Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 146/1971 Sb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost národních výborů na některých úsecích státní správy

Částka 37/1971
Platnost od 23.12.1971
Účinnost od 01.01.1972
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

146

ZÁKON

České národní rady

ze dne 20. prosince 1971,

kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost národních výborů na některých úsecích státní správy

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon č. 69/1967 Sb., o národních výborech, ve znění pozdějších zákonů *), se mění a doplňuje takto:

1. § 4 odst. 1 zní:

"(1) Národní výbory plní své úkoly v součinnosti s organizacemi sdruženými v Národní frontě, zejména s Revolučním odborovým hnutím, s Českým svazem žen, se Socialistickým svazem mládeže a s ostatními společenskými organizacemi."

2. V § 6 se připojuje odstavec 5, který zní:

"(5) Národní výbory ve městech a v obcích mohou za podmínek stanovených vládou zřizovat inspekce veřejného pořádku národních výborů k zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci své působnosti. Pracovníci těchto inspekcí dohlížejí na dodržování předpisů na ochranu veřejného pořádku, upozorňují občany a organizace na zjištěné nedostatky a činí opatření k jejich odstranění. Jsou oprávněni požadovat od občanů potřebná vysvětlení k objasnění skutečností nutných k zjištění přestupku. Předvést občana mohou jen v případě, nemůže-li hodnověrně prokázat svou totožnost. Vláda nařízením podrobněji upraví úkoly inspekcí veřejného pořádku národních výborů a práva a povinnosti jejich pracovníků."

3. V § 7 v odst. 1 se vypouštějí slova "státních financí".

4. Za § 11 se vkládá § 11a, který zní:

"§ 11a

(1) V městech Brně, Ostravě a Plzni je Národní výbor města Brna, Národní výbor města Ostravy a Národní výbor města Plzně (dále jen "národní výbory měst Brna, Ostravy a Plzně"). Tyto národní výbory jsou řízeny příslušným krajským národním výborem.

(2) Území měst Brna, Ostravy a Plzně se dělí na městské obvody, v nichž působí obvodní národní výbory, které jsou řízeny národním výborem města. Vytvořit nebo zrušit městský obvod nebo změnit jeho území přísluší národnímu výboru města po vyjádření obvodních národních výborů a po projednání s krajským národním výborem, a to se zřetelem na potřeby občanů ve městě.

(3) K městům Brnu, Ostravě a Plzni mohou být připojeny okolní obce tvořící příměstskou oblast usnesením krajského národního výboru po předchozím souhlasu národního výboru města, národních výborů v obcích, o jejichž připojení jde, a příslušného okresního národního výboru.

(4) Ve městech Brně, Ostravě a Plzni mohou v městských částech působit se souhlasem národního výboru města místní národní výbory, které jsou jím řízeny."

5. V § 13

se vypouští odstavec 2 a označení odstavce 1, ustanovení písm. d) zní:

"d) Národní výbor města Brna měl nejméně 100,

Národní výbor města Ostravy nejméně 100 a

Národní výbor města Plzně nejméně 80 poslanců";

se připojuje ustanovení písm. e), které zní:

"e) obvodní národní výbory v městech Brně, Ostravě a Plzni měly nejméně:

30 poslanců v obvodech do 5 000 obyvatel,

40 poslanců v obvodech do 10 000 obyvatel,

60 poslanců v obvodech do 20 000 obyvatel,

80 poslanců v obvodech nad 20 000 obyvatel.

6. V § 22

v odstavci 1

se slova "provádět revize jejího hospodaření" nahrazují slovy "provádět kontrolu její činnosti", připojuje se odstavec 3, který zní:

"(3) Obstarávají-li činnost uvedenou v § 21 organizace rozpočtové nebo příspěvkové nebo zařízení národních výborů, vztahuje se na ně ustanovení § 20 odst . 2."

7. V § 23 se připojuje odstavec 2, který zní:

"(2) Národní výbory kontrolují , jak ústředně řízené státní, družstevní a ostatní organizace plní své povinnosti, uložené jim zvláštními předpisy upravujícími vztahy k rozpočtům národních výborů, a jak používají dotací a subvencí poskytnutých jim z rozpočtů národních výborů."

8. V § 24

dosavadní text se označuje jako odstavec 1, ustanovení písm.b) zní:

"b) udělovat čestné občanství obce (města) a jiná veřejná uznání", se připojuje odstavec 2, který zní:

"(2) Pokud není předepsáno užívání státního znaku, mohou národní výbory měst Brna, Ostravy a Plzně, obvodní i místní národní výbory v těchto městech a městské národní výbory, jakož i jimi řízené a spravované organizace, užívat znaku města. Jiné organizace mohou užívat znaku města jen se svolením příslušného národního výboru."

9. Za § 26 se vkládají § 26a, 26b a 26c, které zní:

"§ 26a

(1) Národní výbory měst Brna, Ostravy a Plzně a obvodní národní výbory v těchto městech mají působnost městských i okresních národních výborů. Národní výbory měst Brna, Ostravy a Plzně kromě toho vykonávají ve zvlášť stanovených věcech **) státní správu, která jinak přísluší krajským národním výborům. Obvodní národní výbory v těchto městech vykonávají státní správu ve věcech, které podle zvláštních předpisů příslušejí městským národním výborům. Místním národním výborům v městských částech přísluší působnost, kterou mají místní národní výbory podle tohoto zákona.

(2) Národní výbory měst Brna, Ostravy a Plzně mohou v dohodě s obvodními národními výbory stanovit, že budou plnit v zájmu jednotné správy města i další úkoly, které by obvodním národním výborům jinak náležely, jde-li o věci celoměstského významu nebo dosáhne-li s e tím účelnějšího výkonu státní správy nebo lepšího uspokojování potřeb občanů a organizací. Stejným způsobem mohou některé úkoly ze své působnosti svěřit všem obvodním národním výborům, popřípadě některému z nich. Národní výbor města může v dohodě s místním národním výborem působícím v městské části přenést některé úkoly náležející do působnosti místního národního výboru na obvodní národní výbor. Na návrh místního národního výboru se může národní výbor města po projednání s občany usnést na zániku tohoto místního národního výboru a na převzetí jeho působnosti obvodním národním výborem.

(3) Národní výbory měst Brna, Ostravy a Plzně ve svých statutech zejména upraví rozdělení úkolů mezi národním výborem města a obvodními národními výbory; stanoví městské obvody, znak a barvy města a způsob jejich užívání; podrobněji upraví uspořádání orgánů národního výboru města a obvodních národních výborů, jejich působnost a vzájemnou dělbu práce mezi nimi; stanoví, které odbory a jiné útvary zřizují obvodní národní výbory, a hlavní zásady a formy účasti občanů na správě města."

"§ 26b

(1) Obvodní národní výbory v městech Brně, Ostravě a Plzni v souladu s plánovitým rozvojem města zabezpečují za nejširší účasti občanů rozvoj svých obvodů. Pečují o zvelebování a vzhled obvodu. Úzce spolupracují s národním výborem města při řešení celoměstských otázek a předkládají mu v tomto směru iniciativní návrhy. Podílejí se na sestavování dlouhodobých koncepcí a plánů města a sestavují a schvalují plány rozvoje vlastního hospodářství a své rozpočty.

(2) Obvodní národní výbory řídí obvodní podniky bytového hospodářství, spravují obvodní lidové knihovny a další kulturní zařízení; mohou zřizovat a řídit i další organizace a zařízení, které uspokojují převážně místní potřeby nebo které je účelnější organizovat podle obvodů."

"§ 26c

Orgány a organizace mohou být umístěny na území měst Brna, Ostravy a Plzně po předchozím projednání s národními výbory těchto měst."

10. V § 27

odstavec 1 druhá a třetí věta zní:

"Pomáhá jim v jejich práci, zejména pro ně organizuje odbornou a poradenskou činnost, zabývá se jejich podněty a upozorněními, radí se s nimi, dozírá na plnění zákonů a zachovávání státní disciplíny. Provádí periodické revize hospodaření národních výborů nižších stupňů, jakož i organizací a zařízení řízených a spravovaných těmito národními výbory.",

odstavec 4 se doplňuje o další větu tohoto znění:

"Provádí periodické revize hospodaření organizací a zařízení jím řízených a spravovaných."

11. V § 28

odstavci 2 se za slovo "provádí" vkládá slovo "periodické" a vypouštějí se slova "a hospodaření jimi řízených a spravovaných organizací.",

odstavec 4 se doplňuje o další větu tohoto znění:

"Provádí periodické revize hospodaření organizací jím řízených a spravovaných."

12. § 29 zní:

"§ 29

Národní výbor sestavuje a schvaluje

a) střednědobý hospodářský plán,

b) prováděcí hospodářský plán,

c) rozpočet."

13. § 30 zní:

"§ 30

(1) Při zpracování svého hospodářského plánu vychází krajský národní výbor z úkolů a prostředků stanovených ve státním plánu rozvoje národního hospodářství a ve státním rozpočtu, jakož i z vlastního dlouhodobého výhledu opřeného o technickoekonomické koncepce a studie . Krajským národním výborům jsou ve střednědobém a prováděcím státním plánu stanoveny závazné úkoly pouze v nezbytném rozsahu; ve státním rozpočtu republiky jsou stanoveny finanční vztahy k rozpočtům národních výborů (souhrnný finanční vztah a účelové subvence), popřípadě další závazné limity.

(2) V rámci závazných úkolů a limitů stanovených státním plánem a na podkladě finančních vztahů k rozpočtům národních výborů stanovených státním rozpočtem republiky stanoví krajský a okresní národní výbor národním výborům nižšího stupně závazné úkoly a limity, popřípadě jejich okruh rozšiřuje, a upravuje finanční vztahy k jejich rozpočtům; na jejich podkladě vypracují národní výbory všech stupňů své hospodářské plány a rozpočty.

(3) K zabezpečení hlavních cílů komplexního rozvoje měst Brna, Ostravy a Plzně stanoví vláda podle potřeby úkoly státních plánů rozvoje národního hospodářství, jimiž jsou krajské národní výbory při rozpisu plánu vázány."

14. § 32 zní:

"§ 32

(1) Příjmy národního výboru tvoří zejména

a) příjmy z hospodářství národního výboru, především příjmy od hospodářských organizací jím řízených,

b) výnosy daní a poplatků v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy,

c) dotace a subvence ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu národního výboru vyššího stupně,

d) ostatní příjmy v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy,

e) dobrovolné příspěvky od jiných národních výborů, státních, družstevních a společenských organizací,

f) úvěry.

(2) Příjmy národního výboru nejsou účelové, s výjimkou účelových subvencí ze státního rozpočtu a příjmů, jejichž účelovost je stanovena právními předpisy nebo orgánem, který je poskytuje.

(3) Ministerstvo financí stanoví, v kterých případech doplňkové příjmové zdroje, patřící jinak krajskému národnímu výboru, připadnou národním výborům měst Brna, Ostravy a Plzně."

15. V § 39 odst. 2

v ustanovení písm. b) se slova "dlouhodobé i prováděcí plány (krátkodobé programy) rozvoje hospodářství řízeného národním výborem" nahrazují slovy "střednědobé a prováděcí hospodářské plány",

vypouštějí se ustanovení písm. h) a j) a dosavadní ustanovení písm. ch) se označuje jako ustanovení písm. h),

za ustanovení písm. h) se vkládá nové ustanovení písm. ch), které zní:

"ch) volit předsedu, místopředsedu a další členy výboru lidové kontroly národního výboru a odvolávat je z funkcí, jakož i schvalovat plán činnosti tohoto výboru;",

ustanovení písm. k) a l) se označují jako ustanovení písm.j) a k),

ustanovení písm. m) se označuje jako ustanovení písm. l) a zní:

"l) jde-li o okresní národní výbor, volit a odvolávat z funkce soudce z lidu okresního soudu a projednávat zprávy okresního soudu, okresní prokuratury a okresního oddělení Veřejné bezpečnosti o stavu socialistické zákonnosti a ochrany veřejného pořádku;",

ustanovení písm. n) se označuje jako ustanovení písm. m) a zní:

"m) jde-li o krajský národní výbor, volit a odvolávat z funkce soudce z lidu krajského soudu a projednávat zprávy krajského soudu, krajské prokuratury a krajské správy Veřejné bezpečnosti o stavu socialistické zákonnosti a ochrany veřejného pořádku."

16. V § 40 se nahrazují slova "Místní a městský národní výbor" slovy "Národní výbor".

17. V § 43 odst. 2 první větě se slova "Národního shromáždění" nahrazují slovy "České národní rady nebo Federálního shromáždění".

18. Ustanovení § 45 se označuje jako odstavec 1 a připojuje se k němu odstavec 2, který zní:

"(2) Úkoly předsedy a místopředsedů národního výboru plní v městech Brně, Ostravě a Plzni primátor města Brna, primátor města Ostravy a primátor města Plzně a jejich náměstkové. Primátor jako představitel města má právo užívat historických primátorských insignií."

19. V § 46 odst. 2 písm. b) se za slovo "řízených" vkládají slova "a spravovaných".

20. V § 48 se dosavadní odstavce 2 a 3 označují jako odstavec 3 a 4 a připojuje se nový odstavec 2, který zní:

"(2) Rada Národního výboru města Brna má 15-20 členů, rada Národního výboru města Ostravy 15-20 členů a rada Národního výboru města Plzně 15-18 členů. Rada obvodního národního výboru v těchto městech má 8-15 členů".

21. § 54 odst. 2 se doplňuje tímto ustanovením:

"Komise dále sledují a kontrolují, jak se na jednotlivých úsecích činnosti národního výboru uplatňuje jeho působnost a pravomoc a jak se provádějí usnesení národního výboru a jeho rady."

22. V § 61 se připojuje nový odstavec 5, který zní:

"(5) Národní výbor při stanovení pracovní náplně odborů a jiných útvarů zřízených místo odborů vychází ze vzorové náplně vydané příslušným ministerstvem (ústředním orgánem státní správy)."

23. V § 64 odst. 1

v první větě se za slova "Městské národní výbory" vkládají slova "obvodní národní výbory",

v druhé větě se nahrazují slova "na dobu čtyř let" slovy "na dobu pěti let".

24. § 66 odst. 1 zní:

"(1) Stupně a druhy národních výborů, jakož i jejich postavení, působnost a organizaci upravují v mezích ústavních zákonů Československé socialistické republiky zákony České národní rady".

25. V § 73 odst. 1

v první větě se za slova "jinému obecně závaznému právnímu předpisu" vkládají slova "anebo obecně závaznému nařízení národního výboru vyššího stupně".

Čl. II

Zrušují se

1. zákon č. 175/1968 Sb., o městě Brně,

2. zákon České národní rady č. 40/1969 Sb., o městě Ostravě,

3. zákon České národní rady č. 41/1969 Sb., o městě Plzni,

4. zákonné opatření předsednictva České národní rady č. 126/1971 Sb., o národních výborech ve městech Brně, Ostravě a Plzni, s výjimkou ustanovení § 6.


Čl. III

(1) Přenáší se působnost

1. krajských národních výborů na okresní národní výbory, uvedená v příloze A;

2. krajských a okresních národních výborů na městské národní výbory, uvedená v příloze B;

3. krajských národních výborů na národní výbory měst Brna, Ostravy a Plzně, uvedená v příloze C;

4. okresních národních výborů na místní národní výbory, uvedená v příloze D.

(2) Ruší se působnost krajských národních výborů, uvedená v příloze E.

Čl. IV

Předsednictvo České národní rady se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásilo úplné znění zákona č. 69/1967 Sb., o národních výborech, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených pozdějšími zákony, pokud se tento zákon vztahuje na území České socialistické republiky.

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1972.


Erban v. r.

Korčák v. r.

Poznámky pod čarou

*) Zákon o národních výborech byl výslovně změněn a doplněn těmito zákony:
- zákonem č. 29/1968 Sb., o změnách některých zákonů v souvislosti s úpravou postavení Národního výboru hlavního města Slovenska Bratislavy;
- zákonem č. 85/1968 Sb., kterým se mění zákon o komisích lidové kontroly a zákon o národních výborech;
- zákonem č. 175/1968 Sb., o městě Brně;
- zákonem ČNR č. 40/1969 Sb., o městě Ostravě;
- zákonem ČNR č. 41/1969 Sb., o městě Plzni;
- zákonem ČNR č. 33/1970 Sb., o finančních správách;
- zákonem ČNR č. 147/1970 Sb., o změnách v soustavě ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky;
- zákonem ČNR č. 57/1971 Sb., kterým se mění zákon č. 69/1967 Sb., o národních výborech;
- zákonem ČNR č. 116/1971 Sb., o výborech a komisích lidové kontroly.

**) Příloha C k tomuto zákonu.


Příloha A

Pol.Na úseku státní správyse přenáší na okresní národní výbory působnost příslušející krajským národním výborům
podlePředmět působnosti
předpisu§ (čl.)
12345
1územního plánování a stavebního řáduvyhl. č. 527/1950 Ú.l.I§ 16 odst.3,4 a 5rozhodování přípustnosti určitých činností a o omezeních v ochranných pásmech při radioelektrických zařízeních a o vymezení územního rozsahu těchto pásem
2§ 17 odst.4 a 5stanovení přesného rozsahu ochranného pásma pro vodovod a povolování výjimek z omezení platných pro toto pásmo
3zák.č. 84/1958 Sb.§ 6 odst. 5povolování vypracování podrobného územního plánu, bez předchozího zpracování a schválení směrného územního plánu
vyhl. č. 153/1959 Ú.l.§ 3 odst. 7
4zák. č. 84/1958 Sb.§ 8 odst. 2
§ 9 odst. 1
pořizování a schvalování územních plánů sídlišť s výjimkou těch, které si k schválení vyhradila vláda nebo krajský národní výbor
vyhl. č. 153/1959 Ú.l.§ 4 odst. 1 a 4
5vyhl. č. 154/1959 Ú.l.§ 2povolování vypsání soutěže na konceptní projektová řešení staveb s výjimkou měst, kde působí městské národní výbory
6směrnice poř.č. 9/1966 Sb. NVčl.20 odst.2vymezování oblastí, kde stavby rodinných domků, rekreačních a drobných staveb musí splňovat zvláštní podmínky (k přizpůsobení krajinnému prostředí, tradicím architektury, k ochranně památek a přírody, exponovanosti místa apod.)
7využití nerostného bohatstvízák. č. 41/1957 Sb.§ 14 odst.1 a 2stanovení chráněného území k zajištění ochrany ložiska nerostu podle předpisů o územním plánování
8§ 52 odst. 2určování organizací, které převezmou správu nemovitostí po jejich rekultivaci
9§ 34 odst.2 a 3schvalování dohod při střetech zájmů mezi těžebním podnikem a organizací, která provozuje ohrožený objekt nebo zařízení, popř. mezi těžebním podnikem a orgánem státní správy, jemuž patří ochrana těchto zájmů
10směrnice býv. Ústředního geologického úřadu č. 5/1959 Ú.l.§ 5 č. 2 a 3vedení pasportu ložisek nerostných surovin za organizace spravované národními výbory
11vyhl.č. 62/1965 Sb.§ 6 odst. 2povolování odběru výbušnin v každém jednotlivém případě organizacemi, které pravidelně nepoužívají výbušnin ve své hospodářské činnosti, jde-li o odběr výbušnin k trhacím pracím velkého rozsahu
12zemědělstvívyhl. č. 384/1949 Ú.l.I§ 3povolování výjimek ze zákazu vysazování kříženců americké révy
13vyhl. č. 167/1954 Ú.l.§ 7 odst. 1určování počátku lhůty k podání žádosti o podporu při déle trvajících živelních pohromách
14zák.opatř. předs.NS č. 61/1956 Sb.§ 2 odst. 3schvalování projektů a plánů těžby rašelin a rekultivace rašelinišť a povolování těžby, vykonávání bezprostředního dohledu na správné provádění těžby rašelin a rekultivace rašelinišť, vydávání nařízení těžebnímu podniku, aby zastavil těžbu, porušuje-li opětovně podmínky stanovené pro těžbu rašelinišť nebo vyžadují-li to hospodářské důvody anebo jiný obecný zájem
vyhl. č. 151/1957 Ú.l.§ 10, 15 - 20
15vyhl. č. 135/1956 Ú.l.§ 12provádění dozoru nad bezpečností při práci v provozních objektech a zařízeních zemědělských závodů
16zák. č. 102/1963 Sb.§ 5ukládání investorovi provést výstavbu náhradního rybníka s možností produkce odpovídající ztrátám, k nimž dojde provedením plánovaného zásahu z důvodů výstavby, provozu průmyslových podniků apod.
17vyhl. č. 103/1963 Sb.§ 16 odst. 2povolování lovu ryb k umělému výtěru nebo lovu takových ryb a jiných vodních živočichů, kteří jsou na újmu řádnému hospodářství v chráněné rybí oblasti, a to na návrh uživatele rybářského revíru
18§ 24určování omezení nebo stanovení zákazu lovu ryb
19§ 24 odst. 1povolování výjimek ze zákazu lovu ryb v pstruhových vodách všemi druhy sítí
20§ 26 odst. 3povolování výjimek ze zákazu provádění lovu ryb, stanoveného v § 26 odst. 1 písm. a), b) a c) vyhl. č. 103/1963 Sb.
21§ 37 odst. 5povolování výjimek z počtu a množství ulovených ryb a omezování denních úlovků pro údolní nádrže
22§ 39udělování souhlasu k povolení výjimek z používání nástrah
23§ 44povolování výjimek z počtu a množství ulovených ryb v údolních nádržích
24§ 46povolování výjimek z lovu ryb v hraničních vodách
26energetikyzák. č. 79/1957 Sb.§ 26 odst. 2rozhodování o změně nebo přeložení vedení a o úhradě nákladů s tím spojených, nedojde-li k dohodě mezi energetickým podnikem a vlastníkem nebo uživatelem nemovitostí
27vyhl. č. 9/1958 Ú.l.§ 17
§ 19
vyjadřování ke změně napětí nebo druhu elektřiny, týká-li se tato změna většího počtu odběratelů
28zák. č. 67/1960 Sb.
vyhl. č. 76/1961 Sb.
§ 18vyjadřování ke změně druhu nebo tlaku topného plynu; týká-li se tato změna většího počtu odběratelů
29vyhl. č. 38/1963 Sb.§ 7 a § 17rozhodování o určení investora, popř. provozovatele zařízení pro výrobu nebo rozvod tepla anebo o určení investora společných zařízení pro výboru a rozvoj tepla a o podílu zúčastněných organizací na investičních nákladech
30hospodaření s byty a nebytovými prostoryvyhl. č. 66/1966 Sb.§ 5 odst. 3povolování zvýšení horní hranice slevy poskytované z ceny bytu prodávaného jeho dosavadnímu uživateli až do 80 %, popř. poskytování slevy z ceny bytu dosud neužívaného až do 20 %, a to pro určitou obec (město)
31vyhl. č. 98/1967 Sb.§ 7 odst. 2určování měst a obcí do 50 000 obyvatel do II. kategorie pro účely zvyšování úhrady za užívání nebytového prostoru
33financí a správy a ochrany národního majetkuvyhl. č. 137/1968 Sb.§ 2 odst. 3rozhodování o poskytnutí příspěvku stavebním bytovým družstvům na výstavbu bytů
34zásobování, obchodu a cestovního ruchuvyhl. č. 177/1956 Ú.l.§ 2zařazování závodů veřejného stravování do I. a II. cenové skupiny
37dopravy a silničního hospodářstvízák. č. 57/1950 Sb.§ 2 odst. 3vymezování zájmové oblasti komunálních podniků
vl. nař. č. 36/1951 Sb.§ 3 odst. 1
38zák. č. 57/1950 Sb.§ 8 odst. 2provádění potřebných opatření k zdolání naléhavých dopravních potřeb nebo vyžaduje-li to jiný naléhavý obecný zájem
vl. nař. č. 36/1951 Sb.§ 22
39§ 2 odst. 2 písm. b)určování, v kterých obcích a v jakém rozsahu mohou komunální podniky provozovat nepravidelnou dopravu věcí ve své zájmové oblasti
40§ 10 odst. 1podávat návrhy k jízdním řádům, které pro pravidelnou dopravu osob je povinen sestavit dopravní podnik
41§ 10 odst. 4oprávnění ukládat dopravnímu podniku úpravy jízdního řádu u jednotlivého spoje
42§ 13 odst. 6povolování úlev při určitých mimořádných příležitostech na základě zmocnění ministerstva vnitra, pokud jde o udělování povolení k dopravě, popř. stanovení, že povolení není třeba
43vyhl. č. 160/1952 Ú.l.§ 15 odst. 1
§ 12
vydávání povolení k hromadné dopravě osob pro vlastní potřebu a k dopravě pro cizí potřeby, nemá-li doprava přesahovat obvod kraje
44vyhl. č. 145/1958 Ú. l.§ 75 odst. 4
§ 77 odst. 4
vydávání souhlasu v řízení o povolení staveb a přestaveb motorových vozidel
45zák. č. 51/1964 Sb.§ 3 odst. 2
§ 19
udělování povolení jiným než dopravním organizacím, jež zřizují a provozují dráhy, k obstarávání přepravních potřeb pro jiné osoby nebo organizace
46kulturyzák. č. 218/1949 Sb.§ 9schvalování rozpočtů farností a náboženských obcí a přiznávání státního příspěvku na mimořádné věcné náklady těmto jednotkám
48zák. č. 82/1957 Sb.§ 10 odst. 2vydávání oprávnění fyzickým osobám k uspořádání veřejných artistických produkcí
49vyhl. č. 149/1961 Sb.§ 12 odst. 2schvalování výstav děl výtvarných umění a jejich zařazení do plánu výstav
50zdravotnických služebvyhl. č. 129/1958 Ú. l.§ 1 odst. 2povolování přenesení soukromé ordinace do nového působiště lékaře (dentisty)
51§ 3 odst. 1 a 3rozhodování o ponechání, popř. odnětí oprávnění k provozu některých soukromých ordinací
52§ 5 odst. 2stanovení podmínek pro soukromé ordinace a jejich vybavení
54všeobecné vnitřní správyvyhl. č. 77/1966 Sb.§ 7přiznávání osobních platů pracovníkům aparátu okresních, městských a místních národních výborů s mimořádnými schopnostmi a s vynikajícími pracovními výsledky

Příloha B

Pol.Na úseku státní správyse přenáší na městské národní výbory působnost příslušející krajským a okresním národním výborům
podlePředmět působnosti
předpisu§ (čl.)
12345
územního plánování a stavebního řáduna městské národní výbory, které jsou stavebními úřady
1zák. č. 79/1957 Sb.§ 26 odst. 2rozhodování o změně věcného břemena a o úhradě nákladů s tím spojených
2§ 28 odst. 2rozhodování o žádostech vlastníka (uživatele) nemovitostí, na níž byla způsobena škoda zřízením elektrického vedení, o náhradu
3zák. č. 84/1958 Sb.§ 10prověřování zastavovacích plánů v případech, v nichž městský národní výbor vydal rozhodnutí o umístění stavby
vyhl. č. 153/1959 Ú. l.§ 14
4zák. č. 84/1958 Sb.§ 14 odst. 4rozhodování o výši náhrady škody způsobené při vstupu na pozemky při provádění průzkumu a jiných prací povolených pro účely územního plánování
5zák. č. 71/1959 Sb.§ 3 odst. 2rozhodování o provedení stavebních úprav na soukromém domovním majetku bez souhlasu vlastníka
6vyhl. č. 154/1959 Ú. l.§ 2povolování vyhlášení soutěže na konceptní projektová řešení staveb
7zák. č. 110/1964 Sb.§ 16 odst. 2rozhodování o náhradě škody způsobené na nemovitosti nebo na jejím příslušenství v obvodu městského národního výboru při stavbě, provozu, opravách, změně nebo odstranění telekomunikačních zařízení, nedojde-li k dohodě
8vyhl. č. 97/1966 Sb.§ 4 odst. 4rozhodování, zda zemědělský pozemek je, či není součástí zastavěné části obce (intravilánu), nevyhradil-li si v jednotlivých případech rozhodnutí okresní národní výbor
9zemědělstvívl. nař. č. 50/1955 Sb.§ 15určování výše roční náhrady za užívání zemědělské půdy, popř. také provozního zařízení a obytných budov, přikázaných do užívání k zajištění zemědělské výroby
10zák. č. 61/1964 Sb.§ 25 odst. 2nařizování hromadných opatření proti škůdcům rostlin
vyhl. č. 62/1964 Sb.§ 36 odst. 3
12lesního a vodního hospodářstvízák. č. 11/1955 Sb.§ 8 odst. 1 písm. a)povolování jednoduché stavby na ochranu nemovitostí před škodlivými účinky povrchových vod, jde-li o ochranu proti vodám místního významu
vl. nař. č. 14/1959 Sb.§ 8 odst. 3 a 4
13vl. nař. č. 14/1959 Sb.§ 8povolování rozšiřování sítě veřejného vodovodu a veřejné kanalizace a jejich rekonstrukce, pokud takové rozšíření nevyžaduje změnu povolení v odběru vody, popřípadě změnu povolení k vypuštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních
14§ 15 odst. 2rozhodování, zda vlastník je povinen trpět za náhradu, aby voda byla vedena přes jeho pozemek do místa zneškodnění nebo využití
15zák. č. 11/1955 Sb. ve
znění zák. č. 12/1959 Sb.
§ 26rozhodování o výši náhrady škody, kterou způsobily na cizích pozemcích osoby, oprávněné ke vstupu za účelem provádění průzkumů a prací sloužících účelům vodního hospodářství
16vyhl. č. 45/1966 Sb.§ 5 odst. 2stanovení na návrh orgánu hygienické služby území, v nichž je třeba zřídit pásma hygienické ochrany, druhu a rozsahu těchto pásem a způsobu jejich využití
17zák. č. 35/1967 Sb.§ 2 odst. 4vymezení oblasti znečišťování ovzduší v obvodě městského národního výboru
18§ 7
§ 8 odst. 1 a 3
ukládání pokut a poplatků za znečišťování ovzduší a přezkušování správnosti a úplnosti oprávnění zněčišťovatelů ovzduší
19§ 7 ve spojení s § 8 odst. 3ukládání penále za nedodržování lhůt k oznámení údajů nutných pro stanovení poplatků za znečišťování ovzduší
20hospodaření s bytyzák. č. 41/1964 Sb.§ 57 odst. 2rozhodování o rozdělení bytů a užívání bytů k jiným účelům než k bydlení
21§ 67 odst. 3rozhodování, zda určitý byt má povahu služebního bytu
22financí a správy a ochrany národního majetkuvyhl. č. 104/1966 Sb.§ 10 odst. 2uzavírání smluv o odevzdání nemovitého národního majetku do trvalého bezplatného užívání, který je ve správě městského národního výboru, jiným socialistickým organizacím než státním
24dopravyzák. č. 135/1961 Sb.§ 12stanovení stavební uzávěry a povolování výjimek ze zákazu provádět stavby na takto stanovených územích
25vyhl. č. 80/1966 Sb.§ 32 odst. 1povolování přepravy osob na ložné ploše nákladního automobilu více než šesti osob
29všeobecné vnitřní správyzák. č. 55/1950 Sb.
vyhl. č. 479/1950 Ú. l.
§ 2
§ 6 a 7
rozhodování o užívání a změně jména a příjmení
30zák. ČNR č. 39/1969 Sb.§ 15vydávání osvědčení o československém státním občanství

Příloha C

Pol.Na úseku státní správyse přenáší na Národní výbor města Brna, Národní výbor města Ostravy a Národní výbor města Plzně působnost příslušející krajským národním výborům *)
podlePředmět působnosti
předpisu§ (čl.)
12345
1územního plánování a stavebního řáduvyhl. č. 154/1959 Ú. l.§ 2 odst. 2povolování vypsání soutěží na konceptní projektové řešení staveb
2vyhl. č. 108/1966 Sb. ve
znění vyhl. č. 137/1970 Sb.
§ 2 odst. 1udělování oprávnění k projektové činnosti organizacím v hospodářství jím řízeném
3ochrany přírodyzák. č. 40/1956 Sb.§ 8 odst. 3
a § 9
určování chráněných přírodních výtvorů (s výjimkou krasových zjevů), chráněných přírodních památek a podmínek ochrany i jejich ochranných pásem, a stanovení, která činnost není v těchto pásmech dovolena
4§ 12vedení evidence chráněných území, přírodních výtvorů a památek aj. v obvodu národního výboru a zajišťování, aby ochrana byla poznamenána v evidenci nemovitostí
5§ 15pověřování dobrovolných pracovníků funkcí konzervátora, popř. zpravodaje, a určení obvodu jejich působnosti
6§ 17 odst. 2rozhodování o opatřeních, která nařídí konzervátor při bezprostředním ohrožení podmínek stanovených na ochranu přírody
7využití nerostného bohatstvízák. č. 41/1957 Sb.§ 13 odst. 1rozhodování, zda se prozkoumané ložisko nerostu hodí k průmyslovému využití, jde-li o těžební podnik řízený národním výborem
8§ 13 odst. 2rozhodování, kdy bude započato s dobýváním ložiska nerostu, jde-li o těžební podnik národního výboru
9§ 21 odst. 2 až 4
§ 24
stanovení, změna a zrušení dobývacího prostoru po těžební podnik řízený národním výborem
10§ 37 odst. 2rozhodování o tom, zda jde o organizaci podle § 37 odst. 1 horního zákona neob o její složku, jde-li o organizaci řízenou národním výborem
11výnos býv. Ústředního báňského úřadu č. 65/1965 reg. v částce 31/1965 Sb.povolování trhacích prací velkého rozsahu
16energetikyzák. č. 79/1957 Sb.§ 12 odst. 1
§ 13
udělování souhlasu k zrušení, dlouhodobbému zastavení nebo k přemístění závodních energetických děl a ukládání povinnosti, aby závodní energetické dílo, jehož provoz byl zastaven, bylo opět uvedeno do provozu
vyhl. č. 9/1958 Ú. l.§ 12 odst. 1 a 2
17vyhl. č. 67/1960 Sb.§ 5 odst. 2
§ 7 odst. 1
udělování souhlasu k zřizování, podstatnému rozšiřování a provozování zařízení na výrobu topných plynů jinými organizacemí, kromě plynárenských podniků, a k zrušení nebo dlouhodobému zastavení zařízení pro výrobu topných plynů a plynovodních sítí
18financí a správy národního majetkuvyhl. č. 104/1966 Sb.§ 16 odst. 2určování omezení pravomoci obvodních národních výborů a jimi řízených organizací při uzavírání hospodářských smluv o převodu vlastnictví k věcem v národním majetku
19§ 32 odst. 2schvalování bezplatného převodu majetku do státního socialistického vlastnictví od občanů a organizací jiných než socialistických, je-li k přijetí nabídky příslušný okresní národní výbor
20dopravyzák. č. 51/1964 Sb.§ 12 odst. 3
§ 23 odst. 3
udělování souhlasu k vykonávání pomocného provozu městské dráhy a rozhodování o potřebě a rozsahu opatření k ochraně dráhy na nemovitostech, jejich uživateli v okolí dráhy po zahájení jejího provozu
21§ 14 odst. 2rozhodování o náhradě škody způsobené v souvislosti s provozem drážního vedení
22§ 25 odst. 2rozhodování o snesení zrušené dráhy
23zák. č. 65/1965 Sb.§ 93vydávání pokynů k zabezpečení plynulé dopravy pracujících do zaměstnání a k zabezpečení zásobování elektřinou, plynem a topnou párou, kterých musí vedoucí organizace dbát při úpravě pracovní doby
24silničního hospodářstvízák. č. 135/1961 Sb.
vyhl. č. 136/1961 Sb.
§ 2 odst. 1
§ 3 odst. 1
plánování výstavby a přestavby silnic
25§ 3 odst. 2
§ 4 odst. 2 písm. b)
výkon investorské činnosti pro silnice I. třídy, povolování uzavírek a nařizování objížděk silnic
26zák. č. 135/1961 Sb.
směrnice poř. č. 27/1963 Sb. NV
§ 6 odst. 3zabezpečení činnosti spojené s vypořádáním škod způsobených ozbrojenými sbory na pozemních komunikacích
27směrnice MD V/1-1962III/2provádění roční kontroly údržby silniční sítě na úseku usměrňování finančních přídělů, popř. materiálních prostředků k údržbě
28směrnice MD 6862/1970zabezpečení zpracování operačního plánu zimní údržby silnic
29kultury, ochrany kulturních památekzák. č. 94/1949 Sb.§ 5 odst. 1povolování, schvalování a koordinace tisku, plakátů, plakátových pásů, vývěsek, návěští, nástěnek, transparentů, letáků, vlajek, výročních zpráv, katalogů výstav apod. tiskovin městského významu s výtvarným námětem i bez něho pro obvod národního výboru
30vl. nař. č. 219 až 223/1949 Sb.§ 11 odst. 3
§ 16 odst. 2
§ 17 odst. 2
§ 19 odst. 3
výkon státní správy ve vztahu k duchovním II. stupnice církve (náboženské společnosti)
vl. nař. č. 70/1968 Sb.§ 1
31zák. č 22/1958 Sb.§ 5 odst. 1určování ochranného pásma pro nemovitou památku a stanovení podmínek, jichž je nutno dbát při pořizování územních plánů a ostatních projektů
32§ 7 odst. 2 a 3vedení státního seznamu nemovitých památek a státního seznamu movitých památek a rozhodování o zápisu do příslušného seznamu
33§ 10 odst. 3přejímání do správy památek, které jsou národním majetkem, vzhledem k jejich kulturnímu významu
34zák. č. 81/1966 Sb.§ 5 odst. 2registrace periodického tisku s výjimkou ústředního a krajského tisku, jehož vydavatel má sídlo na území města
35zdravotnických služebvyhl. č. 42/1966 Sb.§ 67 odst. 1vysílání (z pověření ministerstva zdravotnictví) ve zcela výjimečných případech na účet státu, nelze-li nemocnému poskytnout nutné léčení v ČSSR
36vyhl. č. 46/1966 Sb.§ 14nařizování (se souhlasem hlavního hygienika ČSR) mimořádného očkování všeho obyvatelstva nebo jeho určitých skupin proti přenosným nemocem
37vyhl. č. 57/1967 Sb.§ 13 odst. 1ustavování komise pro přezkoušení odborné způsobilosti pracujících s jedy
38sociálního zabezpečenívyhl. č. 102/1964 Sb.§ 105udělování souhlasu k řízení nebo zrušení ústavů sociální péče a k odnětí jejich objektů jejich účelu na území města, a to jde-li o ústav krajského významu, po předchozím projednání s ministerstvem práce a sociálních věcí
39obrany státuzák. č. 40/1961 Sb.§ 19 odst. 1ukládání v rámci směrnic povinností státním orgánům, hospodářským, společenským a jiným organizacím i občanům v souvislosti s přípravami nebo přezkušováním opatření pro dobu branné pohotovosti státu
40požární ochranyzák. č. 18/1958 Sb.§ 6 odst. 2zjišťování v závažných případech příčin požárů
41§ 8 odst. 1 a 2rozhodování o zastavení provozu celého závodu, nestačí-li jiná opatření v oboru požární ochrany k odstranění příčin bezprostředního nebezpečí vzniku požáru, a udělování souhlasu k uvedení zastaveného provozu celého závodu do chodu
42vyhl. č. 106/1959 Ú. l.§ 36 odst. 2vyjadřování k zřízení závodních požárních útvarů v závodech, které trvale vyžadují zvýšenou ochranu před požárem
43všeobecné vnitřní správyzák. č. 68/1951 Sb.§ 2 odst. 2schvalování organizačních řádů dobrovolných organizací, jejichž obvod činnosti nepřesahuje území města

*) Na Národní výbor města Brna, Národní výbor města Ostravy a Národní výbor města Plzně se přenáší z krajských národních výborů i působnost podle příloh A a B.

Příloha D

Pol.Na úseku státní správyse přenáší na místní národní výbory působnost příslušející okresním národním výborům *)
podlePředmět působnosti
předpisu§ (čl.)
12345
1zemědělstvízák. č. 61/1964 Sb.§ 28 odst. 1povolování zrušení chmelnice
vyhl. č. 62/1964 Sb.§ 43 odst. 4
2zák. č. 61/1964 Sb.§ 30 odst. 1povolování vyklučení zdravé vinice o ploše menší než 0,10 ha a povolování vykácení zdravých ovocných stromů v sadech o ploše menší než 0,25 ha
vyhl. č. 62/1964 Sb.§ 47 odst. 2
3zák. č. 23/1962 Sb.§ 22 odst. 2
§ 23 odst. 1 a 3
omezování vstupu do honitby nebo její části, povolování zakládání remízků a políček pro zvěř v zájmu její ochrany a provádění opatření ke krmení zvěře, trpí-li hladem zaviněním uživatele honitby
4vyhl. č. 37/1963 Sb.§ 12 odst. 1povolování výjimek ze zákazu ničení škůdců jedovatými nebo škodlivými prostředky na kvetoucích porostech
5zák. č. 102/1963 Sb.§ 11vydávání rybářských lístků
vyhl. č. 103/1963 Sb.§ 12
6vyhl. č. 103/1963 Sb.§ 48 odst. 2provádění opatření k ochraně přírody, kulturních pomátek a jiných vědeckých zájmů při výkonu rybářského práva a při hospodaření na rybnících
8lesního a vodního hospodářstvísměrnice býv. Ústřední správy vodního hospodářství č. 112/1955 Ú. l.I č. 5rozhodování o rozvrhu úhrady vodného a stočného
9vl. nař. č. 14/1959 Sb.§ 6rozhodování o úpravě, popř. o zákazu obecného užívání povrchových vod a provádění jednoduchých vodohospodářských zařízení
vl. nař. č. 71/1960 Sb.§ 19 odst. 4
11hospodaření s bytyvyhl. č. 60/1964 Sb.§ 8 odst. 2stanovení roční sazby za jiné zařízení a vybavení bytu, než stanoví § 8 odst. 1 vyhlášky č. 60/1964 Sb.
12§ 9 odst. 5vydávání souhlasu k zvýšení úhrady za užívání mimořádně kvalitních bytů
15kulturyzák. č. 81/1957 Sb.§ 12povolování pořádání veřejných koncertních a jiných hudebních produkcí a vystoupení hudebníků z povolání
vyhl. č. 99/1958 Ú. l.§ 1
16zák. č. 82/1957 Sb.§ 11povolování pořádání veřejných produkcí estrádních a veřejných produkcí artistických (včetně cirkusových a varietních představení apod.), jakož i pořádání podniků lidové zábavy
vyhl. č. 99/1956 Ú. l.§ 1
17vyhl. č. 99/1958 Ú. l.§ 1povolování přednášek
18§ 1povolování veřejných filmových představení mimo provoz stálých kin
19vyhl. č. 149/1961 Sb.§ 16 odst. 2povolování výstav prací lidové výtvarné tvořivosti
23obrany státubranný zákon č. 92/1949 Sb.§ 45určování osob k osobním úkolům pro potřeby ozbrojených sil na žádost vojenské správy
vl. nař. č. 21/1958 Sb.§ 54

*) Vztahuje se i na místní národní výbory v městech, kde jsou obvodní národní výbory, jakož i na městské národní výbory.

Příloha E

Pol.Na úseku státní správyse zrušuje působnost příslušející krajským národním výborům
podlePředmět působnosti
předpisu§ (čl.)
12345
2dopravyvl. nař. č. 36/1951 Sb.§ 8 odst. 2schvalování tarifů komunálních podniků u tratí přesahujících obvod okresu
3vyhl. č. 160/1952 Ú. l.§ 13 odst. 1schvalování tarifů podniků, které jsou oprávněny k dopravě pro cizí potřeby bez povolení anebo ji vykonávají na základě povolení, jde-li o dopravu, která má přesahovat obvod okresu
vyhl. č. 127/1964 Sb.§ 5 odst. 5ukládání dopravci vydání knižního cestovního řádu městské dopravy, vyžaduje-li to veřejný zájem
Přesunout nahoru