Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 7/1971 Sb.Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o registraci staveb

Částka 1/1971
Platnost od 11.02.1971
Účinnost od 11.02.1971
Zrušeno k 01.01.1978 (85/1977 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

7

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj

ze dne 28. ledna 1971

o registraci staveb

Federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj stanoví podle § 53 písm. b) zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev:


ČÁST PRVNÍ

Úvodní a obecná ustanovení

§ 1

Účel vyhlášky

Touto vyhláškou se

a) stanoví postup a způsob registrace staveb, zejména v období jejich přípravy a po jejich dokončení, za účelem zlepšení kontroly investičního procesu a zvýšení účinnosti řízení investiční výstavby,

b) doplňují a mění některá ustanovení o registraci ve vyhlášce č. 17/1970 Sb., o udělování souhlasu k zahajování staveb (dále jen "vyhláška č. 17/1970 Sb.").

§ 2

Rozsah platnosti

Tato vyhláška se vztahuje na všechny stavby socialistických organizací, u nichž jsou rozpočtové náklady *) při schválení projektového úkolu vyšší než 1,5 mil. Kčs nebo v dalším období přípravy a realizace tuto hranici překročí, s výjimkou staveb financovaných z prostředků technického rozvoje. **)

ČÁST DRUHÁ

Registrace staveb v období jejich přípravy

§ 3

Podklad pro registraci staveb

V období předprojektové a projektové přípravy se stavby registrují na základě schváleného projektového úkolu.

§ 4

Povinnosti investora

(1) Investor je povinen vyplnit registrační list stavby ***) a předložit jej do čtrnácti dnů po schválení projektového úkolu svému nadřízenému orgánu.

(2) Dojde-li v období od registrace projektového úkolu do registrace provedené podle vyhlášky č. 17/1970 Sb. ke změně závazných údajů a ukazatelů +) projektového úkolu, včetně případů, kdy k takové změně dojde schválením souhrnného projektového řešení, je investor povinen vyplnit a předložit do čtrnácti dnů od schválení změny nový registrační list. ++)

§ 5

Povinnosti nadřízeného orgánu investora

(1) Nadřízený orgán investora porovná údaje a ukazatele předloženého registračního listu s výsledky posouzení a schválení dokumentace stavby, prověří správnost a úplnost jeho vyplnění, uvede, popřípadě připojí k němu své stručné stanovisko a odešle jej do jednoho týdne po obdržení příslušnému ústřednímu orgánu investora.

(2) Zjistí-li nadřízený orgán investora závady v registračním listu, které nemůže odstranit sám, vrátí registrační list investorovi k jejich odstranění.

§ 6

Povinnost ústředního orgánu investora

(1) Ústřední orgán investora jako registrující orgán posoudí správnost a úplnost údajů a ukazatelů předloženého registračního listu. Nezjistí-li závady, potvrdí registrační list, přidělí stavbě pořadové číslo *) a zapíše ji do své evidence, čímž je registrace stavby provedena. V opačném případě projedná způsob odstranění nedostatků před registrací s nadřízeným orgánem investora, event. za jeho účasti přímo s investorem.

(2) Ústřední orgán investora odešle do jednoho týdne po obdržení po jednom vyhotovení registrační list

- Federálnímu statistickému úřadu (originál pro statistické zpracování);

- nadřízenému orgánu investora;

- investorovi;

- federálnímu ministerstvu pro technický a investiční rozvoj u všech centrálně posuzovaných staveb a u ostatních staveb organizací řízených federálními orgány;

- ministerstvu výstavby a techniky ČSR nebo SSR u všech centrálně posuzovaných staveb podle místa stavby a u všech ostatních staveb organizací, řízených národními orgány;

- Státní bance československé, a to

- ústředí u všech staveb organizací řízených federálními orgány,

- hlavnímu ústavu v Praze nebo v Bratislavě u všech staveb organizací řízených národními orgány;

- Státní plánovací komisi u všech centrálně posuzovaných staveb;

- Plánovací komisi ČSR nebo SSR u všech centrálně posuzovaných staveb organizací řízených národními orgány.

§ 7

Vztah registrace a plánu

Provedení registrace staveb podle § 6 je podmínkou pro zařazení stavby do prováděcího plánu (event. předtím do výběrového řízení); registrační list stavby je podkladem pro ověření podmínek stanovených v § 5 vyhlášky č. 17/1970 Sb. při povolovacím řízení.

ČÁST TŘETÍ

Registrace dokončených staveb

§ 8

Podklad pro registraci staveb

Stavby dokončené **) po 1. lednu 1971 se registrují na základě provedeného závěrečného technicko-ekonomického vyhodnocení. ***)

§ 9

Povinnosti investora

Investor je povinen předložit u staveb uvedených v § 8 registrační list stavby, +) zpracovaný na základě protokolu o závěrečném technicko-ekonomickém vyhodnocení stavby podle jejího skutečného výsledku, svému nadřízenému orgánu nejpozději do jednoho týdne po ukončení závěrečného technicko-ekonomického vyhodnocení stavby.

§ 10

Povinnosti nadřízeného orgánu investora

(1) Nadřízený orgán investora jako registrující orgán ověří správnost a úplnost vyplněných údajů a ukazatelů registračního listu a jejich vazeb. Nezjistí-li závady, potvrdí správnost údajů a ukazatelů a zapíše dokončenou stavbu do své evidence, čímž je její registrace provedena. V opačném případě, nemůže-li závady odstranit sám, vrátí registrační list investorovi k jejich odstranění.

(2) Nadřízený orgán investora si jedno vyhotovení ověřeného registračního listu stavby ponechá, ostatní odešle do jednoho týdne po obdržení (po jednom vyhotovení)

- Federálnímu statistickému úřadu (originál pro statistické zpracování);

- ústřednímu orgánu investora;

- investorovi;

- federálnímu ministerstvu pro technický a investiční rozvoj u všech centrálně posuzovaných staveb a u ostatních staveb organizací řízených federálními orgány;

- ministerstvu výstavby a techniky ČSR nebo SSR u všech centrálně posuzovaných staveb podle místa stavby a u všech ostatních staveb organizací řízených národními orgány;

- Státní bance československé, a to

- ústředí u všech staveb organizací řízených federálními orgány,

- hlavnímu ústavu v Praze nebo v Bratislavě u všech staveb řízených národními orgány;

- Státní plánovací komisi u všech centrálně posuzovaných staveb;

- Plánovací komisi ČSR nebo SSR u všech centrálně posuzovaných staveb organizací řízených národními orgány.

ČÁST ČTVRTÁ

Registrace rozestavěných staveb

§ 11

Společná ustanovení

(1) Stavby rozestavěné k 1. lednu 1971 a dosud nezaregistrované, tj. zahájené před účinností vyhlášky č. 17/1970 Sb., se registrují podle stavu 1. ledna 1971 způsobem, který stanoví vyhláška č. 17/1970 Sb.

(2) Povolovací řízení podle § 8 vyhlášky č. 17/1970 Sb. se u staveb uvedených v předchozím odstavci neprovádí.

§ 12

Povinnosti investora a jeho nadřízeného orgánu

Investor je povinen vyplnit registrační list *) podle dokumentace, platné k 1. lednu 1971 a předložit jej ústřednímu orgánu prostřednictvím nadřízeného orgánu; nadřízený orgán předtím ověří splnění podmínek podle § 6 vyhl. č. 17/1970 Sb.

§ 13

Povinnosti ústředního orgánu investora

Ústřední orgán investora posoudí úplnost a správnost registračního listu a nezjistí-li závady, potvrzený registrační list předloží registrujícímu orgánu nejpozději do 31. května 1971; za tím účelem stanoví podřízeným orgánům a organizacím termíny pro předložení registračních listů.

§ 14

Úkoly registrujícího orgánu a banky

(1) Registrující orgán po splnění podmínek stanovených vyhláškou č. 17/1970 Sb. pro registraci stavbu zaregistruje a odešle registrační listy do tří měsíců ode dne, kdy mu byly doručeny, orgánům a organizacím podle § 13 vyhlášky č. 17/1970 Sb. ve znění § 18 této vyhlášky.

(2) U staveb, u kterých banka neobdrží potvrzený registrační list, zastaví uvolňování finančních prostředků po předchozím upozornění k 30. září 1971.

ČÁST PÁTÁ

Registrace některých staveb nezahájených k 1. lednu 1971

§ 15

Povinnosti investora

(1) U staveb nezahájených k 1. lednu 1971, u nichž byly schváleny (potvrzeny) projektové úkoly do doby účinnosti této vyhlášky a jsou splněny předpoklady uvedené v odst. 2 je investor povinen předložit registrační list, vyplněný podle dokumentace platné k 1. lednu 1971, svému nadřízenému orgánu nejpozději do 30. dubna 1971. Nadřízený a ústřední orgán investora postupují dále obdobně podle § 4, 5 a 6.

(2) Ustanovení předchozího odstavce se týká jen staveb

a) zařazených do prováděcího plánu na rok 1971, pokud nebyly do 30. dubna 1971 zaregistrovány podle vyhlášky č. 17/1970 Sb., nebo

b) s jejichž realizací se počítá v příštích letech.

ČÁST ŠESTÁ

Doplňky a změny některých ustanovení vyhlášky č. 17/1970 Sb.

§ 16

Ustanovení § 6 odst. 3 vyhlášky č. 17/1970 Sb. se mění takto:

Splnění podmínek podle § 5 odst. 1 písm. e) nutno prokázat dokladem o zajištění budoucího provozu stavby pracovními silami při plném využití kapacity výhledovou bilancí pracovních sil za celý příslušný okres, popřípadě kraj, přičemž výhledovou bilanci u centrálně posuzovaných staveb ověřuje v ČSR plánovací komise ČSR, v SSR plánovací komise SSR.

§ 17

Ustanovení § 11 odst. 1 vyhlášky č. 17/1970 Sb. se mění takto:

(1) Registraci povolených staveb organizací řízených federálními orgány provádí federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj, u všech ostatních staveb ministerstva výstavby a techniky ČSR nebo SSR (dále jen "registrující orgán").

§ 18

Ustanovení § 13 vyhlášky č. 17/1970 Sb. se mění takto:

Orgán, který provedl registraci, si ponechá jedno vyhotovení registračního listu opatřené registračním číslem; další vyhotovení odešle nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy mu byl registrační list doručen

- Federálnímu statistickému úřadu (originál pro statistické zpracování);

- povolujícímu orgánu (není-li současně orgánem, který provedl registraci);

- investorovi;

- nadřízenému orgánu investora (není-li současně povolujícím orgánem);

- ústřednímu odvětvovému orgánu (není-li současně povolujícím orgánem);

- federálnímu ministerstvu pro technický a investiční rozvoj u všech centrálně posuzovaných staveb organizací řízených národními orgány;

- ministerstvu výstavby a techniky ČSR nebo SSR podle místa stavby u všech centrálně posuzovaných staveb organizací řízených federálními orgány;

- Státní bance československé, a to

- ústředí u všech staveb organizací řízených federálními orgány,

- hlavnímu ústavu v Praze nebo v Bratislavě u všech staveb organizací řízených národními orgány;

- Státní plánovací komisi u všech centrálně posuzovaných staveb;

- Plánovací komisi ČSR nebo SSR u všech centrálně posuzovaných staveb organizací řízených národními orgány.

ČÁST SEDMÁ

Závěrečná ustanovení

§ 19

Úprava povinnosti předkládat technicko-ekonomické charakteristiky staveb

Povinnost registrace staveb podle této vyhlášky nahrazuje povinnost investorů předkládat technicko-ekonomické charakteristiky staveb (TECH), uloženou bývalou Státní komisí pro investiční výstavbu. *)

§ 20

Podrobnější metodické směrnice

Podrobnější metodické směrnice o vyplňování, označování a předkládání registračních listů v jednotlivých fázích výstavby, sledovaných podle této vyhlášky, jakož i podrobnější postup statistického sledování a zpracování vydá Federální statistický úřad.

§ 21

Povinnosti nadřízeného a ústředního orgánu investora

Nadřízený a ústřední orgán investora je povinen zajistit a kontrolovat dodržování postupu a plnění povinností, uložených touto vyhláškou.

§ 22

Odchylky pro některé stavby

(1) Pro stavby zvláštní části státního plánu stanoví odchylný postup federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj.

(2) Pro stavby, jejichž příprava se může zajišťovat přímo v projektu (bez předchozího vypracování projektového úkolu), se za podklad pro registraci podle části druhé a páté považuje schválený (potvrzený) projekt.

(3) U staveb o rozpočtovém nákladu do 5 mil. Kčs organizací řízených Okresními zemědělskými sdruženími, popřípadě Výrobními zemědělskými správami provádějí registraci tyto organizace a zajišťují u nich povinnosti vyplývající pro ústřední orgány investora

a) v části druhé § 6 s tím, že jedno vyhotovení registračního listu zašlou ministerstvu zemědělství ČSR nebo SSR

b) v části čtvrté nahrazují povinnosti ústředního orgánu investora uvedené v § 13.


§ 23

Účinnost vyhlášky

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr: Ing. Šupka v. r.

Poznámky pod čarou

*) Náklady hlavy II až VIII, sl. f + g souhrnného rozpočtu (finančního propočtu).

**) Vyhláška ministerstva financí č. 103/1966 Sb., o financování neinvestičních potřeb rozvoje vědy a techniky a obdobných činností.

***) Vzor jednotného formuláře registračního listu stavby Iv-reg je součástí metodické směrnice Federálního statistického úřadu č. 4 ze dne 16. března 1970.

+) § 8 odst. 3 vyhlášky č. 17/1970 Sb.

++) Investor označí registrační list podle § 4 odst. 1 v záhlaví "Projektový úkol", registrační list podle § 4 odst. 2 "Projektový úkol - změna č. .....".

*) Každý ústřední orgán investora zavede označování registračních listů vlastní číselnou řadou. Na prvních třech místech uvede číselné označení resortu (podle Jednotného číselníku organizací, vydaného Federálním statistickým úřadem, a dodatků k tomuto číselníku), další 4 místa vyhradí pro pořadové číslo stavby, které zapíše do volného řádku nad řádkem 1, odd. A registračního listu, vyhrazeného pro registrační číslo; tohoto způsobu se použije do doby, než bude Federálním statistickým úřadem stanoveno jinak.

**) Kdy je stavba dokončena, stanoví Směrnice Federálního statistického úřadu pro sestavování a předkládání státních statistických výkazů za úsek investiční výstavby - Iv č. 5.

***) Postup a způsob technicko-ekonomického vyhodnocování staveb stanoví směrnice federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj.

+) Investor označí registrační list v záhlaví "Dodatečná stavba" a uvede na něm jak registrační číslo, přidělené stavbě při udělení souhlasu k jejímu zahájení, tak pořadové číslo, přidělené stavbě podle § 6 této vyhlášky

*) Investor označí registrační list v záhlaví "Dodatečná registrace".

*) Pokyny Státní komise pro investiční výstavbu č. 15/1965, o jednotné evidenci staveb, ve znění dodatků.

Přesunout nahoru