Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 75/1971 Sb.Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o typizaci ve výstavbě

Částka 22/1971
Platnost od 30.08.1971
Účinnost od 01.10.1971
Zrušeno k 01.01.1978 (95/1977 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

75

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj

ze dne 9. srpna 1971

o typizaci ve výstavbě

Federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 53 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, a podle § 16 odst. 1 písm. b) zákona č. 84/1958 Sb., o územním plánování:


ČÁST PRVNÍ

Úvodní ustanovení

§ 1

Účel typizace

(1) Typizace ve výstavbě je důležitým činitelem státní technické a hospodářské politiky ve výstavbě a zejména při zvyšování kvality staveb, zajišťování souladu uživatelských nároků ve výstavbě a hledisek racionalizace a zprůmyslňování procesů v provádění staveb a ve výrobě stavebních konstrukcí, jejich částí a technických zařízení stavebních objektů.

(2) Typizace ve výstavbě je plánovitá racionalizační činnost, která spočívá v účelném výběru a stanovení osvědčených, navzájem koordinovaných technických řešení vhodných pro opakované použití.

(3) Typizační činnost je zaměřena zejména na:

- jednotné usměrňování metody a organizace typizace

- zajišťování návaznosti na výsledky ostatních racionalizačních činností a na výsledky výzkumu, vývoje a experimentálního ověřování ve výstavbě

- uplatňování technologicky stejnorodých procesů ve výrobě

- uspokojování uživatelských nároků ve výstavbě

- stabilizaci základních parametrů technických řešení ve výstavbě a podmínek důležitých pro rozvoj efektivní specializace, koncentrace, mechanizace a automatizace výrob

- sjednocování normativní základny v rámci specializace a kooperace členských zemí Rady vzájemné hospodářské pomoci a dohod o vědecko-technické spolupráci

- soustavnou kontrolu a vyhodnocování výsledků typizace z hlediska ochrany společenských zájmů ve výstavbě.

§ 2

Výsledné nástroje typizace

(1) Výsledným nástrojem typizace ve výstavbě jsou typizační směrnice (§ 7) a typové podklady (§ 8).

(2) Typizační směrnice a typové podklady musí být v souladu s technickými normami a jinými právními předpisy. *)

§ 3

Zpracování výsledných nástrojů typizace

(1) Zpracování **) typizačních směrnic a typových podkladů financovaných zcela nebo zčásti ze státních rozpočtů zajišťují:

a) typizační směrnice všeobecné [§ 7 odst. 1 písm. a)] - federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj;

b) typizační směrnice a typové podklady pro projektování stavebních objektů nebo jejich prostorových částí [§ 7 odst. 1 písm. b) a § 8 odst. 1 písm. a)] - ústřední orgány investorské, a to v oblastech, za jejichž řízení odpovídají;

c) typizační směrnice a typové podklady pro navrhování, výpočet a provádění stavebních konstrukcí, jejich prvků nebo soustav ***) a technických zařízení stavebních objektů, jejich prvků nebo soustav [§ 7 odst. 1 písm. c) a § 8 odst. 1 písm. b) a písm. c)] - ústřední orgány dodavatelské, a to v oblastech, za jejichž řízení odpovídají, výjimečně též ústřední orgány investorské, a to v případech stanovených v plánu typizace.

(2) Zpracování typových podkladů uvedených v předchozím odstavci písm. c) financovaných zcela z jiných zdrojů než ze zdrojů státních rozpočtů zajišťují střední články řízení.

ČÁST DRUHÁ

Příprava typizačních směrnic a typových podkladů

§ 4

Výchozí podklady

(1) Výchozím podkladem pro zpracování typizačních směrnic jsou zpravidla typizační studie. Výchozím podkladem pro zpracování typových podkladů jsou podle potřeby typizační studie a vždy typizační úkoly.

(2) Zpracování výchozích podkladů zajišťují ty ústřední orgány, popřípadě střední články řízení, které zajišťují zpracování typizačních směrnic a typových podkladů.

§ 5

Typizační studie

(1) Typizační studie jsou rozborové typizační práce, které slouží:

a) ke zdokonalování metod typizace,

b) ke zjištění technických, ekonomických a jiných souvislostí a podmínek pro přípravu a realizaci složitých nebo dlouhodobých programů typizace ve výstavbě,

c) ke zjištění nebo ověření podmínek pro vypracování typizačních směrnic nebo typových podkladů se zvláštním zřetelem na koordinaci uživatelských a výrobních hledisek ve výstavbě.

(2) Typizační studie obsahují zejména

- vymezení předmětu a účelu

- návrh řešení

- přehled souvisících typizačních směrnic, typových podkladů, technických norem a jiných právních předpisů

- zjištění předpokládaného rozsahu užití

- ověření souladu požadavků na vlastnosti stavebních objektů, stavebních konstrukcí a technických zařízení stavebních objektů s jejich technickým řešením

- ověření možností výrobního zajištění

- orientační technicko-hospodářské ukazatele a jejich porovnání s vyhlášenými ukazateli

- vyhodnocení navržených řešení, popřípadě jejich variant

- závěry a návrhy opatření, popřípadě návrh typizačního úkolu.

(3) Přijaté závěry a návrhy opatření typizační studie se musí v další typizační činnosti využívat.

§ 6

Typizační úkol

(1) Typizační úkol vymezuje požadavky a podmínky pro vypracování a využití typového podkladu.

(2) Typizační úkol je podkladem

- pro posouzení efektivnosti uplatnění typového podkladu

- pro rozhodnutí o dalším postupu prací

- pro zařazení typového podkladu do návrhu plánu typizace.

(3) Typizační úkol zejména obsahuje:

- určení předmětu, účelu a požadovaných parametrů typového podkladu

- určení způsobu, rozsahu a hloubky vypracování typového podkladu, a to podle obdoby projektové technické dokumentace

- požadavky na ověření typového podkladu, popř. na provedení zkoušek

- předpokládaný rozsah uplatnění typového podkladu

- předpokládané náklady na vypracování a ověření typového podkladu

- předpoklad dosažitelných výsledků, cenový limit a orientační technicko-hospodářské ukazatele a jejich porovnání s vyhlášenými ukazateli, věcný a časový vztah k úkolům výzkumu, vývoje, experimentálního ověřování ve výstavbě a k výrobnímu ověření

- vztah k vypracovaným nebo připravovaným typizačním směrnicím, typovým podkladům, popřípadě typizačním studiím, které věcně souvisí s předmětem typizačního úkolu

- harmonogram předpokládaného průběhu zpracování a ověření typového podkladu a předpokládaných termínů přípravy a realizace výrobního zajištění

- doklady o projednání podle odstavce (4).

(4) Orgán, který zajišťuje zpracování typizačního úkolu, nebo jím pověřený zpracovatel je povinen projednat návrh typizačního úkolu s dotčenými orgány státní správy, které podle zvláštních předpisů hájí veřejné zájmy při výstavbě, s budoucím zpracovatelem typového podkladu a s výrobci a dodavateli, které určí jejich nadřízený ústřední orgán.

ČÁST TŘETÍ

Obsah typizačních směrnic a typových podkladů

§ 7

Typizační směrnice

(1) Podle předmětu se rozlišují:

a) typizační směrnice všeobecné

b) typizační směrnice pro projektování stavebních objektů nebo jejich prostorových částí

c) typizační směrnice pro navrhování, výpočet a provádění stavebních konstrukcí, jejich prvků nebo soustav a technických zařízení stavebních objektů, jejich prvků nebo soustav.

(2) Typizační směrnice všeobecné obsahují základní a společná ustanovení pro provádění typizace ve výstavbě. Stanoví otázky skladebné a funkční koordinace z hledisek modulových, rozměrových, parametrických řad apod., názvosloví, klasifikaci a značení, členění obsahu a grafické úpravy typových řešení, jakož i způsob informací o výsledcích typizace ve výstavbě.

(3) Typizační směrnice pro projektování stavebních objektů nebo jejich prostorových částí stanoví:

- hodnoty požadovaných vlastností a výběr provozních a rozměrových schémat

- způsob a postup projektování a hodnocení

- vazby na vlastnosti, schémata nebo řešení stavebních konstrukcí a technických zařízení

- příklady provozních a technických řešení

- orientační technicko-hospodářské ukazatele.

(4) Typizační směrnice pro navrhování, výpočet a provádění stavebních konstrukcí, jejich prvků nebo soustav a technických zařízení stavebních objektů, jejich prvků nebo soustav stanoví:

- hodnoty požadovaných vlastností, výběr schémat funkčních, rozměrových a konstrukčních a výběr charakteristik materiálových a technologických

- způsob a postup navrhování, výpočtu, provádění a hodnocení

- konstrukční pokyny

- příklady technických řešení, zejména osazovacích a spojovacích detailů

- orientační technicko-hospodářské ukazatele.

§ 8

Typové podklady

(1) Typový podklad je dokumentací řešení

a) stavebních objektů nebo jejich prostorových částí nebo

b) stavebních konstrukcí, jejich prvků nebo soustav nebo

c) technických zařízení stavebních objektů, jejich prvků nebo soustav.

(2) Typový podklad se zpracovává na podkladě schváleného typizačního úkolu.

(3) Typový podklad slouží k vypracování

a) přípravné a projektové dokumentace nebo

b) výrobní dokumentace pro výrobu a provádění stavebních konstrukcí, jejich prvků nebo soustav, technických zařízení stavebních objektů a jejich prvků nebo soustav nebo

c) technologických pravidel.

(4) Typový podklad obsahuje

- podmínky pro jeho užívání

- způsob, kterým se prokáže správnost jeho užití

- ekonomické porovnání s dosavadními typovými podklady při předpokládaném rozsahu uplatnění navrhovaného typového podkladu

- návrh informačního nebo katalogového listu

- dispoziční, provozní a objemová řešení a volbu technických řešení stavebních konstrukcí a technických zařízení stavebních objektů nebo jejich prostorových částí v souladu s podmínkami pro jejich užívání a v souladu s dispozičním, provozním a objemovým řešením - jde-li o stavební objekty nebo jejich prostorové části

- technická řešení v souladu s požadavky na skladebnost, zaměnitelnost, dispoziční, provozní a objemová řešení objektů nebo jejich prostorových částí - jde-li o stavební konstrukce a technická zařízení stavebních objektů, jejich prvků nebo soustav

- doklady o projednání podle odstavce (6).

(5) Členění a směrný obsah jednotlivých částí typového podkladu jsou uvedeny v příloze této vyhlášky.

(6) Orgán, který zajišťuje zpracování typového podkladu, nebo jím pověřený zpracovatel je povinen projednat návrh typového podkladu podle obdoby ustanovení § 6 odst. 4.

(7) Jestliže zvláštní předpisy nebo typizační úkol stanoví nebo schvalující orgán (§ 11) vyžaduje provedení zkoušek, připojuje se k návrhu typového podkladu jako doklad protokol o zkouškách provedených státní nebo jinou oprávněnou zkušebnou.

ČÁST ČTVRTÁ

Posuzování návrhů typizačních směrnic, typizačních úkolů a typových podkladů, jejich schvalování, závaznost a uveřejnění

§ 9

Návrhy typizačních směrnic, typizačních úkolů a typových podkladů podléhají schválení po předchozím posouzení.

§ 10

Posuzování

(1) Posuzování návrhů typizačních směrnic, typizačních úkolů a typových podkladů provádí a souhrnný posudek vypracovává schvalující orgán (§ 11) sám nebo organizace, u které schvalující orgán posouzení zajistí; takovými organizacemi mohou být výzkumné nebo projektové organizace, zkušební ústavy nebo státní zkušebny, vysoké školy, popř. jiné odborně způsobilé organizace.

(2) Při posuzování se sleduje zejména:

- technicko-ekonomická a architektonická úroveň

- uspokojování uživatelských nároků

- splnění požadavků na racionalizaci výstavby a výroby

- uplatnění výsledků výzkumu a vývoje

- zabezpečení plánovaného výrobního programu

- zajištění materiálové a výrobní základny

- zajištění odbytových možností a vazeb na mezinárodní spolupráci

- zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

- dodržení standardu životního prostředí

- cenová úroveň a souhrnná efektivnost

- soulad s technickými normami a jinými právními předpisy.

(3) Federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj stanoví podle potřeby podrobněji způsob a postup posuzování návrhů typizačních směrnic, typizačních úkolů a typových podkladů zvláštními pokyny.

§ 11

Schvalování

(1) Návrhy typizačních směrnic, typizačních úkolů a typových podkladů, jejichž zpracování je financováno zcela nebo zčásti z prostředků státních rozpočtů, schvalují, jde-li o

a) typizační směrnice všeobecné - federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj;

b) typizační směrnice, typizační úkoly a typové podklady pro stavební objekty nebo jejich prostorové části investorská ministerstva, jde-li však o bytovou výstavbu, ministerstvo výstavby a techniky ČSR nebo ministerstvo výstavby a techniky SSR;

c) typizační směrnice, typizační úkoly a typové podklady pro stavební konstrukce, jejich prvky nebo soustavy a technická zařízení stavebních objektů, jejich prvků nebo soustav dodavatelská ministerstva.

(2) Typizační úkoly a typové podklady, jejichž zpracování není financováno zcela nebo zčásti z prostředků státních rozpočtů, schvalují

a) generální ředitelství nebo jiné střední články řízení v případech, kde na ně nadřízené ústřední orgány po dohodě s federálním ministerstvem pro technický a investiční rozvoj, popřípadě s ministerstvem výstavby a techniky ČSR nebo ministerstvem výstavby a techniky SSR přenesou schvalovací pravomoc

b) nadřízené ústřední orgány v ostatních případech.

(3) Dodavatelská ministerstva mohou přenést schvalovací pravomoc podle odst. 1 písm. c) v jednotlivých případech se souhlasem federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, popřípadě ministerstva výstavby a techniky ČSR nebo ministerstva výstavby a techniky SSR a příslušného investorského ministerstva na podřízená generální ředitelství nebo jiné střední články řízení.

(4) Investorská ministerstva jsou povinna před schválením vyžádat si stanoviska

- dodavatelského ministerstva příslušného podle odvětví

- ministerstva výstavby a techniky ČSR nebo ministerstva výstavby a techniky SSR, jde-li o investorská ministerstva republik

- federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, jde-li o federální investorská ministerstva.

(5) Dodavatelská ministerstva jsou povinna před schválením vyžádat si stanoviska

- příslušného investorského ministerstva

- ministerstva výstavby a techniky ČSR nebo ministerstva výstavby a techniky SSR, jsou-li příslušnými investorskými ministerstvy ministerstva republik

- federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, je-li příslušným investorským ministerstvem federální ministerstvo

- jiných dodavatelských ministerstev, navazuje-li na předmět typizační směrnice nebo typového podkladu výroba jimi řízená.

(6) Návrhy typizačních směrnic, typizačních úkolů a typových podkladů nemohou být schváleny bez souhlasného stanoviska orgánů uvedených v předchozích odstavcích. V případě rozporu rozhodne orgán společně nadřízený nebo orgán jím zmocněný.

(7) Schvalující orgány jsou povinny před schválením projednat závažnější národohospodářské důsledky plynoucí z uplatnění typových podkladů s příslušným ministerstvem financí.

(8) Federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj si může vyhradit ke schválení nebo k zaujetí stanoviska typizační směrnice, typizační úkoly a typové podklady; před schválením je projedná s příslušnými ústředními orgány.

§ 12

Závaznost

(1) Typizační směrnice a typové podklady se stávají závaznými, jestliže

a) schvalující orgány nebo v dohodě s nimi jiné ústřední orgány nebo střední články řízení uloží jejich závazné používání v oboru své působnosti, nebo

b) orgán územního plánování národního výboru stanoví závaznost použití typizačních směrnic nebo typového podkladu pro stavební objekty nebo jejich prostorové části pro určitou oblast nebo místo.

(2) Závaznost schváleného typového podkladu stavebního objektu nebo jeho prostorové části může být pro konkrétní stavbu omezena nebo vyloučena orgánem územního plánování národního výboru v případech, kdy by jeho použití bylo v rozporu s úkoly územního plánování. Tyto orgány oznámí orgánu, který vyhlásil závaznost použití typového podkladu, a ministerstvu výstavby a techniky ČSR nebo ministerstvu výstavby a techniky SSR název a místo stavby a důvody, které vedly k omezení nebo vyloučení závaznosti.

§ 13

Platnost, změny a zrušení

(1) Orgány schvalující typizační směrnice a typové podklady stanoví při schválení začátek jejich platnosti; mohou též stanovit, kdy platnost končí.

(2) Při změnách a zrušení typizačních směrnic a typových podkladů jsou schvalující orgány povinny postupovat stejně jako při jejich původním schválení.

§ 14

Odpovědnost za vady dodávek

Používání schválených typizačních směrnic nebo typových podkladů pro zpracování projektové nebo výrobní dokumentace nezbavuje účastníky výstavby odpovědnosti za vady jejich dodávek podle obecně závazných právních předpisů.

§ 15

Oznamování a vydávání

(1) Ústřední orgány uvedené v § 11 odst. 1, odst. 2 písm. b) a odst. 8 a v § 12 odst. 1 písm. a) uveřejní v Ústředním věstníku:

a) název a číslo schválené typizační směrnice nebo schváleného typového podkladu, datum schválení a začátek, popřípadě dobu platnosti

b) název a číslo typizační směrnice nebo typového podkladu, který se mění nebo ruší, nebo jehož platnost se prodlužuje

c) rozsah závaznosti typizační směrnice nebo typového podkladu

d) zpracovatele a místo distribuce typizační směrnice nebo typového podkladu.

(2) Ústřední orgány uvedené v § 11 odst. 2 písm. a) uveřejní v Ústředním věstníku místo, v němž budou oznamovány údaje v rozsahu předchozího odstavce o typových podkladech schválených podřízenými generálními ředitelstvími nebo jinými středními články řízení.

(3) Způsob evidence platných typizačních směrnic a typových podkladů, vydávání a distribuci jejich přehledů, jakož i informačních a katalogových listů typových podkladů stanoví federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj.

ČÁST PÁTÁ

Plánování typizace ve výstavbě

§ 16

Plánování

(1) Zpracování typizačních směrnic, typových podkladů a typizačních studií se uskutečňuje v souladu s vývojem potřeb investiční výstavby a v souladu s vývojem technologických postupů a technického řešení staveb a jejich částí podle plánu typizace.

(2) Metodiku sestavení plánu typizace stanoví federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj po dohodě s ministerstvem výstavby a techniky ČSR a ministerstvem výstavby a techniky SSR v souladu s metodickými pokyny pro vypracování návrhů státního plánu projektových prací.


ČÁST ŠESTÁ

Závěrečná ustanovení

§ 17

Používání dosud platných typizačních směrnic a typových podkladů

(1) Typizační směrnice a typové podklady, schválené před účinností této vyhlášky, platí do jejich zrušení nebo nahrazení typizačními směrnicemi nebo typovými podklady, schválenými podle této vyhlášky, nejdéle však do 31. prosince 1972.

(2) Po 31. prosinci 1972 mohou být typizační směrnice nebo typové podklady, schválené před účinností této vyhlášky, používány pro zpracování přípravné, projektové nebo výrobní dokumentace pouze v případech, že byly znovu posouzeny a schváleny podle této vyhlášky, nebo jejich platnost dočasně prodloužena rozhodnutím schvalujících orgánů uvedených v § 11; při vydávání tohoto rozhodnutí se postupuje podle obdoby § 11 a 15.

§ 18

Ústřední orgány mohou podle potřeby k provedení této vyhlášky se souhlasem federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj vydat podrobnější pokyny.

§ 19

Zrušovací ustanovení

Opatření na úseku typizace ve výstavbě vydaná před účinností vyhlášky, pokud jsou s ní v rozporu, se zrušují. *)

§ 20

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 1971.


Ministr: Ing. Šupka v. r.

Poznámky pod čarou

*) Zejména s předpisy hygienickými, o ochraně bezpečnosti práce, o požární ochraně apod.

**) Touto vyhláškou nejsou dotčena ustanovení zvláštních předpisů o oprávnění k projektové činnosti.

***) Soustava je určena všemi svými prvky a jejich vzájemnými vztahy.

*) Zejména se zrušují "Pokyny ministerstva stavebnictví ze dne 12. 2. 1970 pro typizační činnost ve stavebnictví " a "Dodatek ze dne 7. 8. 1970 k pokynům ministerstva stavebnictví ČSR ze dne 12. 2. 1970 pro typizační činnost ve stavebnictví".


Příloha vyhlášky č. 75/1971

Směrný obsah typového podkladu

Typový podklad zpravidla obsahuje tyto části:

A. Technická a ekonomická zpráva

B. Výkresy

C. Ocenění

D. Doklady

Typový podklad stavebních konstrukcí, jejich prvků nebo soustav

A. Technická a ekonomická zpráva zpravidla obsahuje:

- název, předmět, účel a oblast využití typového podkladu

- přehled platných předpisů, technických norem a souvisících typových podkladů

- popis technického řešení

- technické a fyzikální parametry, skladebné a výrobní rozměry a tolerance, váhové údaje a srovnání navrhovaných hodnot s hodnotami předepsanými, popř. docilovanými u obdobných výrobků zahraničních

- druhy a vlastnosti použitých materiálů

- údaje o výrobě, dopravě, skladování, montáži a kompletaci

- podmínky pro užití a označení způsobu nebo postupu, kterým se posoudí správnost užití typového podkladu

- přehled a četnost prvků stavebních konstrukcí

- požadavky na parametry hlavních mechanizačních prostředků

- požadavky na výrobní kontrolu a jakostní přejímku dodávek

- výsledky statických a jiných výpočtů

- výsledky prototypových zkoušek, popř. zkoušek vzorků ověřovací série

- předpokládaný časový postup uplatnění typového podkladu ve výrobě a v projektování

- srovnání s údaji typizačního úkolu.

B. Výkresy (v rozsahu a hloubce určené v typizačním úkolu) zpravidla obsahují:

- technické výkresy stavebních konstrukcí, jejich prvků a soustav

- skladebné výkresy

- výkresy podrobností, styků, spojů, spár a osazovacích detailů

- schémata a údaje pro manipulaci a montáž.

C. Ocenění podle předmětu ocenění zpravidla obsahuje:

- u výrobků návrh velkoobchodní ceny*)

- u stavebních konstrukcí návrh rozpočtové ceny**) nebo návrh rozpočtových ukazatelů, popř. návrh technicko-hospodářských ukazatelů.

D. Doklady

- typizační úkol

- doklady o projednání z hlediska bezpečnosti práce a technických zařízení, ochrany zdraví, protipožární ochrany aj.

- protokoly o zkouškách

- znalecké posudky

- statické výpočty a pokyny pro posouzení správnosti užití typového podkladu

- tepelně technické, akustické aj. výpočty

- pokyny pro výrobu, dopravu a montáž

- požadavky na výrobní kontrolu

- výběr rozhodujících hledisek pro přejímku dodávek stavebních konstrukcí, jejich prvků a soustav

- podklady a výpočet velkoobchodní ceny, rozpočtové ceny a technicko-hospodářských ukazatelů.

Typový podklad technických zařízení stavebních objektů, jejich prvků nebo soustav

Zpracovává se v členění obdobném jako u ostatních typových podkladů, do hloubky a v rozsahu stanoveném v typizačním úkolu. Rozpočtové náklady se stanoví s přesností odpovídající hloubce zpracování výkresové dokumentace.

Typový podklad stavebních objektů nebo jejich prostorových částí

Zpracovává se v členění obdobném jako u ostatních typových podkladů, do hloubky a v rozsahu stanoveném v typizačním úkolu. Zpracovává se obvykle buď do hloubky funkčních nebo provozních schémat, nebo do hloubky souhrnného projektového řešení, výjimečně do hloubky projektu.

Rozpočtové náklady se stanoví s přesností odpovídající hloubce zpracování výkresové dokumentace.

*) Vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy o cenách č. 47/1967 Sb. ve znění vyhlášky Českého cenového úřadu o cenách č. 74/1969 Sb. a Slovenského cenového úřadu č. 89/1969 Sb.

**) Vyhláška Státní komise pro techniku o dokumentaci staveb č. 107/1966 Sb.

Přesunout nahoru