Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 42/1971 Sb.Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva vnitra č. 80/1966 Sb., o pravidlech silničního provozu

Částka 13/1971
Platnost od 24.06.1971
Účinnost od 01.07.1971
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

42

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva vnitra

ze dne 17. června 1971,

kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva vnitra č. 80/1966 Sb., o pravidlech silničního provozu

Federální ministerstvo vnitra stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady podle § 16 odst. 1 písm. a) vládního nařízení č. 54/1953 Sb., o provozu na silnicích, ve znění zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 13/1956 Sb.:


Čl. I

Vyhláška ministerstva vnitra č. 80/1966 Sb., o pravidlech silničního provozu, se mění a doplňuje takto:

1. § 8 odst. 2 zní:

"(2) Na silnicích s vozovkou o dvou nebo více jízdních pruzích v jednom směru jízdy

a) se jezdí v pravém jízdním pruhu;

b) vyžaduje-li to hustota silničního provozu, smějí řidiči motorových vozidel jet v těchto pruzích souběžně; přitom nesmějí vjet na jízdní pruhy určené pro jízdu v protisměru;

c) při přejíždění z jednoho jízdního pruhu do druhého je řidič povinen dát přednost v jízdě řidičům jedoucím v jízdním pruhu, do kterého přejíždí; přitom je povinen dát znamení o změně směru jízdy (§ 21)."

2. V § 8 se vypouštějí dosavadní odstavce 3 a 4 a místo nich se vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Nejsou-li jízdní pruhy na vozovce vyznačeny, rozumí se jízdním pruhem část vozovky dovolující jízdu vozidel o třech nebo více kolech v jízdním proudu za sebou."

3. V § 12 odst. 1 se za slova "- není-li sám předjížděn;" připojuje toto znění:

"to neplatí na silnici s vozovkou o dvou nebo více jízdních pruzích v jednom směru jízdy, jsou-li jízdní pruhy na vozovce vyznačeny a je-li předjížděn v jiném jízdním pruhu, než v kterém sám hodlá předjíždět;"

4. § 12 odst. 6 zní:

"(6) Na silnici s vozovkou o dvou nebo více jízdních pruzích v jednom směru jízdy

a) smí řidič, který hodlá ihned nebo brzy po předjetí opět předjíždět další vozidlo nebo vozidla, zůstat v jízdním pruhu, který zaujal, pokud tím nepřekáží v jízdě rychleji jedoucím vozidlům;

b) se za předjíždění nepovažuje, jedou-li řidiči v jednom jízdním pruhu rychleji než řidiči v druhém jízdním pruhu, vyžaduje-li hustota silničního provozu, aby řidiči motorových vozidel jeli v jízdních pruzích souběžně [§ 8 odst . 2 písm. b)]."

5. § 12 odst. 7 písm. e) a f) zní:

"e) dává-li řidič jedoucí vpředu znamení o změně směru jízdy vlevo a není-li možné předjíždět vpravo podle odst. 4, popřípadě nelze-li předjet v dalším volném, na vozovce vyznačeném jízdním pruhu v témže směru jízdy;

f) mělo-li by se předjet vozidlo , které samo předjíždí jiné vozidlo, nelze-li předjet v dalším volném, na vozovce vyznačeném jízdním pruhu v témže směru jízdy."

6. V § 14 se vypouští odstavec 4.

7. § 20 odst. 2 písm. a) a b) zní:

"a) je-li dáváno znamení "Stůj!" jedním nebo dvěma červenými střídavě kmitajícími světly výstražného světelného zařízení;

b) dává-li pracovník dráhy znamení "Stůj!" kroužením červeným nebo žlutým praporkem, anebo za snížené viditelnosti kroužením červeným světlem."

Dosavadní písm. b) až e) se označují jako písm. c) až f).

8. Nadpis "Železniční přejezdy" za § 20 se přesunuje nad pořadové číslo § 20.

9. Za § 20 se vkládá nový § 20a, který zní:

"§ 20a

Na železniční přejezd, na němž pomalu kmitající bílé světlo uvědomuje účastníky silničního provozu, že se k železničnímu přejezdu neblíží vlak nebo železniční vozidlo, *) se nevztahují ustanovení § 20 odst. 1, odst. 2 písm. a), c), d), e) a odst. 4; řidič je povinen již od vzdálenosti 50 m před železničním přejezdem a při jeho přejíždění jet rychlostí nejvýše 50 km za hodinu."

10. § 21 odst. 5 zní:

"(5) Znamení dávané ukazatelem směru jízdy ponechá řidič během celého úkonu. Na silnici s vozovkou o dvou nebo více na vozovce vyznačených jízdních pruzích v jednom směru jízdy řidič, který při předjíždění nebo zařazování se před vozidlo nebo vozidla, která předjel, přejíždí z jednoho jízdního pruhu do druhého, ponechá toto znamení jen do doby, než zaujme místo v jízdním pruhu, do kterého přejíždí. Znamení upažením dává řidič vždy jen před započetím úkonu."

11. § 36 odst. 2 zní:

"(2) Svislé dopravní značky jsou:

- výstražné značky, které vyznačují místa, kde hrozí nebezpečí a účastník silničního provozu je proto povinen dbát zvýšené opatrnosti (č. 1a až 21, 101);

- zákazové a příkazové značky, které ukládají účastníku silničního provozu zákazy, omezení nebo příkazy, jichž musí uposlechnout (č. 22a až 54);

- informativní značky, které vyjadřují informace sloužící k usnadnění silničního provozu a napomáhají orientaci účastníka silničního provozu (č. 55a až 73, 102a až 118);

- dodatkové tabulky, které zpřesňují, doplňují nebo omezují význam dopravní značky, pod kterou jsou umístěny (č. 74 až 79c);

- zvláštní tabule, které vyjadřují zvláštní situaci nebo nebezpečí (č. 80)."

12. K § 40 s e připojuje nový odstavec 9 tohoto znění:

"(9) Provoz tramvají se může řídit zvláštními světelnými znameními; v tomto případě pro tramvaje neplatí světelná znamení uvedená v odst. 1 až 3. Povinnosti vyplývající pro řidiče tramvají z těchto zvláštních světelných znamení upravují zvláštní předpisy." **)

13. Část VI včetně nadpisu zní:

"ČÁST VI

Zvláštní ustanovení o provozu na dálnicích

§ 47

Užívání dálnice

(1) Na dálnici označené dopravní značkou "Dálnice" (č . 102a)

a) je zakázán provoz:

- chodců, pochodujících útvarů, jízda na zvířatech a hnaní a vedení zvířat,

- nemotorových vozidel,

- mopedů, jízdních kol s pomocným motorem, motorových vozidel, která se pohybují zcela nebo zčásti na pásech a těch motorových vozidel a jízdních souprav, která s ohledem na svoji konstrukci nemohou na rovině dosáhnout rychlosti vyšší než 50 km za hodinu nebo u nichž není tato rychlost povolena; *)

b) je řidičům zakázáno:

- zastavení a stání (§ 18) s vozidlem jinde než na místech označených dopravní značkou "Parkoviště" (č. 60). Je-li řidič donucen z důvodů vyvolaných závadou na vozidle nebo na nákladu zastavit nebo stát jinde, musí tak učinit na krajnici a jen není-li to možné, na vozovce; vždy je však povinen takové vozidlo označit jako překážku silničního provozu (§ 18 odst. 7 a § 28 odst. 3) a neprodleně je odstranit nebo učinit opatření k jeho odstranění. Nebude-li odstraněno nejpozději za 3 hodiny, odstraní je orgány, kterým přísluší správa dálnice, na náklad provozovatele vozidla,

- otáčení, couvání a vjíždění na střední dělicí pás včetně míst, kde je pás přerušen.

(2) Zjistí-li řidič na vozidle nebo nákladu takovou závadu, která nedovoluje pokračovat v jízdě rychlostí vyšší než 50 km za hodinu, smí pokračovat v jízdě jen k nejbližšímu výjezdu z dálnice, kde musí dálnici opustit.

(3) Vlečení motorového vozidla (§ 25) je přípustné jen je-li to nutné k odstranění nepojízdného vozidla z dálnice a jen k nejbližšímu výjezdu, kde musí vozidlo dálnici opustit.

(4) Hromadná přeprava osob na ložné ploše nákladního automobilu (§ 32) není na dálnici dovolena.

§ 48

Vjíždění na dálnici a vyjíždění z ní

(1) Řidič smí na dálnici vjíždět a z dálnice vyjíždět jen na místech k tomu určených.

(2) Při vjíždění na dálnici je řidič povinen dát přednost v jízdě vozidlům, která jedou po dálnici.

(3) Při vyjíždění z dálnice je řidič povinen se včas zařadit do jízdního pruhu, který odpovídá výjezdu z dálnice, a co nejdříve vjet na zvláštní jízdní pruh určený pro vyjíždění z dálnice (odbočovací pruh). **)

§ 49

Zvláštní ustanovení o jízdě v jízdních pruzích dálnice

(1) V úseku, kde má dálnice tři nebo více jízdních pruhů v jednom směru jízdy, smějí řidiči nákladních automobilů o celkové váze vyšší než 3 500 kg a řidiči jízdních souprav, jejichž celková délka přesahuje 7 metrů, užít k jízdě výhradně dvou jízdních pruhů nejbližších k pravému okraji vozovky.

(2) V úseku označeném dopravní značkou "Jízdní pruh pro pomalá vozidla" (č. 104) je řidič vozidla, které zde nedosáhne rychlosti vyšší než 50 km za hodinu, povinen užít k jízdě tohoto jízdního pruhu.

§ 50

Rychlost jízdy na dálnici

Na dálnici neplatí omezení rychlosti jízdy motorových vozidel o celkové váze vyšší než 3500 kg a motocyklů na 80 km za hodinu (§ 9 odst. 4).

§ 51

Užívání silnic podobné povahy jako dálnice

(1) Ustanovení § 47 až 50 platí též na silnice podobné povahy jako dálnice.

(2) Silnicí podobné povahy jako dálnice se pro účely této vyhlášky rozumí zvláštní silnice určená k příjezdu na dálnici nebo k výjezdu z ní, označená dopravní značkou "Dálnice" (č. 102a), silnice označená dopravní značkou "Silnice vyhrazená pro provoz motorových vozidel" (č. 103a) a zvláštní silnice sloužící k příjezdu na tuto silnici nebo k výjezdu z ní označená rovněž dopravní značkou č. 103a.

§ 52

Platnost vyhlášky pro provoz na dálnici a na silnicích podobné povahy jako dálnice

Není-li v této části stanoveno jinak, platí pro provoz na dálnici a na silnicích podobné povahy jako dálnice ostatní ustanovení této vyhlášky."

14. Dosavadní část VI se označuje jako část VII, v níž dosavadní § 47 až 51 se označují jako § 53 až 57.

Čl. II

Příloha k vyhlášce ministerstva vnitra č. 80/1966 Sb., o pravidlech silničního provozu, se mění a doplňuje takto:

1. Za část I se připojuje nová část II, která včetně nadpisu zní:

"ČÁST II

Dopravní značky zavedené vyhláškou federálního ministerstva vnitra č. 42/1971 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva vnitra č. 80/1966 Sb., o pravidlech silničního provozu

Čl. 12

Užívání výstražné značky "Boční vítr" (č. 101)

Značky "Boční vítr" (č. 101) se užije, je-li nutno řidiče upozornit na úsek silnice, kde prudký boční vítr může ohrozit bezpečnost silničního provozu.

Čl. 13

Užívání některých dalších informativních značek

(1) Značek "Dálnice" (č. 102a) a "Silnice vyhrazená pro provoz motorových vozidel" (č. 103a) se užije k informování řidiče, že od místa, kde je značka umístěna, platí zvláštní ustanovení o provozu na dálnicích a na silnicích podobné povahy jako dálnice.

(2) Značek "Konec dálnice" (č. 102b) a "Konec silnice vyhrazené pro provoz motorových vozidel" (č. 103b) se užije k informování řidiče, že od místa, kde je značka umístěna, přestávají platit zvláštní ustanovení o provozu na dálnicích a na silnicích podobné povahy jako dálnice.

(3) Značka "Jízdní pruh pro pomalá vozidla" (č. 104) upozorňuje řidiče na jízdní pruh určený pro motorová vozidla, která v takto označeném úseku nedosáhnou rychlosti vyšší než 50 km za hodinu.

(4) Značka "Zvýšení počtu jízdních pruhů" (č. 105) upozorňuje řidiče na zvýšení počtu jízdních pruhů. Je na ní vyznačen počet jízdních pruhů a na kolik jízdních pruhů se tento počet zvyšuje.

(5) Značka "Snížení počtu jízdních pruhů" (č. 106) upozorňuje řidiče na snížení počtu jízdních pruhů. Je na ní vyznačen počet jízdních pruhů a na kolik jízdních pruhů se tento počet snižuje.

(6) Je-li dálnice nebo silnice označená dopravní značkou "Silnice vyhrazená pro provoz motorových vozidel" (č. 103a) současně dálkovou silnicí pro mezinárodní provoz, uvede se číslo této silnice (značka č. 73) na značce "Směrová tabule pro příjezd k dálnici" (č. 111a, 111b) a na značce "Směrová tabule pro příjezd k silnici vyhrazené pro provoz motorových vozidel" (č. 112a, 112b).

(7) Značky "Křižovatková předzvěst" (č. 113) se užije k informování řidiče o názvu nejbližší křižovatky. Ve spodní části značky se vyznačí vzdálenost ke křižovatce v metrech.

(8) Na značce "Odbočovací předzvěst" (č. 114) se ve směru šipek uvede název dálkového cíle nebo cílů na dálnici nebo na silnici označené dopravní značkou "Silnice vyhrazená pro provoz motorových vozidel" (č. 103a) a název cíle nebo cílů ležících na silnici ve směru výjezdu z nich. Ve spodní části značky se vyznačí vzdálenost ke křižovatce v metrech.

(9) Značkou "Návěst před křižovatkou" (č. 115a) se vyznačí směr dálnice nebo silnice označené dopravní značkou "Silnice vyhrazená pro provoz motorových vozidel" (č. 103a) a směr výjezdu z nich na nejbližší křižovatce. Značkou "Návěst před křižovatkou" (č. 115b) se vyznačí směr výjezdu z dálnice nebo ze silnice označené dopravní značkou "Silnice vyhrazená pro provoz motorových vozidel" (č. 103a) na nejbližší křižovatce.

(10) Na značce "Směrová tabule pro odbočení" (č. 116a, 116b) se uvede název všeobecně známé obce (dálkový cíl), popř. i název významné obce, která leží na silnici ve směru výjezdu z dálnice nebo ze silnice označené dopravní značkou "Silnice vyhrazená pro provoz motorových vozidel" (č. 103a).

(11) Na značce "Dálková návěst" (č. 117a, 117b) se ve směru šipky nebo šipek uvede název dálkového cíle nebo cílů.

(12) Značka "Kilometrovník" (č. 118) vyznačuje vzdálenost v kilometrech od začátku dálnice nebo silnice označené dopravní značkou "Silnice vyhrazená pro provoz motorových vozidel" (č. 103a).

(13) Je-li dálnice nebo silnice označená dopravní značkou "Silnice vyhrazená pro provoz motorových vozidel" (č. 103a) současně dálkovou silnicí pro mezinárodní provoz, uvede se číslo této silnice (značka č. 73) na značkách "Odbočovací předzvěst" (č. 114), "Návěst před křižovatkou" (č. 115a) a "Dálková návěst" (č. 117a, 117b) u názvu dálkového cíle nebo cílů.

(14) Na značkách "Odbočovací předzvěst" (č. 114), "Návěst před křižovatkou" (č. 115a, 115b) a "Směrová tabule pro odbočení" (č. 116a, 116b), vyznačujících směr výjezdu z dálnice nebo ze silnice označené dopravní značkou "Silnice vyhrazená pro provoz motorových vozidel" (č. 103a),

- na jinou dálnici se vyznačí symbol užitý na značce č. 102a,

- na jinou silnici označenou dopravní značkou "Silnice vyhrazená pro provoz motorových vozidel" (č. 103a) se vyznačí symbol užitý na značce č. 103a,

- na dálkovou silnici pro mezinárodní provoz se vyznačí číslo této silnice (značka č. 73).

(15) Značek "Směrová tabule pro vyznačení objížďky" (č. 69), "Zvýšení počtu jízdních pruhů" (č. 105), "Snížení počtu jízdních pruhů" (č. 106), "Křižovatková předzvěst" (č. 113), "Odbočovací předzvěst" (č. 114), "Návěst před křižovatkou" (č. 115a, 115b), "Směrová tabule pro odbočení" (č. 116a, 116b) a "Dálková návěst" (č. 117a, 117b) se užije na dálnicích a na silnicích označených dopravní značkou "Silnice vyhrazená pro provoz motorových vozidel" (č. 103a) v bílém provedení na modrém podkladě a na ostatních silnicích ve žlutém provedení na modrém podkladě. Značky "Směrová tabule pro příjezd k dálnici" (č. 111a, 111b) a "Směrová tabule pro příjezd k silnici vyhrazené pro provoz motorových vozidel" (č. 112a, 112b) se užije vždy v bílém provedení na modrém podkladě.

(16) Na značce "Odbočovací předzvěst" (č. 114), "Návěst před křižovatkou" (č. 115a, 115b), "Směrová tabule pro odbočení" (č. 116a, 116b) a "Dálková návěst" (č. 117a, 117b) se uvede na dálnici a na silnicích označených dopravní značkou "Silnice vyhrazená pro provoz motorových vozidel" (č. 103a) název všeobecně známé obce, z níž vyplývá další průběh silnice (dálkový cíl), popř. pod ním i název nejbližší dopravně významné obce, která leží na této silnici (blízký cíl).

Čl. 14

Umísťování některých dalších informativních značek

(1) Značky "Dálnice" (č. 102a) a "Silnice vyhrazená pro provoz motorových vozidel" (č. 103a) se umísťují v místě, kde dálnice nebo silnice označená dopravní značkou "Silnice vyhrazená pro provoz motorových vozidel" (č. 103a), anebo silnice určená pro příjezd na ně začíná.

(2) Značky "Konec dálnice" (č. 102b) a "Konec silnice vyhrazené pro provoz motorových vozidel" (č. 103b) se umísťují v místě, kde dálnice nebo silnice označená dopravní značkou "Silnice vyhrazená pro provoz motorových vozidel" (č. 103a), anebo silnice určená pro výjezd z nich končí. Mohou se umístit též před tímto místem jako značky předběžné; v tomto případě se ve spodní části značky nebo na dodatkové tabulce "Vzdálenost v metrech" (č. 76a) vyznačí v metrech vzdálenost k místu, kde dálnice nebo silnice označená dopravní značkou "Silnice vyhrazená pro provoz motorových vozidel" (č. 103a), anebo silnice určená pro výjezd z nich končí.

(3) Značka "Snížení počtu jízdních pruhů" (č. 106) se umísťuje na konci toho jízdního pruhu, o který se počet jízdních pruhů snižuje. Může se umístit i před tímto místem jako značka předběžná; v tomto případě se ve spodní části značky nebo na dodatkové tabulce "Vzdálenost v metrech" (č. 76a) vyznačí v metrech vzdálenost k místu, kde se počet jízdních pruhů snižuje. Na dálnici musí být umístěna tato předběžná značka vždy, s výjimkou ukončení jízdního pruhu pro pomalá vozidla.

(4) Značky "Návěst před křižovatkou" (č. 115a, 115b) se umísťují na začátku úseku určeného k řazení před křižovatkou. Mohou se v průběhu tohoto úseku opakovat.

(5) Značka "Směrová tabule pro odbočení" (č. 116a) se umísťuje na začátku odbočovacího pruhu. *) Značka "Směrová tabule pro odbočení" (č. 116b) se umísťuje v místě, kde začíná zvláštní silnice určená pro výjezd z dálnice nebo ze silnice označené dopravní značkou "Silnice vyhrazená pro provoz motorových vozidel" (č. 103a).

(6) Značky "Dálková návěst" (č. 117a) se může užít společně se značkami "Návěst před křižovatkou" (č. 115b) a "Směrová tabule pro odbočení" (č. 116a, 116b). Značka "Dálková návěst" (č. 117b) se umísťuje za křižovatkou.

(7) Značka "Jízdní pruh pro pomalá vozidla" (č. 104) se umísťuje ve vzdálenosti 180 m před začátkem tohoto pruhu. Značka se může v průběhu tohoto pruhu opakovat.

(8) Značky "Dálnice" (č. 102a), "Konec dálnice" (č. 102b), "Silnice vyhrazená pro provoz motorových vozidel" (č. 103a), "Konec silnice vyhrazené pro provoz motorových vozidel" (č. 103b), "Jízdní pruh pro pomalá vozidla" (č. 104), "Křižovatková předzvěst" (č. 113), "Odbočovací předzvěst" (č. 114), "Návěst před křižovatkou" (č. 115a) a "Dálková návěst" (č. 117b) se umísťují po pravé straně silnice. Značka "Dálková návěst" (č. 117a) se umísťuje nad vozovkou. Značky "Návěst před křižovatkou" (č. 115b), "Směrová tabule pro odbočení" (č. 116a), "Zvýšení počtu jízdních pruhů" (č. 105) a "Snížení počtu jízdních pruhů" (č. 106) se umísťují po pravé straně silnice, nad vozovkou nebo nad jízdním pruhem, o který se počet jízdních pruhů snižuje. Značka "Směrová tabule pro odbočení" (č. 116b) se umísťuje po levé straně silnice určené k výjezdu z dálnice nebo ze silnice označené dopravní značkou "Silnice vyhrazená pro provoz motorových vozidel" (č. 103a) nebo nad jejich vozovkou.

Čl. 15

Obecná ustanovení o dopravních značkách

(1) Vyžaduje-li to bezpečnost nebo plynulost silničního provozu, mohou se na silnicích o dvou nebo více jízdních pruzích v jednom směru jízdy dopravní značky opakovat na středním dělicím pásu.

(2) Není-li v této části stanoveno jinak, platí pro dopravní značky zavedené vyhláškou federálního ministerstva vnitra č. 42/1971 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 80/1966 Sb., o pravidlech silničního provozu, obecná ustanovení o užívání a umísťování dopravních značek, uvedená v příloze k vyhlášce č. 80/1966 Sb."

2. Dosavadní část II se označuje jako část III, v níž se dosavadní článek 12 označuje jako článek 16.


Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1971, s výjimkou § 20a, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1972.


Náměstek ministra: Ing. Hanuliak v. r.

Poznámky pod čarou

*) Vyhláška č. 102/1968 Sb., o křížení pozemních komunikací s dráhami v úrovni kolejí.

**) Pravidla technického provozu městských drah.

*) Nejvyšší přípustná rychlost uvedená v technickém průkazu nepřesahuje 50 km za hodinu.

**) ČSN 73 6100 Názvosloví silnic a dálnic, čl. 237.

*) ČSN 73 6100 Názvosloví silnic a dálnic, čl. 237.

Přesunout nahoru