Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 73/1971 Sb.Vyhláška ministra zahraničního obchodu o zřízení Incheby, podniku zahraničního obchodu

Částka 21/1971
Platnost od 23.08.1971
Účinnost od 01.09.1971
Zrušeno k 13.12.2006 (542/2006 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

73

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničního obchodu

ze dne 5. srpna 1971

o zřízení Incheby, podniku zahraničního obchodu

Ministr zahraničního obchodu stanoví v dohodě s ministrem financí ČSSR podle § 2 a 20 zákona č. 119/1948 Sb., o státní organizaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasílatelství, a podle § 38 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev:


§ 1

Zřizuje se podnik

INCHEBA, podnik zahraničního obchodu (dále jen "podnik").

§ 2

(1) Sídlem podniku je Bratislava

(2) Podnik může podle potřeby zřizovat se souhlasem federálního ministerstva zahraničního obchodu pobočné závody i mimo svoje sídlo.

§ 3

(1) Předmětem činnosti podniku je výkon služeb v zahraničním obchodě z oboru výstavnictví a propagace a vývoz a dovoz s tím souvisejícího zboží, a to:

1. jako hlavní činnost

a) výlučné pořádání Mezinárodního chemického veletrhu INCHEBA a dalších výstav z oboru chemie v tuzemsku majících význam pro zahraniční obchod;

b) pořádání výstav a účastí na výstavách v tuzemsku pro čs. podniky i pro zahraniční podniky a organizace, pokud jde o výstavy mající význam pro zahraniční obchod;

c) pořádání samostatných čs. oficiálních výstav v zahraničí a pořádání oficiálních čs. účastí na mezinárodních veletrzích a výstavách a pořádání jiných podniků obdobné povahy v zahraničí, pokud mají význam pro zahraniční obchod;

d) zabezpečování výstav a účasti na výstavách v zahraničí pro čs. podniky a organizace, pokud jde o výstavy mající význam pro zahraniční obchod;

e) provádění agenturní propagační činnosti všeho druhu související se zahraničním obchodem, včetně dovozu a vývozu propagačních prostředků a služeb, zřizování potřebných zařízení v zahraničí a zajišťování vydavatelské činnosti pro úkoly propagace československých výrobků;

2. jako vedlejší činnost

a) činnosti související bezprostředně s hlavním předmětem podnikání, zejména zabezpečování výroby propagačních prostředků;

b) zastupování zahraničních odborných reklamních a výstavních podniků v tuzemsku;

c) vývoz propagačních předmětů sloužících k jiným účelům než k propagaci vývozu československého zboží.

(2) Upřesnění druhů výrobků uvedených v odstavci 1 v bodu 2) písm. c) stanoví podrobně ministr zahraničního obchodu zvláštním opatřením vyhlášeným ve Věstníku federálního ministerstva zahraničního obchodu.

§ 4

(1) Podnik je samostatnou právnickou osobou.

(2) Podnik je hospodářskou organizací, která hospodaří samostatně a odpovídá za své závazky svým jměním.

(3) Stát ani jiné organizace neručí za jednání a závazky podniku.

(4) Podnik neručí za závazky státu ani jiných organizací.

(5) Jako vlastník nemovitého majetku se zapisuje podnik.

§ 5

(1) Podnik řídí generální ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr zahraničního obchodu; generální ředitel je osobně odpovědný ministru zahraničního obchodu.

(2) Generální ředitel zastupuje podnik navenek a je oprávněn ke všem opatřením a rozhodnutím ve správě podniku.

(3) Ministr zahraničního obchodu může jmenovat jednoho nebo více náměstků generálního ředitele . Náměstek zastupuje generálního ředitele v plném rozsahu jeho oprávnění.

(4) Generální ředitel a jeho náměstkové skládají při svém jmenování ministru zahraničního obchodu slib, že budou svědomitě plnit své povinnosti.

(5) Ministr zahraničního obchodu může učinit vlastní opatření k zatímnímu vedení správy a řízení podniku.

§ 6

Základní jmění podniku činí 10, 000 000 Kčs.

§ 7

(1) Podnik náleží do působnosti federálního ministerstva zahraničního obchodu.

(2) Bližší předpisy o úkolech podniku , jeho organizaci, provádění jeho činnosti, odpovědnosti pracovníků a o dozoru federálního ministerstva zahraničního obchodu vydá ministr zahraničního obchodu.

§ 8

Oprávnění, které přísluší podnikům Brněnské veletrhy a výstavy, podnik pro pořádání veletrhů a výstav a Rapidu, československé reklamní agentuře, *) není touto vyhláškou dotčeno.


§ 9

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1971.


Ministr: Ing. Barčák v. r.

Poznámky pod čarou

*) Brněnské veletrhy a výstavy - vyhláška ministra zahr. obchodu č. 104/1960 Sb. ve znění vyhlášky 109/1966 Sb.
Rapid - vyhláška ministra zahr. obchodu č. 105/1960 Sb. ve znění vyhlášek č. 32/1961 Sb. a 4. 109/1966 Sb.

Přesunout nahoru