Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 166/1971 Sb.Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, federálního ministerstva financí a Státní arbitráže ČSSR, kterou se mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky č. 107/1966 Sb., o dokumentaci staveb a vyhlášky č. 22/1967 Sb., o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací ve znění vyhlášky č. 136/1970 Sb., pokud jde o vedlejší rozpočtové náklady staveb

Částka 40/1971
Platnost od 28.12.1971
Účinnost od 01.01.1972
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

166

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, federálního cenového úřadu, federálního ministerstva financí a Státní arbitráže ČSSR

ze dne 20. prosince 1971,

kterou se mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky č. 107/1966 Sb., o dokumentaci staveb a vyhlášky č. 22/1967 Sb., o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací ve znění vyhlášky č. 136/1970 Sb., pokud jde o vedlejší rozpočtové náklady staveb

Federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj, Federální cenový úřad, federální ministerstvo financí a Státní arbitráž ČSSR stanoví podle § 47 písm. a) a § 53 písm. a) a c) zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, jakož i podle § 11 odst. 2 zákona č. 83/1958 Sb., o úpravě finančního plánování a finančního hospodaření národních podniků a ostatních hospodářských organizací socialistického sektoru a podle ustanovení § 269 odst. 3 a § 391 a 395 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků:


Článek IV

Vyhláška federálního ministerstva financí a hlavního arbitra Československé socialistické republiky č. 22/1967 Sb., o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací ve znění vyhlášky č. 136/1970 Sb., se doplňuje takto:

Vkládá se § 11 tohoto znění:

"§ 11

Zařízení staveniště

(1) Jestliže jsou náklady na zařízení staveniště rozpočtovány globálními, popřípadě fakturačními sazbami, zahrnuje se do splátkových listů za dodávky a práce i přirážka ve výši stanoveného procenta z částky každého splátkového listu. Nevystavují-li se splátkové listy, nelze požadovat ani splátku na zařízení staveniště.

(2) Jestliže jsou náklady na dočasné objekty zařízení staveniště rozpočtovány jinak než globálními, popřípadě fakturačními sazbami, vystavují se postupně splátkové listy na zaplacení objemů prací na zařízení staveniště skutečně provedených. Provedené objemy prací odběratel zjišťuje a potvrzuje obdobně jako u trvalých objektů stavby. Splátkovými listy za pořízení dočasného objektu se vyčerpá částka jeho plných rozpočtových nákladů. Jestliže však rozpočtové náklady materiálu, který se získá demontáží, převyšují rozpočtové náklady demontáže, je možno splátky za práce spojené s pořízením dočasného objektu zařízení staveniště celkem čerpat jen do částky snížené o rozdíl mezi rozpočtovými náklady materiálu, který se získá demontáží a rozpočtovými náklady demontáže. Ceny za dokumentaci zařízení staveniště zahrnuje dodavatel jedinou částkou do prvého splátkového listu za práce provedené na zařízení staveniště. Jestliže se dokumentace zařízení staveniště vypracovává po částech, může dodavatel její hodnotu zahrnout do splátkových listů také po částech, avšak vždy v rozsahu nejméně zcela dokončené dokumentace pro jeden objekt zařízení staveniště.

(3) Právo fakturovat náklady na zařízení staveniště vzniká dodavateli, který zajišťuje zařízení staveniště *)

a) při použití globálních, popřípadě fakturačních sazeb současně s právem fakturovat dokončený trvalý objekt nebo provozní soubor stavby,

b) dnem dokončení stavby, jestliže jde o dočasné objekty zařízení staveniště rozpočtované jinak než globálními, popřípadě fakturačními sazbami. Do faktury se zahrnují plné náklady zařízení a náklady demontáže. Rozpočtové náklady materiálu, který se získá demontáží, se v téže faktuře odečtou.

(4) Organizace se mohou v případech uvedených v odstavci 3 písm. b) dohodnout, že právo fakturovat vznikne dříve, nejdříve však dnem, kdy příslušný objekt přestal být při výstavbě používán a byl likvidován. Den likvidace objektu musí být zaznamenán ve stavebním deníku.

(5) Pozastávky podle § 13 a 14 se při fakturování nákladů na zařízení staveniště nepoužijí."


Ministr pověřený řízením Federálního cenového úřadu: doc. Sabolčík, CSc., v. r.

Hlavní arbitr ČSSR: Brandejs v. r.

Ministr ČSSR pro technický a investiční rozvoj: Ing. Šupka v. r.

Ministr financí ČSSR: doc. ing. Rohlíček, CSc., v. r.

Poznámky pod čarou

*) Podmínky pro jejich používání upravují § 2, 3 a 4 vyhl. č. 87/1966 Sb., o některých ekonomických opatřeních v investiční výstavbě; § 2 a 3 cit. vyhlášky jsou t. č. sistovány nařízením vlády č. 168/1969 Sb., o přechodném zákazu zvyšování cen.

**) § 3 odst. 1 vyhl. č. 162/1970 Sb., o některých opatřeních v bytové výstavbě.

***) Směrnice čl. 6.11 a 7.5.

+) Obsah dosavadního ustanovení § 28 odst. 5 je pojat do Směrnic čl. 3, 4 a 5.

++) Vyhláška federálního ministerstva financí a Státní banky československé č. 140/1971 Sb., o financování reprodukce základních prostředků.

+++) § 4 vyhlášky č. 87/1966 Sb., o některých ekonomických opatřeních v investiční výstavbě.

*) Směrnice čl. 3.

*) Směrnice čl. 3.1, 8 a 9.

*) § 273 hospodářského zákoníku změněného a znovu vyhlášeného pod č. 37/1971 Sb.

Přesunout nahoru