Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 27/1971 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o zřízení mezinárodní oborové organizace pro spolupráci v oblasti malotonážní chemické produkce INTERCHIM

Částka 8/1971
Platnost od 13.04.1971
Účinnost od 20.07.1970
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

27

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 31. prosince 1970

o Dohodě o zřízení mezinárodní oborové organizace pro spolupráci v oblasti malotonážní chemické produkce "INTERCHIM"


Dne 17. července 1969 byla v Moskvě sjednána Dohoda o zřízení mezinárodní oborové organizace pro spolupráci v oblasti malotonážní chemické produkce "Interchim".


Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku XVIII dnem 20. července 1970 a tímto dnem vstoupila v platnost rovněž pro Československou socialistickou republiku.

Český překlad Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr: Ing. Marko v. r.


DOHODA

o zřízení mezinárodní oborové organizace pro spolupráci v oblasti malotonážní chemické produkce "INTERCHIM"

Vlády Bulharské lidové republiky, Československé socialistické republiky, Maďarské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky a Svazu sovětských socialistických republik, vedené zásadami mezinárodní socialistické dělby práce, snažíce se použitím nových, účinnějších forem spolupráce a účinným uplatněním ekonomických zásad spolupráce vytvořit podmínky pro další rozvoj specializace a kooperace výroby a koordinace plánů rozvoje malotonážní chemické produkce, pro racionálnější rozvoj a využití výrobních kapacit, pro zvýšení technické a ekonomické úrovně výroby a pro další rozvoj vzájemné výměny malotonážní chemické produkce, aby bylo zajištěno co nejplnější krytí potřeby všech smluvních stran v oblasti malotonážní chemické produkce, rozhodly uzavřít tuto Dohodu.

Článek I

1. Touto Dohodou zřizují smluvní strany mezinárodní oborovou organizaci pro hospodářskou a vědeckotechnickou spolupráci v oblasti malotonážní chemické produkce Interchim.

2. Sídlem Interchimu je město Halle nad Sálou v NDR.

Článek II

1. Cílem Interchimu je co nejúplněji krýt potřeby všech smluvních stran v oblasti malotonážní chemické produkce vysoké kvality využitím předností mezinárodní socialistické dělby práce a dále rozšiřování a prohlubování hospodářské a vědeckotechnické spolupráce mezi nimi na základě dobrovolnosti a dodržování vzájemných zájmů.

2. Činnost Interchimu je založena na této Dohodě a na Stanovách Interchimu, které tvoří přílohu k této Dohodě, a uskutečňuje se v souhlasu se zásadami obsaženými ve Stanovách RVHP na základě úplné rovnoprávnosti, zachování suverenity a národních zájmů smluvních stran, vzájemných výhod a soudružské vzájemné pomoci.

Článek III

1. Interchim organizuje všestrannou hospodářskou a vědeckotechnickou spolupráci smluvních stran v oblasti malotonážní chemické produkce; k ní patří syntetická barviva a polotovary pro jejich výrobu, pomocné látky pro textilní, kožedělný a papírenský průmysl a chemikálie tvořící přísady pro polymerní materiály, chemické prostředky pro ochranu rostlin a jiné látky (dále jen "malotonážní chemická produkce") v pořadí a podle nomenklatury, které podléhají schválení kompetentních orgánů smluvních stran, a to zpravidla na podkladě dohod (smluv, protokolů), v nichž se přihlíží k zásadám vzájemné hmotné zainteresovanosti a k použití prvků chozrasčotu v souhlasu se zkušenostmi získanými smluvními stranami.
Rada Interchimu určuje, z jakých skupin malotonážní chemické produkce začíná Interchim uskutečňovat svou činnost a jaký je další postup, pokud jde o jejich pořadí.

2. Činnost Interchimu na úseku hospodářské a vědeckotechnické spolupráce se může později vztahovat - za souhlasu smluvních stran - také na jiné druhy chemické produkce, které nejsou obsaženy v bodě 1 tohoto článku.

Článek IV

Smluvní strany uzavírají tuto dohodu:

1. Kompetentní orgány zainteresovaných zemí zajišťují plnění usnesení rady Interchimu, která byla přijata za souhlasu smluvních stran.

2. Smluvní strany budou poskytovat Interchimu a osobám v něm zaměstnaným potřebnou pomoc při plnění úkolů obsažených v této Dohodě a ve Stanovách Interchimu.

3. Smluvní strany budou předkládat Interchimu materiály a informace potřebné pro plnění úkolů, které mu byly svěřeny.

4. Smluvní strany budou informovat správu Interchimu o průběhu a o výsledcích plnění usnesení rady Interchimu.

Článek V

Interchimu se ukládají tyto základní úkoly:

1. Vypracování návrhů na koordinaci plánů výroby malotonážní chemické produkce s přihlédnutím k rozborům a prognózám technického a ekonomického rozvoje a s použitím příslušných bilancí.

2. Vypracování návrhů na úseku specializace a kooperace výroby malotonážní chemické produkce, příprava, ev. spolupůsobení při přípravě smluv (dohod) na úseku specializace a kooperace při výrobě této produkce.

3. Příprava návrhů týkajících se vzájemných dodávek malotonážní chemické produkce na podkladě podmínek vzájemně výhodných pro smluvní strany.

4. Vypracování návrhů týkajících se plnějšího a racionálnějšího využití činných a nově vytvářených kapacit pro výrobu malotonážní chemické produkce a pro koordinaci plánů výstavby nových kapacit.

5. Příprava návrhů na rozšíření sortimentu malotonážní chemické produkce a zvýšení výroby nedostatkových druhů této produkce.

6. Vypracování návrhů na trvalé zvyšování a na dosažení nejvyšší technické úrovně výroby malotonážní produkce pro zlepšení technicko-ekonomických ukazatelů a jakosti produkce na podkladě existujících vědeckých údajů a cestou koordinace, jakož i společného rozpracování vědeckovýzkumných úkolů na základě dojednaných podmínek včetně bezplatné výměny.

7. Zřízení výměny vědeckotechnických informací v oblasti výroby a použití malotonážní chemické produkce s využitím zkušeností práce socialistických a jiných zemí na tomto úseku. Studium světových výsledků v oblasti malotonážní chemické produkce a vypracování návrhů na využití těchto výsledků smluvními stranami.

8. Vypracování návrhů na unifikaci norem, technických podmínek a způsobů zkoušení malotonážní chemické produkce, která je předmětem vzájemného obchodu smluvních stran.

9. Studium konjunktury světového trhu pro využití výsledků tohoto studia při řešení výrobních a obchodních problémů v oblasti malotonážní chemické produkce.

10. Příprava návrhů na koordinaci postupu smluvních stran při nákupu a prodeji licencí v oblasti malotonážní chemické produkce v jiných zemích.

11. Plnění obchodních funkcí u jednotlivých druhů malotonážní chemické produkce, u nichž to smluvní strany budou považovat za užitečné a účelné.

Článek VI

1. Interchim je právnická osoba a je oprávněn uzavírat dohody, získávat, pronajímat a zcizovat majetek, jakož i vystupovat u soudu.

2. Právní status a úlevy pro Interchim a jeho pracovníky jsou určeny "Dohodou o právním statutu a úlevách mezinárodních oborových organizací pro hospodářskou spolupráci", která byla podepsána členskými zeměmi Interchimu dne 9. září 1966 ve Varšavě.

Článek VII

1. K uskutečňování svých úkolů má Interchim tyto hlavní orgány:

- radu Interchimu,

- správu Interchimu.

2. Pracovní orgány, jejichž zřízení bude vyvoláno nutností, se zřizují v souhlasu se Stanovami Interchimu.

Článek VIII

1. Vedoucím orgánem Interchimu je rada. V radě jsou smluvní strany zastoupeny delegacemi, z nichž každá se skládá ze tří představitelů, přičemž jeden z nich je vedoucím delegace. Každá delegace má jeden hlas.

2. Funkci předsedy rady vykonávají postupně vedoucí delegací smluvních stran.

3. Rada je oprávněna projednávat kterékoliv otázky, které patří do kompetence Interchimu, a vydávat příslušná usnesení. Rada je také oprávněna provádět ve Stanovách Interchimu jednotlivé změny a zpřesnění neodporující ustanovením této Dohody.

4. Usnesení rady Interchimu jsou přijímána jen se souhlasem smluvních stran, které oznámily, že mají zájem na řešení příslušné otázky.
Smluvní strany, které neoznámí, že mají zájem na řešení dané otázky, se nezúčastní vypracování usnesení. Usnesení rady se nevztahují na smluvní strany, které nejsou zúčastněny na dané otázce. Každá z těchto smluvních stran se však může později připojit k usnesením, která byla přijata ostatními smluvními stranami.

5. Usnesení rady, z nichž mohou pro smluvní strany vyplývat závazky, nabývají platnosti po uplynutí 50 dnů ode dne podpisu protokolu ze zasedání rady, nedojdou-li během této doby námitky od některé ze smluvních stran, popř. není-li v samotných usneseních uveden jiný termín nabytí jejich platnosti. Nicméně, stane-li se, že jedna nebo několik smluvních stran sdělí do 50 dnů, že nemají zájem na usnesení, které bylo přijato radou Interchimu, vztahuje se toto usnesení na ostatní zainteresované smluvní strany.
Usnesení, která nabyla platnosti a z nichž mohou vyplývat závazky pro smluvní strany, realizují smluvní strany zpravidla cestou uzavření dvoustranných a mnohostranných dohod (smluv, protokolů), které se potom - v části týkající se vzájemných dodávek - zařazují do dlouhodobých obchodních dohod a každoročních protokolů o obratu zboží mezi smluvními stranami. Usnesení rady, která se týkají jiných otázek, nabývají platnosti dnem podepsání protokolu ze zasedání, není-li v těchto usneseních uvedeno něco jiného.

Článek IX

1. Stálým výkonným orgánem Interchimu je správa.

2. Správa Interchimu uskutečňuje svou činnost v rozsahu plné moci, kterou jí poskytují Stanovy Interchimu, a v souhlasu s usneseními rady Interchimu, jakož i na podkladě ustanovení o správě, které schvaluje rada Interchimu.

3. Správa se skládá z ředitele, jeho náměstků, potřebného počtu odborníků, kteří jsou jmenováni z řad občanů smluvních stran, a potřebného správního, technického a obsluhujícího personálu, což se děje v souhlasu s ustanovením o správě. Ředitele správy a jeho náměstky jmenuje a propouští rada Interchimu.

4. V čele správy je ředitel. Ředitel správy řídí činnost správy a je zodpovědný před radou za plnění usnesení rady vztahujících se k činnosti správy a vůbec za všechnu práci správy Interchimu.
Ředitel reprezentuje Interchim před úředními osobnostmi a organizacemi smluvních stran a jiných zemí a před mezinárodními organizacemi.
Práva a povinnosti ředitele správy stanoví Stanovy Interchimu.

Článek X

Interchim může navazovat a udržovat styky s jinými mezinárodními organizacemi, především s Radou vzájemné hospodářské pomoci a s jinými mezinárodními hospodářskými organizacemi socialistických zemí.

Článek XI

1. Smluvní strany jsou dohodnuty, že vláda Německé demokratické republiky poskytne Interchimu místnosti, potřebné zařízení a obytnou plochu pro personál organizace.

2. Otázky spojené se zřízením a udržováním sídla Interchimu na území Německé demokratické republiky, včetně vztahů, které vyplývají z bodu 1. tohoto článku, budou upraveny podle úmluvy mezi vládou Německé demokratické republiky a Interchimem.

Článek XII

1. Smluvní strany hradí stejným dílem náklady spojené se zřízením a činností Interchimu.

2. Příspěvky určené ke krytí nákladů, které jsou spojeny se zřízením Interchimu, a příspěvky určené ke krytí nákladů, které jsou spojeny s běžnou činností Interchimu, mají charakter neobchodních plateb a jsou spláceny smluvními stranami půlročně na podkladě platných platebních dohod mezi smluvními stranami.

3. Smluvní strany souhlasí s předpokladem postupného přechodu k placení za služby Interchimu konané na podkladě objednávek jednotlivých členských zemí Interchimu a postupného přechodu na chozrasčot.

4. Získá-li Interchim majetek potřebný k plnění úkolů, které jsou uvedeny v Dohodě, provádí se vyrovnání v převoditelných rublech.

Článek XIII

Ustanovení této Dohody se nedotýkají práv a závazků smluvních stran, které plynou z jejich členství v jiných mezinárodních organizacích a z mezinárodních smluv jimi uzavřených.

Článek XIV

Úředními řečmi Interchimu jsou řeči všech smluvních stran. Pracovní řečí Interchimu jsou ruština a němčina.

Článek XV

1. Dohoda je uzavřena na neomezenou dobu.

2. Tato Dohoda může být změněna jen za souhlasu všech smluvních stran.

3. Každá smluvní strana se může zříci účasti v této Dohodě tím, že to oznámí ostatním smluvním stranám prostřednictvím depozitáře Dohody do konce února každého roku. Zřeknutí se účasti v Dohodě nabývá platnosti 1. lednem příštího roku.
Smluvní straně, která se zřekla účasti v Dohodě, se vyplatí peněžní kompenzace, která se stanoví podle jejího podílu na příspěvcích příslušné země k investicím pro Interchim. Přesnou výši peněžní kompenzace stanoví rada Interchimu.

Článek XVI

Interchim může být zrušen po dohodě mezi vládami všech členských zemí Interchimu.

V případě zrušení Interchimu veškeré jeho vybavení a majetek se stává vlastnictvím Německé demokratické republiky, na jejímž území je sídlo Interchimu. Ostatním členským zemím Interchimu se vyplatí peněžní kompenzace stejným dílem.

V případě zrušení Interchimu se rozdělí peněžní prostředky, s výjimkou té části, která bude použita na krytí závazků Interchimu mezi členské země Interchimu stejným dílem. Přesnou výši peněžní kompenzace určí rada Interchimu.

Článek XVII

1. Jiné země se mohou připojit k této Dohodě za souhlasu všech smluvních stran. Země, která se chce připojit k této Dohodě, oznámí to písemně depozitáři.

2. Pokud jde o země, které se připojily k Dohodě, je datem, jímž nabývá Dohoda platnosti, datum dosažení souhlasu všech smluvních stran o připojení příslušných zemí k Dohodě.

Článek XVIII

Tato Dohoda podléhá schválení vládou každé ze smluvních stran a vstupuje v platnost po uplynutí 30 dnů ode dne předání posledního dokumentu o schválení Dohody depozitáři, o čemž depozitář uvědomí všechny smluvní strany.

Článek XIX

Tato Dohoda bude odevzdána k úschově vládě Německé demokratické republiky, která bude konat funkci depozitáře této Dohody.

Článek XX

Tato Dohoda je vyhotovena v jednom exempláři v ruštině. Ověřené opisy Dohody rozešle depozitář všem smluvním stranám.

Správnost výše uvedeného potvrzují představitelé smluvních stran svým podpisem.

V Moskvě, dne 17. července 1969.

Příloha k dohodě

STANOVY

mezinárodní oborové organizace pro spolupráci v oblasti malotonážní chemické produkce INTERCHIM

Mezinárodní oborová organizace pro spolupráci v oblasti malotonážní chemické produkce Interchim byla zřízena na základě dohody mezi vládami Bulharské lidové republiky, Československé socialistické republiky, Maďarské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky a Svazu sovětských socialistických republik.

I. Všeobecná ustanovení

1. Úkoly Interchimu stanovené Dohodou o jeho zřízení plní Interchim prostřednictvím svých orgánů. Hlavními orgány Interchimu jsou jeho rada a správa.

2. Tyto Stanovy mohou být změněny stejným postupem, jakého bylo užito při uzavření Dohody o zřízení Interchimu. Avšak jednotlivá zpřesnění a změny Stanov, které nejsou v rozporu s ustanoveními Dohody, může provést v souladu s bodem 3 článku VIII Dohody, rada Interchimu, k čemuž je zapotřebí souhlasu delegací všech zemí v radě.

Zpřesnění a změny Stanov Interchimu provedené radou, vstupují v platnost po uplynutí 90 dnů od podepsání protokolu ze zasedání rady, na němž byla přijata uvedená zpřesnění nebo změny, nedojdou-li během této doby radě námitky od delegace kterékoliv země.

3. Interchim je právnickou osobou.

II. Rada Interchimu

4. Rada je vedoucím orgánem Interchimu a je zplnomocněna projednávat jakékoliv otázky, které patří do kompetence Interchimu, a vydávat příslušná usnesení.

5. Rada Interchimu:

a) určuje, vycházejíc z úkolů Interchimu, hlavní směry činnosti Interchimu,

b) projednává návrhy členských zemí Interchimu, správy Interchimu a pracovních orgánů v otázkách vědeckotechnické spolupráce v oblasti malotonážní chemické produkce, provádí rozbor stavu této spolupráce a vypracovává opatření pro její další rozvoj,

c) sleduje plnění závazků, vyplývajících z usnesení rady členskými zeměmi Interchimu,

d) uskutečňuje celkové vedení činnosti správy Interchimu,

e) schvaluje plány práce Interchimu a kontroluje jejich plnění,

f) projednává zprávy ředitele správy o činnosti Interchimu,

g) schvaluje strukturu a kádry správy Interchimu, výši mezd pracovníků, rozdělení míst odborníků mezi členské země Interchimu, jmenuje a propouští ředitele správy a jeho náměstky,

h) schvaluje rozpočet správy Interchimu, zprávu správy o plnění rozpočtu, pravidla finanční činnosti Interchimu, zřizuje revizní komisi pro kontrolu finanční činnosti správy Interchimu, schvaluje usnesení o revizní komisi, projednává protokoly revizní komise o výsledcích kontroly finanční činnosti správy Interchimu, ch) zřizuje v nutných případech pracovní orgány pro rozpracování nebo posouzení jednotlivých otázek hospodářské a vědeckotechnické spolupráce v oblasti malotonážní chemické produkce,

i) stanoví pravidla činnosti rady,

j) schvaluje ustanovení o správě Interchimu a pravidla týkající se pracovních podmínek pracovníků správy Interchimu,

k) uskutečňuje jiné funkce, které vyplývají z Dohody a těchto Stanov, pokud budou nutné pro dosažení cílů a úkolů Interchimu.

6. Delegace členských zemí Interchimu v radě se skládají z vedoucího a členů delegace, z nichž jeden je zástupcem vedoucího delegace, a jsou jmenovány kompetentními orgány členských zemí Interchimu.

7. Funkci předsedy rady vykonávají vedoucí delegací členských zemí Interchimu jeden rok postupně v pořadí názvů zemí podle ruské abecedy. Nemůže-li předseda rady dočasně vykonávat svou funkci, pak ji dočasně vykonává zástupce vedoucího delegace nebo člen delegace jeho země. Předání funkcí dalšímu předsedovi po uplynutí jednoho roku se koná na zasedání rady Interchimu.

8. Rada koná svá řádná zasedání podle potřeby, avšak nejméně jednou za šest měsíců. Mimořádné zasedání rady může být svoláno na žádost nebo za souhlasu nejméně tří členských zemí Interchimu. Řádná a mimořádná zasedání rady svolává předseda rady.

9. Rada Interchimu posuzuje a usnáší se o tom, kdy se mohou země, které nejsou členy Interchimu, a mezinárodní organizace zúčastnit porad rady Interchimu a jeho pracovních orgánů.

III. Správa Interchimu

10. Správa je stálým výkonným orgánem Interchimu a koná svou činnost v mezích plných mocí, které jsou jí dány dohodou o zřízení Interchimu a stanovami Interchimu, jakož i usneseními rady Interchimu.

11. Správa Interchimu vykonává operativně veškerou práci technickoekonomické povahy za účelem plnění úkolů, které byly uloženy Interchimu Dohodou a těmito stanovami, jakož i v souladu s usneseními rady Interchimu, zejména:

a) organizuje vypracování a sama vypracovává ekonomické přehledy, rozbory a prognózy týkající se především hlavních směrů technického a hospodářského rozvoje a koná ekonomické výzkumy v oblasti malotonážní chemické produkce podle materiálů členských zemí Interchimu a jiných materiálů a zasílá je členským zemím Interchimu k použití podle jejich rozhodnutí;

b) vypracovává pro koordinaci plánů výroby malotonážní chemické produkce a pro specializaci a kooperaci výroby této produkce metodické materiály pro jejich posouzení členskými zeměmi Interchimu;

c) vypracovává nebo se zúčastní vypracování návrhů dvoustranných nebo mnohostranných smluv (dohod) o spolupráci v oblasti specializace a kooperace výroby, jakož i o jiných otázkách hospodářské a vědeckotechnické spolupráce v oblasti malotonážní chemické produkce v souladu s usneseními rady nebo na přání jednotlivých členských zemí Interchimu;

d) studuje a zobecňuje zkušenosti hospodářské spolupráce členských zemí Interchimu v oblasti malotonážní chemické produkce a v nutných případech připravuje k projednání v radě návrhy, které vyplývají z tohoto studia a zobecnění;

e) vykonává z vlastní iniciativy nebo na požádání zainteresovaných členských zemí Interchimu neodkladné práce, které patří do kompetence správy Interchimu a nejsou zahrnuty do plánu práce, a informuje o tom radu na jejím řádném zasedání; připravuje z vlastní iniciativy návrhy týkající se jednotlivých otázek činnosti Interchimu a předkládá je k projednání radě;

f) připravuje, uveřejňuje a rozesílá členským zemím Interchimu informační a jiné materiály týkající se otázek hospodářské a vědeckotechnické spolupráce v oblasti malotonážní chemické produkce;

g) připravuje materiály, popř. přispívá k přípravě materiálů pro zasedání rady, pracovních orgánů Interchimu a pro porady prováděné Interchimem v souladu s plánem práce;

h) organizuje přípravu a spolupůsobí při zasedáních rady, pracovních orgánů Interchimu a při poradách prováděných Interchimem;

ch) vede evidenci usnesení rady, jakož i evidenci jejich plnění, koná v mezích své kompetence opatření pro splnění usnesení rady a v nutných případech připravuje příslušné návrhy k projednání v radě Interchimu;

i) vyvíjí jinou činnost vyplývající z Dohody a těchto Stanov, z usnesení vydaných radou a z ustanovení o správě Interchimu.

12. Ředitel správy řídí celý souhrn prací správy a podniká v mezích své kompetence operační opatření pro plnění úkolů uložených Interchimu.

13. Ředitel správy je oprávněn zejména:

a) vyžadovat a dostávat od členských zemí Interchimu potřebné materiály a informace v oblasti malotonážní chemické produkce;

b) svolávat v souhlasu s usneseními rady a v nutných případech také z vlastní iniciativy, porady odborníků členských zemí Interchimu nebo zvát odborníky jednotlivých zemí k přípravě nebo k předběžnému projednání materiálů určených pro zasedání rady;

c) posílat v nutných případech odborníky správy do jednotlivých členských zemí Interchimu, jestliže delegace těchto zemí k tomu daly souhlas, za účelem přípravy nebo studia příslušných materiálů týkajících se otázek zařazených do plánů práce Interchimu;

d) předkládat k projednání v radě návrhy týkající se činnosti Interchimu;

e) disponovat finančními prostředky Interchimu v souhlasu se schváleným rozpočtem a s pravidly finanční činnosti Interchimu;

f) jmenovat a zprošťovat práce, v souhlasu s ustanovením o správě Interchimu a s pravidly o pracovních podmínkách pracovníků Interchimu, odborníky, administrativní, technický a obsluhující personál správy;

g) určovat platy odborníků, administrativního, technického a obsluhujícího personálu v souhlasu s výší mzdy těchto pracovníků schválenou radou Interchimu;

h) udržovat styky s úředními osobami a organizacemi členských zemí Interchimu a jiných zemí, jakož i s mezinárodními organizacemi, především s příslušnými orgány Rady vzájemné hospodářské pomoci a jiných mezinárodních hospodářských organizací socialistických zemí.

Základním cílem pracovního spojení s příslušnými orgány Rady vzájemné hospodářské pomoci je nepřipustit paralelismus činnosti orgánů RVHP a Interchimu v oblasti malotonážní chemické produkce.

14. Ředitel správy se zúčastňuje všech zasedání rady Interchimu, v případě nutnosti také zasedání pracovních orgánů, a porad prováděných Interchimem. Náměstkové ředitele a jiní pracovníci správy se zúčastňují, na příkaz ředitele, zasedání rady Interchimu a pracovních orgánů, jakož i porad prováděných Interchimem.
Ředitel může zmocnit své náměstky, a také pracovníky správy, vystupovat na těchto zasedáních jeho jménem.

IV. Finanční otázky

15. Financování činnosti Interchimu se provádí na podkladě rozpočtu, který se vypracovává na období kalendářního roku. Příjmy Interchimu, které plynou z realizace návrhů vypracovaných Interchimem, nebo při uskutečnění jiných služeb podle zájmu jednotlivých zemí, se zahrnují do rozpočtu Interchimu.

16. Výdajová část rozpočtu Interchimu se skládá zejména z těchto položek:

a) správní výdaje, včetně výdajů za vydržování personálu správy, výdaje za služby nebo za proplácení práce vykonávané na příkaz Interchimu jinými organizacemi a osobami;

b) platby za poskytování příslušných místností a zařízení vládou NDR;

c) platby za majetek získaný Interchimem pro plnění úkolů uvedených v Dohodě.

17. Výdaje spojené s účastí odborníků na zasedáních a poradách v rámci Interchimu hradí země, která vysílá na tato zasedání a porady své zástupce. Výdaje spojené s poskytnutím místností, jakož i technických prostředků, hradí země, v níž se tato zasedání konají, s výjimkou případů, kdy zasedání a porady se konají v místnostech správy Interchimu.

18. Kontrolu finanční činnosti správy Interchimu uskutečňuje revizní komise v souladu s ustanovením o revizní komisi.

Přesunout nahoru