Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 28/1971 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Ujednání mezi Československou socialistickou republikou a Španělskem o vzájemném zřízení konzulárních a obchodních zastupitelství

Částka 8/1971
Platnost od 13.04.1971
Účinnost od 16.11.1970
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

28

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 11. ledna 1971

o Ujednání mezi Československou socialistickou republikou a Španělskem o vzájemném zřízení konzulárních a obchodních zastupitelství


Výměnou nót mezi velvyslanci Československé socialistické republiky a Španělska, uskutečněnou v Paříži dne 16. listopadu 1970 bylo sjednáno Ujednání mezi Československou socialistickou republikou a Španělskem o vzájemném zřízení konzulárních a obchodních zastupitelství, které téhož dne vstoupilo v platnost.

Český překlad Ujednání se vyhlašuje současně.

První náměstek ministra: Ing. Kurka v. r.

Vážený pane velvyslanče,

svým dopisem č. j. 476 ze dne 16. listopadu 1970 mi Vaše Excelence sdělila toto:

"S poukazem na jednání, která proběhla v Paříži ve dnech 22. a 23. července 1970 mezi delegacemi španělského a československého MZV a podle instrukcí své vlády mám čest Vám navrhnout zřízení konzulárního a obchodního zastupitelství Španělska v Praze a konzulárního a obchodního zastupitelství ČSSR v Madridu.

Funkce, právní postavení, výsady a imunita těchto zastupitelství jsou stanoveny v Příloze k této Nótě.

Bude-li vláda ČSSR s tímto návrhem souhlasit, navrhuji, aby tato Nóta a odpověď na ni tvořily Ujednání, které vstoupí v platnost dnem přijetí odpovědi Vaší Excelence.

Toto Ujednání bude v platnosti po neurčenou dobu, pokud je jedna ze stran písemně nevypoví druhé straně šest měsíců předem."

Potvrzuji Vaší Excelenci příjem uvedené Nóty a mám čest oznámit Vaší Excelenci, že moje vláda souhlasí s navrženým Ujednáním, jež dnešním dnem vstupuje v platnost.


Zdvořilost.


Velvyslanec ČSSR: Dr. Zachystal v. r.


Příloha

Článek 1

1) Konzulární a obchodní zastupitelství zřízená na základě tohoto Ujednání budou nazvána: "Konzulární a obchodní zastupitelství Československé socialistické republiky ve Španělsku" a "Konzulární a obchodní zastupitelství Španělska v Československé socialistické republice".

2) Vedoucí těchto zastupitelství budou mít oficiální titul: "Vedoucí konzulárního a obchodního zastupitelství".

3) Sídlo konzulárního a obchodního zastupitelství Československé socialistické republiky bude v Madridu a sídlo konzulárního a obchodního zastupitelství Španělska bude v Praze.

Článek 2

Pro účely článků této Přílohy mají následující výrazy tento význam:

a) "vedoucí konzulárního a obchodního zastupitelství" (dále jen "zastupitelství"), je osoba pověřená vysílajícím státem, aby jednala v této funkci;

b) "úředníci zastupitelství" jsou členové personálu zastupitelství včetně vedoucího zastupitelství, kteří vykonávají funkce uvedené v článcích této Přílohy;

c) "členové administrativního a technického personálu zastupitelství" jsou osoby, které jsou zaměstnány v technických a administrativních službách zastupitelství;

d) "členové služebního personálu zastupitelství" jsou osoby, které jsou zaměstnány v domácích službách zastupitelství;

e) "soukromé služebnictvo" je každá osoba zaměstnaná v domácích službách některého člena zastupitelství, která není zaměstnancem akreditujícího státu;

f) "člen personálu zastupitelství" je každá osoba uvedená v odstavcích b), c), d) tohoto článku;

g) "místnosti zastupitelství" jsou budovy nebo části budov včetně residence vedoucího zastupitelství a pozemky k nim příslušející, kterých se používá pro účely zastupitelství bez ohledu na to, kdo je jejich vlastníkem;

h) "archívy zastupitelství" zahrnují všechny listiny, dokumenty, korespondenci, knihy, filmy, záznamové pásky a rejstříky zastupitelství spolu se šiframi, kartotékami a nábytkem určeným k jejich ochraně a uložení.

Článek 3

1) Zastupitelství mají tyto funkce:

a) v oblasti konzulárních styků - zastupitelství budou vykonávat konzulární funkce v rozsahu stanoveném mezinárodním právem a mezinárodní praxí za podmínky, že budou dodržována ustanovení zákonů a předpisů přijímajícího státu;

b) v oblasti hospodářské a obchodní - zastupitelství budou podporovat a rozvíjet hospodářské styky mezi oběma státy a budou napomáhat provádění obchodních a platebních dohod, jakož i všech dalších platných dohod o hospodářské, průmyslové a vědecko-technické spolupráci;

c) v oblasti kulturních styků - zastupitelství budou usnadňovat kulturní a vědecké styky a výměny mezi příslušnými institucemi obou států;

d) v oblasti cestování - zastupitelství budou podporovat rozvoj turistiky mezi Československou socialistickou republikou a Španělskem.

2) Po vzájemné dohodě mohou zastupitelství vykonávat i další funkce.

Článek 4

1) Vysílající stát musí předem vyžádat souhlas přijímajícího státu pokud jde o osobu, kterou hodlá jmenovat vedoucím zastupitelství.

2) Úředníci zastupitelství musí být občany vysílajícího státu a nesmí mít stálé bydliště v přijímajícím státě.

3) Osobní údaje a hodnosti úředníků zastupitelství a členů administrativního a technického personálu, služebního personálu zastupitelství a soukromého služebnictva budou oznamovány ministerstvu zahraničních věcí přijímajícího státu v každém případě vždy před tím, než se ujmou svých funkcí.

4) Přijímající stát vystaví úředníkům zastupitelství, členům administrativního a technického personálu a služebního personálu zastupitelství a soukromému služebnictvu, jakož i členům jejich rodin, zvláštní doklady s označením jejich statutu.

Článek 5

1) Přijímající stát usnadní na svém území ve shodě se svými zákony vysílajícímu státu získání nebo nájem místností potřebných pro jeho úřad nebo mu usnadní opatřit si objekty k umístění jiným způsobem. Pomůže rovněž v případě potřeby zastupitelství při získávání vhodného ubytování pro všechny jeho členy.

2) Vysílající stát je osvobozen od všech celostátních, oblastních nebo místních daní a poplatků pokud jde o místnosti a automobily, jejichž je vlastníkem nebo nájemcem a které jsou určeny pro potřebu zastupitelství nebo pro ubytování veškerého personálu, s výjimkou poplatků vybíraných za poskytování zvláštních služeb.

3) Vysílající stát bude osvobozen od všech daní a podobných poplatků při získávání nebo pronájmu místností ve smyslu odstavce 2 tohoto článku.

Článek 6

1) Místnosti zastupitelství jakož i rezidence vedoucího a byty úředníků jsou nedotknutelné. Orgány přijímajícího státu nesmějí do nich vstoupit, leč se souhlasem vedoucího zastupitelství.

2) Přijímající stát má za povinnosti učinit všechna vhodná opatření k tomu, aby místnosti zastupitelství byly chráněny před násilným vniknutím nebo poškozením a aby bylo zabráněno rušení klidu zastupitelství.

3) Místnosti zastupitelství, jejich zařízení a jiné předměty v nich se nalézající, jakož i dopravní prostředky zastupitelství nemohou být předmětem prohlídky, rekvizice, zabavení nebo exekuce.

Článek 7

Archívy a dokumenty zastupitelství jsou vždy a všude nedotknutelné.

Článek 8

S výhradou zákonů a nařízení o oblastech, do nichž je přístup zakázán nebo upraven z důvodů státní bezpečnosti, přijímající stát zajistí všem členům zastupitelství svobodu pohybu a cestování po svém území.

Článek 9

1) Přijímající stát povolí a bude chránit svobodné spojení zastupitelství pro všechny úřední účely. Při spojení s vládou a ostatními misemi svého státu může zastupitelství použít všech sdělovacích prostředků, včetně diplomatických kurýrů a kódovaných nebo šifrovaných zpráv. Zřídit a používat radiovou vysílací stanici může zastupitelství na základě předběžného souhlasu přijímajícího státu.

2) Úřední korespondence zastupitelství je nedotknutelná. Zavazadlo obsahující úřední dokumenty zastupitelství nesmí být otevřeno ani zadrženo.

3) Kurýr zastupitelství je přijímajícím státem chráněn při výkonu svých funkcí, požívá osobní nedotknutelnosti a nesmí být žádným způsobem zatčen ani zadržen. Kurýr zastupitelství musí být vybaven úřední listinou označující jeho postavení a počet zásilek tvořících zavazadlo.

4) Zavazadlo obsahující úřední listiny zastupitelství může být svěřeno kapitánu nebo radiotelegrafistovi civilního letadla přistávajícího na dovoleném vstupním letišti. Kapitán nebo radiotelegrafista bude vybaven úřední listinou označující počet zásilek tvořících zavazadlo, avšak nebude považován za kurýra. Zastupitelství může poslat jednoho ze svých úředníků, aby předal zavazadlo přímo a volně kapitánu nebo radiotelegrafistovi letadla anebo je převzal z jejich rukou za stejných podmínek.

Článek 10

Poplatky vybírané zastupitelstvím jakožto poplatky a dávky za konzulární úkony jsou vyňaty ze zdanění v přijímajícím státě.

Článek 11

1) Přijímající stát poskytne zastupitelství osvobození ode všech celních dávek, daní a jiných poplatků při dovozu a vývozu předmětů určených pro úřední potřebu.

2) Stejná osvobození budou poskytnuta i u předmětů určených pro osobní potřebu úředníků zastupitelství a členů jejich rodin, kteří jsou příslušníky jejich domácností podle zákonných ustanovení a platných předpisů přijímajícího státu.

3) Členové administrativního a technického personálu spolu se členy služebního personálu zastupitelství požívají, pokud nejsou občany přijímajícího státu, rovněž těchto osvobození v souhlasu se zákony a předpisy přijímajícího státu, ale pouze pokud jde o předměty dovážené v době jejich počátečního zařízení.

Článek 12

1) Úředníci zastupitelství požívají osobní nedotknutelnosti a nesmějí být žádným způsobem zatčeni nebo vzati do vazby.

2) Členové rodin úředníků zastupitelství, kteří jsou příslušníky jejich domácnosti, požívají, pokud nejsou občany přijímajícího státu, rovněž osobní nedotknutelnosti.

Článek 13

1) Úředníci zastupitelství, jakož i členové jejich rodin, kteří jsou příslušníky jejich domácnosti, pokud nejsou občany přijímajícího státu, požívají výsady vynětí z trestní, civilní a správní jurisdikce tohoto státu.

2) Členové administrativního a technického personálu zastupitelství požívají výsady vynětí z trestní, civilní a správní jurisdikce přijímajícího státu za činnost vykonávanou v rámci svých úředních povinností.

3) Osoby uvedené v odst. 1 a 2 tohoto článku jsou osvobozeny od povinnosti podat svědectví, členové administrativního a technického personálu zastupitelství však jenom pokud jde o skutečnosti související s výkonem jejich úředních povinností.

4) Přijímající stát bude s členy zastupitelství jednat s náležitou úctou a učiní všechna vhodná opatření, aby zabránil každému útoku proti jejich osobě, svobodě nebo důstojnosti.

Článek 14

Úředníci zastupitelství, členové administrativního a technického personálu, služebního personálu zastupitelství a domácí služebnictvo jakož i členové jejich rodin žijící s nimi ve společné domácnosti jsou vyňati ze všech povinností uložených zákony a předpisy přijímajícího státu, týkajících se registrace cizinců a povolení k pobytu, jakož i ze všech osobních závazků.

Článek 15

Osoby uvedené v článku 14 této Přílohy jsou osvobozeny, pokud nejsou státními příslušníky přijímajícího státu, ode všech daní a přímých poplatků s výjimkou poplatků vybíraných za poskytování zvláštních služeb.

Článek 16

Úředníci zastupitelství nesmějí vykonávat v přijímajícím státě z osobních výdělečných důvodů žádné zaměstnání ani obchodní činnost.

Článek 17

Vedoucí a ostatní úředníci zastupitelství se budou při výkonu všech svých úředních záležitostí obracet na ministerstvo zahraničních věcí přijímajícího státu, na další příslušné orgány určené tímto ministerstvem jakož i na místní orgány v souladu se zákony a předpisy přijímajícího státu.

Přesunout nahoru