Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 2/1971 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky o výjimečném poskytování důchodů některým pracujícím důchodcům

Částka 1/1971
Platnost od 11.02.1971
Účinnost od 01.03.1971
Zrušeno k 01.01.1976 (135/1975 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

2

NAŘÍZENÍ VLÁDY

Československé socialistické republiky

ze dne 28. ledna 1971

o výjimečném poskytování důchodů některým pracujícím důchodcům

Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 58 zákona č. 101/1964 Sb., o sociálním zabezpečení, a podle § 46, 49 a 96 zákona č. 103/1964 Sb., o sociálním zabezpečení družstevních rolníků, ve znění zákona č. 116/1967 Sb.:


Nároky na starobní důchod při zaměstnání

§ 1

Pracovníku, který je zaměstnán *) po vzniku nároku na starobní důchod z důchodového zabezpečení pracovníků nebo družstevních rolníků anebo z důchodového pojištění osob samostatně hospodařících, se poskytuje starobní důchod v nezměněné výši, jestliže jeho hrubý výdělek nečiní více než 800 Kčs měsíčně.

§ 2

(1) Pracovníku, který je zaměstnán po vzniku nároku na starobní důchod z důchodového zabezpečení pracovníků nebo družstevních rolníků anebo z důchodového pojištění osob samostatně hospodařících, se poskytuje starobní důchod až do výše 1 000 Kčs měsíčně, je-li zaměstnán

a) ve výrobě (průmyslové, těžební, zemědělské, lesní, stavební včetně údržby a obnovy, ve výrobě stavebních hmot, při výstavbě, údržbě a obnově inženýrských sítí a komunikací, v družstevní výrobě, v polygrafických provozech, popřípadě v dalších výrobních odvětvích),

b) při provádění služeb včetně oprav, údržby a jiných obdobných prací směřujících k uspokojování potřeb obyvatelstva

- v organizacích místního průmyslu, komunálních služeb, ve výrobních družstvech, v rozpočtových organizacích a zařízeních národních výborů pro komunální služby, v drobných provozovnách národních výborů a v bytovém hospodářství národních výborů a družstev,

- v obchodě,

- ve veřejném, závodním a školním stravování a v ubytovacích zařízeních,

- ve zdravotnictví a v zařízeních sociálního zabezpečení včetně pečovatelské služby,

- ve veřejné dopravě včetně místní dopravy a v provozu pošt a telekomunikací,

- při provozu vodáren a úpraven pitné vody včetně čerpacích stanic a městských čistíren odpadních vod,

- při nákupu zemědělských výrobků,

- při sběru surovin,

c) při topičských pracích, při pracích při údržbě a úklidu a jako člen závodní stráže, hlídač nebo vrátný, i pokud jde o práce konané v jiných odvětvích, než jsou odvětví uvedená pod písm. a) a b).

(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na pracovníky konající práce administrativní s výjimkou těch, kteří konají tyto práce v jednotném zemědělském družstvu.

§ 3

(1) Pracovníku, který je zaměstnán po vzniku nároku na starobní důchod z důchodového zabezpečení pracovníků, se poskytuje tento důchod ve výši jedné poloviny, **) pokud není pro něj výhodnější úprava podle § 1 nebo § 2, jestliže jeho hrubý výdělek po vzniku nároku na starobní důchod podstatně poklesl; přitom je podmínkou, že podstatný pokles výdělku byl způsoben zkrácením pracovního úvazku nebo změnou zaměstnání.

(2) Za podstatný pokles výdělku pracovníka se považuje, jestliže měsíční hrubý výdělek pracovníka je alespoň o třetinu nižší než průměrný měsíční výdělek, z něhož se vypočítává starobní důchod, avšak neomezený podle § 9 odst. 3 zákona č. 101/1964 Sb.

(3) Polovina starobního důchodu se vypočítává ze starobního důchodu té výše, v níž by náležel ke dni, od něhož se přiznává polovina tohoto důchodu. Průměrný měsíční výdělek pracovníka, jemuž starobní důchod nebyl dosud vyměřen, se zjišťuje z hrubých výdělků dosažených před rokem, v němž mu vznikl nárok na starobní důchod, nebo je-li to pro pracovníka výhodnější, před rokem, v němž nastal podstatný pokles výdělku po vzniku nároku na důchod.

Nároky na starobní důchod při pracovní činnosti v jednotném zemědělském družstvu

§ 4

Družstevníku, který je pracovně činný *) v jednotném zemědělském družstvu po vzniku nároku na starobní důchod, se tento důchod poskytuje až do výše 1 000 Kčs měsíčně; pokud příjem družstevníka z pracovní činnosti nečiní více než 800 Kčs měsíčně, poskytuje se starobní důchod v nezměněné výši.

Nároky na důchod při kampaňových, sezónních a jiných krátkodobých pracích

§ 5

(1) Poživatelům starobního, vdovského a sirotčího důchodu z důchodového zabezpečení (pojištění), kterým by se důchod nevyplácel anebo by se krátil při zaměstnání nebo při pracovní činnosti v jednotném zemědělském družstvu, se poskytuje důchod v nezměněné výši, jestliže je důchodce přechodně zaměstnán (přechodně pracovně činný v družstvu) při kampaňových, sezónních, špičkových, nárazových nebo výpomocných pracích po dobu sjednanou nejvýše

a) na 180 pracovních dnů,

b) na 120 pracovních dnů, jde-li o administrativní práce,

pokud důchodce skutečně neodpracoval v takto sjednaném krátkodobém zaměstnání (pracovní činnosti) v kalendářním roce více než uvedený počet pracovních dnů. Do počtu odpracovaných dnů se započítávají i dny, za které důchodci náleželo nemocenské nebo náhrada mzdy, s výjimkou náhrady za nevyčerpanou dovolenou.

Výhody podle tohoto odstavce nenáležejí, jestliže mezi skončením trvalého pracovního poměru (pracovní činnosti) a dnem nástupu do práce v krátkodobém zaměstnání (pracovní činnosti) u téže organizace (družstva) neuplynulo aspoň 14 dnů.

(2) Důchodcům uvedeným v předchozím odstavci se poskytuje důchod v nezměněné výši také tehdy, jestliže jsou zaměstnáni (pracovně činni) s pracovním úvazkem takového rozsahu, že v kalendářním roce nepřesáhne 1200 pracovních hodin, a jde-li o práce administrativní, 800 pracovních hodin.

(3) Celková doba trvání prací uvedených v odstavci 1 nesmí činit v kalendářním roce více než 180 pracovních dnů. Konal-li důchodce v témže kalendářním roce jak práce uvedené v odstavci 1, tak práce uvedené v odstavci 2, hodnotí se každý den, ve kterém konal práce uvedené v odstavci 2, jako jeden pracovní den; celková doba trvání všech prací nesmí ani v tomto případě činit v kalendářním roce více než 180 pracovních dnů. Na administrativní práce nesmí však připadat více než 120 pracovních dnů.

(4) Je-li naléhavě třeba s pomocí důchodců urychleně odstranit následky mimořádných událostí, může být nejvyšší časový rozsah prací stanovený v předcházejících odstavcích překročen. O rozsahu takového překročení a o tom, pro které práce se povoluje, rozhodnou pro jednotlivé mimořádné události vlády České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky.

(5) Organizace (jednotné zemědělské družstvo) může přijímat důchodce jen k výkonu těch kampaňových, sezónních nebo jiných krátkodobých prací, které nemohou být vykonány pracovníky zaměstnanými (pracovně činnými) v organizaci (družstvu) po celý rok.

Nároky na důchod při pracích podle dohody o pracovní činnosti nebo při poskytování služeb nebo oprav na základě povolení národního výboru

§ 6

(1) Poživateli starobního důchodu, který koná práce podle dohody o pracovní činnosti, **) se poskytuje tento důchod jen za podmínek a ve výši stanovených v § 1, 2 a 5 pro poskytování starobního důchodu při zaměstnání. Ustanovení § 5 o výplatě vdovského a sirotčího důchodu v nezměněné výši platí obdobně. Nebyl-li v dohodě o pracovní činnosti, uzavřené pro výkon kampaňových, sezónních a jiných krátkodobých prací uvedených v § 5, dohodnut počet pracovních dnů (odstavec 1) nebo počet pracovních hodin (odstavec 2), počítá se jeden kalendářní týden doby, na kterou byla dohoda o pracovní činnosti uzavřena, za pět pracovních dnů.

(2) Poživateli starobního důchodu, který poskytuje služby nebo opravy na základě povolení národního výboru, *) se poskytuje tento důchod jen za podmínek a ve výši stanovených v § 1 a 2 pro poskytování starobního důchodu při zaměstnání.

Společná ustanovení

§ 7

(1) Za dobu zaměstnání (pracovní činnosti, prací uvedených v § 6), po kterou se poskytuje starobní důchod nebo jeho část, se nárok na tento důchod nezvyšuje.

(2) Oprávněný si může zvolit místo výplaty důchodu zvyšování nároku na důchod. Provedená volba nemůže být změněna před uplynutím tří měsíců; jde-li však o případy uvedené v § 5, může důchodce kdykoliv požádat, aby mu byl místo výplaty důchodu zvyšován nárok na starobní důchod. Doba zaměstnání (pracovní činnosti, prací uvedených v § 6) se hodnotí pro zvýšení nároku na důchod ve všech těchto případech podle obecných předpisů ode dne následujícího po uplynutí období, za které byla již vyplacena měsíční splátka důchodu.

§ 8

Po dobu, po kterou náleží podle § 1 až 5 starobní důchod nebo jeho část při zaměstnání (pracovní činnosti), se důchod vyplácí, i když v této době náleží důchodci nemocenské.

§ 9

Organizace (jednotné zemědělské družstvo) je povinna uvést v hlášení orgánu sociálního zabezpečení okolnosti, z nichž je patrno, zda jde o práce, při nichž je důchodce účasten výhod podle tohoto nařízení, popřípadě zda jde o práce uvedené v § 6. Organizace (jednotné zemědělské družstvo) odpovídá podle platných předpisů za škodu vzniklou neoprávněnou výplatou důchodu. **)


Závěrečná ustanovení

§ 10

(1) Pracující důchodci, jimž podle tohoto nařízení nebude náležet důchod při zaměstnání (pracovní činnosti, pracích uvedených v § 6) nebo jim bude náležet jen v nižší výměře, jsou povinni výkon takového zaměstnání (pracovní činnosti, prací) ohlásit do 10. března 1971 orgánu důchodového zabezpečení, který důchod vyplácí.

(2) Výplata důchodu při zaměstnání (pracovní činnosti, pracích uvedených v § 6), která již podle tohoto nařízení nenáleží, se končí splátkou důchodu splatnou v únoru 1971; snížení důchodu, pokud tento důchod náleží v nižší výměře, se provede počínajíc splátkou důchodu splatnou v březnu 1971. Přeplatky vzniklé výplatou důchodu za březen a duben 1971, které nelze zúčtovat s dalšími splátkami důchodu, nebudou vymáhány, jestliže důchodce splnil svou ohlašovací povinnost.

§ 11

Doba, po kterou důchodce konal po 31. prosinci 1970 kampaňové, sezónní nebo jiné krátkodobé zaměstnání (pracovní činnost), při němž byl účasten výhod podle dosavadních předpisů o výjimečném poskytování důchodu některým pracujícím důchodcům, se započítává s přihlédnutím k povaze vykonávané práce do doby zaměstnání (pracovní činnosti), popřípadě do doby výkonu prací podle dohody o pracovní činnosti, konaných podle § 5.

§ 12

Ustanovení tohoto nařízení se vztahují i na poživatele důchodů vyplácených orgány federálních ministerstev národní obrany a vnitra a orgány ministerstev vnitra a spravedlnosti České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky.

§ 13

Zrušuje se:

1. vládní nařízení č. 73/1969 Sb., o výjimečném poskytování důchodu některým pracujícím důchodcům;

2. čl. 8 Zásad č. 20/1965 Sb., pro poskytování některých služeb a oprav občany na základě povolení národního výboru schválených usnesením vlády ze dne 3. března 1965;

3. § 16 věta první vyhlášky č. 21/1965 Sb., o důchodovém zabezpečení, nemocenském pojištění a preventivní a léčebné péči některých občanů činných při poskytování služeb.

§ 14

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března 1971.


Dr. Štrougal v. r.

Poznámky pod čarou

*) Pracovníkem se zde rozumí pracovník v pracovním poměru a též člen výrobního družstva.

**) § 64 odst. 5 zákona č. 101/1964 Sb.

*) Družstevníkem se zde rozumí též občan, který trvale pracuje v družstvu a není jeho členem ani není k němu v pracovním poměru (§ 2 zákona č. 103/1964 Sb.).

**) § 232 odst. 2 písm. a) zákoníku práce; při pracích konaných podle dohody o provedení práce podle § 232 odst. 2 písm. b) tohoto zákoníku se poskytuje starobní důchod v nezměněné výši.

*) Zásady č. 20/1965 Sb.

**) Povinnost závodů ( jednotných zemědělských družstev ) vést záznamy a podávat hlášení pro účely sociálního zabezpečení a povinnost nahradit neprávem vyplacené dávky stanoví § 89 a § 139 zákona č. 101/1964 Sb., § 118 zákona č. 103/1964 Sb., a § 123 až 132 vyhlášky č.102/1964 Sb.

Přesunout nahoru