Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 152/1971 Sb.Vyhláška federálního ministerstva dopravy o hospodářských závazcích v silniční nákladní dopravě

Částka 37/1971
Platnost od 23.12.1971
Účinnost od 01.01.1972
Zrušeno k 01.01.1992 (513/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

152

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva dopravy

ze dne 30. listopadu 1971

o hospodářských závazcích v silniční nákladní dopravě

Federální ministerstvo dopravy stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady podle § 8 odst. 1 zákona č. 57/1950 Sb., o úpravě podnikání v silniční dopravě a podle § 392 odst. 3 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. ve znění zákona č. 138/1970 Sb.:


§ 1

V silniční nákladní dopravě sjednávají organizace oprávněné provozovat nákladní přepravu pro cizí potřeby (dále jen "dopravci") a přepravci hospodářské smlouvy o přípravě přeprav (dále jen "hospodářské smlouvy") a to:

- dlouhodobé (delší než roční),

- krátkodobé (zpravidla roční s dílčí specifikací pro jednotlivá čtvrtletí nebo měsíce nebo čtvrtletní s dílčí specifikací pro jednotlivé měsíce).

§ 2

Dlouhodobá hospodářská smlouva

(1) Dlouhodobou hospodářskou smlouvu uzavírají dopravci a přepravci tehdy, je-li třeba zajistit hospodářskou spolupráci na dobu přesahující kalendářní rok a vyžaduje-li to rozsah, význam nebo zvláštní povaha přeprav, zejména je-li předpokladem hospodářského provádění přeprav déletrvající přemístění dopravních kapacit, opatření speciálních vozidel a dopravních zařízení a realizace stavebních investic na místě nakládky a vykládky.

(2) Dlouhodobá hospodářská smlouva musí obsahovat:

a) určení požadovaných přeprav a jiných prací a výkonů, zejména z hlediska jejich speciální skladby,

b) za jakých podmínek budou uzavírány krátkodobé hospodářské smlouvy, popř. mezi kterými organizačními jednotkami, nebo zda a jakým způsobem bude upřesňováno provádění přeprav v dohodnutých časových obdobích, jestliže organizace neuzavírají krátkodobé hospodářské smlouvy.

(3) Dlouhodobá hospodářská smlouva může obsahovat dále tyto údaje:

a) předpokládaný objem přeprav a jiných prací a výkonů na celé smluvní období, popř. členění těchto objemů v průběhu smluvního období,

b) předpokládaný finanční objem přeprav a jiných prací a výkonů,

c) cenové podmínky budoucích přeprav a jiných prací a výkonů,

d) pořadí důležitosti požadovaných přeprav a jiných prací a výkonů,

e) objemy a druhy dlouhodobě přemísťovaných dopravních kapacit,

f) množství a druh zajišťovaných speciálních vozidel a zařízení,

g) rozsah a druh dohodnutých stavebních investic na místě nakládky a vykládky, včetně zpevnění příjezdných cest,

h) vybavení nakládacích a vykládacích míst, zejména jejich osvětlení a další dohodnutá opatření zajišťující bezpečnost práce,

ch) majetkové sankce dohodnuté pro případ nesplnění určitých povinností, např. při nevyužití provedených investic v dohodnutém rozsahu.

§ 3

Krátkodobá hospodářská smlouva

(1) V krátkodobé hospodářské smlouvě se dopravce zavazuje, že provede ve sjednaném rozsahu a době přepravcem objednané přepravy, popř. jiné práce a výkony. Přepravce se zavazuje, že objedná provedení přeprav, popř. jiných prací a výkonů u dopravce v dohodnutém rozsahu a časových obdobích. Ke zpřesnění časového členění přeprav v průběhu smluvního období slouží dílčí specifikace.

(2) Krátkodobá hospodářská smlouva musí obsahovat:

a) celkový objem přeprav v tunách nebo jiných jednotkách,

b) celkový objem jiných prací a výkonů v dohodnutých jednotkách,

c) členění přeprav podle základních druhů přepravovaných věcí,

d) zda, pro jaká časová období a za jakých podmínek, zejména v jakých lhůtách a mezi kterými organizačními jednotkami budou sjednávány dílčí specifikace,

e) časové a objemové členění přeprav, ve kterém mají být přepravy v průběhu smluvního období prováděny, nebylo-li dohodnuto sjednávání dílčích specifikací,

f) způsob provádění přeprav včetně nakládky a vykládky, zejména druh, popř. počet dopravních prostředků a jejich vybavení a zajištění pracovníků, popřípadě mechanismů pro ložné manipulace,

g) cenové podmínky budoucích přeprav a prací.

(3) Krátkodobá hospodářská smlouva může dále obsahovat:

a) dohodu o majetkových sankcích pro případ nesplnění určitých povinností,

b) místo nakládky a vykládky,

c) dobu podeje a odběru zásilek, zejména v době pracovního klidu resp. pracovního volna nebo po pracovní době přepravce,

d) vybavení nakládacích a vykládacích míst, osvětlení pracovišť a jiná opatření zajišťující bezpečnost práce, střežení vozidla nebo nákladu, zvláštní způsob potvrzování výkonů, druh obalů, používání dohodnutých palet apod.

(4) Neobsahuje-li krátkodobá hospodářská smlouva dohodu o majetkových sankcích, zaplatí dopravce, který neprovedl přepravy v objemu a v době stanovené hospodářskou smlouvou, ačkoliv byly pro jejich uskutečnění splněny obecně závazné a dohodnuté přepravní podmínky *) přepravci za každou tunu, o kterou bylo proti dohodnutému objemu přepraveno méně, penále ve výši Kčs 2,-. Penále ve stejné výši zaplatí přepravce dopravci, jestliže neobjednal provedení přeprav v dohodnutém objemu a období nebo nezajistil obecně závazné nebo dohodnuté přepravní podmínky pro provedení přeprav.

(5) Byly-li hospodářskou smlouvou dohodnuty dílčí specifikace, vztahuje se penalizace podle předchozího odstavce na objemy a období dohodnuté v těchto specifikacích.

§ 4

(1) Dopravci i přepravci se zprošťují povinnosti platit penále podle § 3, došlo-li k nesplnění hospodářské smlouvy v důsledku neodvratitelných událostí živelní povahy nebo ve vnitrostátní přepravě v důsledku opatření orgánů státní správy na úseku silniční přepravy.**).

(2) Penále nemusí být účtováno ani vymáháno, nepřesahuje-li 2000 Kčs za jeden měsíc.


§ 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1972.


První náměstek ministra: Prof. Dr. Starý v. r.

Poznámky pod čarou

*) Obecně závazné přepravní podmínky stanoví vyhláška ministerstva dopravy č. 133/1964 Sb., o silničním přepravním řádu; ustanovení § 35, 36 a 40 odst. 1 písm. c) se nepoužijí.

**) § 8 odst. 2 zák. č. 57/1950 Sb., o úpravě podnikání v silniční dopravě.

Přesunout nahoru