Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 67/1971 Sb.Vyhláška ministra průmyslu České socialistické republiky o zřizování tiskáren a rozmnožoven a o povinné evidenci tiskových strojů

Částka 20/1971
Platnost od 13.08.1971
Účinnost od 13.08.1971
Zrušeno k 28.04.1990 (140/1990 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

67

VYHLÁŠKA

Ministra průmyslu České socialistické republiky

ze dne 14. července 1971

o zřizování tiskáren a rozmnožoven a o povinné evidenci tiskových strojů

Ministr průmyslu České socialistické republiky v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 1 zákona č. 272/1949 Sb., o řízení výroby a distribuce v oboru působnosti ministerstva informací a osvěty, a podle § 13 zákona České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění zákona České národní rady č. 147/1970 Sb., o změnách v soustavě ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky:


Účel vyhlášky

§ 1

Účelem této vyhlášky je zamezit rozptylování výrobních prostředků, kvalifikovaných odborníků a materiálových zdrojů v polygrafické výrobě a zavést evidenci tiskových strojů a zařízení.

Tiskárny

§ 2

Tiskárnou ve smyslu této vyhlášky je výrobní jednotka, zhotovující polygrafické výrobky, vybavená tiskovými stroji a zařízením, která rozmnožuje předlohy tiskovými technikami. Za tiskárnu se podle této vyhlášky považuje i jednotlivý tiskový stroj nebo zařízení, které slouží ke stejnému účelu jako tiskárna.

Tiskový stroj

§ 3

Tiskovým strojem ve smyslu této vyhlášky je zařízení, které slouží k potiskování papíru, umělých hmot a kovových fólií knihtiskovou, ofsetovou nebo hlubotiskovou technikou. Za tiskové stroje se dále považují stroje a zařízení na sériovou výrobu černobílých a barevných fotokopií, sázecí stroje, ruční písmo, reprodukční kamery a elektronické výtažkové a rycí stroje, jakož i sítotisk, neslouží-li k potiskování tvarovaných předmětů. Seznam tiskových strojů je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky.

Základní ustanovení

§ 4

(1) V zájmu účelného rozmístění tiskáren a využití výrobnětechnické a materiálové základny polygrafického průmyslu v souladu s celospolečenskými zájmy je možno zřizovat:

a) účelové tiskárny

b) závodní tiskárny

c) rozmnožovny.

(2) Ke zřízení a provozu účelových a závodních tiskáren a rozmnožoven je třeba předchozího souhlasu ministerstva průmyslu České socialistické republiky. Žádost o udělení souhlasu ke zřízení a provozu účelových a závodních tiskáren a rozmnožoven se předkládá ministerstvu průmyslu České socialistické republiky na tiskopise uvedeném v příloze č. 2 této vyhlášky.

(3) Předchozího souhlasu ministerstva průmyslu České socialistické republiky je dále třeba

a) k nákupu tiskových strojů a náhradních dílů z tuzemska nebo z dovozu,

b) k vývozu užitých tiskových strojů,

c) k převodu nebo k prodeji tiskových strojů, ručního písma, matric a náhradních dílů,

d) k likvidaci tiskových strojů a zařízení.

Účelové tiskárny

§ 5

Za účelové tiskárny se podle této vyhlášky považují tisková zařízení zabývající se výrobou speciálních tiskovin, u kterých s ohledem na přísnou zúčtovatelnost, ochranu před zneužitím nebo z jiných závažných důvodů je vhodné zabezpečovat tuto výrobu ve zvláštních k tomu účelu zřízených tiskárnách.

Závodní tiskárny

§ 6

Závodní tiskárnu je možno zřídit pouze u výrobního podniku, a to jen pro jeho vlastní potřebu, pokud potiskování polygrafickou technikou je nezbytnou součástí jeho výrobního procesu . Za nezbytnou součást výrobního procesu se považuje zejména:

a) polygrafická technika nutná při zhotovení výrobků (např. tisk stupnic měřidel měřicích přístrojů apod.),

b) potiskování materiálů na výrobu obalových prostředků (např. papír, PVC, fólie, plechy, sklo apod.), kde tisk je nedílnou součástí technologického postupu,

c) dotisk na tiskoviny nebo obalový materiál,

d) tisk technickovýrobní dokumentace související s vlastním výrobním programem.

Rozmnožovny

§ 7

(1) Rozmnožovnou podle této vyhlášky je provozně obchodní zařízení pro zajišťování místních potřeb obyvatelstva a odběratelských organizací, které provádí rozmnožování rychlým a jednoduchým způsobem na rozmnožovacích strojích, tj. přístrojích blánových, lihových, planografických, ozalidových, xerografických všech formátů a maloformátových ofsetových strojích do formátu B3 včetně (rozmnožovny s obchodní činností).

(2) Za rozmnožovnu se nepovažují rozmnožovací stroje a zařízení určené výhradně pro vlastní vnitřní potřebu úřadů , podniků, organizací, ústavů a institucí, které neprovádějí obchodní činnost s rozmnoženinami.

Společná a prováděcí ustanovení

§ 8

(1) Ředitelé a odpovědní vedoucí tiskáren a rozmnožoven, jakož i vedoucí úřadů, podniků, organizací, ústavů a institucí, kde je používáno rozmnožovací zařízení pro účely uvedené v § 7 odst. 2, jsou povinni postarat se o řádné zabezpečení tiskových a rozmnožovacích strojů a podle místních poměrů zajistit taková opatření, která by zabránila zneužití těchto strojů a zařízení.

(2) Účelové a závodní tiskárny jsou oprávněny zhotovovat jen ty druhy polygrafických výrobků, které slouží k zabezpečení úkolů, pro které byly tyto tiskárny zřízeny. Uvedené tiskárny jsou zároveň povinny vést evidenci zakázek a označovat zhotovené polygrafické výrobky.

Obdobně i rozmnožovny jsou povinny vést evidenci zakázek a označovat zhotovené rozmnoženiny.

§ 9

(1) Orgány a organizace, které spravují nebo vlastní tiskárny nebo tiskové stroje a zařízení, jsou povinny za účelem získání a doplnění nezbytné evidence o rozmístění těchto strojů ohlásit jednotlivé typy strojů a požádat o udělení souhlasu k dalšímu provozování tiskáren nejpozději do dvou měsíců ode dne účinnosti této vyhlášky ministerstvo průmyslu České socialistické republiky na tiskopise uvedeném v příloze č. 2 této vyhlášky.

(2) Organizace, které provádějí obchodní činnost rozmnožoven, jsou povinny nejpozději do dvou měsíců ode dne účinnosti této vyhlášky podat žádost o souhlas k provozování rozmnožovny ministerstvu průmyslu České socialistické republiky n a tiskopise uvedeném v příloze č. 2 této vyhlášky. Pokud tyto organizace spravují nebo vlastní i tiskové stroje a zařízení, podají stejným způsobem a ve stejné lhůtě hlášení podle odst. 1.

(3) Neudělení souhlasu k dalšímu provozování tiskáren a rozmnožoven s obchodní činností projedná ministerstvo průmyslu České socialistické republiky s příslušným ústředním orgánem žadatele a dohodne další opatření s tiskovými stroji.

(4) Povinnost hlásit tiskové stroje podle odstavce 1 a 2 se nevztahuje na tyto orgány a jim podřízené organizace:

a) federální ministerstvo dopravy, pokud jde o stroje pro tisk jízdenek z lepenky, grafikonů vlakové dopravy, provozních rozkazů, předpisů a pomůcek pro výkon služby a pro zhotovování tiskovin letecké informační služby,

b) federální ministerstvo spojů, pokud jde o stroje pro tisk známek, kolků, cenin a tisk předpisů a pomůcek pro výkon služby poštovního, telekomunikačního a radiokomunikačního provozu,

c) ministerstvo školství České socialistické republiky, pokud jde o stroje pro výuku dorostu na průmyslových školách grafických a na školách výtvarných,

d) Český úřad geodetický a kartografický, pokud jde o stroje pro tisk kartografických děl, mapových a grafických podkladů a odborných geodetických a kartografických textů,

e) ministerstvo lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky, pokud jde o stroje pro tisk speciálních map, grafikonů a tabulek, které jsou nezbytnou součástí lesních a vodních hospodářských plánů,

f) Státní tiskárnu cenin, pokud jde o stroje pro tisk bankovek, státovek a jiných cenin,

g) Svaz českých výtvarných umělců a Český fond výtvarných umění, pokud jde o stroje pro zhotovování uměleckých reprodukcí a pro výchovu výtvarných umělců,

h) slepecké ústavy, pokud jde o stroje sloužící vzdělávacím a výchovným účelům slepců,

i) léčebná zařízení sloužící účelům rehabilitační péče, která budou určena ministerstvem zdravotnictví České socialistické republiky v dohodě s ministerstvem průmyslu České socialistické republiky.

§ 10

(1) Ministerstvo průmyslu České socialistické republiky pověřuje

a) Polygrafický průmysl, oborové ředitelství v Praze

1. soustřeďovat

a) žádosti orgánů a organizací o udělení souhlasu ke zřízení a provozu tiskáren a rozmnožoven,

b) žádosti orgánů a organizací o nákup tiskových strojů a náhradních dílů z tuzemska nebo z dovozu,

c) žádosti orgánů a organizací o převod nebo prodej tiskových strojů, ručního písma, matric, náhradních dílů, popř. ostatního zařízení,

d) žádosti orgánů a organizací o vývoz užitých tiskových strojů,

e) hlášení o evidenci tiskových strojů,

2. prověřovat došlé žádosti a hlášení, zejména z hlediska využití strojové kapacity a zakázkové náplně tiskáren a rozmnožoven a předkládat ministerstvu průmyslu České socialistické republiky vyjádření;

b) Grafotechnu, n. p., Praha:

1. soustřeďovat návrhy orgánů a organizací na likvidaci tiskových strojů a zařízení.

Správce (vlastník) je povinen do 30 dnů od schválení likvidace podat Grafotechně, n. p., Praha zprávu o provedení likvidace a předložit likvidační protokol, potvrzený n. p. Kovošrot, že odpad z tiskových strojů byl odevzdán.

2. zprostředkovat služby pro přebytečné tiskové stroje určené k prodeji nebo k převodu.

c) Výzkumný ústav polygrafický v Praze podávat na dožádání odborné posudky o tiskových strojích a výrobcích na nich zhotovených.

(2) Orgány a organizace jsou povinny na požádání předložit Polygrafickému průmyslu, oborovému ředitelství v Praze, potřebné podklady pro zabezpečení úkolů vyplývajících z této vyhlášky.


Závěrečná a zrušovací ustanovení

§ 11

Ustanovení této vyhlášky se nevztahují na tyto orgány a organizace:

a) federální ministerstvo národní obrany a federální ministerstvo vnitra a jejich složky, federální ministerstvo zahraničních věcí, federální ministerstvo zahraničního obchodu, Státní plánovací komisi, Federální statistický úřad,

b) ministerstvo vnitra České socialistické republiky a jeho složky, Českou plánovací komisi, Český statistický úřad,

c) Tiskové podniky KSČ,

d) národní podniky polygrafického průmyslu .

§ 12

Ministerstvo průmyslu České socialistické republiky vede evidenci tiskáren a rozmnožoven s obchodní činností a provádí kontrolu dodržování ustanovení této vyhlášky.

§ 13

Ministerstvo průmyslu České socialistické republiky může ze závažných důvodů povolit výjimky z této vyhlášky.

§ 14

Zrušuje se:

a) vyhláška ministryně spotřebního průmyslu č. 163/1958 Ú. l., o hlášení tiskařských a rozmnožovacích strojů a zařízení,

b) vyhláška ministryně spotřebního průmyslu a ministra vnitra č. 192/1958 Ú. l., o zřizování a působnosti tiskáren a rozmnožoven a o opatřeních, týkajících se tiskových a rozmnožovacích strojů a zařízení,

c) směrnice ministerstva spotřebního průmyslu č. 27/1959 Ú. l., o nákupu, prodeji, přidělování, převodech, evidenci tiskových strojů a o likvidaci vyřazených tiskových strojů.

§ 15

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. Svačina v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 67/1971 Sb.

Seznam strojů, které podléhají hlášení

Číselný znak
jednotné
klasifikace
Název stroje a zařízení
181 - 67písmovina
525 - 1 sázecí stroje
525 - 11sázecí stroje řádkové a rychlosázecí
525 - 12sázecí děrovací stroje
525 - 13ličky
525 - 14písmo ruční
525 - 16fotosázecí stroje
525 - 17kopírovací, korigovací a montážní zařízení pro fotosazbu
525 - 2 stroje a zařízení pro sazárny, přípravu knihtiskových forem a stereotypií
525 - 23zařízení pro přípravu knihtiskových forem
525 - 24stroje k matricování
525 - 25odlévací stroje a zařízení
525 - 26stroje a zařízení pro zhotovení gumotypů a plastotypů
525 - 3 fotografické reprodukční přístroje a zařízení pro fotochemické procesy
525 - 31 fotografické reprodukční přístroje
525 - 34 chemigrafická zařízení
525 - 35 elektrorytecké automaty
525 - 36 zařízení pro zhotovení forem pro tisk z plochy (ofset)
525 - 37 zařízení pro zhotovení hlubotiskových forem
525 - 38 zvláštní galvanotechnická zařízení pro polygrafii
525 - 4 tiskové stroje pro tisk z výšky, z plochy a z hloubky
525 - 41 příklopové stroje
525 - 42 rychlolisy
525 - 43 rotační stroje a polorotačky
525 - 44 tiskové stroje pro tisk z výšky
525 - 45 kamenotiskové a světlotiskové stroje
525 - 46 ofsetové stroje (mimo malé ofsetové stroje Romayor B3 525 - 463)
525 - 47 hlubotiskové stroje
525 - 5 stroje a zařízení pro jinou tiskovou techniku
525 - 51 bromografické stroje a zařízení
525 - 52 sítotiskové stroje (mimo stroje na oblé předměty 525 - 523)
525 - 8 tiskací, vysekávací stroje a stroje a zařízení pro zušlechtění povrchu tiskovin
525 - 81 tiskací a vysekávací stroje

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 67/1971 Sb.

Vzor tiskopisu

Vzor tiskopisu

Přesunout nahoru