Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 167/1971 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o spolupráci v oblasti kultury, vědy a školství mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kyperské republiky

Částka 41/1971
Platnost od 29.12.1971
Účinnost od 01.07.1971
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

167

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 23. srpna 1971

o Dohodě o spolupráci v oblasti kultury, vědy a školství mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kyperské republiky


Dne 16. dubna 1971 byla v Praze podepsána Dohoda o spolupráci v oblasti kultury, vědy a školství mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kyperské republiky.


Podle svého článku 9 vstoupila Dohoda v platnost dnem 1. července 1971.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr: Ing. Marko v. r.


DOHODA

o spolupráci v oblasti kultury, vědy a školství mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kyperské republiky

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Kyperské republiky

vedeny snahou o rozšíření kulturní spolupráce mezi oběma zeměmi v zájmu dalšího rozvíjení vzájemného porozumění mezi jejich národy,

dohodly se takto:

Článek 1

Smluvní strany budou v rámci této dohody rozvíjet spolupráci v oblasti vědy, školství, umění, literatury, tisku, filmu, rozhlasu, televize, tělesné výchovy a sportu.

Článek 2

Smluvní strany budou podporovat výměnné návštěvy a jiné styky vědců, kulturních a školských pracovníků, umělců, pracovníků hromadných sdělovacích prostředků a představitelů tělesné výchovy a sportu.

Smluvní strany budou zvát příslušné zástupce druhé smluvní strany na kongresy, konference, semináře a jiná odborná setkání s mezinárodní účastí pořádaná na jejich území.

Článek 3

Smluvní strany budou podporovat úsilí o lepší poznávání civilizace a kultury druhého státu všemi prostředky, zejména formou

a) uměleckých a jiných výstav kulturního a informačního charakteru,

b) koncertů, divadelních představení a jiných uměleckých vystoupení, včetně lidových tanců a písní,

c) překládání a vydávání literárních a vědeckých děl,

d) výměny knih, časopisů a jiných publikací kulturní a vědecké povahy, jakož i různých audiovizuálních pomůcek,

e) výměny tiskových, rozhlasových a televizních materiálů,

f) promítání uměleckých, vědeckých a výchovných filmů.

Článek 4

Smluvní strany budou poskytovat státním občanům druhé smluvní strany stipendia ke studiu a výzkumu na svých vědeckých, vzdělávacích a kulturních zařízeních a ke studijním pobytům a výzkumům, včetně krátkodobých návštěv školských pracovníků s cílem seznámení se se školským systémem tohoto státu a krátkodobým doškolovacím kursům pro učitele.

Smluvní strany za tím účelem usnadní takovým vědcům, výzkumným a vědeckým pracovníkům přístup do svých knihoven, archívů, muzeí, galerií a jiných kulturních a vědeckých institucí.

Smluvní strany budou rovněž spolupracovat při obstarávání školského zařízení k vyučovacím účelům.

Článek 5

Smluvní strany budou v souladu se svými vnitrostátními předpisy uznávat vědecké hodnosti, tituly, vysvědčení a diplomy udělené neb vydané příslušnými orgány druhé smluvní strany.

Článek 6

Smluvní strany budou usilovat o prohloubení dalších vzájemných styků na úseku tělesné výchovy a sportu zejména tím, že budou podporovat spolupráci a výměnu sportovců, tělovýchovných expertů a sportovních družstev, jakož i pořádání sportovních soutěží.

Článek 7

Smluvní strany budou za účelem plnění této dohody sjednávat vždy na určitá časová období prováděcí plány, v nichž budou stanoveny konkrétní akce spolupráce a finanční podmínky.

Tyto prováděcí plány budou připravovány a projednávány smíšenou komisí, složenou ze stejného počtu členů za obě smluvní strany. Komise se bude scházet střídavě v Praze a Nikosii a na její zasedání mohou obě strany přizvat své experty.

V období mezi zasedáními komise může být sjednaný prováděcí plán změněn po vzájemné dohodě obou stran diplomatickou cestou.

Článek 8

Smluvní strany budou ve své dvoustranné spolupráci pokračovat, pokud to bude možné, i v rámci mezinárodních vědeckých, vzdělávacích a kulturních organizací.

Článek 9

Tato dohoda podléhá schválení podle ústavních předpisů každé ze smluvních stran a vstoupí v platnost dnem, kdy si obě smluvní strany oznámí toto schválení.

Článek 10

Tato dohoda se sjednává na dobu pěti let a bude se prodlužovat vždy na dalších pět let, jestliže ji žádná ze smluvních stran nevypoví šest měsíců před uplynutím doby platnosti.

Sepsáno v Praze dne 16. dubna 1971 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a řeckém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Zdeněk Trhlík v. r.

Za vládu Kyperské republiky:

Christodoulos Veniamin v. r.

Přesunout nahoru