Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 44/1971 Sb.Zákon o volbách do Federálního shromáždění

Částka 14/1971
Platnost od 06.07.1971
Účinnost od 01.08.1971
Zrušeno k 08.06.1990 (47/1990 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

44

ZÁKON

ze dne 6. července 1971

o volbách do Federálního shromáždění

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


ČÁST PRVNÍ

Základní ustanovení

§ 1

Pracující lid volí za poslance Federálního shromáždění občany oddané věci socialismu, politicky i odborně vyspělé s vysokými morálními vlastnostmi, schopné zabezpečovat úkoly Federálního shromáždění a organizovat a sjednocovat tvůrčí síly pracujících v úsilí o všestranný rozvoj socialistické společnosti.

§ 2

Volby do Federálního shromáždění se konají na základě obecného, rovného a přímého volebního práva tajným hlasováním.

§ 3

(1) Právo volit mají všichni občané Československé socialistické republiky, kteří v den volby dosáhli věku 18 let, bez ohledu na národnost, pohlaví, náboženské vyznání, zaměstnání, dobu pobytu, sociální původ, majetkové poměry a dřívější činnost.

(2) Právo volit nemají však občané, kteří byli pravomocně zbaveni způsobilosti k právním úkonům pro duševní poruchu nebo jejichž způsobilost k právním úkonům byla pro takovou poruchu omezena. *)

(3) Občané, kteří jsou ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě, nevolí.

§ 4

Do Federálního shromáždění může být zvolen každý občan Československé socialistické republiky, který má právo volit a v den volby dosáhl věku 21 let.

ČÁST DRUHÁ

Seznamy voličů

§ 5

Zápis do seznamu voličů

(1) Všichni občané Československé socialistické republiky, kteří mají právo volit, zapisují se do seznamu voličů podle místa svého bydliště.

(2) Občané, kteří po sestavení seznamu voličů nabudou nebo pozbudou práva volit, zapíší se dodatečně do seznamu voličů nebo se z něho dodatečně vyškrtnou.

(3) Každý volič může být zapsán jen v jednom seznamu voličů.

§ 6

Sestavení seznamu voličů

(1) Seznamy voličů sestavuje místní národní výbor podle volebních okrsků.

(2) Seznamy voličů z řad příslušníků ozbrojených sil a ozbrojených sborů, kteří jsou hromadně ubytováni, sestavuje jejich velitel.

(3) Konají-li se volby do Federálního shromáždění současně s volbami do ostatních zastupitelských sborů, jsou seznamy voličů společné.

§ 7

Vyložení seznamu voličů

(1) Nejpozději 30 dnů přede dnem volby vyloží místní národní výbor seznamy voličů, aby občané do nich mohli v úředních místnostech nahlédnout. O vyložení seznamu voličů vyrozumí místní národní výbor občany způsobem v místě obvyklým.

(2) V obcích, v nichž je více než 5000 osob zapsaných do seznamu voličů, zařídí místní národní výbor, aby byl v každém domě vyložen seznam voličů, kteří v domě bydlí. Místní národní výbor může takové opatření učinit i v obci, která má méně než 5000 osob zapsaných do seznamů voličů.

§ 8

Námitkové řízení

(1) Každý občan může ústně nebo písemně upozornit místní národní výbor na chyby a nesprávnosti v seznamu voličů a navrhnout opravu. Místní národní výbor je povinen o upozornění rozhodnout do 3 dnů a buď provést příslušnou opravu v seznamu voličů, anebo písemně stěžovateli sdělit, z jakých důvodů opravu nelze provést.

(2) Bude-li návrh zamítnut, může jej občan předložit okresnímu soudu příslušnému podle volebního okrsku; soud je povinen rozhodnout do 3 dnů. Pro řízení platí ustanovení občanského soudního řádu o přezkoumávání rozhodnutí jiných orgánů. Podle rozhodnutí soudu provede místní národní výbor opravu v seznamu voličů. Řízení před soudem nepodléhá soudnímu poplatku.

§ 9

Voličský průkaz

Voličům, kteří se v době od vyložení seznamů voličů do dne volby přestěhují, jakož i voličům, kteří z vážných důvodů nebudou moci volit ve volebním okrsku, v jehož seznamu voličů jsou zapsáni, vydá místní národní výbor na jejich žádost voličský průkaz a ze seznamu voličů je vyškrtne. Voličský průkaz opravňuje k zápisu do seznamu voličů v jiném volebním okrsku. Zápis provede místní národní výbor nového bydliště (místa pobytu), v den voleb okrsková volební komise. Při zápisu se voličský průkaz odebere a připojí k seznamu voličů.

ČÁST TŘETÍ

Volební obvody

§ 10

Všeobecná ustanovení

(1) Volby do Federálního shromáždění se konají podle volebních obvodů.

(2) V každém volebním obvodu se volí jeden poslanec.

§ 11

Počty volebních obvodů

(1) Pro volby do Sněmovny lidu se vytvoří v celé Československé socialistické republice 200 volebních obvodů.

(2) Pro volby do Sněmovny národů se vytvoří celkem 150 volebních obvodů, z toho 75 volebních obvodů v České socialistické republice a 75 volebních obvodů ve Slovenské socialistické republice.

§ 12

Vytváření volebních obvodů

(1) Předsednictvo Federálního shromáždění stanoví volební obvody a jejich seznam uveřejní nejpozději 60 dnů přede dnem volby.

(2) Volební obvody pro volby do Sněmovny lidu se tvoří tak, aby na každého poslance Sněmovny lidu připadal na celém území Československé socialistické republiky přibližně stejný počet obyvatel.

(3) Volební obvody pro volby do Sněmovny národů se tvoří tak, aby na každého poslance, voleného v jedné z obou národních republik, připadal přibližně stejný počet obyvatel na území této republiky.

(4) Volební obvody se tvoří tak, aby nepřekračovaly hranice krajů, hlavního města Prahy a hlavního města Slovenské socialistické republiky Bratislavy.

ČÁST ČTVRTÁ

Volební okrsky

§ 13

(1) Pro přijímání hlasovacích lístků a pro sčítání hlasů se vytvářejí v obcích volební okrsky.

(2) Volební okrsky a volební místnosti pro každý okrsek stanoví rada místního národního výboru nejpozději 30 dnů přede dnem volby.

(3) Volební okrsek se vytvoří zpravidla tak, aby zahrnoval asi 1 000 voličů. Pro vzdálené části obce lze vytvořit samostatné volební okrsky, je-li v nich alespoň 50 voličů.

(4) Zvláštní volební okrsky mohou být vytvořeny v nemocnicích, v porodnicích, v sanatoriích, v ústavech sociální péče, v podobných ústavech a zařízeních nebo v jejich částech, avšak jen tehdy, je-li tam alespoň 50 voličů.

(5) Útvary ozbrojených sil a ozbrojených sborů tvoří zvláštní volební okrsky, mají-li alespoň 50 voličů.

(6) Zvláštní volební okrsky mohou být vytvořeny též na československých zastupitelských úřadech a lodích.

(7) Konají-li se volby do Federálního shromáždění současně s volbami do ostatních zastupitelských sborů, jsou volební okrsky pro tyto volby společné.

ČÁST PÁTÁ

Volební komise

Všeobecná ustanovení

§ 14

(1) Volby do Federálního shromáždění řídí Ústřední volební komise Národní fronty, na území České socialistické republiky prostřednictvím České volební komise Národní fronty, na území Slovenské socialistické republiky prostřednictvím Slovenské volební komise Národní fronty. Na území jednotlivých krajů řídí volby do Federálního shromáždění krajské volební komise Národní fronty, v hlavním městě Praze a v hlavním městě Slovenské socialistické republiky Bratislavě městské volební komise Národní fronty. Ustanovení tohoto zákona o krajských volebních komisích Národní fronty platí obdobně pro městské volební komise Národní fronty v Praze a v Bratislavě.

(2) Volby v jednotlivých obvodech řídí obvodní volební komise.

(3) Hlasování v jednotlivých volebních okrscích řídí okrskové volební komise.

(4) Volební komise se utvoří ze zástupců Komunistické strany Československa, jiných politických stran a společenských organizací sdružených v Národní frontě.

§ 15

Volební komise se usnáší nadpoloviční většinou všech svých členů; při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

Ústřední volební komise Národní fronty

§ 16

(1) Ústřední volební komisi Národní fronty volí ústřední výbor Národní fronty Československé socialistické republiky nejpozději 55 dnů přede dnem volby.

(2) Ústřední volební komise Národní fronty se skládá z předsedy, místopředsedů, tajemníka a z potřebného počtu dalších členů.

§ 17

Ústřední volební komise Národní fronty

a) dozírá na přesné dodržování předpisů o volbách,

b) stanoví vzorce hlasovacích lístků, zápisu obvodních volebních komisí o registraci kandidátů, zápisu okrskových volebních komisí o hlasování, zápisu obvodních volebních komisí o výsledku hlasování a osvědčení o zvolení poslancem,

c) soustřeďuje přehled o kandidátech registrovaných u obvodních volebních komisí,

d) rozhoduje o stížnostech na nesprávný postup České a Slovenské volební komise Národní fronty a o odvoláních proti jejich rozhodnutím,

e) zjišťuje a uveřejňuje výsledky voleb do Federálního shromáždění,

f) odevzdá spisy o volbách mandátovým a imunitním výborům Sněmovny lidu a Sněmovny národů Federálního shromáždění.

§ 18

Česká a Slovenská volební komise Národní fronty

(1) Českou volební komisi Národní fronty volí ústřední výbor Národní fronty České socialistické republiky, Slovenskou volební komisi Národní fronty volí ústřední výbor Národní fronty Slovenské socialistické republiky nejpozději 55 dnů přede dnem volby. Česká i Slovenská volební komise Národní fronty se skládají z předsedy, místopředsedů, tajemníka a z potřebného počtu dalších členů. Tyto komise

a) dozírají na přesné dodržování předpisů o volbách,

b) soustřeďují přehled o kandidátech registrovaných u obvodních volebních komisí a předávají jej Ústřední volební komisi Národní fronty,

c) zajišťují vyhotovení hlasovacích lístků,

d) rozhodují o stížnostech na nesprávný postup krajských volebních komisí Národní fronty a o odvoláních proti jejich rozhodnutím,

e) plní další úkoly, kterými je Ústřední volební komise Národní fronty pověří.

(2) Konají-li se volby do Federálního shromáždění současně s volbami do ostatních zastupitelských sborů, plní úkoly těchto komisí volební komise Národní fronty, které řídí volby do národních rad.

§ 19

Krajská volební komise Národní fronty

(1) Krajskou volební komisi Národní fronty volí příslušný orgán Národní fronty nejpozději 55 dnů přede dnem volby.

(2) Krajská volební komise Národní fronty se skládá z předsedy, místopředsedy, tajemníka a z potřebného počtu dalších členů. Tato komise:

a) dozírá na přesné dodržování předpisů o volbách,

b) soustřeďuje přehled o kandidátech registrovaných u obvodních volebních komisí a předává jej České nebo Slovenské volební komisi Národní fronty,

c) sděluje výsledky voleb v kraji České nebo Slovenské volební komisi Národní fronty,

d) rozhoduje o stížnostech na nesprávný postup obvodních volebních komisí a o odvoláních proti jejich rozhodnutím,

e) plní další úkoly, kterými ji pověří Česká nebo Slovenská volební komise Národní fronty.

(3) Konají-li se volby do Federálního shromáždění současně s volbami do ostatních zastupitelských sborů, plní úkoly těchto komisí volební komise Národní fronty, které řídí volby do krajských národních výborů.

Obvodní volební komise

§ 20

(1) Rada krajského národního výboru, rada Národního výboru hlavního města Prahy a rada Národního výboru hlavního města Slovenské socialistické republiky Bratislavy zřídí na návrh příslušného orgánu Národní fronty nejpozději 50 dnů přede dnem volby pro každý volební obvod obvodní volební komisi.

(2) Obvodní volební komise se skládá z předsedy, místopředsedy, tajemníka a z potřebného počtu dalších členů.

§ 21

Obvodní volební komise

a) dozírá na přesné dodržování předpisů o volbách do Federálního shromáždění,

b) registruje kandidáty Národní fronty na poslance Federálního shromáždění,

c) opatří okrskovým volebním komisím hlasovací lístky pro volby,

d) dozírá na průběh voleb, zjišťuje výsledky voleb ve volebním obvodu a sepíše o tom zápis, který předloží krajské volební komisi Národní fronty,

e) rozhoduje o stížnostech na nesprávný postup okrskových volebních komisí,

f) vydá zvolenému kandidátu osvědčení o jeho zvolení poslancem Federálního shromáždění,

g) odevzdá spisy o volbách do úschovy krajskému národnímu výboru, Národnímu výboru hlavního města Prahy nebo Národnímu výboru hlavního města Slovenské socialistické republiky Bratislavy.

Okrskové volební komise

§ 22

(1) Pro každý volební okrsek zřídí rada místního národního výboru na návrh příslušného orgánu Národní fronty nejpozději 30 dnů přede dnem volby okrskovou volební komisi.

(2) Okrsková volební komise se skládá z předsedy, místopředsedy, tajemníka a ze 4 až 8 dalších členů. Ve volebních okrscích, které mají méně než 300 voličů, má okrsková volební komise vedle předsedy a tajemníka 2 nebo 3 další členy.

(3) Konají-li se volby do Federálního shromáždění současně s volbami do ostatních zastupitelských sborů, zřizuje se pro volební okrsek pouze jedna okrsková volební komise.

§ 23

Okrsková volební komise

a) dozírá na správné odevzdávání hlasovacích lístků a pečuje o zachovávání pořádku ve volební místnosti,

b) sčítá hlasy a sepíše o průběhu volby a o hlasování zápis, který předloží neprodleně příslušné obvodní volební komisi,

c) odevzdá spisy o volbách do úschovy okresnímu národnímu výboru.

ČÁST ŠESTÁ

Kandidáti

§ 24

Navrhování kandidátů

(1) Kandidáti pro volby do Federálního shromáždění jsou kandidáty Národní fronty.

(2) Kandidáty navrhují Komunistická strana Československa a jiné politické strany a společenské organizace sdružené v Národní frontě. Kandidáti jsou navrhováni pro jednotlivé volební obvody. Pro každý volební obvod může být navržen jeden nebo více kandidátů.

§ 25

Registrace kandidátů

(1) Příslušný orgán Národní fronty provede z navržených kandidátů výběr a přihlásí je k registraci. Přihlášky k registraci se podávají příslušné obvodní volební komisi nejpozději 30 dnů přede dnem volby.

(2) Kandidáti jsou přihlašováni k registraci podle volebních obvodů. Nikdo nemůže být kandidován ve více než v jednom volebním obvodu. K přihlášce se připojí prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou.

(3) Obvodní volební komise je povinna zaregistrovat všechny řádně přihlášené kandidáty Národní fronty a oznámit to nejpozději 25 dnů přede dnem volby krajské volební komisi Národní fronty.

(4) Orgány Národní fronty seznámí voliče na veřejných schůzích se zaregistrovanými kandidáty.

§ 26

Vyhlášení kandidatury

Obvodní volební komise uveřejní nejpozději do 20 dnů přede dnem volby jméno, příjmení, věk a zaměstnání každého zaregistrovaného kandidáta.

§ 27

Hlasovací lístky

(1) Každý zaregistrovaný kandidát musí být uveden na hlasovacích lístcích.

(2) Hlasovací lístky musí mít stanovenou formu a musí být rozmnoženy v potřebném množství.

§ 28

Členství kandidátů ve volebních komisích

Kandidáti nemohou být členy obvodních ani okrskových volebních komisí volebního obvodu, ve kterém jsou kandidováni.

§ 29

Volební agitace

Každá organizace sdružená v Národní frontě a každý občan Československé socialistické republiky má právo svobodně agitovat v tisku a ostatních hromadných informačních prostředcích, na schůzích i jiným způsobem pro kandidáta Národní fronty.

ČÁST SEDMÁ

Volby

ODDÍL 1

Vyhlášení voleb

§ 30

Den voleb

(1) Den voleb do Federálního shromáždění stanoví předsednictvo Federálního shromáždění nejpozději 60 dnů předem.

(2) Volby do Federálního shromáždění se konají téhož dne na celém území Československé socialistické republiky.

(3) Volby se konají v určený den od sedmé hodiny do šestnácté hodiny. V hlavním městě Praze, v hlavním městě Slovenské socialistické republiky Bratislavě, ve městech, která jsou sídly krajských a okresních národních výborů, jakož i ve všech obcích, které mají alespoň 10 000 obyvatel, se konají volby v určený den od sedmé hodiny do dvacáté hodiny. Pokud to místní potřeby vyžadují, může rada místního národního výboru stanovit začátek voleb na dřívější hodinu.

(4) Konají-li se volby ve dvou dnech, stanoví se začátek voleb na čtrnáctou hodinu a konec voleb na dvacátou druhou hodinu prvého dne. Druhého dne začínají volby o sedmé hodině a končí o čtrnácté hodině; pokud to místní potřeby vyžadují, může rada místního národního výboru stanovit začátek voleb na dřívější hodinu.

§ 31

Informování voličů

(1) Okrsková volební komise informuje voliče v posledních 15 dnech přede dnem voleb o době a místě voleb.

(2) V obcích, v nichž je více než 5000 osob zapsaných do seznamů voličů, zajistí okrsková volební komise, aby pro každého voliče byl vyhotoven legitimační lístek, v němž jsou uvedeny potřebné údaje o volbách. Zároveň zařídí, aby legitimační lístek byl dodán voliči do bytu. Místní národní výbor může stanovit, že se stejně postupuje i v obci, která má méně než 5000 zapsaných voličů.

ODDÍL 2

Způsob hlasování

§ 32

Přípravy ve volební místnosti

(1) Předseda okrskové volební komise zkontroluje před zahájením volby za přítomnosti členů komise volební schránku a zapečetí ji. Zkontroluje také, zda je připraven seznam voličů a hlasovací lístky. Potom se přikročí k hlasování.

(2) Konají-li se volby ve dvou dnech, zajistí předseda okrskové volební komise, aby po skončení voleb prvého dne byla volební schránka bezpečně uložena a zapečetěna též tak, aby bylo znemožněno vkládat do volební schránky hlasovací lístky.

§ 33

Prostory pro úpravu hlasovacích lístků

Ve volebních místnostech jsou pro úpravu hlasovacích lístků určeny zvláštní prostory oddělené tak, aby byla zaručena tajnost hlasování. V těchto prostorech nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem, ani člen volební komise.

§ 34

Hlasování

(1) Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné.

(2) Volič po příchodu do volební místnosti odevzdá legitimační lístek a po záznamu v seznamu voličů obdrží hlasovací lístek. Nemá-li volič legitimační lístek a žádný z členů okrskové volební komise ho nezná, komise požádá, aby volič prokázal svou totožnost.

(3) Voliče, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, zapíše okrsková volební komise do seznamu voličů. Záznam podepíše předseda a tajemník okrskové volební komise; voličský průkaz se připojí.

(4) Volič hlasuje tím, že vloží hlasovací lístek do volební schránky.

§ 35

Úprava hlasovacích lístků

(1) V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků ponechá volič na každém hlasovacím lístku jméno a příjmení kandidáta, pro něhož hlasuje; jméno a příjmení kandidáta, pro něhož nehlasuje, přeškrtne.

(2) Volič, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu nebo proto, že nemůže číst nebo psát, má právo vzít s sebou do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků jiného voliče, aby za něj hlasovací lístek upravil.

§ 36

Pořádek ve volební místnosti

Za pořádek ve volební místnosti odpovídá předseda okrskové volební komise. Jeho pokyny k zachování pořádku ve volební místnosti jsou závazné pro všechny přítomné.

§ 37

Ukončení voleb

Jakmile uplyne hodina stanovená pro ukončení voleb, uzavře se volební místnost, avšak předtím odvolí ještě všichni, kteří jsou ve volební místnosti nebo před ní. Potom prohlásí předseda okrskové volební komise hlasování za ukončené a přistoupí k otevření volební schránky.

ODDÍL 3

Zjišťování výsledků voleb

§ 38

Kdo může být přítomen při sčítání hlasů v okrskové volební komisi

V místnosti, kde okrsková volební komise sčítá hlasy, mají právo být přítomni členové volebních komisí Národní fronty, popřípadě obvodních volebních komisí. Dále mohou být přítomni zástupci politických stran a společenských organizací sdružených v Národní frontě, zástupci tisku a ostatních hromadných informačních prostředků, zmocnění k tomu Ústřední volební komisí Národní fronty anebo volební komisí Národní fronty, která řídí volby na území republiky nebo krajskou volební komisí Národní fronty.

§ 39

Sčítání hlasů v okrskové volební komisi

(1) Po otevření volební schránky sečte okrsková volební komise hlasovací lístky podle volebních obvodů, a to zvlášť pro volby do Sněmovny lidu a zvlášť pro volby do Sněmovny národů, porovná počet odevzdaných hlasovacích lístků s počtem osob, kterým byly vydány hlasovací lístky podle seznamu voličů, zjistí počet hlasů odevzdaných pro každého kandidáta a výsledek zapíše do zápisu o hlasování, vyhotoveného pro každý volební obvod.

(2) Předseda okrskové volební komise kontroluje správnost sčítání hlasů.

§ 40

Posuzování hlasovacích lístků

(1) Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopisu.

(2) Ponechal-li volič na hlasovacím lístku více než jednoho kandidáta, považuje se hlasovací lístek za odevzdaný pro kandidáta podle pořadí na hlasovacím lístku.

(3) Vzniknou-li pochybnosti o platnosti hlasovacího lístku, rozhoduje o platnosti okrsková volební komise, což poznamená v zápisu.

§ 41

Zápis o hlasování

(1) Okrsková volební komise vyhotoví o průběhu volby a o hlasování zvláštní zápis pro každý volební obvod; zápis podepíše předseda, tajemník a ostatní členové komise.

(2) V zápisu okrskové volební komise o hlasování musí být uvedeny:

a) doba počátku a skončení hlasování,

b) celkový počet voličů ve volebním okrsku zapsaných v seznamu voličů,

c) počet voličů, kterým byly vydány hlasovací lístky,

d) počet odevzdaných platných hlasovacích lístků,

e) počet hlasů odevzdaných pro každého kandidáta,

f) stručný obsah oznámení a stížností, které byly podány okrskové volební komisi, a záznam o tom, jak komise rozhodla.

§ 42

Skončení jednání v okrskové volební komisi

(1) Po sečtení hlasů a podepsání zápisů o hlasování ohlásí předseda okrskové volební komise výsledek hlasování podle jednotlivých volebních obvodů a zápisy o hlasování zašle neprodleně příslušným obvodním volebním komisím.

(2) Okrsková volební komise zapečetí odevzdané hlasovací lístky a zašle je spolu s ostatními volebními spisy okresnímu národnímu výboru do úschovy.

§ 43

Zápis obvodní volební komise

(1) Obvodní volební komise vyhotoví zápis o výsledku hlasování ve volebním obvodu; zápis podepíše předseda, tajemník a ostatní členové komise.

(2) V zápisu obvodní volební komise o výsledku hlasování musí být uvedeno:

a) počet okrskových volebních komisí ve volebním obvodu,

b) počet okrskových volebních komisí, které zaslaly zápis o hlasování,

c) celkový počet osob zapsaných v seznamech voličů ve volebním obvodu,

d) počet voličů, kterým byly vydány hlasovací lístky,

e) počet odevzdaných platných hlasovacích lístků,

f) počet hlasů odevzdaných pro každého kandidáta,

g) stručný obsah oznámení a stížností, které byly podány obvodní volební komisi, a záznam o tom, jak komise rozhodla.

(3) Po podepsání zápisu o výsledku hlasování zašle jej předseda obvodní volební komise ihned krajské volební komisi Národní fronty.

§ 44

Uveřejnění výsledků voleb

Ústřední volební komise Národní fronty uveřejní výsledky voleb do jednotlivých sněmoven Federálního shromáždění.

§ 45

Kdo je zvolen

(1) Zvolen je kandidát, v jehož volebním obvodu se zúčastnila hlasování nadpoloviční většina voličů zapsaných do seznamů voličů a který obdržel nadpoloviční většinu platných hlasů.

(2) Obvodní volební komise vydá zvolenému kandidátu osvědčení o zvolení poslancem příslušné sněmovny Federálního shromáždění.

§ 46

Nové volby

(1) Nebyl-li kandidát ve volebním obvodu zvolen (§ 45 odst. 1), poznamená to obvodní volební komise výslovně v zápisu o výsledku hlasování a oznámí to krajské volební komisi Národní fronty. Obvodní volební komise zajistí provedení nové volby nejpozději do 14 dnů po prvních volbách.

(2) Nová volba se provádí na podkladě seznamů voličů sestavených pro první volby a přiměřeně podle ustanovení tohoto zákona.

§ 47

Ověření voleb

Platnost volby poslanců každé ze sněmoven Federálního shromáždění ověří na své ustavující schůzi sněmovna na návrh svého mandátového a imunitního výboru.

ODDÍL 4

Zánik mandátu

§ 48

(1) Poslanec, který přestal být volitelný, ztrácí mandát. Ztrátu mandátu vysloví na návrh mandátového a imunitního výboru sněmovna, jejímž je členem.

(2) Poslanec se může svého mandátu vzdát. Jeho registraci bere na vědomí předsednictvo sněmovny, jejímž je členem.

§ 49

(1) Poslanec, který zklamal důvěru voličů nebo který se dopustil činu nedůstojného funkce poslance, může být kdykoli odvolán.

(2) Návrh na odvolání poslance podává příslušný orgán Národní fronty. Oznámí návrh poslanci, o jehož odvolání jde, s uvedením důvodů. Poslanec má právo se ústně nebo písemně k návrhu vyjádřit.

(3) Návrh na odvolání předloží příslušný orgán Národní fronty předsednictvu Federálního shromáždění.

(4) Předsednictvo Federálního shromáždění zajistí, aby k projednání návrhu na odvolání poslance byly svolány veřejné schůze voličů ve volebním obvodu. O návrhu na odvolání poslance rozhodují voliči na těchto schůzích veřejným hlasováním.

ČÁST OSMÁ

Doplňovací volby

§ 50

(1) Zanikl-li z jakéhokoliv důvodu mandát poslance, vyhlásí předsednictvo Federálního shromáždění doplňovací volby a stanoví den jejich konání.

(2) Doplňovací volby se konají nejpozději do 90 dnů poté, kdy zanikl mandát poslance.

(3) Pro doplňovací volby platí ustanovení tohoto zákona, přičemž lhůty mohou být přiměřeně zkráceny.

(4) Pro řízení doplňovacích voleb může ústřední výbor Národní fronty Československé socialistické republiky zvolit pro celé volební období Federálního shromáždění Ústřední volební komisi Národní fronty.

(5) Doplňovací volby není třeba konat v posledním roce před skončením volebního období.


ČÁST DEVÁTÁ

Závěrečná ustanovení

§ 51

Úhrada nákladů

Výdaje spojené s volbami do Federálního shromáždění se hradí ze státního rozpočtu federace.

§ 52

K zajištění jednoty politického systému a stejných záruk politických práv občanů upraví zákony národních rad volby do zastupitelských sborů v jednotlivých republikách v souladu se základními zásadami volební soustavy stanovenými tímto zákonem s tím, že při volbách v malých obcích do místních národních výborů mohou být vytvořeny volební obvody, v nichž se volí více kandidátů.

§ 53

Zrušuje se:

a) zákon č. 113/1967 Sb., o volbách do Národního shromáždění, ve znění zákona č. 29/1968 Sb.,

b) zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění č. 39/1968 Sb., o ztrátě funkce poslance Národního shromáždění.

§ 54

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1971.


Svoboda v. r.

Dr. Hanes v. r.

Dr. Štrougal v. r.

Poznámky pod čarou

*) Ustanovení § 10 a 499 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb.

Přesunout nahoru