Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Úplné znění č. 38/1971 Sb.Zákon o hospodářské arbitráži (úplné znění zákona o hospodářské arbitráži, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)

Částka 11/1971
Platnost od 04.06.1971
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

38

Předsednictvo federálního shromáždění

vyhlašuje

úplné znění zákona ze dne 19. prosince 1962, č. 121 Sb., o hospodářské arbitráži , jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem ze dne 10. listopadu 1965 č. 116 Sb., zákonným opatřením předsednictva Národního shromáždění ze dne 10. listopadu 1967 č. 106 Sb., a zákonem ze dne 21. prosince 1970 č. 139 Sb.

ZÁKON

o hospodářské arbitráži

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

Pro plnění úkolů státního plánu rozvoje národního hospodářství a maximální uspokojování jeho potřeb má rozhodující význam uvědomělá soudružská spolupráce socialistických organizací, uskutečňovaná na základě stálého rozšiřování účasti pracujících na řízení hospodářství.

K upevňování této spolupráce a k důslednému uplatňování celospolečenských zájmů na úseku dodavatelsko-odběratelských vztahů přispívá i hospodářská arbitráž.

ČÁST PRVNÍ

Úvodní ustanovení

§ 1

Hospodářská arbitráž plní při organizaci, úpravě a kontrole dodavatelsko odběratelských a majetkových vztahů (dále jen "hospodářských vztahů" mezi socialistickými organizacemi tyto hlavní úkoly

a) projednává a rozhoduje hospodářské spory mezi socialistickými organizacemi (§ 2),

b) výchovnou činností pomáhá v rámci své působnosti organizovat a rozvíjet vztahy spolupráce a vzájemné pomoci mezi socialistickými organizacemi a aktivně působí na tyto organizace tak, aby se zlepšovala jejich činnost, zvyšovala odpovědnost za řádné a včasné uzavírání a plnění hospodářských smluv v souladu s plánovanými úkoly a aby byl upevňován chozrasčot,

c) upozorňujeme příslušné orgány na závady v činnosti socialistických organizací, popřípadě navrhuje opatření k odstranění těchto závad,

d) shromažďuje a zevšeobecňuje poznatky ze své činnosti a soustavně zkoumá příčiny závad.

§ 2

(1) Hospodářské spory mezi socialistickými organizacemi, které hospodářská arbitráž projednává a rozhoduje, jsou zejména

a) spory o uzavření, změnu nebo zrušení hospodářských smluv podle předpisu o hospodářských smlouvách nebo o obdobných opatřeních, jimiž se zabezpečuje plnění úkolů státního plánu rozvoje národního hospodářství (předsmluvní spory),

b) spory majetkové,

c) spory o základní podmínky dodávky.

(2) Hospodářská arbitráž nerozhoduje

a) spory z přepravních smluv, které jsou v souvislosti s dovozem nebo vývozem zboží, nebo které se týkají tranzitní dopravy,

b) spory o náhradu škody ze smluv o provádění kontroly zboží mezi podniky zahraničního obchodu a

c) spory mezi odborovým orgánem a organizací o náhradu škody, vzniklé nesprávným postupem při provádění nemocenského pojištění.

Tyto spory rozhodují soudy.

(3) Hospodářská arbitráž nerozhoduje dále spory, k jejichž rozhodování je podle zvláštních předpisů příslušný jiný orgán.

§ 2a

(1) Hospodářská arbitráž projednává a rozhoduje též hospodářské spory o náhradu škody mezi organizacemi a orgánem hospodářského řízení v případech, kdy podle zvláštních předpisů tento orgán za škodu odpovídá.

(2) Vláda může stanovit, ve kterých dalších případech hospodářská arbitráž projednává a rozhoduje spory mezi orgány hospodářského řízení a organizacemi, vznikající při řízení.

§ 3

Vysloví-li hospodářská arbitráž, že spor nepatří do její pravomoci, je tím soud, popřípadě jiný orgán vázán, a to i když jde o spor, který byl hospodářské arbitráži postoupen.

§ 4

Při své činnosti se hospodářská arbitráž řídí právními předpisy a zásadami hospodářské politiky Československé socialistické republiky. Prosazuje celostátní hospodářské zájmy proti úzkým místním, podnikovým, případně resortním zájmům. Dbá o upevňování státní, především plánovací, smluvní a finanční kázně, zejména o zajišťování a plnění úkolů stanovených státním plánem rozvoje národního hospodářství. Zjistí-li hospodářská arbitráž při projednávání hospodářských sporů, že opatření prováděná socialistickými organizacemi nebo orgány, týkající se hospodářských vztahů mezi socialistickými organizacemi, jsou v rozporu s právními předpisy nebo zásadami hospodářské politiky Československé socialistické republiky, zejména s usneseními strany a vlády nebo s úkoly státního plánu rozvoje národního hospodářství, je povinna na takový rozpor ihned tyto orgány nebo organizace, popřípadě jejich nadřízené orgány upozornit a požadovat nápravu (§ 45).

ČÁST DRUHÁ

Organizace hospodářské arbitráže

ODDÍL PRVNÍ

Organizace arbitrážních úřadů

§ 5

Orgány hospodářské arbitráže tvoří jednotnou soustavu řízenou v rozsahu stanoveném hlavním arbitrem Československé socialistické republiky.

§ 6

(1) Orgány hospodářské arbitráže jsou:

a) Státní arbitráž Československé socialistické republiky v Praze; její součástí je vojenská složka,

b) Státní arbitráž České socialistické republiky v Praze a Státní arbitráž Slovenské socialistické republiky v Bratislavě,

c) krajské státní arbitráže .

(2) Vláda České socialistické republiky a vláda Slovenské socialistické republiky zřizuje a ruší krajské státní arbitráže , určuje obvody jejich působnosti a stanoví jejich sídla.

(3) Vláda Československé socialistické republiky může zřídit na dobu potřeby zvláštní hospodářské arbitráže a určit jejich postavení a působnost.

§ 7

(1) V čele Státní arbitráže Československé socialistické republiky je hlavní arbitr Československé socialistické republiky. V čele Státní arbitráže České socialistické republiky je hlavní arbitr České socialistické republiky a v čele Státní arbitráže Slovenské socialistické republiky je hlavní arbitr Slovenské socialistické republiky. V čele krajské státní arbitráže je její vedoucí.

(2) Osobním úřadem vojáků a ostatních pracovníků činných u vojenské složky Státní arbitráž Československé socialistické republiky je federální ministerstvo obrany.

§ 8

(1) Státní arbitráž Československé socialistické republiky má postavení ústředního orgánu státní správy Československé socialistické republiky. Státní arbitráž Československé socialistické republiky

a) sleduje rozhodování státních arbitráží republik a dozírá na zákonnost rozhodování všech arbitrážních orgánů,

b) připravuje a předkládá ve spolupráci se Státní arbitráží České socialistické republiky , Státní arbitráží Slovenské socialistické republiky a ostatními zúčastněnými ústředními orgány vládě Československé socialistické republiky rozbory a návrhy opatření,

c) provádí průzkum, jak působí právní řád v oblasti hospodářských vztahů socialistických organizací, připravuje návrhy právních předpisů nebo spolupůsobí při jejich přípravě,

d) dbá, zpravidla prostřednictvím Státní arbitráže České socialistické republiky a Státní arbitráže Slovenské socialistické republiky, o řádné a včasné smluvní zajišťování zvlášť důležitých úkolů stanovených vládou Československé socialistické republiky jmenovitě ústředním a jiným orgánům a pomáhá svou činností k zabezpečení jejich plnění,

e) vydává, pokud je k tomu zmocněna v jeho mezích obecně závazné právní předpisy,

f) k zajištění jednotného výkladu právních předpisů v oblasti hospodářských vztahů socialistických organizací a jednotnosti rozhodování zaujímá stanoviska k závažným právním otázkám a z a tím účelem též svolává pravidelné porady arbitrážních orgánů hospodářské arbitráže a provádí průzkum jejich práce,

g) rozvíjí v rámci své působnosti mezinárodní spolupráci.

(2) Státní arbitráž Československé socialistické republiky spolupracuje při plnění svých úkolů s ministerstvy a ostatními federálními orgány a využívá praktických zkušeností a poznatků, které tyto orgány získaly při řízení svěřených úseků národního hospodářství.

§ 8a

Státní arbitráž České socialistické republiky a Státní arbitráž Slovenské socialistické republiky mají postavení ústředního orgánu státní správy příslušné republiky . Tyto arbitráže

a) vedou krajské státní arbitráže a dozírají na zákonnost rozhodování a na ostatní jejich činnost,

b) připravují a předkládají vládám republik rozbory a návrhy na opatření,

c) dbají o řádné a včasné smluvní zajišťování zvlášť důležitých úkolů stanovených vládou Československé socialistické republiky, jakož i úkolů stanovených vládami republik jmenovitě ústředním a jiným orgánům těchto republik a národním výborům a pomáhají svojí činností k zabezpečení jejich plnění,

d) po projednání se Státní arbitráží Československé socialistické republiky vydávají instrukce pro činnost krajských státních arbitráží a svolávají pravidelné porady arbitrážních orgánů a aktivy hospodářských pracovníků,

e) spolupracují při plnění svých úkolů s ministerstvy a ostatními ústředními orgány a národními výbory příslušných republik a využívají zkušeností a poznatků, které tyto orgány získaly při řízení svěřených úseků národního hospodářství.

§ 9

(1) Hlavního arbitra Československé socialistické republiky a jeho prvního náměstka jmenuje a odvolává vláda Československé socialistické republiky. Je-li hlavním arbitrem Československé socialistické republiky občan České socialistické republiky, je jeho prvním náměstkem občan Slovenské socialistické republiky nebo naopak. Hlavní arbitr Československé socialistické republiky odpovídá vládě Československé socialistické republiky za řádnou činnost orgánů hospodářské arbitráže. Jmenuje a odvolává státní arbitry Státní arbitráže Československé socialistické republiky přiměřeně z občanů obou republik; jde-li o pracovníky vojenské složky Státní arbitráže Československé socialistické republiky, činí tak v dohodě s ministerstvem národní obrany. Náčelník vojenské složky je náměstkem hlavního arbitra Československé socialistické republiky; zastupuje ho ve věcech souvisejících se zajištěním obrany a bezpečnosti státu.

(2) Hlavního arbitra České socialistické republiky a hlavního arbitra Slovenské socialistické republiky jmenuje a odvolává vláda příslušné republiky na návrh hlavního arbitra Československé socialistické republiky. Hlavní arbitr České socialistické republiky a hlavní arbitr Slovenské socialistické republiky odpovídají za řádnou činnost Státní arbitráže České socialistické republiky a Státní arbitráže Slovenské socialistické republiky a krajských státních arbitráží jimi vedených vládě příslušné republiky a hlavnímu arbitru Československé socialistické republiky. Hlavní arbitři České socialistické republiky i Slovenské socialistické republiky jmenují státní arbitry Státní arbitráže České socialistické republiky a Státní arbitráže Slovenské socialistické republiky.

(3) Vedoucí krajských státních arbitráží a státní arbitry těchto arbitráží jmenuje a odvolává na území České socialistické republiky hlavní arbitr České socialistické republiky a na území Slovenské socialistické republiky hlavní arbitr Slovenské socialistické republiky. Vedoucí krajských státních arbitráží řídí práci těchto arbitráží a odpovídají hlavnímu arbitru České socialistické republiky, popřípadě hlavnímu arbitru Slovenské socialistické republiky za jejich činnost.

§ 10

(1) Členy presidia Státní arbitráže Československé socialistické republiky jsou hlavní arbitr Československé socialistické republiky, první náměstek hlavního arbitra Československé socialistické republiky, hlavní arbitr České socialistické republiky a hlavní arbitr Slovenské socialistické republiky. Projednávají-li se věci související se zajištěním obrany a bezpečnosti státu, zúčastňuje se jednání presidia též náčelník vojenské složky.

(2) Presidium Státní arbitráže Československé socialistické republiky zejména

a) rozhoduje o zrušení rozhodnutí orgánu hospodářské arbitráže a o přikázání sporu k novému projednání v případech uvedených v § 42. Presidium se může platně usnášet za přítomnosti většiny svých členů. Při rovnosti hlasů není návrh přijat,

b) projednává návrhy právních předpisů v oblasti hospodářských vztahů socialistických organizací připravovaných Státní arbitráží Československé socialistické republiky,

c) projednává rozbory a návrhy na opatření předkládané vládě Československé socialistické republiky nebo vládě některé z obou republik,

d) projednává nejzávažnější stanoviska Státní arbitráže Československé socialistické republiky k zajištění jednotného výkladu právních předpisů na hospodářském úseku.

(3) Presidium schvaluje jednací řád Státní arbitráže Československé socialistické republiky.

§ 11 - zrušen

§ 12 zrušen

ODDÍL DRUHÝ

Příslušnost

§ 13

Státní arbitráž Československé socialistické republiky

Státní arbitráž Československé socialistické republiky projednává a rozhoduje

a) předsmluvní a majetkové spory, v nichž alespoň jednou ze stran je federální ministerstvo nebo jiný federální ústřední orgán anebo v nichž alespoň jedna ze stran je podřízena federálnímu ministerstvu národní obrany,

b) předsmluvní a majetkové spory, týkající se dodávek a poddodávek nezbytných pro zajištění obrany státu nebo dodávek, v oboru státních hmotných rezerv,

c) spory o základní podmínky dodávky,

d) spory uvedené v § 2a, mezi orgány a organizacemi řízenými federálním ministerstvem (ústředním orgánem).

§ 13a

Státní arbitráž České socialistické republiky a Státní arbitráž Slovenské socialistické republiky

(1) Státní arbitráž České socialistické republiky nebo Státní arbitráž Slovenské socialistické republiky, pokud není příslušná Státní arbitráž Československé socialistické republiky, projednává a rozhoduje

a)předsmluvní a majetkové spory, v nichž alespoň jednou ze stran je ministerstvo nebo jiný ústřední orgán České socialistické republiky nebo Slovenské socialistické republiky,

b) spory uvedené v § 2a.

(2) Místní příslušnost Státní arbitráže České socialistické republiky nebo Státní arbitráže Slovenské socialistické republiky se řídí sídlem orgánu (organizace), proti němuž směřuje arbitrážní žádost nebo proti němuž je zahajováno řízení z vlastního podnětu, a je-li takových orgánů (organizací) více, sídlem kteréhokoliv z nich.

§ 14

Krajská státní arbitráž

(1) Krajská státní arbitráž projednává a rozhoduje hospodářské spory, pro které není příslušný jiný orgán hospodářské arbitráže.

(2) Místní příslušnost krajské státní arbitráže se řídí sídlem organizace, proti níž směřuje arbitrážní žádost nebo proti níž je zahajováno řízení z vlastního podnětu, a je-li takových organizací více, sídlem kterékoli z nich.

(3) Jde-li o investiční výstavbu, která byla uložena vládou, řídí se místní příslušnost ve sporech mezi dodavatelem a investorem místem, kde se investiční výstavba uskutečňuje. Pro projednávání a rozhodování sporů, týkajících se dodávek pro vývoz nebo z dovozu nebo dodávek vývozních investičních celků, je-li alespoň jednou ze stran organizace pověřená prováděním zahraničního obchodu, je příslušná státní arbitráž vykonávající působnost krajské státní arbitráže pro území hlavního města Prahy nebo pro území hlavního města Slovenské socialistické republiky Bratislavy; místní příslušnost se řídí sídlem organizace pověřené prováděním zahraničního obchodu a jde-li o spor mezi takovými organizacemi, řídí se ustanovením odstavce 2.

§ 15 - zrušen

§ 16 - zrušen

§ 17

Hospodářská arbitráž, u které bylo v souladu s ustanoveními o příslušnosti zahájeno řízení, zůstává příslušná, i když se během řízení předpoklady pro její příslušnosti změnily.

§ 18 - zrušen

§ 19

(1) Hlavní arbitr České socialistické republiky nebo hlavní arbitr Slovenské socialistické republiky určuje, který orgán hospodářské arbitráže projedná a rozhodne hospodářský spor, vzniknou-li pochybnosti o příslušnost mezi krajskými státními arbitrážemi v téže republice nebo mezi Státní arbitráží České socialistické republiky nebo Státní arbitráží Slovenské socialistické republiky a krajskou státní arbitráží jí vedenou; v ostatních případech určuje příslušnost hlavní arbitr Československé socialistické republiky.

(2) Hlavní arbitr Československé socialistické republiky může pro určité druhy sporů nebo pro spory některých socialistických organizací anebo pro jednotlivý spor určit příslušnost jinak, než jak je stanoveno v § 13, 13a a 14.

ČÁST TŘETÍ

Arbitrážní řízení

§ 20

Zahájení řízení

Hospodářská arbitráž zahajuje arbitrážní řízení na žádost organizace, z vlastního podnětu nebo z podnětu hlavního arbitra Československé socialistické republiky.

§ 21

Arbitrážní žádost

(1) Arbitrážní žádost musí obsahovat označení skutečností a důkazů, o které se opírá, jakož i návrh, jak má být rozhodnuto.

(2) K arbitrážní žádosti musí organizace připojit písemný doklad o tom, že se pokusila o smír, doklad o zaplacení arbitrážního poplatku, pokud je stanoveno jeho placení předem (§ 44) a doklady, jimiž odůvodňuje své návrhy. Stejnopis arbitrážní žádosti musí současně zaslat organizaci, proti níž arbitrážní žádost směřuje.

§ 22

Odstraňování vad arbitrážní žádosti

(1) Nestačí-li arbitrážní žádost k projednání nebo nejsou-li k ní připojeny potřebné doklady, vyzve hospodářská arbitráž organizaci, která žádost podala, aby odstranila vytčené vady ve lhůtě, kterou jí zároveň stanoví a upozorní ji, že žádost odmítne, nevyhoví-li organizace výzvě ve stanovené lhůtě.

(2) Odstraní-li organizace vytčené vady ve stanovené lhůtě, platí, že žádost byla od počátku bez vad; neučiní-li tak, hospodářská arbitráž žádost odmítne.

§ 23

Vyjádření arbitrážní žádosti

Organizace, proti níž arbitrážní žádost směřuje, je povinna v předsmluvních sporech nejpozději do 5 dnů a v ostatních hospodářských sporech do 10 dnů od obdržení stejnopisu arbitrážní žádosti, zaslat hospodářské arbitráži vyjádření k arbitrážní žádosti a současně stejnopis organizaci, která podala arbitrážní žádost, popřípadě ostatním organizacím, které se podílejí na vyřešení sporu. Ve vyjádření musí být uvedeno zejména stanovisko k arbitrážní žádosti, označení skutečností, jakož i důkazů, na něž se organizace odvolává, potřebné doklady a návrh, jak má být spor rozhodnut.

Dokazování

§ 24

(1) Hospodářská arbitráž je povinna dbát, aby skutečnosti, které jsou důležité pro rozhodnutí, byly zjištěny přesně a úplně. Z tohoto hlediska také určuje, jak má být zjištěn skutkový stav a které důkazy mají být provedeny. Dokazování se provádí především listinami, znaleckým posudkem, písemným prohlášením, popřípadě i šetřením na místě.

(2) Organizace, mezi nimiž je hospodářský spor, jsou povinny spolupůsobit k přesnému a úplnému zjištění skutečností důležitých pro rozhodnutí.

§ 25

(1) Každý je povinen na požádání hospodářské arbitráže sdělit údaje, podat vysvětlení, zprávy nebo návrhy, jakož i předložit listiny, které hospodářská arbitráž potřebuje při výkonu své činnosti, dostavit se a vypovídat před ní pravdivě a úplně o všech okolnostech, na něž bude tázán.

(2) Provádí-li se důkaz prohlídkou místa nebo věci, je každý povinen umožnit prohlídku, popřípadě předložit věc.

(3) Je-li k posouzení hospodářského sporu třeba zvláštních odborných znalostí, vyžádá si hospodářská arbitráž znalecký posudek. *)

(4) Hospodářská arbitráž hodnotí jednotlivé důkazní prostředky se zřetelem ke všem okolnostem případu.

§ 26

Zvláštní oprávnění hospodářské arbitráže

(1) Hospodářská arbitráž není vázána návrhy organizací, mezi nimiž je hospodářský spor.

(2) Hospodářská arbitráž může založit, změnit nebo zrušit právní poměr mezi organizacemi, mezi nimiž je hospodářský spor.

§ 27

Splní-li se podmínka stanovená zvláštními předpisy pro odvod peněžité částky do státního rozpočtu, určí hospodářská arbitráž v rozhodnutí, aniž rozšíří řízení na příslušný finanční orgán, která organizace a jakou částku je povinna odvést do státního rozpočtu. V rozhodnutí uvede také orgán, do jehož rozpočtu má být částka odvedena. Stejnopis rozhodnutí zašle též tomuto orgánu. Takové rozhodnutí je podkladem pro odepsání z účtu povinné organizace u peněžního ústavu (§ 40).

§ 28

Zastavení arbitrážního řízení

Odpadne-li důvod arbitrážního řízení dříve než došlo k rozhodnutí sporu, hospodářská arbitráž řízení zastaví a je-li třeba, rozhodne o arbitrážním poplatku.

§ 29

Pořádkové pokuty

(1) Organizaci, která porušila státní, zejména plánovací nebo smluvní disciplínu, vědomě uvedla nepravdivé údaje, zavdala svévolně podnět k řízení, nepodala ve stanovené lhůtě vyjádření k arbitrážní žádosti, nebo řízení svévolně protahuje, může hospodářská arbitráž uložit pořádkovou pokutu do 10 000 Kčs.

(2) Tomu, kdo nesplní některou povinnost uloženou ustanovením § 25 odst. 1 a 2 nebo kdo ruší arbitrážní jednání, může hospodářská arbitráž po předchozím upozornění uložit pořádkovou pokutu do 500 Kčs.

(3) Pokuty podle odstavců 1 a 2 lze ukládat opětovně.

Arbitrážní jednání

§ 30

(1) Hospodářský spor projednává arbitr spolu se zástupci organizací, mezi nimiž vznikl, a řídí jednání tak, aby společně bylo dohodnuto řešení, které je v souladu s celospolečenskými zájmy. Dohodnou-li se organizace, arbitr dohodu schválí. Jestliže by však jejich dohoda byla v rozporu s právními předpisy, zásadami hospodářské politiky Československé socialistické republiky, anebo jestliže se organizace nedohodnou, rozhodne hospodářský spor arbitr sám. Schválená dohoda má účinky rozhodnutí sporu. Hospodářský spor se složitou problematikou může být projednán a rozhodnut několika arbitry, z nichž jeden předsedá.

(2) Je-li třeba, aby pracovníci socialistické organizace byli seznámeni s výsledky arbitrážního řízení, zejména s významem zajištění určitého úkolu nebo s následky porušování smluvní disciplíny, provádí se arbitrážní jednání přímo na pracovišti.

§ 31

(1) Hospodářská arbitráž projednává a rozhoduje spory, jsou-li pro to závažné důvody, podle určení vedoucího arbitráže v tříčlenné nebo pětičlenné arbitrážní komisi.

(2) Hlavní arbitr Československé socialistické republiky v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady, popřípadě vedoucími pracovníky organizací, jmenuje podle jednotlivých oborů činnosti, z řad vynikajících pracovníků, zejména zlepšovatelů a členů brigád socialistické práce, navržených Ústřední radou odborů *) pracovníky, které bude Státní arbitráž Československé socialistické republiky povolávat za členy arbitrážních komisí. Obdobně vedoucí ostatních orgánů hospodářské arbitráže jmenují na návrh krajské odborové rady (u krajských státních arbitráží) nebo ústředního výboru příslušného odborového svazu (u resortních a družstevních arbitráží) **) pracovníky, které budou tyto hospodářské arbitráže povolávat za členy arbitrážních komisí.

(3) Arbitrážní komise provede arbitrážní jednání, které řídí jako její předseda arbitr. Členové komise mají právo klást otázky, vyjadřovat se a činit návrhy. Komise rozhoduje většinou hlasů.

(4) Členům arbitrážních komisí přísluší náhrada za mzdu, která jim ušla vykonáváním této funkce. Náhrada cestovních výloh přísluší členu arbitrážní komise přiměřeně podle platných předpisů o náhradách cestovních výloh. Náhradu členům arbitrážní komise poskytuje jejich zaměstnavatel.

§ 31a

(1) Hospodářské spory uvedené v § 2a na Státní arbitráži Československé socialistické republiky, popřípadě na Státní arbitráži České socialistické republiky nebo na Státní arbitráži Slovenské socialistické republiky projednává a rozhoduje arbitrážní komise složená ze státního arbitra příslušné hospodářské arbitráže a vedoucích pracovníků příslušných ústředních orgánů státní správy. Tyto členy jmenuje příslušný hlavní arbitr v dohodě s vedoucím příslušného ústředního orgánu.

(2) Pověří-li hlavní arbitr České socialistické republiky nebo hlavní arbitr Slovenské socialistické republiky rozhodováním sporu mezi národním výborem a jím řízenou organizací krajskou státní arbitráž, jmenuje obdobným způsobem členy komise, která spor projedná a rozhodne.

§ 32

Za účelem posílení demokratických zásad mohou být jednotlivé hospodářské spory též projednány a rozhodnuty rozhodcem, kterého si zvolí zúčastněné organizace pro určitý spor. Pravidla o projednávání a rozhodování sporů rozhodci vydá v souladu se zásadami tohoto zákona hlavní arbitr Československé socialistické republiky.

§ 33

Hospodářská arbitráž dbá o soustavné zvyšování účinnosti práce arbitrážních komisí i rozhodců a napomáhá rozvíjení dalších forem účasti pracujících na činnosti arbitráže.

§ 34

Hospodářská arbitráž projednává a rozhoduje předsmluvní spory do 15 dnů, ostatní hospodářské spory do 30 dnů od zahájení arbitrážního řízení. Vedoucí hospodářské arbitráže může v odůvodněných případech tyto lhůty prodloužit.

Rozhodnutí

§ 35

(1) Arbitrážní rozhodnutí obsahuje arbitrážní výrok a jeho odůvodnění.

(2) Z odůvodnění musí být patrný skutkový stav, z něhož rozhodnutí vychází, a jak byly hodnoceny důkazy. Odůvodnění musí být přesvědčivé, aby z něho byla patrna správnost rozhodnutí, aby upevňovalo vzájemnou spolupráci socialistických organizací a vychovávalo je k ukázněnému a dobrovolnému plnění jejich povinností.

(3) Arbitrážní rozhodnutí má plně vyřešit celý předmět hospodářského sporu. Je-li to účelné, může hospodářská arbitráž rozhodnout o některé části jednání zvlášť. Rozhodnutí musí přesně vymezit povinnosti, které ukládá. Může uložit též povinnost seznámit s výsledkem projednání a rozhodnutí sporu kolektiv pracujících organizace.

§ 36

Arbitrážní rozhodnutí je konečné a není proti němu opravný prostředek. Vyhlašuje se zpravidla hned po skončení arbitrážního jednání. Rozhodnutí nabývá právní moci doručením. Je-li nebezpečí z prodlení, může arbitr, jsou-li přítomni zástupci organizací, stanovit, že rozhodnutí nabývá právní moci již jeho vyhlášením.

§ 37

(1) V majetkových sporech do 50 000 Kčs může arbitr rozhodnout spor také bez arbitrážního jednání, a to na základě písemných tvrzení stran a předložených důkazů, popřípadě provedeného šetření. Zcela výjimečně lze takto rozhodnout i v ostatních majetkových a jiných hospodářských sporech, je-li tímto způsobem předmět sporu plně objasněn.

(2) Hospodářská arbitráž může také provést arbitrážní jednání a rozhodnout v nepřítomnosti organizací, mezi nimiž je spor, byly-li o arbitrážním jednání předem uvědoměny.

§ 38

Arbitrážní platební rozkaz

(1) Na návrh nebo podle vlastní úvahy může hospodářská arbitráž rozhodnout spor o peněžitou pohledávku do 20 000 Kčs arbitrážním platebním rozkazem vydaným bez slyšení organizace, proti níž arbitrážní žádost směřuje. Arbitrážním platebním rozkazem se přikazuje organizaci, proti níž arbitrážní žádost směřuje, aby zaplatila žadateli peněžitou částku v něm uvedenou, nebo, aby podala u hospodářské arbitráže písemně odůvodněné námitky a současně zaslala jejich stejnopis žadateli.

(2) Námitky proti arbitrážnímu platebnímu rozkazu musí být hospodářské arbitráži podány do 15 dnů od jeho doručení.

(3) Hospodářská arbitráž odmítne námitky, jestliže byly podány opožděně nebo nejsou-li v nich uvedeny důvody.

(4) Nepodá-li organizace, proti níž arbitrážní žádost směřuje, námitky nebo jestliže arbitráž podle odstavce 3 námitky odmítla, má arbitrážní platební rozkaz právní účinky rozhodnutí.

(5) Byly-li podány včas námitky s uvedením důvodů, zrušuje se tím arbitrážní platební rozkaz v napadené části. Hospodářská arbitráž pak postupuje podle ustanovení o arbitrážním jednání.

Splnění rozhodnutí

§ 39

Organizace jsou povinny splnit arbitrážní rozhodnutí ve lhůtě v něm stanovené, a nebyla-li lhůta stanovena, do 15 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabylo právní moci. Uplynutím této lhůty stává se rozhodnutí vykonatelným. Na žádost vyznačí hospodářská arbitráž vykonatelnost doložkou na rozhodnutí.

§ 40

(1) Rozhodnutí, ukládající organizaci peněžité plnění, včetně pokut, poplatků a odvodů do státního rozpočtu, které nebylo ve lhůtě uvedené v § 39 splněno, se vykonává odepsáním z účtu povinné strany u peněžního ústavu podle zvláštních předpisů.

(2) Rozhodnutí ukládající organizaci nepeněžité plnění může hospodářská arbitráž vynucovat pořádkovou pokutou do 100 000 Kčs. Tuto pokutu lze ukládat opětovně.

(3) Rozhodnutí je možno vykonat jen požádá-li oprávněná organizace o jeho výkon do jednoho roku po uplynutí lhůty stanovené k plnění, a není-li lhůta stanovena, do jednoho roku od právní moci rozhodnutí; jinak její právo zaniká. To platí i tehdy, jde-li o hospodářské spory, které rozhodují soudy nebo jiné orgány (§ 2 odst. 3).

Přezkoumání arbitrážního rozhodnutí

§ 41

(1) Jestliže rozhodnutím krajské státní arbitráže byly porušeny právní předpisy nebo zásady hospodářské politiky Československé socialistické republiky, může Státní arbitráž České socialistické republiky, popřípadě Státní arbitráž Slovenské socialistické republiky na návrh nebo z vlastního podnětu do dvou měsíců od právní moci rozhodnutí změnit nebo zrušit a přikázat spor k novému projednání anebo může učinit jiné opatření. Jsou-li pro to zvlášť naléhavé důvody, může tak učinit výjimečně i po této lhůtě.

(2) Za stejných podmínek může ve sporech projednaných a rozhodnutých Státní arbitráží České socialistické republiky nebo Státní arbitráží Slovenské socialistické republiky učinit stejné opatření Státní arbitráž Československé socialistické republiky.

(3) Návrh na přezkoumání podle odstavce 1 nebo odstavce 2 může organizace nebo orgán, který je stranou ve sporu, podat do 15 dnů od doručení rozhodnutí. Podává ho u hospodářské arbitráže, která rozhodla. Návrh musí být podepsán statutárním orgánem organizace a jeho stejnopis musí být současně zaslán druhé organizaci. K návrhu na přezkoumání se musí připojit potřebné doklady a doklad o zaplacení arbitrážního poplatku za přezkoumání rozhodnutí.

(4) V případech, kdy tak stanoví příslušný hlavní arbitr, přezkoumají rozhodnutí tři arbitři, z nichž arbitr určený hlavním arbitrem předsedá; vyžaduje-li to povaha projednávané věci, jedná se o přezkoumání za účasti organizací. Jinak platí pro jednání o přezkoumání přiměřeně ustanovení části třetí.

§ 42

(1) Presidium Státní arbitráže Československé socialistické republiky může z důvodů uvedených v § 41 odst. 1 zrušit a přikázat k novému projednání rozhodnutí orgánu hospodářské arbitráže. Jde-li o rozhodnutí krajské státní arbitráže nebo Státní arbitráže České socialistické republiky nebo Státní arbitráže Slovenské socialistické republiky, lze návrh na toto opatření podat jen tehdy, bylo-li rozhodnutí přezkoumáno podle § 41 odst. 1 nebo podle § 41 odst. 2.

(2) Návrh na opatření podle odstavce 1 předkládá presidiu Státní arbitráže Československé socialistické republiky příslušný ministr (vedoucí ústředního orgánu), popřípadě příslušná rada krajského národního výboru nebo některý ze členů presidia. Jde-li o spor uvedený v § 13, může návrh předložit též organizace nebo orgán, který je stranou ve sporu; ustanovení § 41 odst. 3 platí obdobně.

§ 43

Při novém projednání sporu je orgán hospodářské arbitráže vázán právním názorem vyjádřeným v rozhodnutí vydaném podle § 41 nebo § 42.

§ 44

Arbitrážní poplatky

Za řízení před orgány hospodářské arbitráže se platí poplatky stanovené zvláštními předpisy.

§ 45

Oznamování závad

(1) Hospodářská arbitráž je povinna upozorňovat příslušné orgány, zejména vedoucí socialistických organizací, popřípadě jim nadřízených orgánů na podstatné závady, které vyšly najevo při výkonu arbitrážní činnosti (signalizace).

(2) Ten, kdo byl takto upozorněn, je povinen do 30 dnů, nebyla-li stanovena jiná lhůta, odpovědět a v odpovědi sdělit, co zařídil k odstranění závady nebo podat žádané vysvětlení.

§ 46

Zevšeobecňování poznatků

Hospodářská arbitráž je povinna soustavně zkoumat příčiny závad a zevšeobecňovat poznatky z arbitrážní činnosti. O výsledcích této činnosti je povinna příslušným orgánům podat zprávy s případnými návrhy obecných opatření na odstranění závad.

§ 47

Počítání lhůt

Lhůta pro podání a pro všechny ostatní projevy organizací je zachována, jestliže písemnost nejpozději v poslední den lhůty došla hospodářské arbitráži nebo byla podána doporučeně na poštu. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního klidu, je posledním dnem lhůty nejblíže příští pracovní den.

Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 48

Arbitrážní orgány zřízené podle dosavadních předpisů se považují za orgány zřízené podle tohoto zákona. Pro jejich organizační začlenění, příslušnost a pro řízení před nimi však platí tento zákon.

§ 49

(1) Arbitrážní orgány a soudy dokončí spory zahájené u nich před účinností tohoto zákona, i kdyby podle jeho ustanovení tyto spory do jejich pravomoci nebo příslušnosti již nepatřily.

(2) Ve sporech, které podle tohoto zákona hospodářská arbitráž nerozhoduje a rozhodují je soudy (§ 2 odst. 2, popřípadě 3 a § 3), jsou organizace, mezi nimiž takový spor je, způsobilé být účastníkem řízení před soudy.

(3) Pravomoc v hospodářských sporech, v nichž alespoň jednou ze stran je jednotné zemědělské družstvo (s výjimkou hospodářských sporů podle zákonného opatření č. 80/1962 Sb., o rozšíření působnosti orgánů státní arbitráže na spory na úseku stavební investiční výstavby JZD) *) a v hospodářských sporech o náhradu škody, související s provozem dopravních prostředků (včetně sporů z regresních nároků) přejde však na hospodářskou arbitráž až dnem, který stanoví vláda. Do tohoto dne rozhodují tyto spory podle dosavadních předpisů soudy, popřípadě okresní národní výbory.

§ 50

Všechny orgány i pracovníci jakkoli činní v arbitrážním řízení jsou povinni učinit všechna opatření potřebná k tomu, aby státní, hospodářské a služební tajemství bylo zachováno.

§ 51

(1) Zrušují se

vládní nařízení č. 47/1953 Sb., o státní arbitráži, ve znění vládních nařízení č. 77/1953 Sb., č. 45/1954 Sb., č. 28/1959 Sb. a zákonného opatření č. 87/1961 Sb.,

vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky č. 147/1957 Ú. l., kterou se vydává arbitrážní řád,

vyhláška ministerstev spravedlnosti a financí č. 149/1957 Ú. l., o výkonu arbitrážních rozhodnutí,

vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky č. 140/1960 Sb., o pověření rozhodováním některých sporů patřících před Státní arbitráž Československé socialistické republiky, ve znění předpisů ji měnících a doplňujících a

předpisy o resortních (družstevních) arbitrážích, vydané příslušnými ministry (ústředními svazy družstev).

§ 52

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1963.

Zákon č. 116/1965 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 121/1962 Sb., o hospodářské arbitráži, nabyl účinnosti dnem 10. listopadu 1965. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění č. 106/1967 Sb., o změně a doplnění zákona o hospodářské arbitráži, nabylo účinnosti dnem 24. listopadu 1967. Zákon č. 139/1970 Sb., kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona o hospodářské arbitráži, nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1971.

Dr. Hanes v. r.

Poznámky pod čarou

*) Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.

*) Vzhledem k Chartě Československého revolučního odborového hnutí je třeba Ústřední radou odborů rozumět Ústřední radu Československého revolučního odborového hnutí.

**) Jde o ustanovení nepoužitelné.

*) Rozhodování hospodářských sporů, v nichž alespoň jednou ze stran je jednotné zemědělské družstvo, s výjimkou sporů o náhradu škody způsobené provozem dopravních prostředků (včetně regresních nároků) i když účastníkem řízení je jednotné zemědělské družstvo, přešlo na hospodářskou arbitráž - vyhláška č. 116/1964 Sb.

Přesunout nahoru