Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 168/1971 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o spolupráci v oblasti všeobecně vzdělávacího školství mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou

Částka 41/1971
Platnost od 29.12.1971
Účinnost od 08.04.1971
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

168

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 24. září 1971

o Úmluvě o spolupráci v oblasti všeobecně vzdělávacího školství mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou


Dne 8. dubna 1971 byla v Praze podepsána Úmluva o spolupráci v oblasti všeobecně vzdělávacího školství mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou.


Podle svého článku 10 vstoupila Úmluva v platnost dnem 8. dubna 1971.

České znění Úmluvy se vyhlašuje současně.


První náměstek ministra: Ing. Kurka v. r.


ÚMLUVA

o spolupráci v oblasti všeobecně vzdělávacího školství mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou

V souladu s článkem 14 Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o vědecké a kulturní spolupráci ze dne 6. října 1964 a s cílem vzájemně rozvíjet na základě proletářského internacionalismu a v zájmu dalšího upevnění vzájemných vztahů bratrskou spolupráci v oblasti všeobecně vzdělávacího školství dohodly se obě smluvní strany takto:

Článek 1

Obě smluvní strany budou podporovat všechna opatření směřující k tomu, aby propagovala mezi pedagogy a školní mládeží význam učení marxismu-leninismu při výstavbě socialismu, rozvoje spolupráce socialistických zemí a revolučního hnutí ve světe a vychovávala je v duchu nerozborného přátelství mezi národy Československé socialistické republiky a Německé demokratické republiky, přátelství k Sovětskému svazu a socialistického internacionalismu.

Článek 2

Obě smluvní strany budou podporovat všechna opatření, která důkladně obeznámí školní mládež, pedagogy a pracovníky všeobecně vzdělávacího školství s revolučními tradicemi československé a německé dělnické třídy, s vedoucí úlohou jejich marxisticko-leninských stran a s úspěchy a úkoly socialistické výstavby v obou zemích a umožní jim proniknout ještě hlouběji do základních problémů marxismu-leninismu.

Obě strany budou usilovat o hlubší vzájemné poznání rozvoje socialistického školství a základních otázek komunistické výchovy mladé generace.

Článek 3

Obě strany budou koordinovat svůj postup na důležitých mezinárodních konferencích a v mezinárodních organizacích v oblasti vzdělání a pedagogických věd. Budou společně čelit všem pokusům o ideologickou diversi imperialistických států proti socialistickým státům v oblasti pedagogiky a školské politiky.

Článek 4

Ministerstva školství České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky a ministerstvo lidového vzdělání Německé demokratické republiky budou prohlubovat spolupráci v těchto oblastech:

- socialistického vzdělání a výchovy školní mládeže;

- plánování a řízení všeobecně vzdělávacího školství;

- prognóz rozvoje vzdělávání a rozvoje školské soustavy;

- přípravy a doškolování učitelů pro všeobecně vzdělávací školy;

- základních otázek marxisticko-leninské pedagogiky;

- plánování a řízení pedagogické vědy a výzkumu;

- efektivity školské soustavy a hlavních směrů a metod její racionalizace;

- jednotného kontrolního systému školské soustavy a jeho řízení;

- vývoje učebních pomůcek a učebnic.

Článek 5

Ministerstvo školství České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky a ministerstvo lidového vzdělání Německé demokratické republiky soustředí spolupráci na tyto otázky:

- teorie a metodika marxisticko-leninské pedagogiky;

- koncepce všeobecně vzdělávací školy a teorie socialistického všeobecného vzdělání;

- rostoucí úloha marxisticko-leninské pedagogiky a školské politiky v současném období a boj s imperialistickými a revizionistickými pozicemi ve školské politice a pedagogické vědě;

- cíle, náplň, metody a formy organizace socialistické výchovy;

- vypracování didaktiky socialistické školy;

- cíle, obsah, metody a formy organizace vyučování na I. stupni školy; vyučování matematice a přírodním vědám, polytechnickému vyučování, vyučování společenským naukám a jazykům, tělesné výchově a mimoškolnímu sportu;

- výzkum a vývoj učebních pomůcek, základního technického vybavení a školního nábytku;

- plánování, řízení a ekonomika školské soustavy;

- obsah a metody vzdělávání, výchovy a pracovní přípravy fyzicky a psychicky postižených dětí a mládeže;

- výměna zkušeností v oblasti informací a dokumentace.

Článek 6

Ministerstva školství České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky a ministerstvo lidového vzdělání Německé demokratické republiky budou uplatňovat při dalším upevňování spolupráce tyto formy a metody:

- navázání pracovních kontaktů vedoucích pracovníků ministerstev, ministerstvy pověřených představitelů vědeckých institucí a zařízení, vedoucích pracovníků školských správ krajských národních výborů;

- konsultace o základních otázkách socialistické školské politiky;

- vytváření dvoustranných pracovních skupin k řešení určitých úkolů ministerstev;

- pořádání společných vědeckých porad a setkání k základním otázkám socialistické školské politiky;

- výměna zákonných ustanovení učebních plánů, dokumentace aj. a dále plánů vědeckého výzkumu v oblasti pedagogiky a školské politiky;

- výměna pedagogické literatury a učebnic;

- výměna pracovníků všeobecně vzdělávacího školství, ředitelů škol a výchovných zařízení, učitelů, vychovatelů, studentů a žáků;

- výměna termínů nejdůležitějších vědeckých zasedání a konferencí, které se pořádají v průběhu roku v našich zemích. Koordinace vystoupení na důležitých mezinárodních akcích;

- pořádání výstav o všeobecně vzdělávacím školství druhé země.

Článek 7

Za účelem vzájemné podpory doškolování odborných učitelů různých předmětů a vyučování němčině na středních všeobecně vzdělávacích školách v Československé socialistické republice a vyučování češtině na středních všeobecně vzdělávacích školách v Německé demokratické republice obě strany budou uskutečňovat:

- ministerstvo lidového vzdělání Německé demokratické republiky bude pořádat v Německé demokratické republice kursy pro československé učitele němčiny a rovněž podpoří konání podobných kursů v Československé socialistické republice;

- ministerstva školství České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky budou pořádat v Československé socialistické republice exkurze a praktika pro odborné učitele různých předmětů z Německé demokratické republiky;

- ministerstvo školství České socialistické republiky bude pořádat v České socialistické republice jazykové kursy pro učitele češtiny z Německé demokratické republiky;

- vyslání učitelů němčiny a přírodovědných předmětů z Německé demokratické republiky na školy s rozšířenou výukou němčině v Československé socialistické republice a učitelů češtiny z Československé socialistické republiky na střední všeobecně vzdělávací školy v Německé demokratické republice. O podmínkách působení těchto učitelů se přijímající a vysílající ministerstva dohodnou zvláště;

- ministerstvo lidového vzdělání Německé demokratické republiky prozkoumá možnosti dalších opatření na podporu vzdělávání žáků všeobecně vzdělávacích škol Československé socialistické republiky v německém jazyce;

- na základě ustanovení Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o přijímání a výměně absolventů vysokých škol, studentů a žáků odborných škol ze dne 8. listopadu 1960 obě strany umožní studentům a učitelům českého a německého jazyka studijní pobyty na školách pro přípravu učitelů.

Článek 8

Ministerstvo školství České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky a ministerstvo lidového vzdělání Německé demokratické republiky budou podporovat prohloubení přátelských vztahů a spolupráci mezi:

1. Vědeckými výzkumnými ústavy a pedagogickými nakladatelstvími:

Výzkumný ústav pedagogický Praha a Bratislava- Akademie pedagogických věd Berlín
Učební pomůcky, n. p., Praha a Bánská Bystrica- Akademie pedagogických věd Berlín
Státní pedagogické nakladatelství Praha a Bratislava- Nakladatelství Volk und Wissen Berlín

2. Učitelskými novinami

Učitelské noviny Praha a Bratislava - Deutsche Lehrerzeitung Berlín

za účelem pravidelné výměny článků o základních otázkách socialistické školské politiky a rozvoji všeobecně vzdělávacího školství a dále podle dohody za účelem uveřejnění článků k významným společenským událostem v Československé socialistické republice a Německé demokratické republice

3. Školami pro přípravu učitelů

Pedagogická fakulta University Karlovy Praha- Vysoká škola pedagogická Potsdam
Pedagogická fakulta Ústí nad Labem- Vysoká škola pedagogická Dresden
Pedagogická fakulta Hradec Králové- Vysoká škola pedagogická Dresden
Pedagogická fakulta Banská Bystrica- Vysoká škola pedagogická Erfurt/Mühlhausen
Pedagogická fakulta Palackého university Olomouc - Pedagogický institut Halle
Pedagogická fakulta Plzeň- Pedagogický institut Zwickau
Pedagogická fakulta Nitra- Pedagogický institut Güstrow

Spolupráce se uskutečňuje na základě mezi těmito školami uzavřených dohod o přímé spolupráci, jejichž hlavní problematika je zaměřena na:

politicko-ideologickou výchovu studentů

studium základů marxismu-leninismu

práci mládežnických organizací

další marxisticko-leninské vzdělávání učitelů těchto škol

metodiku vybraných oborů.

Socialistickou výchovu studentů je třeba podle ekonomických možností podporovat výměnou studentů na prázdninovou praxi.

4. Školskými správami v krajích

Praha - Berlín
Bratislava - Berlín
Ústí nad Labem - Karl-Marx-Stadt
Plzeň - Gera
České Budějovice - Suhl
Ostrava - Dresden
Brno - Leipzig

Vztahy mezi školskými správami krajů Slovenské socialistické republiky a Německé demokratické republiky budou dohodnuty dodatečně. Školské správy uvedených krajů provádějí výměnu zkušeností k otázkám:

- plánování a řízení v kraji, okrese a škole

- socialistické výchovy školní mládeže

- dalšího vzdělávání a doškolování učitelů, zejména v oblasti marxismu-leninismu a socialistické pedagogiky.

Krajské orgány školské správy se dohodnou o výměně učitelů a budou podporovat výměnu příslušníků socialistických dětských a mládežnických organizací na přátelská setkání, zejména ze škol s rozšířenou výukou němčině v Československé socialistické republice a ze škol s výukou češtině v Německé demokratické republice.

Článek 9

Ustanovení této Úmluvy budou uskutečňována na základě prováděcích plánů k Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o vědecké a kulturní spolupráci ze dne 6. října 1964 a v rámci jimi stanovených objemů vzájemné výměny.

Ministerstva školství České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky a ministerstvo lidového vzdělání Německé demokratické republiky každoročně společně zhodnotí výsledky spolupráce v oblasti všeobecně vzdělávacího školství mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou podle této Úmluvy a zkonkretizují rovněž její náplň pro jednotlivá léta, a to způsobem, na němž se dohodnou.

Článek 10

Tato Úmluva vstupuje v platnost dnem podpisu a platí do 31. prosince 1975.

Tato Úmluva byla sjednána v Praze dne 8. dubna 1971 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a německém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Prof. Dr. J. Hrbek v. r.

Za vládu Německé demokratické republiky:

M. Honeckerová v. r.

Přesunout nahoru