Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 164/1971 Sb.Vyhláška Federálního cenového úřadu a federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o tvorbě cen výzkumných a vývojových prací

Částka 40/1971
Platnost od 28.12.1971
Účinnost od 01.01.1972
Zrušeno k 01.01.1974 (137/1973 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

164

VYHLÁŠKA

Federálního cenového úřadu a federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj

ze dne 24. listopadu 1971

o tvorbě cen výzkumných a vývojových prací

Federální cenový úřad spolu s federálním ministerstvem pro technický a investiční rozvoj stanoví na základě § 47 písm. a) zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev:


§ 1

(1) Ustanovení této vyhlášky platí pro tvorbu cen za

a) řešení výzkumných a vývojových úkolů plánů rozvoje vědy a techniky;

b) ostatní výzkumné a vývojové práce a výkony ekonomického a technického zaměření, jež mají povahu technického rozvoje a jsou prováděny socialistickými organizacemi. *)

(2) Ustanovení této vyhlášky neplatí pro úkoly plánu základního výzkumu sestavovaného Československou akademií věd (Slovenskou akademií věd) s výjimkou úkolů vyplývajících ze státních programů technického rozvoje a úkolů řešených ostatními resorty v rámci státních programů základního výzkumu.

§ 2

Kategorie cen

Ceny za řešení úkolů a plnění prací podle § 1, odst. 1 se zařazují do kategorie limitovaných cen maximálních.

§ 3

Způsob tvorby cen

(1) Ceny za řešení a práce podle § 1 odst. 1 (dále jen "úkoly") se tvoří na základě předběžné kalkulace *) před zařazením úkolu do plánu rozvoje vědy a techniky, resp. před uzavřením hospodářské smlouvy.

(2) Předběžná kalkulace se sestavuje buď v členění předepsaném typovým, popřípadě oborovým kalkulačním vzorcem *) nebo pomocí hodinových zúčtovacích sazeb. Tyto sazby stanoví rozpočtovým, příspěvkovým a hospodářským organizacím přímo řízeným ústředními orgány ústřední odvětvový orgán; ostatním organizacím je stanoví nadřízená organizace.

Posouzení předběžné kalkulace u úkolů zahrnutých v plánu rozvoje vědy a techniky je součástí oponentního řízení.

(3) Ke kalkulovaným nákladům se připočítává zisková přirážka ve výši:

25 % ze zpracovacích nákladů **) u hospodářských organizací,

15 % ze zpracovacích nákladů u příspěvkových organizací,

5 % ze zpracovacích nákladů v rozpočtových organizacích jen u úkolů řešených nad rámec plánu (nadplánované úkoly). U plánovaných úkolů se zisková přirážka v rozpočtových organizacích nekalkuluje.

(4) Cena vytvořená na základě předběžné kalkulace podle odst. 1 se zpřesňuje podrobnou cenovou kalkulací

a) před započetím každé etapy řešení (výzkum, vývoj, příprava sériové výroby),

b) při změně věcného rozsahu úkolu, jíž se mění náklady za řešení o více než 3 %.

Zpřesnění, které má za následek zvýšení ceny, lze provést jen pokud s ním odběratel souhlasí.

(5) Stanovená (zpřesněná) cena se po dokončení prací ověřuje pomocí výsledné kalkulace u všech úkolů, jejichž cena přesahuje 1 mil. Kčs. Výsledná kalkulace použitá pro ověření stanovené ceny bude v položkách přímých nákladů sestavena na podkladě účetní nebo průkazné operativní evidence a v položkách nepřímých nákladů a zisku ve výši sazeb platných v období stanovení ceny.

(6) Jsou-li skutečné náklady ověřené výslednou kalkulací zvýšené o ziskovou přirážku podle § 3 odst. 3 proti stanovené (zpřesněné) ceně

a) nižší o více než 5 %, vrací se odběrateli rozdíl mezi ověřenými náklady zvýšenými o zisk (při použití hodinových zúčtovacích sazeb rozdíl mezi skutečnými náklady na jednicový materiál, kooperaci a počtem odpracovaných hodin) a stanovenou (zpřesněnou) cenou sníženou o 5 %.

U úkolů financovaných ze státního rozpočtu vrací se tento rozdíl prostřednictvím nadřízeného ústředního orgánu;

b) vyšší, cena se nezvyšuje.

(7) Výše ceny po jejím ověření se dále

a) může zvýšit maximálně o 10 % v případě, že výsledky řešení významně překračují výsledky předpokládané plánovacím aktem nebo na jeho základě uzavřenou hospodářskou smlouvou,

b) snižuje v případě, že výsledky řešení nedosahují výsledky předpokládané v plánovacím aktu nebo v hospodářské smlouvě. V případě neúspěšnosti z viny řešitele, sníží se cena minimálně o výši kalkulovaného zisku. Snížení ceny se neprovádí, jestliže závěrečné oponentní řízení prokáže, že konečné výsledky řešení, i když se liší od stanovených cílů, nesnižují úroveň a hodnotu řešení.

(8) Podrobné podmínky pro úpravu ceny podle odst. 7 stanoví plánovací akt nebo na jeho základě uzavřená hospodářská smlouva.

(9) Zhodnocení výsledků podle odst. 7 je závaznou součástí závěrečného posouzení oponentní radou jako podkladu pro rozhodnutí příslušného orgánu, popř. organizace o konečné výši ceny.

(10) U úkolů státních a resortních plánů rozvoje vědy a techniky financovaných ze státních rozpočtů nesmí celkový objem cen překročit celkový limit stanovený v příslušných plánech a státních rozpočtech.

(11) Cílové prémie nebo mimořádné odměny vypisované a poskytované podle zvláštních předpisů **) nejsou součástí ceny.

§ 4

Náklady rozpočtových organizací

Náklady rozpočtových organizací na řešení výzkumných a vývojových úkolů, pokud nejsou fakturovány, se do ceny nezapočítávají. Uvádějí se však v návrhu jako evidenční hodnota předpokládaných, avšak nefakturovatelných nákladů rozpočtových organizací. Tyto náklady musí být uvažovány v propočtech efektivnosti řešení.

§ 5

Cenové řízení

(1) Návrh na stanovení ceny za řešení úkolů podle § 1 odst. 1 písm. a) vypracovává řešitel úkolu. Návrh obsahuje

a) kalkulaci navrhované ceny s podrobnými podklady podle § 3 odst. 1 až 3;

b) stanovisko realizátora (odběratele) úkolu k navrhované ceně;

c) návrh plánovacího listu *);

d) podrobnou analýzu předpokládaných ekonomických i mimoekonomických účinků řešení, včetně propočtu efektivnosti. U úkolů, u nichž výsledkem řešení jsou výrobky, údaje o předpokládaném cenovém limitu těchto výrobků;

e) časový postup řešení se závaznými termíny.

(2) Návrh ceny za řešení úkolů předkládá řešitel nadřízenému ústřednímu orgánu s výjimkou úkolů oborových a podnikových a výkonů technického a ekonomického zaměření podle § 1 odst. 1 písm. b). Návrh na stanovení ceny předkládá společně s návrhem na zařazení úkolu do plánu rozvoje vědy a techniky a na jeho řešení.

(3) Nadřízený ústřední orgán postoupí návrh oponentní radě **), která jej projedná v termínu stanoveném pro úvodní oponentní řízení spolu s návrhem na řešení úkolu. Oponentní rada ve svém stanovisku k věcné stránce úkolu zaujme stanovisko k navrhované ceně, a pokud výsledkem řešení mají být výrobky, i k horní hranici, kterou cena výrobku z hlediska jeho společenské efektivnosti nesmí překročit a k cenovému limitu stanovenému podle platných předpisů o tvorbě cen daných výrobků. Svá doporučení předá oponentní rada ústřednímu orgánu nadřízenému řešiteli.

(4) Ústřední orgán nadřízený řešiteli prověří doporučení oponentní rady a předá návrh do dvaceti dnů od obdržení se svým stanoviskem federálnímu ministerstvu pro technický a investiční rozvoj, popř. ministerstvu výstavby a techniky ČSR nebo ministerstvu výstavby a techniky SSR ke schválení (§ 6 odst. 1 až 3), příp. stanoví cenu ve své působnosti (§ 6 odst. 4).

(5) Pro návrh na stanovení ceny úkolů podle § 1 odst. 1 písm. b) platí ustanovení předchozích odstavců tohoto paragrafu přiměřeně.

§ 6

Působnost ve stanovení cen

(1) Ceny úkolů státního plánu rozvoje vědy a techniky (dále jen "státní úkoly") ze státních programů technického rozvoje a státních úkolů mimo programy spadající do odvětví, která jsou v působnosti federálních ústředních orgánů, stanoví federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj, zpravidla na návrh ústředního orgánu nadřízeného řešiteli. Ceny ostatních státních úkolů ze státních programů technického rozvoje spadajících do odvětví, která jsou v působnosti národních ústředních orgánů, stanoví příslušné ministerstvo výstavby a techniky ČSR nebo SSR v dohodě s federálním ministerstvem pro technický a investiční rozvoj rovněž zpravidla na návrh ústředního orgánu nadřízeného řešiteli.

(2) Ceny státních úkolů mimo státní programy, spadajících do odvětví v působnosti národních ústředních orgánů stanoví příslušné ministerstvo výstavby a techniky ČSR nebo SSR, zpravidla na návrh ústředního orgánu nadřízeného řešiteli.

(3) Ceny úkolů resortního (odvětvového) plánu rozvoje vědy a techniky stanoví ústřední orgán nadřízený řešiteli.

(4) Ceny oborových a podnikových úkolů, jakož i úkolů podle § 1 odst. 1 písm. b) stanoví řešitel.

(5) Federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj (ministerstvo výstavby a techniky ČSR nebo SSR) event. ústřední orgán podle odst. 3 stanoví cenu za řešení současně s rozhodnutím o řešení úkolu.

(6) O úpravě ceny podle § 3 odst. 4 až 7 rozhoduje orgán, který je oprávněn ji stanovit.

(7) Bližší podmínky, za nichž stanovené ceny platí, se uvádějí v plánovacím aktu nebo v uzavřené hospodářské smlouvě.

§ 7

Přechodné ustanovení

Po dobu platnosti zákazu zvyšování cen podle vládního nařízení č. 168/1969 Sb. se položky kalkulačního vzorce kalkulují takto:

a) materiálové náklady v platných, popř. evidovaných cenách;

b) jednicové mzdy na úrovni platných mzdových tarifů;

c) režijní náklady v sazbách plánovaných k 1. 1.1969. Sazby stanoví, nemají-li je organizace stanoveny, rozpočtovým, příspěvkovým a hospodářským organizacím přímo řízeným ústředními orgány ústřední odvětvový orgán; ostatním organizacím je stanoví nadřízená organizace;

d) zisková přirážka maximálně do výše podle § 3 odst. 3.


§ 8

Závěrečná ustanovení

(1) Spory o ceny řešení úkolů resortního plánu rozvoje vědy a techniky, vzhledem ke specifické povaze sporů, rozhoduje federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj, popř. ministerstvo výstavby a techniky ČSR nebo ministerstvo výstavby a techniky SSR. Spory o ceny ostatních úkolů rozhodují orgány nadřízené řešiteli po projednání s orgány nadřízenými odběrateli (realizátoru). Toto ustanovení se netýká smluvních sporů, jejichž rozhodování náleží arbitrážním orgánům.

(2) Výjimky z ustanovení této vyhlášky povoluje federální cenový úřad spolu s federálním ministerstvem pro technický a investiční rozvoj.

(3) Ruší se

a) v § 12 písm. g) vyhlášek č. 74/1969 Sb. a 89/1969 Sb. "činnosti spojené s řešením výzkumných a vývojových úkolů (s výjimkou komplexních a samostatných hlavních úkolů státního plánu výzkumných a vývojových prací, které se zařazují do maximálních cen)",

b) zařazení do volných cen podle § 12 písm. g) uvedených vyhlášek pro "výkony ekonomického a technického zaměření prováděné socialistickými organizacemi" pokud mají tyto výkony povahu technického rozvoje,

c) v Seznamu výrobků a služeb zařazených do kategorie volných cen jako přílohy výnosu Českého cenového úřadu č. 1/1970 Ú. v. ČSR resp. úpravy Slovenského cenového úřadu č. 15/1969 Ú. v. SSR "činnosti spojené s řešením výzkumných a vývojových úkolů (s výjimkou komplexních a samostatných úkolů státního plánu výzkumných a vývojových prací)",

d) zařazení do volných cen podle Seznamu výrobků a služeb zařazených do kategorie volných cen jako přílohy výnosu Českého cenového úřadu č. 1/1970 Ú. v. ČSR, resp. úpravy Slovenského cenového úřadu č. 15/1969 Ú. v. SSR "výkony ekonomického a technického zaměření prováděné socialistickými organizacemi, pokud nejsou jejich ceny stanoveny v cenících inženýrských činností nebo projektových prací" pokud tyto výkony mají povahu technického rozvoje.

(4) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1972. Ceny stanovené podle dosavadních předpisů zůstávají v platnosti do té doby, dokud nedojde ke změnám úkolů, ovlivňujícím stanovené ceny.


Ministr pověřený řízením Federálního cenového úřadu: Dr. Rendek, CSc., v. r.

Ministr ČSSR pro technický a investiční rozvoj: Ing. Šupka, v. r.

Poznámky pod čarou

*) § 12 písm. g) vyhlášek č. 74/1969 Sb. a č. 89/1969 Sb.

*) Vládní nařízení č. 96/1966 Sb.

*) § 20 odst. 2 nařízení vlády ČSSR č. 153/1971 Sb., o informační soustavě organizací.

**) Úplné vlastní náklady snížené o náklady na jednicový materiál, nakupované součástí a kooperace.

**) § 13 vyhlášky federálního ministerstva financí č. 141/1971 Sb.

*) Podle metodických pokynů pro vypracování návrhů prováděcích plánů rozvoje vědy a techniky.

**) Směrnice pro oponentní řízení u úkolů státního plánu rozvoje vědy a techniky (FMTIR č. j. 11 713/IV-1/1971).

Přesunout nahoru