Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 140/1971 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí a předsedy Státní banky československé o financování reprodukce základních prostředků

Částka 36/1971
Platnost od 20.12.1971
Účinnost od 01.01.1972
Zrušeno k 01.01.1976 (152/1975 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

140

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva financí a předsedy Státní banky československé

ze dne 29. listopadu 1971

o financování reprodukce základních prostředků

Federální ministerstvo financí v dohodě s ministerstvy financí republik podle § 391 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. ve znění zákona č. 138/1970 Sb., a předseda Státní banky československé (dále jen "banka") podle § 7 odst. 5 písm. d) zákona č. 144/1970 Sb., o Státní bance československé stanoví:


§ 1

Předmět a rozsah úpravy

(1) Tato vyhláška upravuje financování reprodukce základních prostředků státních socialistických organizací, organizací zahraničního obchodu, jednotných zemědělských družstev a ostatních zemědělských družstevních organizací (dále jen "organizace") pořizovaných dodavatelským způsobem nebo ve vlastní režii, popřípadě svépomocí.

(2) Financování reprodukce základních prostředků ostatních socialistických organizací se řídí zásadami této vyhlášky s tím, že specifické zvláštnosti financování reprodukce základních prostředků upraví příslušné federální ústřední orgány pro organizace jimi řízené v dohodě s federálním ministerstvem financí a ústředím banky a příslušné ústřední orgány republik pro organizace jimi řízené v dohodě s ministerstvy financí republik a hlavními ústavy banky.

§ 2

Základní prostředky

(1) Základní prostředky jsou samostatné předměty, popřípadě soubory předmětů nebo kombinované technologické a stavební celky, které mají jako celek samostatné technicko-ekonomické určení a které mají určitou provozně technickou funkci delší než jeden rok a jejich pořizovací cena je nejméně tři tisíce Kčs. Základními prostředky jsou také trvalé porosty. Bez zřetele na pořizovací cenu jsou základními prostředky pozemky, budovy a stavby, pokud nejde o nemovité kulturní památky určené jako jiný hmotný majetek (§ 18).

(2) Základní prostředky se rozdělují na:

a) používané základní prostředky,

b) základní prostředky v rezervě,

c) základní prostředky v konzervaci.

(3) Základními prostředky v rezervě jsou:

a) základní prostředky, které jsou určeny k výměně za základní prostředky vyřazené organizací v důsledku poškození nebo opravy (provozní rezerva);

b) základní prostředky vyřazené dočasně z používání, které mají pro organizace stálé výrobní určení (kapacitní a sortimentní rezerva).

(4) Základními prostředky v konzervaci jsou základní prostředky, které nejsou organizací používány z důvodů státního zájmu a byly do konzervace dány se souhlasem příslušného ministerstva financí, pokud nejde o konzervaci upravenou zvláštními předpisy; *) tohoto souhlasu není zapotřebí u základních prostředků používaných pro účely civilní obrany.

(5) Základními prostředky nejsou:

a) zásoby,

b) jiný hmotný majetek (movitý i nemovitý),

c) investice.

§ 3

Zásoby

(1) Zásobami jsou zejména materiál a zboží na cestě, materiál na skladě, poddodávky, nedokončená výroba, výrobky, zvířata, zboží, výměnná zařízení a předměty postupné spotřeby v používání.

(2) Předměty postupné spotřeby v používání jsou zejména drobné a krátkodobé předměty v používání, materiál v používání, předměty v půjčovnách, oběhové obaly, stroje k opravám výměnným způsobem, dočasné objekty zařízení staveniště a ostatní předměty postupné spotřeby.

(3) Drobnými a krátkodobými předměty jsou věci, které se použitím najednou nespotřebují a

a) jejichž cena je nižší než tři tisíce Kčs za jednu věc bez zřetele na dobu jejich upotřebitelnosti (drobné předměty),

b) jejichž doba upotřebitelnosti je kratší než jeden rok bez zřetele na jejich cenu (krátkodobé předměty),

c) jichž se použije na zhotovení jedné nebo více zakázek, sérií určitého druhu výrobku nebo při hromadné výrobě, bez zřetele na jejich cenu (speciální nástroje a přípravky) nebo,

d) jichž se použije jako pracovního oděvu, pracovní obuvi, ochranných předmětů a pomůcek a ložní výbavy, bez ohledu na jejich cenu a dobu upotřebitelnosti.

§ 4

Jiný hmotný majetek

Jiným hmotným majetkem jsou ostatní věci, které nelze zpravidla ocenit podle obecně závazných právních předpisů, například neupravené vodní toky, ložiska nerostných surovin a podzemních vod, výtvarná a umělecká díla, pokud nejsou součástí budovaných staveb, některé movité i nemovité kulturní památky a jejich soubory, předměty muzejní a galerijní hodnoty, popřípadě soubory takových věcí v muzeích, galeriích a památkových objektech, stálé výstavní soubory, knihovní sbírky knihoven jednotné soustavy, jakož i jiné sbírky; za jiný hmotný majetek se považují i značky bodů geodetických sítí, měřických zařízení a signálů na těchto bodech a mapové fondy.

§ 5

Reprodukce základních prostředků

(1) Organizace jsou povinny zajišťovat reprodukci základních prostředků v souladu se státním plánem rozvoje národního hospodářství a prostředky na ni vynakládat s maximální hospodárností.

(2) Reprodukce základních prostředků se člení na:

a) přípravu a zabezpečení výstavby,

b) projektovou dokumentaci a autorský dozor,

c) investice,

d) udržování a opravy.

§ 6

Příprava a zabezpečení výstavby

(1) Náklady, popřípadě výdaje (dále jen "náklady") na přípravu a zabezpečení výstavby zahrnují

a) organizační a přípravnou činnost investora, tj.

- vypracování přípravné dokumentace, expertizy atd.,

- činnost ředitelství budovaných podniků a závodů,

- technický dozor investora,

- odevzdání a převzetí dokončených staveb nebo jejich ucelených částí,

- přípravu a zahájení provozu včetně komplexního technologického vyzkoušení a zkušebního provozu,

- přípravu kádrů pro budované podniky,

- přesídlení obyvatel,

- závěrečné technicko-ekonomické vyhodnocení,

b) inženýrskou činnost,

c) ložiskovou geologii, pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak,

d) vybavení provozů a jiných budovaných zařízení zásobami,

e) správní a místní poplatky, penále, poplatky z prodlení, veškeré úroky (tuzemské i zahraniční), peněžní náhrady škod souvisejících s investiční výstavbou a dále jiné nehmotné náklady a přirážky (zdržné, úhrada za užívání, rozhodnutí o přípustnosti stavby, povolení k trvalému užívání stavby aj.).

(2) Náklady na přípravu a zabezpečení výstavby dále zahrnují

a) rozvojové studie výstavby odvětví a oborů,

b) investiční studie a projektové úkoly,

c) územní plány (včetně územně technických podkladů a urbanistických soutěží),

d) projekty typizace ve výstavbě,

e) projekty pro experimentální ověřování ve výstavbě (experimentální studie, projekty a podobné úkoly),

f) tvorbu technicko-hospodářských ukazatelů,

g) projekty pro hospodářsko-technické úpravy pozemků,

h) projekty pro výstavy a veletrhy v zahraničí,

i) projektové soutěže a poptávkové řízení,

j) technickou pomoc poskytovanou projektovými organizacemi,

k) projekty pro vývoz,

l) projekty pro opravy,

m) ostatní práce neinvestiční povahy.

(3) Náklady na přípravu a zabezpečení výstavby se financují z provozních (neinvestičních) prostředků s případným časovým rozlišením.

§ 7

Projektová dokumentace a autorský dozor

Projektová dokumentace *) a autorský dozor **) pro investice se financují z investičních prostředků.

§ 8

Investice

(1) Investicemi jsou hmotné a finanční zdroje vynaložené na pořizování nových základních prostředků.

(2) Investicemi jsou také:

a) rekonstrukce, modernizace (s výjimkami stanovenými v § 15 odst. 4), nástavby, přístavby a vestavby dosavadních základních prostředků popřípadě i jiného hmotného majetku,

b) předměty získané po splnění úkolů rozvoje vědy a techniky a zahrnované do základních prostředků, ***)

c) jiné investice.

(3) Rekonstrukce jsou zásahy do konstrukční a technologické části základních prostředků, které mají za následek zpravidla změnu původních technických parametrů, popřípadě změnu funkce a účelu základních prostředků.

(4) Modernizace jsou takové úpravy, při nichž se převážně uplatňují prvky technického pokroku, nahrazují se části základních prostředků modernějšími, zvyšuje se vybavenost základních prostředků a rozšiřuje se jejich použitelnost.

(5) Jinými investicemi jsou:

a) nákup (úplatný převod) základních prostředků, například pozemků, budov, staveb, strojů, zařízení a inventáře;

b) investice v cizině ze zahraničních hmotných zdrojů;

c) výtvarná a umělecká díla bez zřetele na výši ceny, kromě děl, která jsou součástí rozpočtu budov a staveb;

d) muzejní předměty bez zřetele na výši ceny, kromě děl, která jsou součástí rozpočtu budov a staveb;

e) odvody za odnětí půdy zemědělské výrobě pro investiční výstavbu; +)

f) cenové přirážky při dovozu strojů a zařízení v zahraničním obchodě. ++)

§ 9

Financování investic a zahrnování do základních prostředků

(1) Z investičních prostředků se financuje:

a) projektová dokumentace +++) a autorský dozor pro investice;

b) stavební práce a dodávky pro investice včetně nákladů spojených s likvidací stávajících základních prostředků, pokud jsou zahrnuty v rozpočtu stavby;

c) stroje, zařízení, nářadí, inventář, pokud odpovídají pojmu základních prostředků, náklady na jejich dopravu a montáž;

d) výtvarná a umělecká díla a muzejní předměty, pokud jsou nedílnou součástí budov a staveb a jsou zahrnuty v rozpočtu stavby;

e) odvody za odnětí půdy zemědělské výrobě pro investiční výstavbu;

f) cenové přirážky, ++++) pokud je zvláštní předpisy stanoví.

(2) Hodnota prací a dodávek uvedených v předchozím odstavci včetně odvodů za odnětí zemědělské půdy a cenových přirážek se zahrnuje do pořizovací ceny základních prostředků.

(3) Z investičních prostředků se též financuje, avšak nezahrnuje se do základních prostředků:

a) nákup pozemků, sledovaných v operativní evidenci,

b) zabezpečovací a konzervační (popřípadě udržovací a dekonzervační) práce při zastavení stavby,

c) trvale zastavené investice, nerealizované projekty, jakož i nepoužité alternativy projektů,

d) nedokončené investice, které je nutno po zničení, popřípadě poškození okolnostmi nemajícími původ v provozu, nahradit zcela nebo zčásti novými investicemi,

e) příspěvky jiným investorům,

f) výtvarná a umělecká díla a muzejní předměty bez zřetele na výši ceny, kromě děl, která jsou součástí rozpočtu budov a staveb.

(4) Z investičních prostředků se dále financuje nákup (úplatný převod) základních prostředků.

§ 10

Zdroje financování investic, projektové dokumentace a autorského dozoru

Investice, projektovou dokumentaci a autorský dozor pro investice financují:

a) státní hospodářské organizace a organizace zahraničního obchodu z fondu výstavby, *), úvěrů; **)

b) rozpočtové organizace z prostředků státního rozpočtu (rozpočtu národního výboru), státních fondů, z doplňkových zdrojů, z investičních úvěrů národním výborům a z příspěvků od jiných organizací (orgánů);

c) příspěvkové organizace z vlastních zdrojů, úvěrů, z příspěvků od jiných organizací (orgánů), z příspěvků ze státního rozpočtu a státních fondů;

d) jednotná zemědělská družstva a ostatní družstevní zemědělské organizace z fondu výstavby, úvěrů.

§ 11

Podklady a podmínky pro financování investic

(1) Investor je povinen předložit financující pobočce banky u:

a) státních hospodářských organizací, organizací zahraničního obchodu, jednotných zemědělských družstev a ostatních družstevních zemědělských organizací

1. plán investiční výstavby,

2. plán financování reprodukce základních prostředků,

3. jmenovitý seznam staveb, ***)

b) rozpočtových a příspěvkových organizací

1. plán investiční výstavby,

2. oznámení limitu výdajů na financování investiční výstavby,

3. jmenovitý seznam staveb.

U komplexní bytové výstavby zahrnuté do plánu národních výborů je plán investiční výstavby a jmenovitý seznam staveb nahrazen režimem komplexní bytové výstavby. +)

(2) Podklady předkládané podle odstavce (1) musí být v souladu se státním plánem a jeho ukazateli (například limity objemů prací a dodávek, limity nově zahajovaných staveb, výsledky výběrového řízení staveb; ++) podklady uvedené v odst. (1) písm. b) (včetně změn) musí být potvrzeny přímo nadřízeným, popřípadě jiným k tomu příslušným orgánem.

(3) Organizace u všech staveb nad 1,5 mil. Kčs +++) rozpočtových nákladů předkládají dále financující pobočce banky před zahájením financování:

a) stejnopisy hospodářských smluv na dodávky projektových prací,

b) registrační list k projektovému úkolu 1) (jako podklad pro financování projektových prací),

c) schválený souhrnný rozpočet stavby, 2)

d) stejnopisy hospodářských smluv na stavební část a rozhodující dodávky technologie na celou dobu trvání stavby,

e) registrační list stavby k povolovacímu řízení. 3)

(4) U staveb, na něž je poskytována dotace ze státního rozpočtu, popřípadě ze státních fondů, *) nebo úvěr, předkládají organizace financující pobočce banky podklady uvedené v odst. 3 písm. a), c) a d) bez ohledu na výši rozpočtových nákladů, a dále seznam dotovaných staveb ze státního rozpočtu (státních fondů).

(5) U strojů a zařízení nezahrnutých do rozpočtové ceny stavby, na něž je poskytována dotace ze státního rozpočtu, popřípadě ze státních fondů, *) nebo úvěr, předkládají organizace financující pobočce banky jejich seznam a doklad o smluvním zajištění.

(6) V případě změn (dodatků) jsou organizace povinny včas informovat a neprodleně **) doplnit předložené podklady financující pobočce banky.

(7) Financující pobočka banky uvolňuje prostředky na úhradu nákladů na investice, u kterých je předložení podkladů podle odst. 1 - 5 podmínkou financování:

a) u staveb do výše souhrnného rozpočtu stavby, ***)

b) u projektové dokumentace do výše ceny (souhrnu cen) uvedené v hospodářské smlouvě na tuto dokumentaci, nebo do výše hlavy I souhrnného rozpočtu stavby, pokud cena uvedená v hospodářské smlouvě je vyšší.

(8) Kromě podkladů uvedených v odst. 1 - 5 předkládají organizace financující pobočce banky na vyžádání další podklady nutné pro zajištění financování a kontrolu investic.

(9) Banka může v dohodě s příslušnými ústředními orgány určit stavby, u kterých zavede financující pobočka banky podrobnější způsob financování (například podle objektů, provozních souborů).

§ 12

Financování investic prováděných ve vlastní režii

(1) Za investice prováděné ve vlastní režii se považují práce a dodávky, které investor provádí zcela nebo převážně svými vlastními pracovníky, popřípadě svépomocí.

(2) Pro financování investic prováděných ve vlastní režii platí příslušná ustanovení této vyhlášky. Investor dále prokazuje financující pobočce banky zajištění stavby pracovními silami, materiálem, poddodávkami apod.

(3) Veškeré náklady spojené s prováděním prací a dodávek ve vlastní režii proplácejí organizace z provozních (neinvestičních) prostředků.

(4) Rozpočtové organizace rozpočtují a hradí výdaje spojené s prováděním prací a dodávek ve vlastní režii z příslušných neinvestičních položek. Po jejich dokončení odvede ústředně plánující rozpočtová organizace částku odpovídající rozpočtovým cenám z investičního čerpacího účtu ve prospěch svého příjmového rozpočtového účtu; národní výbory, popřípadě jimi řízené rozpočtové organizace, odvedou tyto částky do příjmů rozpočtů národního výboru.

(5) Převod z investičních prostředků provádějí organizace vnitropodnikovými splátkovými listy a vnitropodnikovými fakturami. ****)

§ 13

Organizace u dokončených staveb nad 1,5 mil. Kčs rozpočtových nákladů a u dokončených staveb, na něž je poskytována dotace ze státního rozpočtu, popřípadě ze státních fondů *), nebo úvěr, bez ohledu na výši rozpočtových nákladů, jsou povinny předložit financující pobočce banky:

a) zápisy o převzetí, +)

b) doklady o závěrečném technicko-ekonomickém vyhodnocení stavby uvedené do provozu (užívání) ++),

c) registrační list dokončené stavby +++) (týká se jen staveb o rozpočtových nákladech nad 1,5 mil. Kčs).

§ 14

Financování zastavených investic

(1) Dojde-li k dočasnému, nebo trvalému zastavení investic z rozhodnutí příslušného orgánu, organizace proplácejí z investičních prostředků

a) již provedené a nezbytné dokončovací rozpočtované práce,

b) náklady na dodanou projektovou dokumentaci, popřípadě její rozpracovanou část,

c) zabezpečovací a konzervační (popřípadě udržovací a dekonzervační) práce podle zvláštního rozpočtu,

d) uskutečněné dodávky strojů a zařízení,

e) stroje a zařízení (jednoúčelové a netypické) ve vysokém stupni rozpracovanosti.

(2) Po rozhodnutí o trvale zastavených investicích se náklady na ně vynaložené neprodleně odepíší na vrub fondu základních prostředků a investic, u rozpočtových a příspěvkových organizací na vrub zdrojů, z nichž byly investice hrazeny.

(3) K odpisu nákladů na trvale zastavené investice (včetně projektové dokumentace a nepoužitých alternativ projektů) financované z prostředků státního rozpočtu a státních fondů (i částečnou dotací), které byly zastaveny a které nelze hospodárně využít, je třeba schválení příslušného ministerstva financí (správce státních fondů).

(4) Příslušné ministerstvo financí (správce státních fondů) může uložit organizaci povinnost náhrady prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu (státních fondů).

§ 15

Udržování a opravy

(1) Udržováním se rozumí pravidelná péče o základní prostředky k zajištění jejich plné provozuschopnosti, popřípadě odstraňování drobných poruch; přitom nedochází zpravidla k vyřazení základního prostředku z provozu.

(2) Opravami se odstraňuje částečné opotřebení za účelem uvedení základního prostředku do provozuschopného stavu na základě plánu oprav nebo na základě nepředvídaných poruch. Opravy lze provádět též výměnným způsobem.

(3) Náklady spojené s udržováním a opravami základních prostředků se financují z provozních (neinvestičních) prostředků s případným časovým rozlišením.

(4) Z provozních (neinvestičních) prostředků *) lze také financovat náklady na:

a) rekonstrukce a modernizace dosavadních základních prostředků prováděné na jednom místě (zpravidla objektu) a v souvislém čase (nepřerušovaně) za předpokladu, že jejich rozpočtový náklad je

1. nižší než 10 % pořizovací ceny základního prostředku o pořizovací ceně do 7 mil. Kčs; přitom však náklad může činit nejvýše 350 tis. Kčs;

2. nižší než 5 % pořizovací ceny základního prostředku o pořizovací ceně nad 7 mil. Kčs; přitom však náklad může činit nejvýše 5 mil. Kčs;

b) rekonstrukce a modernizace základních prostředků, které jsou zapsány do státního seznamu **) nemovitých kulturních památek a za předpokladu, že jejich rozpočtový náklad je nižší než 20 % pořizovací ceny základního prostředku;

c) práce spojené se zachováním a obnovou (rekonstrukcí, opravou) základních funkcí (objektů kulturních památek, které jsou jiným hmotným majetkem (§ 4), pokud těmito pracemi nevznikne nový provozně technický celek s trvalým technicko-ekonomickým určením; při tom mohou být prováděny i úpravy zajišťující zdravotně technické, topenářské, elektrotechnické a jiné technické a bezpečnostní požadavky zajišťující funkci kulturních památek, nezávisle na jejich výši.

§ 16

Dobropisy u investic financovaných z prostředků státního rozpočtu

Částky dobropisů došlé v běžném roce a týkající se dodávek uskutečněných a placených do 31. 12. uplynulého roku, je banka povinna odvádět, s výjimkou období do 15. ledna běžného roku, do příslušného státního rozpočtu (státních fondů) u veškerých investic socialistických organizací financovaných ze státního rozpočtu (státních fondů); u částečných dotací se odvod provádí poměrným dílem.

§ 17

Sankce

(1) Financující pobočka banky

a) nezahájí financování investic, pokud investor nepředloží včas podklady a nesplní podmínky pro financování uvedené v § 11,

b) přeruší financování investic v případech, kdy investor neprovede řádně a včas změny v podkladech pro financování, popřípadě nedodrží podmínky podle § 11,

c) zadrží prostředky u akcí financovaných ze státního rozpočtu (státních fondů), popřípadě odvede na příjmový účet státního rozpočtu (státních fondů) prostředky, které byly neodůvodněně rozpočtovány, popřípadě čerpány, a to po předchozím projednání s investorem.

(2) O uplatněných opatřeních uvedených v odst. 1 písm. a) a

b) vyrozumí financující pobočka banky investora a svůj nadřízený útvar, popřípadě i správce státních fondů.

§ 18

(1) Federální ústřední orgány v dohodě s federálním ministerstvem financí a ústředím banky, pokud jde o organizace řízené orgány federace a ústřední orgány republik v dohodě s příslušným ministerstvem financí republiky a příslušným hlavním ústavem banky, pokud jde o organizace řízené orgány republik (i pro organizace řízené národními výbory), podle potřeby

a) zvýší, popřípadě sníží u jednotlivých předmětů hranici tří tisíc Kčs stanovenou pro základní prostředky, je-li účelné, aby předměty téhož druhu nebo téže skupiny byly vždy zahrnovány do základních prostředků nebo zásob;

b) vymezí, které soubory předmětů a kombinované technologické a stavební celky budou vždy považovány za jediný základní prostředek;

c) vymezí, popřípadě stanoví, které věci jsou speciálními nástroji, přípravky, výměnným zařízením, pracovním oděvem, pracovní obuví, ochrannými předměty a pomůckami a ložní výbavou;

d) vymezí rozsah rekonstrukcí a modernizací; v tomto případě postupují ústřední orgány v dohodě též s příslušnou plánovací komisí.

(2) Ministerstva kultury a ministerstva školství republik v dohodě s příslušným ministerstvem financí a příslušnou plánovací komisí

a) určí, které kulturní památky jsou jiným hmotným majetkem;

b) vydají seznam učebních pomůcek, které jsou zásobami.

(3) Ministerstva zemědělství a výživy republik v dohodě s ministerstvy financí republik a příslušnými hlavními ústavy banky vymezí trvalé porosty, které jsou základními prostředky a stanoví způsob jejich financování.

§ 19

Výjimky

(1) Federální ministerstvo financí může povolit výjimky z ustanovení § 2 až 10, 12, 14 až 16 pro organizace řízené federálními orgány. Ministerstva financí republik mohou povolit výjimky z ustanovení uvedených v předchozí větě pro organizace řízené orgány republik; pokud nejde o organizace řízené národními výbory, postupují přitom ministerstva financí republik v dohodě s federálním ministerstvem financí.

(2) Ústředí banky může povolit výjimky z § 11, 13, 17 a odst. 1 § 20 pro organizace řízené federálními orgány; příslušné hlavní ústavy banky mohou povolit výjimky z ustanovení uvedených v předchozí větě pro organizace řízené orgány republik.


§ 20

Přechodná a závěrečná ustanovení

(1) U dovozů nezajišťovaných devizově návratnými úvěry, u nichž byly smlouvy mezi bankou a organizací uzavřeny do 31. prosince 1971 se soutěžní příspěvek *) financuje i nadále z investičních prostředků a zahrnuje se do pořizovací ceny základního prostředku.

(2) Zrušují se všechny výjimky povolené podle vyhlášky č. 102/1966 Sb., o financování reprodukce základních prostředků, s výjimkou Opatření pro plánování a provádění velkých oprav pozemních komunikací. **)

(3) Zrušuje se vyhláška ministerstva financí a Státní banky československé č. 102/1966 Sb., o financování reprodukce základních prostředků.

§ 21

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1972.


Předseda Státní banky československé: Ing. Potáč v. r.

Ministr financí ČSSR: Doc. Ing. Rohlíček, CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

*) Např. vyhláška ministerstva energetiky č. 9/1958 Ú. l., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 79/1957 Sb., o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrizační zákon).

*) Část třetí vyhlášky Státní komise pro techniku č. 107/1966 Sb., o dokumentaci staveb.

**) Vyčlenění ceny autorského dozoru z celkové ceny projektu bylo provedeno výnosem federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 1/1971.

***) Vyhláška federálního ministerstva financí č. 141/1971 Sb., o financování neinvestičních nákladů rozvoje vědy a techniky a obdobných činností.

+) Zákon č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu.

++) Směrnice federálního ministerstva financí a sazebník cenových přirážek a srážek v zahraničním obchodě.

+++) Vyhláška ministerstva financí a hlavního arbitra ČSSR č. 22/1967 Sb., ve znění vyhlášky č. 136/1970 Sb., o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací.

++++) Například cenové přirážky při dovozu strojů a zařízení v zahraničním obchodě, dále přirážky podle § 27 vyhlášky Státní komise pro techniku č. 107/1966 Sb., o dokumentaci staveb.

*) § 13 nařízení vlády ČSSR č. 139/1971 Sb., o finančním hospodaření státních hospodářských a některých dalších socialistických organizací.

**) Vyhláška generálního ředitele SBČS č. 105/1966 Sb., o úvěrování socialistických organizací a úrokových sazbách.

***) Metodické pokyny Státní plánovací komise pro sestavování státního plánu rozvoje národního hospodářství (například formulář č. Iv-3), včetně staveb nad a pod 1,5 mil. Kčs doplněný o údaje měsíce zahájení a dokončení stavby.

+) Pokyny ministerstva výstavby a techniky ČSR č. 5/1969 pro sestavení režimů komplexní bytové výstavby na 3leté období uveřejněné ve Zpravodaji Federálního výboru pro technický a investiční rozvoj č. 1 - 2/1970 a Směrnice ministerstva výstavby a techniky SSR z 1. 7. 1970 pro vypracování režimů komplexní bytové výstavby a podmiňujících investic uveřejněné ve Zpravodaji Federálního výboru pro technický a investiční rozvoj č. 6/1970.

++) Pokyny Státní plánovací komise a federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj pro postup při výběrovém řízení staveb.

+++) Hlava II - VIII sloupce f + g souhrnného rozpočtu stavby.

1) Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 7/1971 Sb., o registraci staveb.

2) Vyhláška Státní komise pro techniku č. 107/1966 Sb., o dokumentaci staveb a směrnice federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 4/1971, o posuzování, státní expertize a schvalování přípravné a projektové dokumentace staveb.

3) Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 17/1970 Sb., o udělování souhlasu k zahajování staveb, popřípadě vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 7/1971 Sb., o registraci staveb (část 6 - doplňky a změny některých ustanovení vyhlášky č. 17/1971 Sb.).

*) Podle Opatření pro poskytování státních dotací (subvencí) na investiční výstavbu (Ústřední věstník ČSR částka 1/1971, Ústřední věstník SSR částka 7/1971).

**) V rozsahu a lhůtách stanovených příslušnými závaznými předpisy (například vyhláška federálního výboru pro technický a investiční rozvoj č. 17/1970 Sb., o povolování a udělování souhlasu k zahajování staveb a vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 7/1971 Sb., o registraci staveb, Směrnice federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj z 25. června 1970, o postupu při zvyšování rozpočtových nákladů rozestavěných staveb.

***) Zpracovaného podle vyhlášky Státní komise pro techniku č. 107/1966 Sb., o dokumentaci staveb (Hlava II až VIII, sloupce f + g, popřípadě i sloupec h).

****) Vyhláška ministerstva financí a hlavního arbitra ČSSR č. 22/1967 Sb. ve znění vyhlášky ministerstva financí a hlavního arbitra č. 136/1970 Sb., o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací.

+) § 292 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění zákona č. 138/1970 Sb.

++) Směrnice federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 6/1971 pro provádění závěrečného technicko -ekonomického vyhodnocení dokončených staveb uvedených do provozu (užívání).

+++) Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 7/1971 Sb., o registraci staveb.

*) Touto úlevou nejsou dotčeny ostatní předpisy, zejména vyhláška ministra-předsedy Státního výboru pro výstavbu č. 144/1959 Ú. l., kterou se provádí zákon o stavebním řádu.

**) vydaného příslušným ministerstvem kultury.

*) Usnesení vlády ČSSR č. 204/1971.

**) Věstník ministerstva dopravy 13/1971.

Přesunout nahoru