Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 19/1971 Sb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 1/1969 Sb., o jednacím řádu České národní rady

Částka 6/1971
Platnost od 17.03.1971
Účinnost od 17.03.1971
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

19

ZÁKON

České národní rady

ze dne 17. března 1971,

kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 1/1969 Sb., o jednacím řádu České národní rady

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon ČNR č. 1/1969 Sb., o jednacím řádu České národní rady, se mění a doplňuje takto:

1. V § 10 písm. e) se slova "střednědobý národohospodářský plán" nahrazují slovy "zákonem České národní rady státní plán rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky".

2. V § 10 je zrušeno ustanovení pod písm. j). V důsledku toho se dosavadní označení písmen k), l), m) mění na označení j), k), l).

3. V § 11 je zrušeno ustanovení pod písm. c). V důsledku toho se dosavadní písmena d), e), f) mění na c), d), e), a jako písm.f) se zařazuje nové ustanovení, které zní:

"f) jiné návrhy, stanoví-li tak zákon."

4. V § 22 odst. 3 se slova "sekretář České národní rady" nahrazují slovy "vedoucí Kanceláře České národní rady".

5. V § 33 odst. 2 se slovo "procedurálních" nahrazuje slovem "vedlejších".

6. V § 36 se v prvém řádku za slova "České národní rady" vkládá spojka "a". Škrtá se druhý odstavec a číselné označení odstavce 1.

7. V § 37 se škrtá číselné označení odstavce 1 a druhá věta tohoto odstavce se nahrazuje větou tohoto znění: "Hlasuje se podle obecných pravidel o způsobu hlasování (§ 34)". Odstavce 2 až 4 tohoto paragrafu se škrtají.

8. V § 51 odst. 1 druhý řádek se škrtají slova "a jejích orgánů" a v prvém řádku se za slovo "práci" vkládá slovo "orgánů".

9. V § 51 odst. 2 se v důsledku zrušení ustanovení pod č. 5 přiměřeně upravuje číslování ostatních ustanovení tohoto odstavce.

10. K § 60 odst. 1 se jako bod 6 připojuje nové ustanovení tohoto znění:

"6. plnit další úkoly, jimiž ho předsednictvo České národní rady v rámci své působnosti pověří."

11. V § 62 se škrtají ustanovení odstavců 2 až 5 a nahrazují se novým textem tohoto znění:

"(2) Česká národní rada zřizuje svým usnesením další stálé výbory, stanoví počet jejich členů a volí jejich předsedy a ostatní členy. Tyto výbory působí zpravidla po celé volební období.

(3) Výbory jako iniciativní a kontrolní orgány České národní rady působí v hlavních úsecích státní a společenské činnosti republiky.

(4) Česká národní rada může svým usnesením podle obdoby odstavce 2 zřizovat ke splnění určitého úkolu i výbory dočasné."

12. V § 63 odst. 1 se v prvním a druhém řádku škrtají slova "jako iniciativní a kontrolní orgány České národní rady".

13. V § 64 se škrtá dosavadní odstavec 3 a nahrazuje se druhou větou dosavadního odstavce 2, takže nový odstavec 3 zní:

"(3) Zprávu se svým návrhem předkládá výbor České národní radě, popřípadě jejímu předsednictvu."

14. V § 68 odst. 2 se slova "sekretář České národní rady" nahrazují slovy "vedoucí Kanceláře České národní rady".

15. V § 78 odst. 1 se za slova "místopředsedové České národní rady" vkládá spojka "a".

V odstavci 5 téhož paragrafu se slova "sekretář České národní rady" nahrazují slovy "vedoucí Kanceláře České národní rady".

16. V § 83 odst. 2 se slova "sekretář České národní rady" nahrazují slovy "vedoucí Kanceláře České národní rady".

17. Dosavadní § 88 se škrtá a nahrazuje tímto novým zněním:

"§ 88

Poslanci České národní rady se sdružují v poslanecké kluby podle své stranické příslušnosti."


Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Erban v. r.

Korčák v. r.

Přesunout nahoru