Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 51/1971 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Finské republiky o mezinárodní silniční dopravě

Částka 15/1971
Platnost od 07.07.1971
Účinnost od 15.01.1971
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

51

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 10. března 1971

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Finské republiky o mezinárodní silniční dopravě


Dne 23. února 1970 byla v Helsinkách podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Finské republiky o mezinárodní silniční dopravě.


Podle svého článku 17 odst. 1 vstoupila Dohoda v platnost dnem 15. ledna 1971.

Český překlad Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr: Ing. Marko v. r.


Dohoda

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Finské republiky o mezinárodní silniční dopravě

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Finské republiky,

vedeny snahou podpořit dopravu cestujících a nákladů po silnici mezi oběma státy a tranzitem jejich územím,

se dohodly takto:

I.

Přeprava cestujících

Článek 1

1. Veškeré přepravy cestujících autobusy mezi oběma státy nebo tranzitem jejich územím podléhají povolovacímu řízení s výjimkou přeprav uvedených v článku 4 této Dohody.

2. Pro účely této Dohody výraz "autobus" znamená motorové vozidlo užívané pro přepravu cestujících, které má více než osm míst k sezení, nepočítaje v to místo řidiče.

Článek 2

1. Pravidelné autobusové linky mezi oběma státy nebo tranzitem jejich územím podléhají předchozímu povolovacímu řízení.

2. Příslušné orgány každé smluvní strany vydávají povolení pro tu část přepravy, která se provádí na jejich území.

3. Způsob a podmínky pro vydávání povolení stanoví společně příslušné orgány smluvních stran.

Článek 3

Všechny nepravidelné přepravy autobusy, jiné než které jsou uvedeny v článku 4 této Dohody, podléhají předchozímu povolovacímu řízení. Žádosti se předkládají přímo příslušnému orgánu druhé smluvní strany.

Článek 4

Příležitostné přepravy cestujících autobusy nepodléhají povolovacímu řízení v případech, kdy tytéž osoby jsou přepravovány týmž vozidlem buď

a) při okružní jízdě, která začíná a má skončit ve státě, kde je vozidlo evidováno ("přepravy při zavřených dveřích"), nebo

b) při jízdě, která začíná ve státě, kde je vozidlo evidováno a končí na území druhého státu, a to pod podmínkou, že vozidlo, pokud není povoleno jinak, opustí prázdné toto území.

Článek 5

Nahrazení autobusu, který se stal nepojízdným při provozování výše uvedených přeprav, jiným autobusem, jakož i přeprava poškozeného autobusu, rovněž nepodléhá povolovacímu řízení.

II.

Přeprava nákladů

Článek 6

Přepravy nákladů mezi oběma státy nebo tranzitem jejich územím podléhají povolovacímu řízení s výjimkou přeprav uvedených v článku 7 této Dohody.

Článek 7

Povolení se nevyžaduje pro:

a) vozidlo, které nahrazuje poškozené vozidlo anebo pro přepravu poškozeného vozidla;

b) přepravu uměleckých děl;

c) příležitostnou přepravu předmětů a zařízení, určených výhradně pro reklamu nebo k výchovným účelům;

d) přepravu věcí, zařízení nebo zvířat určených pro divadelní, hudební, filmová nebo cirkusová představení nebo sportovní podniky, výstavy nebo veletrhy, nebo pro rozhlasová nebo televizní nebo filmová natáčení;

e) přepravu nákladů pro veletrhy a výstavy;

f) pohřební přepravy;

g) přepravu poštovních zásilek;

h) přepravu stěhovaných svršků;

i) přepravu nákladů motorovými nákladními vozidly, jejichž užitečné zatížení (včetně přívěsu) nepřesahuje 1000 kg;

j) přepravu nákladů na letiště a z letiště v případě odklonění leteckých služeb;

k) přepravu včel a rybího plůdku.

Článek 8

1. Příslušné orgány smluvních stran se mohou dohodnout na používání:

a) povolení pro určitý čas, které opravňuje k provedení neurčeného počtu přeprav v tomto časovém období; nebo

b) povolení pro jednu přepravu.

2. Povolení opravňuje rovněž k jedné zpáteční jízdě z území druhého státu nebo k tranzitní jízdě v obou směrech tímto územím.

3. Povolení může být používáno pouze dopravcem, kterému bylo vydáno.

4. Příslušné orgány smluvních stran společně dohodnou způsob vydávání povolení.

Článek 9

1. Povolení vydávají příslušné orgány státu, kde je vozidlo evidováno, jménem příslušných orgánů druhé smluvní strany v rámci kontingentů dohodnutých ročně na zásadě vzájemnosti příslušnými orgány smluvních stran.

2. Na žádost jedné ze smluvních stran mohou být vydána další povolení nad stanovený kontingent.

Článek 10

Překročí-li váha nebo rozměry vozidla nebo soupravy vozidel provádějících přepravu maximální váhu nebo rozměry přípustné na území druhého státu, vyžaduje se zvláštní povolení příslušného orgánu tohoto státu, kromě povolení zmíněného v článku 8 této Dohody.

III.

Všeobecná ustanovení

Článek 11

1. Dopravci není dovoleno provozovat přepravu cestujících nebo nákladů mezi dvěma místy ležícími na území druhého státu.

2. Dopravci není dovoleno provádět přepravu z území druhého státu do třetí země, nebylo-li vydáno k takové přepravě zvláštní povolení příslušnými orgány tohoto státu.

Článek 12

Povolení musí být ve vozidlech při všech jízdách na území druhého státu a musí být předloženo na žádost kontrolním orgánům.

Článek 13

1. Pokud se týká přepravy cestujících, nevybírají se v jednom státě žádné daně, poplatky nebo dávky za vydávání povolení k přepravě nebo z provozování nebo držení vozidel, která jsou evidována ve druhém státě.

2. V rámci kontingentu podle článku 9, odstavec 1 této Dohody se nevybírají žádné daně, poplatky nebo dávky při přepravě nákladů vozidly, která jsou evidována v jednom státě a provádějí přepravu ve druhém státě, jakož i z provozování nebo držení vozidel. Poplatky se rovněž nevybírají za vydávání povolení.

3. Od daní, poplatků a dávek jsou rovněž osvobozeny přepravy provedené podle článku 7 této Dohody.

4. Povolení vydaná pro přepravu nákladů nad stanovený kontingent, jakož i přepravy nebo držení vozidel, podléhají daním, poplatkům a dávkám podle vnitrostátních předpisů platných v dotyčném státě.

Článek 14

Ve všech otázkách, které nejsou upraveny touto Dohodou nebo mezinárodními smlouvami, jimiž jsou oba státy vázány, se používají platné vnitrostátní předpisy každé smluvní strany.

Článek 15

Příslušné orgány jedné smluvní strany oznámí příslušným orgánům druhé smluvní strany jakékoliv vážné porušení ustanovení této Dohody a podniknou příslušné kroky k zamezení takových porušování.

Článek 16

1. Příslušné orgány smluvních stran budou řešit otázky týkající se provádění této Dohody.

2. K tomuto účelu zřídí smluvní strany Smíšenou komisi.

3. Smíšená komise se sejde na žádost jedné ze smluvních stran.

4. Smluvní strany si navzájem oznámí příslušné orgány pro jednotlivé otázky.

Článek 17

1. Dohoda vstoupí v platnost třicet dnů poté, kdy vlády obou smluvních stran si navzájem oznámí, že byla splněna vyžadovaná ústavní procedura pro vstup této Dohody v platnost.

2. Dohoda zůstane v platnosti po dobu jednoho roku po jejím vstupu v platnost a bude dále mlčky prodlužována z roku na rok, pokud ji jedna ze smluvních stran nevypoví tři měsíce před koncem kalendářního roku.

Dáno v Helsinkách dne 23. února 1970 ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky

Dr. J. Podzimek v. r.

Za vládu Finské republiky

H. Blomstedt v. r.

Přesunout nahoru