnosti budu dodržovat zákony a jiné právní předpisy a zachovávat státní a služební tajemství. Tak slibuji!"

(2) Po složení slibu se členovi Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti předá průkaz člena Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti a rukávová páska Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti .

§ 4

(1) Z členů Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti se po dohodě s příslušnými národními výbory vytvářejí jednotky Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti.

(2) Jednotku Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti řídí zpravidla náčelník obvodního oddělení Veřejné bezpečnosti prostřednictvím vedoucího jednotky. Vedoucího jednotky jmenuje náčelník okresního oddělení Veřejné bezpečnosti po projednání s příslušnými národními výbory.

§ 5

(1) Při plnění úkolů musí být členové Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti zevně označeni rukávovou páskou Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti. Rukávová páska se nosí na levém záloktí.

(2) Rukávová páska je žluté barvy , 105 mm široká, s modrými písmeny "PS VB" o výšce 35 mm a šířce 20 mm a je opatřena otiskem kulatého razítka příslušného okresního oddělení Veřejné bezpečnosti.

(3) Při plnění úkolů jsou členové Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti veřejnými činiteli.

§ 6

(1) Členům Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti, jsou-li zevně označeni, jsou z práv příslušníků Sboru národní bezpečnosti svěřena tato oprávnění:

a) vyzvat občana, aby upustil od jednání, které narušuje veřejný pořádek nebo od jiného nezákonného jednání;

b) na místě napomenout občana, který porušil veřejný pořádek;

c) v odůvodněných případech vyzvat občana k prokázání totožnosti;

d) předvést na útvar Sboru národní bezpečnosti osobu, která nemůže svoji totožnost hodnověrně prokázat nebo která hrubým způsobem narušuje veřejný pořádek, zejména výtržnostmi nebo jiným nepřístojným chováním;

e) v odůvodněných případech zastavovat vozidla a požadovat doklady předepsané pro řízení a provoz vozidla; za snížené viditelnosti nesmí zastavovat vozidla mimo obec;

f) zakázat jízdu řidiči, jehož schopnost k řízení je snížena vlivem alkoholu, nebo jestliže technický stav vozidla ohrožuje bezpečnost a plynulost provozu;

g) s cílem zajistit důkazní prostředky při spáchání trestného činu, přečinu a přestupku činit dotazy, zda a které osoby o nich mohou podat informace, a to do doby, než se dostaví orgány Sboru národní bezpečnosti;

h) je-li nebezpečí z prodlení, provést nezbytné úkony k zajištění místa činu a k e zjištění přítomných osob.

(2) Pokud členové Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti vykonávají službu s příslušníky Veřejné bezpečnosti, jsou oprávněni za podmínek stanovených zákonem č . 70/1965 Sb., o Sboru národní bezpečnosti, použít obušek nebo chemický slzotvorný prostředek.

(3) Při plnění svých úkolů uplatňují členové Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti především prostředky výchovy a prevence. Zákrok provádějí jen, je-li to nezbytně nutné a mají-li za to, že bude úspěšný.

§ 7

Členové Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti jsou povinni:

a) při výkonu své funkce zachovávat zákony a jiné právní předpisy; při jednání musí vystupovat rozvážně a zdvořile a dbát na náležitou vážnost, čest a důstojnost občanů a svoji vlastní;

b) aktivně plnit úkoly Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti, zvyšovat své politické a odborné znalosti a prokazovat připravenost pro plnění úkolů ve stanoveném rozsahu;

c) zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděli v souvislosti s plněním úkolů člena Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti a které v obecném zájmu nebo v zájmu zúčastněných osob vyžadují, aby zůstaly utajeny před nepovolanými osobami, pokud této povinnosti nejsou výslovně zproštěni.

§ 8

(1) Každý je povinen uposlechnout pokynů a výzev členů Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti, které vydají při plnění svých úkolů.

(2) Na požádání se členové Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti při plnění svých úkolů prokáží průkazem člena Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti.

§ 9

Za mimořádný výkon služby a výsledky v práci mohou být členům Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti uděleny věcné a peněžité odměny.

§ 10

(1) Člen Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti musí být náčelníkem okresního oddělení Veřejné bezpečnosti uvolněn z Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti, jestliže o to požádá.

(2) Člen Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti může být náčelníkem okresního oddělení Veřejné bezpečnosti zbaven členství v Pomocné stráži Veřejné bezpečnosti, jestliže náležitě neplní své povinnosti nebo dopustí-li se jednání, které je s funkcí člena Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti neslučitelné.

§ 11

Pro úhradu škod členům Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti, které utrpěli při výkonu své činnosti nebo v přímé souvislosti s ní, se použije ustanovení § 13 zákona č. 70/1965 Sb., o Sboru národní bezpečnosti.


§ 12

Zrušuje se vyhláška ministra vnitra č. 56/1962 Sb., o Pomocné stráži Veřejné bezpečnosti.


§ 13

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr: Ing. Kaska, CSc.

Přesunout nahoru