Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 148/1971 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky o ochraně hospodářského a služebního tajemství

Částka 37/1971
Platnost od 23.12.1971
Účinnost od 01.01.1972
Zrušeno k 02.11.1998 (246/1998 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

148

NAŘÍZENÍ VLÁDY

Československé socialistické republiky

ze dne 2. prosince 1971

o ochraně hospodářského a služebního tajemství

Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 23 odst. 3 zákona č. 102/1971 Sb., o ochraně státního tajemství:


§ 1

Předmětem hospodářského a služebního tajemství

(1) Skutečnosti tvořící předmět hospodářského a služebního tajemství jsou obsaženy v seznamech hospodářského a služebního tajemství vydávaných a doplňovaných ministrem vnitra Československé socialistické republiky pro jednotlivé obory a odvětví. Na zpracování a doplňování těchto seznamů se podílejí příslušné federální a republikové ústřední orgány a organizace.

(2) Seznamy uvedené v odstavci 1 se pořizují společně se seznamy skutečností tvořícími předmět státního tajemství vydávanými podle ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 102/1971 Sb., o ochraně státního tajemství (dále jen "zákon").

Ochrana hospodářského a služebního tajemství

§ 2

Za ochranu hospodářského a služebního tajemství v orgánech a organizacích (dále jen "organizace") odpovídají jejich vedoucí, kteří jsou zejména povinni vytvářet vhodné podmínky pro zabezpečení ochrany hospodářského a služebního tajemství, dbát na dodržování předpisů k tomu vydaných a vyvozovat příslušné závěry a opatření z jejich porušení.

§ 3

(1) S hospodářským a služebním tajemstvím v organizaci se mohou při výkonu svých pracovních povinností seznamovat pouze osoby, které svými pracovními a osobními vlastnostmi zaručují, že hospodářské a služební tajemství nebude ohroženo nebo vyzrazeno a které byly vedoucím organizace pro styk s hospodářským a služebním tajemstvím určeny.

(2) Vedoucí organizace nebo jim pověřený pracovník vede přehled o osobách, jež přicházejí při své pracovní činnosti do styku s hospodářským a služebním tajemstvím.

§ 4

Cizinec a osoba bez státní příslušnosti se může seznamovat s hospodářským a služebním tajemstvím pouze se souhlasem vedoucího organizace, není-li mezinárodní smlouvou nebo dohodou stanoveno jinak.

§ 5

Organizace je povinna zabezpečit, aby osoba, která bude při plnění pracovních úkolů přicházet do styku s hospodářským a služebním tajemstvím, byla seznámena s povinnostmi a úkoly, jež pro ni vyplývají z předpisů upravujících ochranu těchto tajemství včetně příslušných seznamů hospodářského a služebního tajemství.

§ 6

Povinnosti osob určených pro styk s hospodářským a služebním tajemstvím

(1) Osoba, která při plnění svých pracovních povinností přichází do styku s hospodářským a služebním tajemstvím, je povinna zachovávat mlčenlivost o skutečnostech tvořících předmět hospodářského a služebního tajemství, s nimiž se seznámila a dbát, aby nedošlo k jejich ohrožení nebo vyzrazení, zejména aby se tato tajemství nedostala do rukou nepovolaných osob.

(2) Osobu, která přichází při plnění svých pracovních povinností do styku s hospodářským a služebním tajemstvím, zprostí mlčenlivosti vedoucí organizace, požádá-li o to příslušný státní orgán; tím nejsou dotčena ustanovení trestního řádu a dalších předpisů.

§ 7

Úkoly federálního ministerstva vnitra

Federální ministerstvo vnitra plní při zabezpečování ochrany hospodářského a služebního tajemství úkoly, jež plní podle ustanovení § 7 zákona při ochraně státního tajemství.

§ 8zrušeno

§ 9

Vstup do organizací

Vyžaduje-li to zájem ochrany hospodářského a služebního tajemství, stanoví vedoucí organizace podmínky pro vstup do objektu organizace.


§ 10

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1972.


Dr. Štrougal v. r.

Přesunout nahoru