Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 39/1971 Sb.Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška o správních poplatcích

Částka 12/1971
Platnost od 14.06.1971
Účinnost od 14.06.1971
Zrušeno k 01.01.1972 (138/1971 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

39

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí České socialistické republiky

ze dne 7. června 1971,

kterou se mění a doplňuje vyhláška o správních poplatcích

Ministerstvo financí České socialistické republiky stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 17 odst. 1 zákona č. 105/1951 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 138/1960 Sb.:


Čl. 1

Vyhláška ministerstva financí č. 146/1965 Sb., o správních poplatcích, ve znění vyhlášek č. 26/1967 Sb. a č. 54/1969 Sb., se mění a doplňuje takto:

Položka 22 sazebníku I s poznámkami zní:

"Zápis změny držitele motorového vozidla nebo přívěsu (i s provedením oprav v příslušných dokladech):

a) jednostopých motorových vozidel

aa) do 50 ccm 20 Kčs
bb) ostatních (včetně motocyklů s přívěsným nebo postranním vozíkem a motorových tříkolek - rikš) 200 Kčs

b) dvojstopých osobních motorových vozidel nabytých před 10. 6. 1969 a na pořadník po 9. 6. 1969, jde-li o zápis prvé změny držitele motorového vozidla, s výjimkou Š 1000 MB a Š 100 všechna provedení:

Poplatek při stáří motorového vozidla

 
   do 1 roku  včetně   do 2 let  včetně  do 3 let  včetně  do 4 let  včetně  do 5 let  včetně
I. skupina     
Simca 1301, 1501  všechna provedení  14 000  12 000  10 000  6 0003 000
      
II. skupina     
Ford Cortina  všechny typy a provedení10 0008 0006 0004 0002 000
Saab všechna provedení
  Fiat 850
Volha všechna provedení
Tatra 603 všechna provedení
      
III. skupina     
Motorová vozidla neuvedená ve skupině I a II  5 000  4 000  3 000  2 000  1 000

c) ostatních motorových vozidel

(včetně Š 1000 MB a Š 100) 600 Kčs

Poznámky:

1. Došlo-li k prvé změně držitele motorového vozidla uvedeného v I. až III. skupině, staršího 5 let, vybere se poplatek podle písm. c) této položky.

2. Došlo-li k prvé změně držitele motorového vozidla před 10. 6. 1969 mezi osobami blízkými, *) nepovažuje se tato změna za prvou změnu ve smyslu položky 22 písm. b).

3. Poplatek je povinen zaplatit dosavadní držitel při ohlášení převodu.

4. Pokud pro stanovení sazby poplatku rozhoduje stáří vozidla, je pro posouzení rozhodný ročník výroby zaznamenaný v evidenci dopravního inspektorátu VB. V těch případech, kdy jsou koncem roku dodávána vozidla, u nichž je na typovém štítku a v technickém průkazu uveden následující rok, jako rok výroby, je pro stanovení sazby poplatku rozhodný rok, v němž bylo vozidlo zapsáno do evidence . Bylo-li motorové vozidlo přestavěno na jiný typ, rozhoduje typ, který je zaznamenán v evidenci dopravního inspektorátu VB.

5. Jestliže byl již za zápis změny držitele motorového vozidla vybrán poplatek podle písm. b), podléhají všechny další zápisy změn držitele tohoto vozidla sazbě podle písm. c).

6. Došlo-li ke změně držitele motorového vozidla uvedeného pod písm. b) zcela nebo částečně bezúplatným převodem, odečte se od stanoveného poplatku zaplacený notářský poplatek z darování, který byl prokazatelně zaplacen za darované vozidlo.

7. Poplatek se neplatí , došlo-li ke změně držitele motorového vozidla

- ze zůstavitele na dědice;

- z úředního příkazu nebo rozhodnutím soudu;

- v důsledku zániku manželství a s ním spojeného vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů;

- darováním mezi rodiči a dětmi, byl-li prokazatelně zaplacen notářský poplatek z darování.

Jde-li však ve shora uvedených případech o motorová vozidla uvedená pod písm. b), vybere se poplatek za zápis změny držitele motorového vozidla při dalším převodu sazbou podle cit. ustanovení odpovídající stáří vozidla v době zápisu změny držitele.

Došlo-li již k převodu motorového vozidla uvedeného pod písm.b) ze zůstavitele na dědice, z úředního příkazu, rozhodnutím soudu nebo v důsledku zániku manželství a s ním spojeného vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů nebo darováním mezi rodiči a dětmi před 10. 6. 1969 a nebyl vybrán poplatek nebo byl vybrán poplatek ve výši 600 Kčs, vybere se poplatek za zápis změny držitele motorového vozidla na další osoby v uvedených případech podle písm. b).

8. Při vzájemné prvé výměně dvoustopých motorových vozidel, jejichž ročník výroby s e neliší o více než dva roky, platí každý držitel poplatek ve výši stanovené pod písm. c). Jde-li o motorová vozidla uvedená pod písm. b), zaplatí převodce při nejblíže příštím zápisu změny držitele motorového vozidla poplatek sazbou podle cit. ustanovení odpovídající stáří vozidla v době zápisu změny.

9. Za zápis změny držitele dvoustopého motorového vozidla zařízeného pro invalidy a převáděného mezi invalidy vybírá se poplatek snížený o polovinu.

10. Za motorová vozidla získaná na pořadník se považují též vozidla získaná z rezervy vedoucích ústředních orgánů, na základě příslušných směrnic nositeli čsl. řádů a vyznamenání, dále vozidla poškozená, výstavní nebo ojetá, získaná občanem od socialistické organizace. Toto ustanovení se nevztahuje na vozidla zakoupená socialistickou organizací za ceny volného trhu platné po 9. 6. 1969.

Převádí-li socialistická organizace poškozené, výstavní nebo ojeté motorové vozidlo na soukromého držitele nebo na jinou socialistickou organizaci, zaplatí za zápis změny držitele motorového vozidla poplatek podle písm . c).

11. Za zápis prvé (i další) změny držitele motorového vozidla tovární zn. Volha a Tatra 603, získaného na pořadník po 9. 6. 1969, vybere se poplatek podle písm. c). Jedná-li se však o prvý převod těchto motorových vozidel, získaných občany koupí od socialistické organizace po 9. 6. 1969, která je zakoupila před 10. 6. 1969, vybere se poplatek podle písm. b).

12. Za zápis změny držitele motorového vozidla získaného výhrou ve věcné loterii a vozidla individuálně dovezeného z ciziny před 10. 6. 1969 vybere se za prvý převod poplatek podle písm. b) snížený o 50 % sazby, s výjimkou Š 1000 MB a Š 100, za něž se vybere poplatek podle písm. c).

13. Za zápis změny držitele motorového vozidla zakoupeného za tuzexové poukázky a individuálně dovezeného z ciziny po 9. 6. 1969 vybere se poplatek podle písm. c).

14. Za zápis změny držitele motorového vozidla zakoupeného přímo u zahraniční afilace a přepraveného do ČSSR po 9. 6. 1969 vybere se za prvý převod poplatek podle písm. c) za předpokladu, že byl zaplacen celní poplatek. Nebyl-li celní poplatek zaplacen, vybere se poplatek sazbou podle písm. b).

Za zápis změny držitele motorového vozidla zakoupeného přímo u zahraniční afilace a přepraveného do ČSSR před 10. 6. 1969 vybere se za prvý převod poplatek podle písm. b) snížený o 50 % sazby.

Motorové vozidlo zakoupené prostřednictvím afilace a převzaté kupujícím na území ČSSR, které nepodléhá celnímu poplatku, posuzuje se pro účely správních poplatků jako vozidlo zakoupené od tuzemské socialistické organizace, i když faktura byla vystavena zahraniční firmou (zástupcem). Za prvý zápis změny držitele takto zakoupeného vozidla vybere se poplatek podle písm. b)."

Čl. 2

Zrušují se:

a) vyhláška ministerstva financí ČSR č. 54/1969 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška o správních poplatcích;

b) obecně závazné předpisy ministerstva financí ČSR:

č. 153/15 440/1970 ze dne 22. 4. 1970 - motorová vozidla zakoupená za tuzexové poukázky od národního podniku Mototechna (reg. v částce č. 13 z roku 1970);

č. 153/10 369/1970 ze dne 7. 4. 1970 - poplatek za zápis změny držitele některých vybraných továrních značek motorových vozidel a vozidel zakoupených prostřednictvím zahraniční afilace (reg. v částce č. 13 z roku 1970);

č. 153/24 350/1969 ze dne 27. 6. 1969 - poplatek za zápis změny držitele vozidla tovární značky Volha a Tatra 603 (reg. v částce č. 42 z r. 1969).


Čl. 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 14. června 1971.


Ministr: Ing. Lér, CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

*) § 116, první věta občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. (příbuzní v řadě přímé, sourozenec a manžel).

Přesunout nahoru