Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 21/1971 Sb.Zákon o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací

Částka 7/1971
Platnost od 01.04.1971
Účinnost od 01.04.1971
Zrušeno k 01.01.2003 (133/2000 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

21

ZÁKON

ze dne 25. března 1971

o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


ODDÍL Izrušeno

§ 1 – § 5, § 3azrušeno

ODDÍL IIzrušeno

§ 6zrušeno

Působnost Federálního statistického úřaduzrušeno

§ 7 – § 12zrušeno

ODDÍL IIIzrušeno

§ 13zrušeno

ODDÍL IVzrušeno

§ 14zrušeno

ODDÍL Vzrušeno

§ 15 – § 18zrušeno

ODDÍL VIzrušeno

Pravomoc k provádění statistických zjišťovánízrušeno

§ 19 – § 21, § 19a, § 20azrušeno

Zpravodajská povinnostzrušeno

§ 22zrušeno

§ 23

(4) Pro statistické a evidenční účely určuje obyvatelům Československé socialistické republiky - s výjimkou osob požívajících diplomatických imunit a výsad - příslušný orgán státní statistiky rodné číslo podle zásad vydaných Federálním statistickým úřadem.

§ 24 – § 28zrušeno

ODDÍL VIIzrušeno

§ 29zrušeno

Sankce za porušení povinností v oblasti jednotné informační soustavyzrušeno

§ 30 – § 33zrušeno


ODDÍL VIIIzrušeno

§ 34, § 35zrušeno

§ 36

(1) Zrušují se:

1. zákon č. 23/1963 Sb., o lidové kontrole a o národohospodářské evidenci, i pro obor národohospodářské evidence,

2. § 8 až 13 zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 1/1967 Sb., o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů, pokud se týkají Federálního statistického úřadu a Federální statistické rady,

3. vyhláška státního úřadu statistického č. 213/1953 Ú.l. (č. 253/1953 Ú.v.), o schvalování operativně statistických výkazů a o povolování zvláštních statistických šetření,

4. § 1 až 3 zák. č. 170/1968 Sb., o některých opatřeních souvisejících s federativním uspořádáním státu.

(2) Až do dne nabytí účinnosti zákonů národních rad upravujících působnost statistických orgánů republik postupuje se v otázkách této působnosti, pokud nejsou upraveny zákonem o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací, podle dosavadních předpisů.

§ 37

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Svoboda v. r.

Dr. Hanes v. r.

Dr. Štrougal v. r.

Přesunout nahoru