Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 74/1971 Sb.Vyhláška ministra zahraničního obchodu o zřízení Omnie, podniku zahraničního obchodu

Částka 21/1971
Platnost od 23.08.1971
Účinnost od 01.09.1971
Zrušeno k 13.12.2006 (542/2006 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

74

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničního obchodu

ze dne 5. srpna 1971

o zřízení Omnie, podniku zahraničního obchodu

Ministr zahraničního obchodu stanoví v dohodě s ministrem financí ČSSR podle § 2 a 20 zákona č. 119/1948 Sb., o státní organizaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasílatelství, a podle § 38 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev:


§ 1

Zřizuje se podnik

OMNIA, podnik zahraničního obchodu (dále jen "podnik").

§ 2

(1) Sídlem podniku je Bratislava.

(2) Podnik může podle potřeby zřizovat se souhlasem federálního ministerstva zahraničního obchodu pobočné závody i mimo svoje sídlo.

§ 3

(1) Předmětem činnosti podniku je zahraniční obchod výrobky všeobecného a přesného strojírenství a to vývoz a dovoz tohoto zboží:

- zařízení domácnosti: chladničky, pračky a myčky nádobí, televizní a rozhlasové přijímače, magnetofony, diktafony, šicí a pletací stroje pro domácnost, ruční elektrická svítidla, bytové drobné instalační materiály;

- valivá a kluzná ložiska;

- zařízení pro manipulaci s materiálem.

(2) Jiné druhy výrobků všeobecného a přesného strojírenství, jejichž vývoz nebo dovoz bude podniku vyhrazen, jakož i upřesnění druhů výrobků uvedených v odstavci 1, stanoví podrobně ministr zahraničního obchodu zvláštním opatřením vyhlášeným ve Věstníku federálního ministerstva zahraničního obchodu.

(3) Podnik je oprávněn provozovat veškerou činnost souvisící bezprostředně s předmětem jeho činnosti podle odstavců 1 a 2.

§ 4

V rozsahu oprávnění podniku podle § 3 se dnem 1. ledna 1972 současně omezuje oprávnění podniků: Investa, akciová společnost pro vývoz a dovoz strojírenských výrobků a zařízení; Kovo, podnik zahraničního obchodu; Merkuria, podnik zahraničního obchodu. Uzavřené a k uvedenému dni nesplněné smlouvy na dodávky zboží, k jehož vývozu a dovozu jsou uvedené podniky oprávněny a jehož se týká omezení podle předcházející věty, dokončí i po uvedeném dni jmenované podniky.

§ 5

(1) Podnik je samostatnou právnickou osobou.

(2) Podnik je hospodářskou organizací, která hospodaří samostatně a odpovídá za své závazky svým jměním.

(3) Stát ani jiné organizace neručí za jednání a závazky podniku.

(4) Podnik neručí za závazky státu ani jiných organizací.

(5) Jako vlastník nemovitého majetku se zapisuje podnik.

§ 6

(1) Podnik řídí generální ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr zahraničního obchodu; generální ředitel je osobně odpovědný ministru zahraničního obchodu.

(2) Generální ředitel zastupuje podnik navenek a je oprávněn ke všem opatřením a rozhodnutím ve správě podniku.

(3) Ministr zahraničního obchodu může jmenovat jednoho nebo více náměstků generálního ředitele. Náměstek zastupuje generálního ředitele v plném rozsahu jeho oprávnění.

(4) Generální ředitel a jeho náměstkové skládají při svém jmenování ministru zahraničního obchodu slib, že budou svědomitě plnit své povinnosti.

(5) Ministr zahraničního obchodu může učinit vlastní opatření k zatímnímu vedení správy a řízení podniku.

§ 7

Základní jmění podniku činí 30, 000 000 Kčs.

§ 8

(1) Podnik náleží do působnosti federálního ministerstva zahraničního obchodu.

(2) Bližší předpisy o úkolech podniku, jeho organizaci, provádění jeho činnosti, odpovědnosti pracovníků a o dozoru federálního ministerstva zahraničního obchodu vydá ministr zahraničního obchodu.

§ 9

Uzavřené a dosud nesplněné smlouvy na dodávky zboží, k jehož vývozu a dovozu byla do dne účinnosti této vyhlášky oprávněna organizace Omnia, spojené strojárne a smaltovne, generální ředitelství v Bratislavě, podle uděleného oprávnění k zahraničně obchodní činnosti, dokončí jmenované generální ředitelství i po dni účinnosti této vyhlášky, pokud se s podnikem nedohodne jinak.


§ 10

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1971.


Ministr: Ing. Barčák v. r.

Přesunout nahoru