Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 151/1971 Sb.Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění vyhláška ministerstva dopravy č. 127/1964 Sb., o městském přepravním řádu

Částka 37/1971
Platnost od 23.12.1971
Účinnost od 01.01.1972
Zrušeno k 01.07.2000 (175/2000 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

151

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva dopravy

ze dne 25. listopadu 1971,

kterou se mění vyhláška ministerstva dopravy č. 127/1964 Sb., o městském přepravním řádu

Federální ministerstvo dopravy v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 4 odst. 2 zákona č. 51/1964 Sb., o dráhách, podle § 7 vl. nař. č. 36/1951 Sb., jímž se provádí zákon o úpravě podnikání v silniční dopravě a k provedení příslušných ustanovení občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., a hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění zákona č. 138/1970 Sb.:


Článek I

Vyhláška ministerstva dopravy č. 127/1964 Sb., o městském přepravním řádu, se mění a doplňuje takto:

1. § 10 odst. 1 zní:

"(1) Jako zavazadlo je možno vzít s sebou do vozidla, pokud to obsazení vozidla dovoluje, přenosnou ocelovou láhev s kapalným topným plynem pro domácnost (dále jen "láhev") nebo nádobu obsahující topnou naftu (dále jen "nádoba"). Pro přepravu kapalného topného plynu a topné nafty se stanoví tyto podmínky:

a) cestující je povinen při nastupování do vozidla ohlásit přepravu láhve nebo nádoby průvodčímu (řidiči),

b) láhev nebo nádoba nesmí být poškozena ani zevně znečištěna a musí mít těsně uzavřený uzávěr,

c) v jednom vozidle je dovoleno přepravovat jednu nebo dvě lahve o celkové obsahu nejvýše 10 kg nebo jednu nebo dvě nádoby o celkovém obsahu nejvýše 20 l; současně nesmí být v jednom vozidle přepravovány oba druhy paliv,

d) cestující během přepravy zajistí láhev nebo nádobu proti převržení, pádu nebo mechanickému poškození,

e) cestující umístí láhev nebo nádobu ve vozidle na místě, které určí průvodčí (řidič), nebo které je pro přepravu nádob nebo lahví vyhrazeno místní úpravou dopravce; není-li tímto způsobem určeno místo pro umístění lahví nebo nádob, umístí je na zadní, popřípadě střední plošině vozidla."

2. § 18 odst. 2 zní:

"(2) Cestující, který se nemůže na vyzvání podle odstavce 1 prokázat platnou jízdenkou, je povinen zaplatit jízdné (přepravné) a přirážku. Přirážka činí 50,- Kčs a neobstará-li si cestující jízdenku na zavazadlo, pětinásobek přepravného. Ve vozidle s S-provozem zaplatí uvedené částky cestující bez platné jízdenky, pokud nezaplatil najednou celé jízdné (přepravné) ihned po nástupu, nebo u něhož oprávněný pracovník při vhazování mincí do pokladny zjistil, že si připravil menší částku než činí jízdné (přepravné). Je-li na lince s S-provozem zavedeno odstupňované jízdné (přepravné), zaplatí uvedené částky i cestující, který pokračuje týmž spojem za ohlášenou cílovou zastávkou, aniž nejpozději před odjezdem z ohlášené zastávky vhodí do pokladny další odpovídající jízdné (přepravné)."

Článek II

Zrušuje se vyhláška ministerstva dopravy České socialistické republiky č. 79/1970 Sb., kterou se mění vyhláška ministerstva dopravy č. 127/1964 Sb., o městském přepravním řádu.


Článek III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1972.


Ministr: Dr. Ing. Šutka v. r.

Přesunout nahoru