Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 157/1971 Sb.Vyhláška federálního ministerstva dopravy o hospodářských závazcích v železniční přepravě vozových zásilek

Částka 38/1971
Platnost od 27.12.1971
Účinnost od 01.01.1972
Zrušeno k 01.01.1990 (143/1989 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

157

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva dopravy

ze dne 16. prosince 1971

o hospodářských závazcích v železniční přepravě vozových zásilek

Federální ministerstvo dopravy stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady podle § 29 zák. č. 51/1964 Sb., o dráhách, a podle § 392 odst. 3 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění zákona č. 138/1970 Sb.:


§ 1

(1) V železniční nákladní dopravě se sjednávají hospodářské smlouvy o přípravě přeprav železničních vozových zásilek (dále jen "hospodářské smlouvy") zpravidla roční s dílčím plněním pro jednotlivá čtvrtletí nebo měsíce anebo čtvrtletní s dílčím plněním pro jednotlivé měsíce. V železniční nákladní dopravě se mohou uzavírat též dlouhodobé hospodářské smlouvy s dílčím plněním na jednotlivé roky.

(2) Hospodářská smlouva musí obsahovat:

a) množství zboží v tunách,

b) druh zboží podle skupin nebo podskupin,

c) počet vozových jednotek,

d) druh (řada) vozu,

e) místa plnění (odesílací stanice nebo místa odevzdávky vozu na vlečce dohodnutá ve vlečkové smlouvě),

f) dobu plnění,

g) rozdělení nakládky na jednotlivá časová údobí.

(3) Hospodářské smlouvy se sjednávají tak, aby rozdělení přeprav bylo co nejrovnoměrnější.

§ 2

(1) Hospodářské smlouvy sjednávají se správami drah (dále jen "dopravce") přepravci zpravidla jen tehdy, jestliže jejich průměrná měsíční nakládka je větší než 100 vozových jednotek nebo jde-li převážně o vývozní zásilky.

(2) Přepravci, s nimiž nebyly sjednány hospodářské smlouvy, uplatňují požadavky na přepravu přihláškami nakládky. Dopravce je povinen přepravci potvrdit dohodnutý rozsah přepravy v přihlášce nakládky a takto dohodnuté zásilky převzít k přepravě, jsou-li splněny přepravní podmínky.

§ 3

Přepravce je povinen přihlásit ve stanovených lhůtách nakládku zásilek, na něž sjednal hospodářskou smlouvu a podat je k přepravě. Dopravce je povinen přichystat pro tyto zásilky vozové jednotky a zásilky přijmout k přepravě, jsou-li splněny přepravní podmínky.

§ 4

Dá-li dopravce k návrhu hospodářské smlouvy (dodatku) protinávrh, je povinen poskytnout plnění (měsíční dílčí plnění) v rozsahu, k němuž se v protinávrhu zavázal, a to i když přepravce s protinávrhem nesouhlasil. Až do vyřešení rozporu se má za to, že došlo k uzavření hospodářské smlouvy v rozsahu tohoto protinávrhu, maximálně však do výše požadavku přepravce. Dílčí plnění nevylučuje plnění další. Případné zásadní rozpory o výši požadavku vzniklé při uzavírání hospodářských smluv projednají nadřízené ústřední orgány dopravce a přepravce.

§ 5

(1) Nepřichystá-li dopravce přepravci, s nímž byla uzavřena hospodářská smlouva, do konce měsíce nebo jiného smluvného období dohodnutý počet vozových jednotek přihlášených k nakládce, zaplatí přepravci penále ve výši 100 Kčs za každou vozovou jednotku, pokud hospodářskou smlouvou nebylo sjednáno penále vyšší.

(2) Nepřichystá-li dopravce přepravci, s nímž nebyla sjednána hospodářská smlouva, vozové jednotky požadované a dopravcem přijaté podle přihlášky nakládky do 7 dnů ode dne, na nějž bylo přichystání vozových jednotek dohodnuto, zaplatí přepravci penále 100 Kčs za každou vozovou jednotku.

(3) Přepravce zaplatí dopravci, s nímž uzavřel hospodářskou smlouvu, penále ve výši 100 Kčs za každou vozovou jednotku, nepřihlásí-li a nepodá-li k přepravě do konce měsíce nebo jiného smluveného období dohodnutý počet vozových jednotek nebo zruší-li přihlášky nakládky.

(4) Přepravce, s nímž nebyla uzavřena hospodářská smlouva, zaplatí dopravci penále ve výši 100 Kčs za každou vozovou jednotku za zrušení přihlášky nakládky nebo nenaložení vozových jednotek podle přijaté přihlášky nakládky.

(5) Při splnění sjednaného objemu přepravy v tunách se penále podle předchozích odstavců 1 - 4 neplatí.

(6) Rozsah náhrady škody je omezen do výše penále.

§ 6

(1) Pro vzájemný postih dopravce a přepravce za neplnění hospodářské smlouvy platí měsíční období, pokud ve smlouvě nebude dohodnuto jinak.

(2) Dopravci i přepravci se zprošťují povinnosti platit penále podle ustanovení § 5 této vyhlášky, došlo-li k nesplnění hospodářské smlouvy, případně ke zrušení přihlášky nakládky nebo nenaložení vozových jednotek podle přijaté přihlášky nakládky v důsledku neodvratitelných událostí živelní povahy nebo v důsledku opatření orgánu státní správy, jimiž se zastavuje nebo omezuje železniční přeprava. *)


§ 7

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1972. *)


Ministr: Dr. Ing. Šutka v. r.

Poznámky pod čarou

*) § 8 vyhl. č. 132/1964 Sb., o železničním přepravním řádu.

*) Pro právní vztahy upravené touto vyhláškou se nepoužijí ustanovení § 334 a 335 odst. 1 až 3 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění zákona č. 138/1970 Sb. a § 37 až 40 vyhlášky ministra dopravy č. 132/1964 Sb., o železničním přepravním řádu.

Přesunout nahoru