Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 66/1971 Sb.Nařízení vlády České socialistické republiky o památkové rezervaci v hlavním městě Praze

Částka 20/1971
Platnost od 13.08.1971
Účinnost od 13.08.1971
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

66

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České socialistické republiky

ze dne 21. července 1971

o památkové rezervaci v hlavním městě Praze

Vláda České socialistické republiky nařizuje podle § 4 zákona č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách:


§ 1

Historické jádro hlavního města Prahy se prohlašuje za památkovou rezervaci (dále jen "rezervace").

§ 2

Rozsah rezervace se vymezuje katastrálním územím Starého Města s Josefovem, Malé Strany, Hradčan s Pražským hradem a Nového Města s Vyšehradem a částmi přilehlých katastrálních území. Hranice rezervace je vyznačena v plánu, který je přílohou tohoto nařízení.

§ 3

(1) Pro stavební činnost v rezervaci se stanoví tyto podmínky:

a) veškeré úpravy nemovitých kulturních památek i jejich souborů a objektů, které vykazují dílčí památkové nebo urbanistické hodnoty (objekty památkového zájmu), dotýkající se vnitřní i vnější architektury, musí být řešeny a prováděny se zřetelem k trvalému zabezpečení jejich hmotné podstaty, k jejich přiměřenému společenskému využití a dalšímu zhodnocování výtvarných a dokumentárních funkcí,

b) při nové výstavbě a při vnějších úpravách nechráněných objektů se musí dbát architektonických vztahů ke kulturním památkám a jejich souborům, navazovat na jejich objemovou a prostorovou skladbu i prostředí a dotvářet jejich celky přiměřenými prostředky současné architektonické tvorby,

c) řešení a provádění veškerých úprav terénních i staveb dopravních, vodohospodářských, energetických, telekomunikačních, podzemních, jakož i inženýrských sítí v rezervaci nesmí narušovat její prostředí a ohrožovat jednotlivé kulturní památky,

d) zpracování, posuzování a schvalování všech územních plánů, soutěžních úkolů i přípravné a projektové dokumentace staveb na území rezervace musí být prováděno se zřetelem ke kulturní hodnotě prostředí.


§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Korčák v.r.


Příloha

Památková rezervace v hlavním městě Praze

Obrázek - Mapa

Obrázek - Mapa

Přesunout nahoru