Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 6/1971 Sb.Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky o změnách a doplnění vyhlášky č. 6/1970 Sb., kterou se provádí zákon o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení

Částka 1/1971
Platnost od 11.02.1971
Účinnost od 11.02.1971
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

6

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí České socialistické republiky

ze dne 15. ledna 1971

o změnách a doplnění vyhlášky č. 6/1970 Sb., kterou se provádí zákon o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení

Ministerstvo financí České socialistické republiky stanoví podle § 35 zákona č. 173/1969 Sb., o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení (dále jen "zákon"):


Čl. I

Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky č. 6/1970 Sb., kterou se provádí zákon o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení, se mění a doplňuje takto:

1. § 3 odst. 3 zní:

"(3) Odečíst lze částky zaplacené na podnikovou bytovou výstavbu z vlastních zdrojů (včetně splátek úvěru na podnikovou bytovou výstavbu čerpaného do 31. 12. 1969) a z úvěru čerpaného po 1. lednu 1970, nikoliv však částky z dotací, které byly poplatníku na podnikovou bytovou výstavbu poskytnuty. Splátky úvěru na podnikovou bytovou výstavbu, čerpaného po 1. lednu 1970, nejsou odpočitatelnou položkou."

2. Za § 3 se vkládá § 3a, který včetně nadpisu zní:

"§ 3a

Daňová sazba

(k § 6 zákona)

(1) Snížená sazba daně ze zisku podle § 6 písm. a) až c) zákona se vztahuje i na oborové (generální) ředitelství, pokud se tato sazba vztahuje alespoň na polovinu podřízených organizací.

(2) Sazba daně podle § 6 písm. a) zákona pro organizace zabývající se převážně výrobou konstrukcí nebo dílců se vztahuje v působnosti ministerstva stavebnictví na národní podniky Stavokonstrukce Uhříněves, Kovona Karviná a Závody stavební prefabrikace Boletice."

3. V § 4 se připojuje další odstavec 4, který zní:

"(4) Zůstatková cena vestavěných objektů, které slouží výlučně pro účely civilní obrany a zvláštní úkoly, odečítá se z jmění poplatníka ve výši podle odstavce 3."

4. Za § 5 se vkládá § 5a, který včetně nadpisu zní:

"§ 5a

Daňová sazba

(k § 10 zákona)

Snížená sazba daně z jmění podle § 10 zákona se vztahuje i na oborové (generální) ředitelství, pokud se tato sazba vztahuje alespoň na polovinu podřízených organizací."

5. Ustanovení § 9 se vypouští.

6. V § 11 odst. 1 se vypouštějí slova v závorce "(dokud nedojde k prvému vyměření této daně)."


Čl. II

Kde se ve vyhlášce č. 6/1970 Sb. mluví o národních výborech, rozumějí se tím finanční správy; jsou-li poplatníky organizace řízené národními výbory, rozumějí se tím národní výbory.

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr: Ing. Lér, CSc. v. r.

Přesunout nahoru