Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 163/1971 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o provádění periodických revizí hospodaření

Částka 40/1971
Platnost od 28.12.1971
Účinnost od 28.12.1971
Zrušeno k 01.01.1979 (123/1978 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

163

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva financí

ze dne 17. prosince 1971

o provádění periodických revizí hospodaření

Federální ministerstvo financí stanoví podle § 32 písmene c) zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev:


§ 1

Základní ustanovení

Periodické revize hospodaření jsou jako součást řízení jednou z forem kontroly, při níž se zkoumá, jak organizace uspokojují potřeby společnosti, jak hospodaří se svěřenými hmotnými a finančními prostředky a jak dodržují socialistickou zákonnost a plánovací a finanční kázeň.

§ 2

Předmět a rozsah úpravy

Tato vyhláška upravuje provádění periodických revizí hospodaření ve státních hospodářských organizacích, rozpočtových a příspěvkových organizacích, státních fondech, organizacích zahraničního obchodu, tuzemských akciových společnostech a organizacích vzniklých na základě smlouvy o sdružení. *)

§ 3

Orgány provádějící periodické revize hospodaření

(1) Periodické revize hospodaření provádějí:

a) orgány hospodářského řízení *) ve všech jimi přímo řízených státních hospodářských, rozpočtových nebo příspěvkových organizacích, v organizacích zahraničního obchodu, tuzemských akciových společnostech nebo v organizacích vzniklých na základě smlouvy o sdružení,

b) krajské (jim na roveň postavené) národní výbory v organizacích jimi řízených a v okresních (obvodních) národních výborech; okresní (obvodní) národní výbory v organizacích jimi přímo řízených, v městských **) a místních národních výborech a v organizacích jimi řízených, +)

c) federální ministerstvo financí ve federálních ústředních orgánech a ve federálních fondech, ++)

d) ministerstvo financí České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky v ústředních orgánech, krajských národních výborech, fondech a v ústředích organizací v působnosti republik. +++)

(2) Periodické revize hospodaření provádějí nebo organizují a vedou pracovníci odborných kontrolních útvarů. Při periodických revizích hospodaření spolupracují odborníci z ostatních útvarů revidující organizace nebo z podřízených jednotek a experti-znalci. Revize výdajů na potřeby branné povahy provádějí podle zvláštních směrnic 1) pracovníci k tomu pověření.

§ 4

Lhůty periodických revizí hospodaření

(1) Periodické revize hospodaření se provádějí nejméně jednou za tři roky. 2)

(2) Revidované období musí navazovat na předcházející revizi hospodaření.

§ 5

Zaměření periodických revizí hospodaření

Periodické revize hospodaření jsou zaměřeny:

a) ve státních hospodářských organizacích, v organizacích zahraničního obchodu, v tuzemských akciových společnostech nebo v organizacích vzniklých na základě smlouvy o sdružení, zejména na:

- uspokojování potřeb společnosti stanovených zejména plánovanými úkoly,

- dodržování finanční disciplíny, zejména ve vztazích ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům národních výborů a k nadřízeným orgánům,

- hospodárné vynakládání finančních prostředků v souladu s právními předpisy,

- stav správy a ochrany majetku v socialistickém vlastnictví, - správnost vykázaných hospodářských výsledků a jejich použití,

- čerpání a využívání dotací a subvencí,

- dodržování předpisů o odměňování práce a mzdové kontrole,

- dodržování zásad cenové politiky,

- stav a úroveň informační soustavy organizace jako celku,

- účinnost vnitřního kontrolního systému,

b) v rozpočtových a příspěvkových organizacích, zejména na:

- účelnost a hospodárnost vynakládaných rozpočtových prostředků a úplnost a správnost rozpočtových příjmů,

- hospodaření s pobídkovými fondy,

- hospodaření s fondy rezerv a rozvoje u národních výborů,

- dodržování předpisů o odměňování práce a mzdové kontrole,

- čerpání a využívání dotací a subvencí,

- dodržování zásad pro čerpání prostředků vládních rozpočtových rezerv,

- stav a úroveň informační soustavy organizace jako celku,

- stav správy a ochrany národního majetku,

- kvalitu sestavení rozpočtu,

c) v ústředních orgánech nebo státních fondech, zejména na:

- účelnost a hospodárnost vynakládaných rozpočtových prostředků a úplnost a správnost rozpočtových příjmů,

- hospodaření s pobídkovými fondy,

- stav správy a ochrany národního majetku,

- dotační politiku v oblasti investic,

- stav a úroveň informační soustavy,

- systemizaci a odměňování správního aparátu.

§ 6

Oprávnění a povinnosti revidujících orgánů a revidovaných organizací

(1) Vedoucí a ostatní pracovníci revidovaných organizací jsou povinni na požádání poskytnout revidujícím pracovníkům veškerou pomoc, zejména umožnit vstup do všech objektů potřebných pro provedení revize, podávat ústní i písemné sdělení v požadovaných lhůtách, předložit požadované písemnosti, účetní i jiné podklady, plány a rozpočty, materiály o kontrolách, revizích a inspekcích provedených jinými orgány.

(2) Revidující pracovníci jsou povinni zachovávat státní, hospodářské a služební tajemství o věcech, o nichž se dověděli při své činnosti. Tato povinnost trvá i po skončení pracovního poměru.

(3) Vedoucí pracovníci a řídící orgány revidovaných organizací jsou povinni provést opatření k odstranění závad zjištěných při periodické revizi hospodaření ve lhůtě dohodnuté s revidujícím orgánem, případně v termínu stanoveném nadřízeným orgánem a vyvozovat důsledky vůči odpovědným osobám za zjištěné nedostatky.

§ 7

Metodické řízení a dohled

(1) Federální ministerstvo financí metodicky řídí periodické revize hospodaření v ČSSR a sleduje jejich provádění u všech federálních orgánů. *)

(2) Ministerstvo financí České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky v oboru své působnosti řídí a usměrňují v rámci předpisů vydaných federálním ministerstvem financí výkon periodických revizí hospodaření. **)

(3) Orgány hospodářského řízení usměrňují, koordinují a sledují činnost kontrolních útvarů v podřízených organizacích na úseku periodických revizí hospodaření. Jsou odpovědny za provádění periodických revizí hospodaření podřízenými organizacemi.

§ 8

Oznamovací povinnost

(1) Revidující organizace jsou povinny o závažných skutečnostech zjištěných při periodických revizích uvědomit orgány, jimž přísluší v takových případech činit příslušná opatření podle zvláštních předpisů. *)

(2) Revidující orgány jsou povinny upozornit vedení revidované organizace nebo jiný příslušný orgán na nedostatky, které nesouvisejí s programem revize. Orgán, který takové upozornění obdržel, je povinen do 30 dnů sdělit, jaká opatření k nápravě učinil.

§ 9

Vnitropodnikové revize

Státní hospodářské, rozpočtové a příspěvkové organizace provádějí přiměřeně podle ustanovení této vyhlášky periodické revize hospodaření ve svých závodech a samostatných organizačních jednotkách, které jako objekty revizí určí nadřízené orgány.


§ 10

Závěrečná ustanovení

(1) Zrušuje se vyhláška ministerstva financí č. 121/1967 Sb., o provádění periodických revizí hospodaření.

(2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr: Doc. Ing. Rohlíček CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

*) § 360 a) odst. 4 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. ve znění zákona č. 138/1970 Sb.

*) Nařízení vlády ČSSR č. 139/1971 Sb., o finančním hospodaření státních hospodářských a některých dalších socialistických organizací.

**) Pravomoc, městských národních výborů vykonávat periodické revize hospodaření v organizacích jimi řízených podle schváleného statutu není tímto dotčena.

+) § 27, 28 a 68 zákona č. 69/1967 Sb., o národních výborech.

++) § 27 zákona č. 134/1970 Sb., o pravidlech státního rozpočtu československé federace a o zásadách hospodaření s rozpočtovými prostředky státních rozpočtů federace a republik (rozpočtová pravidla).

+++) § 32 zákona ČNR č. 60/1971 Sb., o rozpočtových pravidlech  a § 35 zákona SNR č. 32/1971 Sb., o rozpočtových pravidlech.

1) Směrnice federálního ministerstva financí pro financování příprav civilní obrany a výdajů branné povahy.

2) Při provádění periodických revizí hospodaření postupují revidující orgány podle zásad stanovených ve vyhlášce býv. ministra Státní kontroly č. 75/1959 Ú. l. (Ú. v.).

*) § 32 písm. c) zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev.

**) Zákon ČNR č. 60/1971 Sb. a SNR č. 32/1971 Sb., o rozpočtových pravidlech.

*) Např. zákon o trestním řízení soudním (trestní řád), zákoník práce, zákon o hospodářské arbitráži, zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, zákon, kterým se rozšiřuje působnost státní energetické inspekce, zákon o státní zemědělské, potravinářské a obchodní inspekci, zákon o opatření proti znečišťování ovzduší, zákon o požární ochraně.

Přesunout nahoru