Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 29/1971 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o spolupráci v oblasti mírového využívání jaderné energie

Částka 8/1971
Platnost od 13.04.1971
Účinnost od 12.06.1970
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

29

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 12. února 1971

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o spolupráci v oblasti mírového využívání jaderné energie


Dne 12. června 1970 byla v Sofii podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o spolupráci v oblasti mírového využívání jaderné energie.


Podle svého článku 8 vstoupila Dohoda v platnost dnem podpisu, tj. dnem 12. června 1970.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


První náměstek ministra: Ing. Kurka v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o spolupráci v oblasti mírového využívání jaderné energie

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Bulharské lidové republiky vedeny snahou rozšiřovat a upevňovat vědeckou a hospodářskou spolupráci v oblasti mírového využívání jaderné energie a majíce na zřeteli splnění vědeckovýzkumných úkolů vyplývajících z mnohostranné spolupráce socialistických států, organizovaných Spojeným ústavem jaderných výzkumů v Dubně a úkolů na úseku ekonomické spolupráce organizované Stálou komisí RVHP pro mírové využívání atomové energie se dohodly takto:

Článek 1

Obě strany budou spolupracovat v rozvíjení vědeckovýzkumných prací a v praktickém využívání jaderné energie pro mírové účely, a to výměnou zkušeností, informací a dokumentace v oblastech:

- výroby a využití radioaktivních izotopů a značených sloučenin v lékařství, zemědělství a v průmyslu,

- fyziky, techniky a provozu výzkumných a energetických jaderných reaktorů,

- jaderné fyziky nízkých a vysokých energií a teoretické fyziky,

- radiační chemie,

- radiobiologické ochrany jaderných zařízení,

- přístroje pro jadernou techniku.

Článek 2

Pro provádění této Dohody je z československé strany příslušná Československá komise pro atomovou energii a ze strany bulharské Výbor pro mírové využívání atomové energie při radě ministrů Bulharské lidové republiky.

Článek 3

Obě strany budou spolupráci zmíněnou v článku 1. uskutečňovat zejména těmito způsoby:

a) navazováním přímých kontaktů mezi závody a vědeckovýzkumnými ústavy obou zemí,

b) vzájemným přijímáním vědeckých pracovníků a specialistů za účelem získání praxe v závodech a vědeckovýzkumných ústavech,

c) uskutečňováním společných výzkumů v rámci dohodnutých problémů zahrnujících vědeckotechnickou tématiku,

d) účastí na kongresech, symposiích a seminářích organizovaných v druhé zemi,

e) organizováním společných pracovních porad a seminářů na dohodnutá témata,

f) výměnou odborné a vědecké literatury a technické dokumentace.

Článek 4

Každá ze smluvních stran je povinna na požádání druhé strany zachovávat podmínky utajení, pokud jde o získané informace nebo technickou dokumentaci.

Článek 5

Finanční a obchodní otázky, které vzniknou při provádění této Dohody, se budou řešit na základě platebních a obchodních smluv platných ve vztahu mezi oběma státy.

Článek 6

Vzájemné přijímání vědeckých pracovníků a odborníků ke stážím a praxi se bude uskutečňovat na základě bezdevizové reciproční výměny v rozsahu dohodnutém oběma stranami ve dvouletých plánech vzájemné spolupráce.

Článek 7

Orgány obou stran příslušné pro provádění této Dohody budou sjednávat dvouleté plány vzájemné spolupráce. Jednání o těchto protokolech budou probíhat střídavě v obou zemích.

Článek 8

Tato Dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu a může být vypovězena každou ze stran s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Tato Dohoda byla sjednána v Sofii dne 12. června 1970 ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém a bulharském jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky:

J. Neuman v. r.

Za vládu Bulharské lidové republiky:

I. Popov v. r.

Přesunout nahoru