Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 139/1971 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky o finančním hospodaření státních hospodářských a některých dalších socialistických organizací

Částka 36/1971
Platnost od 20.12.1971
Účinnost od 01.01.1972
Zrušeno k 01.01.1976 (151/1975 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

139

NAŘÍZENÍ VLÁDY

Československé socialistické republiky

ze dne 18. listopadu 1971

o finančním hospodaření státních hospodářských a některých dalších socialistických organizací

Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 391 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění zákona č. 138/1970 Sb., podle § 30 zákona č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu a k provedení zákona č. 134/1970 Sb., o pravidlech státního rozpočtu československé federace a o zásadách hospodaření s rozpočtovými prostředky státních rozpočtů federace a republik (rozpočtová pravidla) a zákona č. 111/1971 Sb., o odvodech do státního rozpočtu a příspěvku na sociální zabezpečení:


Úvodní ustanovení

§ 1

Finanční hospodaření je součástí soustavy plánovitého řízení hospodářství. Finanční plány, finanční ekonomické nástroje *) a zásady finančního hospodaření aktivně působí při sestavování státního plánu a hospodářských plánů na jejich efektivnost, po sestavení plánu zajišťují jeho realizaci a reagují na odchylky vznikající v průběhu plnění plánu. Finanční hospodaření je uspořádáno tak, aby spoluvytvářelo hmotnou zainteresovanost na dobrých výsledcích hospodaření.

§ 2

(1) Ustanovení části první platí pro státní hospodářské organizace s průmyslovou, stavební a převážně obchodní činností, organizace zahraničního obchodu s výjimkou družstevních podniků zahraničního obchodu a pro státní hospodářské organizace, jejichž finanční hospodaření se neřídí ustanoveními části druhé až čtvrté.

(2) Ustanovení části druhé platí pro státní hospodářské organizace v působnosti ministerstev zemědělství a výživy na úseku zemědělství s výjimkami uvedenými v § 33 odst. 2.

(3) Ustanovení části třetí platí pro státní hospodářské organizace, jejichž vztah ke státnímu rozpočtu je určen finančním plánem.

(4) Ustanovení části čtvrté platí pro státní hospodářské organizace řízené národními výbory.

(5) Ustanoveními části páté se řídí ministerstva, ostatní ústřední orgány státní správy federace a republik (dále jen "ústřední orgány"), státní hospodářské organizace a organizace zahraničního obchodu s výjimkou družstevních podniků zahraničního obchodu.

(6) Ustanoveními části šesté se řídí všechny orgány hospodářského řízení a všechny socialistické organizace.

(7) Způsob hospodaření organizace se řídí ustanoveními vztahujícími se na její hlavní činnost, pokud dále není stanoveno jinak. Ve sporných případech určí příslušné ministerstvo financí, která ustanovení části první až čtvrté se vztahují na příslušnou organizaci.

§ 3

(1) Orgány hospodářského řízení se pro účely tohoto nařízení rozumějí ústřední orgány, oborová (generální) ředitelství (dále jen "oborová ředitelství") a národní výbory.

(2) Výrobní hospodářskou jednotkou se pro účely tohoto nařízení rozumí oborový podnik s přidruženými národními podniky a účelovými organizacemi nebo trust podniků sestávající z oborového ředitelství a podřízených národních podniků a účelových organizací. Oborový podnik bez přidružených národních podniků a účelových organizací se za výrobní hospodářskou jednotku považuje pouze z hlediska plánovacího stupně; vytváří pouze podnikové fondy a oborový fond technického rozvoje.

(3) Oborovým ředitelstvím se pro účely tohoto nařízení rozumí ředitelství výrobní hospodářské jednotky.

(4) Podnikem se pro účely tohoto nařízení rozumí oborový podnik bez přidružených národních podniků a účelových organizací, státní hospodářská organizace podřízená oborovému ředitelství nebo národnímu výboru, národní podnik nebo účelová organizace přidružená k oborovému podniku, jakož i státní hospodářská organizace přímo řízená ústředním orgánem. Ustanovení o podnicích se obdobně vztahují na oborová ředitelství, pokud jde o jejich činnost podnikového charakteru.

(5) Pokud toto nařízení stanoví povinnost provádět odvody do státního rozpočtu, rozumí se tím pro odvody podniků řízených orgány federace státní rozpočet federace, pro odvody podniků řízených orgány republik státní rozpočet České socialistické republiky nebo Slovenské socialistické republiky podle sídla podniku.

ČÁST PRVNÍ

Státní hospodářské organizace v odvětvích průmyslu, stavebnictví a obchodu a organizace zahraničního obchodu

HLAVA 1

Použití zisku a odpisů základních prostředků v podnicích

§ 4

Finanční zdroje podniků

(1) Podniky vytvářejí finanční zdroje, z nichž se část odvádí formou odvodů a daní pro potřeby společnosti, část se ponechává pro potřeby podniků.

(2) Základním finančním zdrojem podniků je zisk. *)

§ 5

Použití zisku

(1) Podnik je povinen použít zisku nejprve ke splnění svých povinností, a to

a) především k úhradě odvodů a daní do státního rozpočtu, do rozpočtu národního výboru a do státních fondů,

b) k odvodům oborovému ředitelství,

c) ke splnění ostatních svých povinností.

(2) Po provedení úhrad podle odstavce 1 používá podnik zisku zejména k tvorbě a doplnění

a) obratového fondu,

b) fondu výstavby,

c) fondu kulturních a sociálních potřeb,

d) fondu odměn,

e) dalších účelových fondů (§ 16 až 18).

(3) Pokud podnik nepoužil zisk podle ustanovení odst. 1 a 2, vede jej jako nerozdělený zisk, který se převádí do následujícího roku.

§ 6

Použití odpisů základních prostředků

Odpisů základních prostředků používají podniky

a) k přídělům do fondu výstavby,

b) k odvodu pro přerozdělení prostředků.

Odvody podniků a způsob jejich provádění

§ 7

(1) Podniky provádějí

a) odvody a platby daní podle zvláštních předpisů, *)

b) dodatkové odvody,

c) odvody oborovému ředitelství podle § 8 odst. 1 písm. b) a c),

d) odvod za odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě (§ 11).

(2) Podniky přímo řízené ústředním orgánem provádějí místo odvodu podle § 8 odst. 1 písm. b) odvod příslušnému ústřednímu orgánu.

(3) Podniky přispívají oborovému ředitelství na úhradu nákladů jeho činnosti.

§ 8

(1) Podnikům mohou být uloženy tyto odvody oborovému ředitelství

a) dodatkové odvody pro přerozdělení prostředků (§ 29),

b) odvody příspěvku do oborového fondu technického rozvoje, fondu geologických prací a fondu škod a náhrad,

c) odvod k úhradě dodatkových odvodů podle § 18 odst. 1 písm. g) zákona č. 111/1971 Sb., o odvodech do státního rozpočtu a příspěvku na sociální zabezpečení (dále jen "zákon o odvodech") (§ 10 odst. 2).

(2) Oborové ředitelství stanoví výši odvodů do oborových fondů podle odst. 1 písm. b) a výši příspěvku podle § 7 odst. 3 sazbou z jednotného základu pro všechny podniky výrobní hospodářské jednotky, a to podle pravidel a na dobu, které určí statut výrobní hospodářské jednotky.

§ 9

(1) Dodatkové odvody

k odčerpání prostředků, které organizace získala porušením cenových předpisů anebo v souvislosti se změnami cen (§ 18 odst. 1 písm. a) zákona o odvodech), **)

k odčerpání části zisku, není-li instalováno nebo řádně provozováno zařízení na ochranu pracovníků nebo nevyhovuje-li zařízení organizace předpisům o bezpečnosti práce nebo předpisům zdravotnickým (§ 18 odst. 1 písm. b) zákona o odvodech), ***)

k odčerpání zisku za výrobky s nedostatečnou jakostí nebo výrobky technicky zastaralé (§ 18 odst. 1 písm. d) zákona o odvodech), +)

za překročení limitu mzdových prostředků uhrazovaných z fondu odměn, popřípadě ze zisku (§ 18 odst. 1 písm. f) zákona o odvodech), ++)

se provádějí na bankovní účty státního rozpočtu do 15 dnů od doručení výměru orgánů ukládajícího odvod, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak.

(2) Dodatkové odvody k přerozdělení prostředků (§ 18 odst. 1 písm. c) zákona o odvodech) provádějí

a) podniky podřízené oborovému ředitelství ve výši a lhůtách stanovených oborovým ředitelstvím (§ 29),

b) výrobní hospodářské jednotky a podniky přímo podřízené ústřednímu orgánu ve výši a lhůtách stanovených ústředním orgánem (§ 32).

(3) Dodatkový odvod stavebních podniků z jednotné základny, určené vládou (§ 18 odst. 1 písm. e) zákona o odvodech), provádějí stavební podniky do státního rozpočtu ve lhůtě stanovené příslušným ministerstvem financí.

(4) O výkonu rozhodnutí, které se týká dodatkových odvodů podle odst. 1 a 3, platí ustanovení § 26 odst. 6 zákona o odvodech.

§ 10

(1) Dodatkový odvod části úspor mzdových prostředků vzniklých uvolněním pracovníků při likvidaci neefektivních provozů, závodů, podniků, popřípadě části úspor mzdových prostředků v důsledku různých racionalizačních opatření (§ 18 odst. 1 písm. g) zákona o odvodech) provádějí čtvrtletně oborová ředitelství a hospodářské organizace přímo podřízené ústřednímu orgánu do zvláštního fondu zřízeného v příslušném ministerstvu financí jednorázovou částkou za každého uvolněného pracovníka v příslušném čtvrtletí ve výši 60 % průměrné měsíční mzdy dosažené ve výrobní hospodářské jednotce (v podniku přímo podřízeném ústřednímu orgánu) za minulý rok, a to nejpozději do 25. dne po uplynutí čtvrtletí.

(2) Odvod podle § 8 odst. 1 písm. c) provádějí hospodářské organizace podřízené oborovému ředitelství tomuto oborovému ředitelství čtvrtletně ve výši a lhůtě jím stanovené.

§ 11

Odvod za odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě

(1) Při trvalém odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě *) se platí odvod z investičních prostředků do státních fondů pro zúrodnění půdy. **)

(2) Za dočasné odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě se odvádějí po dobu odnětí každoročně do fondů pro zúrodnění půdy částky podle zvláštních předpisů; *) odvod se platí ze zisku podniku.

(3) Za dočasné odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě pro zařízení staveniště platí odvod investor z investičních prostředků.

(4) Odvod za odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě podle odstavce 1 a 3 zvyšuje pořizovací cenu stavby.

Fondy podniků

§ 12

Obratový fond

Obratový fond slouží ke krytí trvalé potřeby zásob. Jeho zdrojem jsou příděly z vytvořeného zisku podniku (§ 5 odst. 2), popřípadě dotace od nadřízeného orgánu nebo ze státního rozpočtu.

§ 13

Fond výstavby

(1) Pro financování investiční výstavby, projektové dokumentace, autorského dozoru a jiných investic podnik zřizuje fond výstavby.

(2) Fond výstavby se tvoří přídělem z odpisů základních prostředků, přídělem ze zisku a dále z příjmů (tržeb) z prodeje základních prostředků a investic a z jiných zdrojů podle zvláštních předpisů. Může být doplněn příděly od nadřízených orgánů (včetně účelových dotací ze státního rozpočtu nebo státního fondu), příspěvky od jiných podniků a orgánů a převodem z jiných fondů.

(3) Fondu výstavby se používá též na splátky investičních a racionalizačních úvěrů a na příspěvky jiným investorům poskytované podle zvláštních předpisů. Převody z tohoto fondu do jiných fondů nejsou dovoleny.

§ 14

Fond kulturních a sociálních potřeb

(1) Fond kulturních a sociálních potřeb se tvoří přídělem ze zisku, a to minimálně ve výši stanovené zvláštním předpisem; tento předpis upravuje též podrobnosti o tvorbě a použití fondu kulturních a sociálních potřeb.

(2) Fond kulturních a sociálních potřeb může být zvýšen převody prostředků z oborového rezervního fondu, nejvýše však do horního limitu stanoveného zvláštním předpisem. Z fondu kulturních a sociálních potřeb je možno převádět prostředky do fondu výstavby; tento převod musí schválit příslušný orgán Revolučního odborového hnutí.

(3) Pokud podnik neprovede stanovený minimální příděl ze zisku do fondu kulturních a sociálních potřeb, nesmí vyplácet roční odměny vedoucím hospodářským pracovníkům a podíly na hospodářských výsledcích.

§ 15

Fond odměn

(1) Zdrojem fondu odměn je část zisku, která zůstane podniku po úhradě jeho povinností podle § 5 odstavec 1 a odstavec 2 písmeno a) až c).

(2) Podnik může přidělit ze zisku do fondu odměn nejvýše částku stanovenou podle zvláštních předpisů. ***) To platí obdobně pro doplňování fondu odměn z jiných zdrojů s výjimkou účelových dotací poskytovaných ze státního rozpočtu.

(3) Fond odměn může být doplněn prostředky na odměny ze socialistického soutěžení, příspěvky a dotacemi od nadřízených, popřípadě jiných k tomu zvlášť oprávněných orgánů a převody z oborového rezervního fondu. Převody z jiných fondů do fondu odměn a převody mezi fondy odměn podniků nejsou přípustné.

(4) Použití prostředků fondu odměn upravují zvláštní předpisy, ***) popřípadě kolektivní smlouvy. Z fondu odměn je možné po dohodě s příslušným orgánem Revolučního odborového hnutí převádět prostředky do jiných fondů.

§ 16

Rizikový fond

Podniky mohou vytvářet rizikový fond se souhlasem nadřízeného ústředního orgánu. Tento orgán může stanovit, v kterých podnicích musí být rizikový fond vytvářen. Způsob tvorby a použití tohoto fondu stanoví ústřední orgán v dohodě s příslušným ministerstvem financí.

§ 17

Rezervní fond

Organizace výzkumné a vývojové základny tvoří rezervní fond přídělem ze zisku. Výši rezervního fondu stanoví nadřízený orgán. Prostředků rezervního fondu se používá ke krytí mimořádných hospodářských rizik z výzkumné a vývojové činnosti formou dotace k výsledku hospodaření. Převody prostředků rezervního fondu do jiných fondů nejsou dovoleny.

§ 18

Podnik může se souhlasem nadřízeného ústředního orgánu, vydaným v dohodě s příslušným ministerstvem financí, vytvářet další účelové fondy.

Financování potřeb podniku

§ 19

Financování oběžných prostředků

(1) Oběžné prostředky podniků jsou kryty

a) zdroji podniků provozní povahy (obratový fond, stálá pasiva, volné zdroje podnikových neinvestičních fondů, nerozdělený zisk a ostatní volné zdroje),

b) provozními úvěry,

c) finančními prostředky poskytnutými k tomu účelu nadřízenými orgány, popřípadě ze státního rozpočtu.

(2) Odmítne-li banka úvěr, je podnik povinen oběžné prostředky vyloučené z úvěrování financovat z vlastních zdrojů, popřípadě z prostředků poskytnutých oborovým ředitelstvím (§ 25 odst. 2).

(3) Přírůstek trvalé potřeby zásob proti stavu k 1. lednu běžného roku se kryje vlastními prostředky podniků z rozdělení zisku podle § 5 odst. 2, a to přídělem do obratového fondu. Podniky jsou ve výjimečných případech zproštěny této povinnosti, pokud tento přírůstek bude kryt dotací od nadřízených orgánů, popřípadě ze státního rozpočtu nebo úvěrem podle zásad pro úvěrování schválených vládou ČSSR. Přechodný přírůstek zásob a přírůstek ostatních oběžných prostředků se kryje stálými pasivy, zůstatky podnikových neinvestičních fondů, bankovním úvěrem a ostatními volnými prostředky podniků, popřípadě z finančních zdrojů nadřízených orgánů.

(4) Jestliže trvalá potřeba zásob klesne pod úroveň předchozího roku, nemusí se přírůstek trvalé potřeby zásob do obratového fondu v příštích létech doplňovat, dokud tato potřeba nepřesáhne původní výši.

(5) Ustanovení odst. 3 věty první a odst. 4 se nevztahují na podniky s převážně obchodní činností a jejich oborová ředitelství a na odbytové a zásobovací organizace.

§ 20

Financování investiční výstavby

(1) Zdrojem financování investiční výstavby jsou vlastní prostředky podniků, zdroje centralizované u nadřízených orgánů, bankovní úvěr, prostředky státního rozpočtu, státních fondů, rozpočtů národních výborů, popřípadě jiné zdroje.

(2) Způsob financování investiční výstavby, zásady poskytování dotací na investice, úvěrování investic, sdružování investičních prostředků a pravidla výběrového řízení stanoví zvláštní předpisy.

§ 21

Financování nákladů na technický rozvoj

(1) Náklady na řešení úkolů výzkumu a vývoje a ostatní náklady rozvoje vědy a techniky pro potřeby podniku se zahrnují do nákladů podniku prostřednictvím rezervy na technický rozvoj; výši tvorby rezervy stanoví ústřední orgán, v podnicích (výrobních hospodářských jednotkách) s činností ve vybraných oborech postupuje při tom v dohodě s federálním ministerstvem pro technický a investiční rozvoj, popřípadě s příslušnými republikovými ministerstvy výstavby a techniky.

(2) Podrobnosti o použití rezervy na technický rozvoj upravuje zvláštní předpis. *)

§ 22

Hodnocení výsledků

(1) Při vypracování roční účetní závěrky zjistí podnik definitivní výši zisku, zhodnotí výsledky hospodaření za uplynulé období, provede závěrečné vypořádání svých závazků a rozhodne o přídělech zisku do jednotlivých fondů. Roční účetní závěrku schvaluje nadřízený orgán.

(2) Zůstatky finančních prostředků podniku se koncem roku převádějí do roku následujícího.

HLAVA 2

Finanční hospodaření výrobní hospodářské jednotky

§ 23

Prostředky výrobní hospodářské jednotky

(1) Oborové ředitelství hospodaří odděleně

a) s vlastními prostředky podnikového charakteru obdobně jako podniky; tyto prostředky vytváří jednak z tržeb a výnosů vlastních a přidružených činností, jednak z příspěvků podniků k úhradě nákladů činnosti oborového ředitelství,

b) s prostředky výrobní hospodářské jednotky vytvářenými z dodatkových, popřípadě jiných odvodů podniků a s prostředky získanými přerozdělením mezi výrobními hospodářskými jednotkami; z těchto prostředků vytváří oborové ředitelství oborové fondy, kterých používá též k přerozdělení prostředků v rámci výrobní hospodářské jednotky (§ 29),

c) s dalšími prostředky podle zvláštních předpisů.

(2) Oborové ředitelství vytváří centralizací prostředků oborový fond výstavby, oborový rezervní fond a oborový fond technického rozvoje. Oborové ředitelství zřizuje za podmínek stanovených v § 27 a 28 oborový fond geologických prací a oborový fond škod a náhrad; může též vytvářet (doplňovat) rizikový fond obdobně podle § 16 a další oborové účelové fondy obdobně podle § 18. Nadřízený ústřední orgán v dohodě s příslušným ministerstvem financí může tvorbu určitého účelového oborového fondu uložit.

(3) Oborové ředitelství po odvodu částky podle § 10 odst. 1 hospodaří odděleně též s prostředky pro úhradu nákladů na přeškolování a hmotné zabezpečení pracovníků před nástupem nového zaměstnání, které jim odvádějí hospodářské organizace podle § 8 odst. 1 písm. c).

(4) Oborové ředitelství nesmí použít centralizovaných prostředků ke krytí své činnosti podnikového charakteru.

§ 24

Oborový fond výstavby

(1) Oborový fond výstavby se vytváří centralizací odpisů (jejich části) od podřízených podniků, dotací z oborového rezervního fondu, dotací od nadřízeného orgánu, popřípadě dotací ze státního rozpočtu.

(2) Prostředků oborového fondu výstavby se používá

a) k úhradě odvodu z odpisů základních prostředků uloženého ústředním orgánem, který bude použit k přerozdělení prostředků mezi výrobními hospodářskými jednotkami nebo k odvodu do státního rozpočtu,

b) v souladu s plánem investiční výstavby k přídělům do fondů výstavby podřízených podniků,

c) k financování plánovaných investic výrobní hospodářské jednotky, u nichž je investorem přímo oborové ředitelství,

d) ke splátkám investičních úvěrů výrobní hospodářské jednotky, popřípadě ke sdružování prostředků na investice.

§ 25

Oborový rezervní fond

(1) Oborový rezervní fond se vytváří jednorázovým odčerpáním prostředků rezervních fondů podřízených podniků (§ 92) a centralizací části jejich zisku podle zásad stanovených v § 29. Do oborového rezervního fondu nelze centralizovat odpisy a tržby z realizace vyřazených základních prostředků.

(2) Prostředků oborového rezervního fondu se používá

a) k doplnění obratových fondů podřízených podniků,

b) k podpoře vnitropodnikové socialistické soutěže a vybraných mimořádně důležitých úkolů; případné příděly do fondu odměn mohou být uskutečněny jen v rozsahu limitu fondu odměn,

c) k úhradě ztrát, popřípadě vícenákladů, které podnikům vznikají z rozhodnutí oborového ředitelství,

d) k dočasné finanční výpomoci podřízeným podnikům k překlenutí výkyvů v jejich finančním hospodaření,

e) k přídělům do oborového fondu výstavby,

f) k úhradě dodatkových odvodů k přerozdělení prostředků mezi výrobními hospodářskými jednotkami (§ 32 odst. 7),

g) k doplnění fondu kulturních a sociálních potřeb podřízených podniků,

h) k dotacím podřízeným podnikům k výsledku hospodaření.

(3) Oborová ředitelství v působnosti ministerstev zemědělství a výživy, která vytvářejí zvláštní rezervní fond ke krytí rozdílu v digesci cukrovky, dotují povinně příslušnou částkou tento fond v letech, kdy digesce překročí 15 %, ke krytí rozdílu pro případy, kdy digesce poklesne pod 15 %.

§ 26

Oborový fond technického rozvoje

(1) Oborový fond technického rozvoje se vytváří centralizací části zisku od podřízených podniků, u oborového podniku bez přidružených národních podniků a účelových organizací přídělem ze zisku; může být doplněn též účelovými dotacemi od nadřízeného orgánu nebo z jiných zdrojů podle zvláštního předpisu *). Nadřízený ústřední orgán stanoví minimální tvorbu oborového fondu technického rozvoje; pro výrobní hospodářské jednotky s činností ve vybraných oborech postupuje při tom v dohodě s federálním ministerstvem pro technický a investiční rozvoj, popřípadě s republikovými ministerstvy výstavby a techniky.

(2) Prostředků oborového fondu technického rozvoje se používá na financování technického rozvoje.

(3) Další zdroje a další použití fondu stanoví zvláštní předpis. *)

(4) Ministerstva obchodu republik mohou určit oborová ředitelství, která nemusí zřizovat oborový fond technického rozvoje.

§ 27

Oborový fond geologických prací

Oborové ředitelství, v jehož působnosti se těží nerostné suroviny, vytváří se souhlasem příslušného ministerstva financí z příspěvků, popřípadě z centralizovaných prostředků, oborový fond geologických prací. Tento fond slouží především k financování předběžného a podrobného geologického průzkumu ložisek včetně převodů prozkoumaných zásob do vyšších kategorií nebo jejich přehodnocení. Prostředky tohoto fondu nelze převádět do jiných fondů a na jiné účely.

§ 28

Oborový fond škod a náhrad

Oborové ředitelství, v jehož působnosti se provádí vyhledávání a průzkum ložisek, výstavba nebo likvidace důlních děl a zařízení, dobývání a těžba nerostů, jakož i jejich úprava a zušlechťování v souvislosti s dobýváním, může se souhlasem příslušného ministerstva financí vytvářet z příspěvků podniků, popř. z centralizovaných prostředků, oborový fond škod a náhrad. Tohoto fondu se používá především k úhradě škod vzniklých uvedenou činností na hmotném majetku jiných socialistických organizací a na majetku občanů. Prostředky tohoto fondu nelze převádět do jiných

fondů (s výjimkou fondu výstavby) a na jiné účely.

§ 29

Přerozdělení prostředků uvnitř výrobní hospodářské jednotky

(1) Oborové ředitelství provádí plánované přerozdělení zisku a odpisů v rámci výrobní hospodářské jednotky, a to tím způsobem, že centralizuje prostředky od podniků formou dodatkových odvodů do příslušných oborových fondů a používá je podle § 24 a 25.

(2) Dodatkové odvody podniků k přerozdělení prostředků se stanoví na základě propočtů plánovaných zdrojů a potřeb podniků. Při tom se postupuje podle těchto zásad:

a) při propočtu plánovaných potřeb se kromě povinností vyplývajících z předpisů o odvodech a daních berou v úvahu příděly do podnikových fondů ve stanovené minimální výši (u fondu kulturních a sociálních potřeb do povolené maximální výše, u fondu odměn do výše limitu) a optimální struktura finančních zdrojů na investice (odpisy, zisk, úvěr, popřípadě dotace) do výše stanoveného limitu. Dále se berou v úvahu plánované splátky bankovních investičních úvěrů a půjček, splatné úhrady dlouhodobých provozních úvěrů dříve dohodnuté a přírůstek trvalé potřeby zásob;

b) při propočtu zdrojů se berou v úvahu i zůstatky fondů a nerozdělený zisk z minulých let;

c) dodatkový odvod finančních prostředků pro účely přerozdělení po provedení propočtu stanoví oborové ředitelství podnikům jednotnou formou. Výši dodatkového odvodu do oborového rezervního fondu stanoví podnikům oborové ředitelství; tato výše může činit až 5 % z bilančního zisku podniku. Toto omezení neplatí pro výrobní hospodářské jednotky, u nichž může být prováděno přerozdělení zisku podle § 32 odst. 7 a v těch případech, kdy tak stanoví nadřízený ústřední orgán v dohodě s příslušným ministerstvem financí. Odvod z odpisů se stanoví absolutní částkou;

d) oborové ředitelství může kromě výše dodatkového odvodu stanovené procentní sazbou stanovit též jeho minimální výši, a to absolutní částkou.

(3) Přerozdělením prostředků nesmějí být zastírány rozdíly mezi dobře a špatně hospodařícími podniky.

(4) Při přerozdělení prostředků uvnitř výrobních hospodářských jednotek řízených orgány republik s podniky na území obou republik jsou orgány provádějící, popřípadě navrhující přerozdělení povinny projednat návrhy na přerozdělení s příslušnými orgány druhé republiky; pokud jde o výrobní hospodářské jednotky řízené federálními orgány, informují orgány provádějící, popřípadě navrhující přerozdělení o těchto návrzích příslušné orgány obou republik.

(5) Dodatkové odvody a dotace stanovené k přerozdělení prostředků mohou být během roku změněny pouze tehdy, dojde-li k takové změně plánu, že je nutno provést změnu vztahu podniku k výrobní hospodářské jednotce.

§ 30

Ustanovení § 20 a § 22 odst. 2 platí obdobně pro výrobní hospodářskou jednotku.

HLAVA 3

Součinnost ústředních orgánů při hospodaření státních hospodářských organizací

§ 31

Fondy ústředních orgánů

(1) Ústřední orgány vytvářejí rezortní fond technického rozvoje a rezortní rezervní fond, popřípadě se souhlasem příslušného ministerstva financí další účelové fondy.

(2) Rezortní fond technického rozvoje se vytváří odvodem části prostředků z oborových fondů technického rozvoje a odvodem části zisku přímo podřízených podniků, a to ve výši stanovené nadřízeným ústředním orgánem. Prostředků tohoto fondu se používá k poskytování neinvestičních dotací oborovým ředitelstvím a podnikům na úkoly a některé činnosti v oblasti vědy a techniky a k financování úkolů rezortního plánu rozvoje vědy a techniky. Další zdroje a další použití tohoto fondu stanoví zvláštní předpis. *)

(3) Rezortní rezervní fond se vytváří a používá za podmínek stanovených v § 32.

(4) Zůstatky fondů ústředních orgánů koncem roku nepropadají. To platí obdobně pro zůstatek odpisů základních prostředků.

§ 32

Přerozdělení prostředků mezi výrobními hospodářskými jednotkami a mezi podniky přímo podřízenými ústřednímu orgánu

(1) Přerozdělení prostředků mezi výrobními hospodářskými jednotkami a mezi podniky přímo podřízenými ústřednímu orgánu provádí nadřízený ústřední orgán.

(2) Za účelem přerozdělení prostředků centralizuje nadřízený ústřední orgán

a) odpisy základních prostředků z oborových fondů výstavby a od přímo podřízených podniků v souladu s plánem investiční výstavby a tvorbou zdrojů,

b) stanovený podíl ze zisku od přímo podřízených podniků k vytváření rezortního rezervního fondu určeného pro použití ve vztahu k těmto podnikům.

(3) Nadřízený ústřední orgán stanoví dodatkové odvody k přerozdělení obdobně podle zásad stanovených v § 29 odst. 2 a těchto dalších zásad:

a) při propočtu dodatkových odvodů se vezme v úvahu plánovaná tvorba oborových fondů,

b) dodatkový odvod výrobní hospodářské jednotky se stanoví absolutní částkou,

c) výše dodatkového odvodu do rezortního rezervního fondu federálního ministerstva zahraničního obchodu může činit až 10 % z bilančního zisku podniku.

(4) V rámci přerozdělení prostředků používá nadřízený ústřední orgán centralizovaných prostředků takto:

a) centralizované odpisy k odvodu z odpisů základních prostředků do státního rozpočtu, pokud mu byl stanoven, nebo k přídělům na financování plánovaných investic jím řízených oborových ředitelství nebo přímo podřízených podniků,

b) prostředky podle odstavce 2 písm. b) k poskytování přídělů přímo podřízeným podnikům obdobně podle ustanovení § 25 odst. 2 s tím, že z rezortního rezervního fondu mohou být poskytnuty příděly těmto podnikům do fondu výstavby.

(5) S jednotlivými druhy centralizovaných prostředků podle odstavce 2 až 4 hospodaří nadřízený ústřední orgán odděleně.

(6) Jinak platí pro přerozdělení prostředků mezi výrobními hospodářskými jednotkami a mezi podniky přímo podřízenými ústřednímu orgánu obdobně ustanovení § 29 odstavec 3 a 5.

(7) Federální ministerstvo paliv a energetiky a ministerstva zemědělství a výživy republik v odvětví potravinářského průmyslu mohou za podmínek stanovených příslušným ministerstvem financí na jejich návrh provádět též přerozdělení zisku mezi výrobními hospodářskými jednotkami.

ČÁST DRUHÁ

Státní hospodářské organizace v působnosti ministerstev zemědělství a výživy na úseku zemědělství

§ 33

(1) Ustanovení této části se vztahují na

a) státní statky, šlechtitelské a semenářské podniky a statky,

b) ostatní podniky zemědělské výroby a podniky zemědělských služeb *),

c) okresní zemědělské stavební podniky.

(2) Ustanovení této části se nevztahují na tyto organizace v působnosti ministerstev zemědělství a výživy:

a) oborové ředitelství Zemědělských staveb,

b) projektové organizace,

c) hospodářské organizace výzkumné a vývojové základny, d) vydavatelství a strojně početní stanice.

§ 34

Použití zisku

(1) O použití zisku platí ustanovení § 5 odst. 1 a 3.

(2) Po provedení úhrad povinností podle § 5 odst. 1 používá podnik zisku k tvorbě a doplňování

a) obratového fondu,

b) fondu výstavby,

c) fondu kulturních a sociálních potřeb,

d) fondu odměn,

e) fondu bytové výstavby,

f) rizikového fondu,

g) rezervního fondu,

h) dalších účelových fondů, o jejichž zřizování platí obdobně ustanovení § 18.

§ 35

Odvody podniků

Podniky provádějí odvody podle § 7, § 9 odst. 1 a 4 a platí příspěvky nadpodnikovým orgánům ve výši stanovené ministerstvy zemědělství a výživy republik.

§ 36

Použití odpisů základních prostředků

O použití odpisů základních prostředků platí ustanovení § 6 s tím, že oborové ředitelství při přerozdělování prostředků postupuje obdobně podle § 29.

Fondy podniků

§ 37

Obratový fond

(1) Zdrojem krytí oběžných prostředků podniků je především obratový fond; doplňuje se příděly ze zisku. Při rozdělování zisku je podnik povinen zajistit, aby výše tohoto fondu neklesla pod úroveň dosaženou k 1. lednu 1967.

(2) Pro financování oběžných prostředků platí obdobně ustanovení § 19; přírůstek trvalé potřeby zásob může být kryt úvěrem podle zásad pro úvěrování schválených vládou ČSSR.

(3) Zásoby státních hmotných rezerv u zemědělských nákupních a zásobovacích podniků se kryjí obratovým fondem.

§ 38

Fond výstavby

(1) O tvorbě a použití fondu výstavby platí obdobně ustanovení § 13; fondu výstavby se používá též k úhradě příspěvku a členských podílů při pořizování společných investic.

(2) Oborová ředitelství mohou provádět přerozdělení odpisů základních prostředků obdobně podle § 29.

§ 39

Fond kulturních a sociálních potřeb

Pro tvorbu a použití fondu kulturních a sociálních potřeb platí ustanovení § 14.

§ 40

Fond odměn

O fondu odměn platí ustanovení § 15 s tím, že může být též doplňován přídělem z rezervního fondu.

§ 41

Fond bytové výstavby

(1) Fond bytové výstavby vytvářejí podniky podle potřeby k zabezpečení stabilizace a reprodukce pracovních sil v zemědělství.

(2) Zdroji fondu bytové výstavby jsou

a) vlastní zdroje podniku na podnikovou bytovou výstavbu včetně splátek půjček,

b) dotace (subvence) na financování bytové výstavby.

§ 42

Rizikový fond

O tvorbě a použití rizikového fondu platí obdobně ustanovení § 16.

§ 43

Rezervní fond

V rezervním fondu soustřeďují podniky zdroje nutné k překlenutí výkyvů svého hospodaření. Rezervní fond se vytváří a doplňuje příděly ze zisku a používá se za podmínek stanovených ministerstvy zemědělství a výživy republik v dohodě s ministerstvy financí republik. Rezervního fondu lze použít k přídělům do ostatních fondů.

Náklady na technický rozvoj

§ 44

O financování nákladů na technický rozvoj platí obdobně ustanovení § 21.

Další finanční vztahy

§ 45

(1) O finančním hospodaření oborových ředitelství platí ustanovení § 23 až 29.

(2) Ministerstva zemědělství a výživy republik vytvářejí rezortní fondy obdobně podle § 31 a provádějí přerozdělení obdobně podle § 32.

(3) Státním zemědělským podnikům se poskytují ze státního rozpočtu podle směrnic vydaných v souladu se zásadami stanovenými federálním ministerstvem financí v dohodě se Státní plánovací komisí a federálním ministerstvem zemědělství a výživy

a) diferenciální příplatky pro podniky hospodařící v horších podmínkách, než na základě kterých byly stanoveny základní nákupní ceny,

b) příplatky charakteru prémií a příplatky k cenám zemědělských výrobků,

c) účelové subvence k podpoře společensky významných opatření pro rozvoj zemědělské výroby, zejména k zajištění stabilizace a reprodukce pracovních sil, na částečnou úhradu výrobních a nevýrobních investic, na rozvoj koncentrace a specializace zemědělské výroby, na ozdravování skotu a prasat a na bytovou výstavbu,

d) stabilizační dotace pro ekonomicky neupevněné podniky ke zvýšení jejich hmotného zájmu na zabezpečení konsolidace v souladu s plněním úkolů státního plánu.

(4) O financování investiční výstavby a o hodnocení výsledků platí přiměřeně ustanovení § 20 a 22.

ČÁST TŘETÍ

Státní hospodářské organizace, jejichž vztah ke státnímu rozpočtu je určen finančním plánem

§ 46

(1) Ustanovení této části se vztahují na státní hospodářské organizace

- železniční (včetně průmyslových a stavebních podniků) a vodní dopravy,

- spojů,

- státních lesů (s výjimkou jejich stavebních podniků),

- vodního hospodářství (podniky povodí),

- státního a armádního filmu,

- geodezie a kartografie,

- vojenských lázeňských a rekreačních zařízení,

- peněžnictví a pojišťovnictví

a na strojně početní stanice, jsou-li státními hospodářskými organizacemi.

(2) Federální ministerstvo financí může na základě návrhu příslušného orgánu federace rozhodnout, že státní neprůmyslová hospodářská organizace tímto orgánem řízená, která není uvedena v odst. 1 a nepodléhá odvodu ze zisku, důchodové dani, ani zemědělské dani z důchodu podle zvláštních předpisů, *) se řídí ustanoveními části třetí; v tom případě stanoví pro tuto organizaci i způsob hmotné zainteresovanosti. Ministerstva financí republik mohou v dohodě s federálním ministerstvem financí rozhodnout obdobně u státních neprůmyslových hospodářských organizací řízených ústředními orgány republik.

§ 47

Finanční plánování

(1) Způsob financování plánovaných potřeb podniků a jejich závazný finanční vztah ke státnímu rozpočtu se stanoví, s výjimkou příspěvku na sociální zabezpečení, ve finančním plánu a státním rozpočtu podle ustanovení této části.

(2) Závazným finančním vztahem podniku ke státnímu rozpočtu se rozumí rozdíl mezi plánovanou tvorbou zdrojů a plánovanými potřebami, vyplývající ze schváleného finančního plánu podniku.

(3) Ve finančním plánu podniku se plánuje tvorba finančních zdrojů i jejich použití. Finančně se zajišťují všechny plánované potřeby na provoz i na investice.

(4) Finanční plán podniku schvaluje jeho nadřízený orgán.

§ 48

O použití zisku a odpisů základních prostředků podniku platí ustanovení § 5 odst. 1 a 2 a § 6.

§ 49

Odvody a příspěvek na sociální zabezpečení

(1) Podniky provádějí odvody a platí příspěvek na sociální zabezpečení podle zvláštních předpisů **) a dále, pokud jim byly uloženy, též

a) odvod z odpisů základních prostředků pro přerozdělení a odvody podle § 7 odst. 1 písm. b), c) a d) a odst. 2,

b) příspěvek podle § 7 odst. 3, c) odvod části zisku do státního rozpočtu; ziskem se rozumí bilanční (rozvahový) zisk.

(2) Roční povinnost odvodu podle odst. 1 písm. c) je podniku stanovena ve finančním plánu.

§ 50

Způsob provádění odvodů

Podniky provádějí

a) odvody oborovému ředitelství podle § 8, § 9 odst. 2 a § 10,

b) dodatkové odvody podle § 9 odst. 1, 3 a 4,

c) odvod za odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě podle § 11,

d) odvod části zisku do státního rozpočtu podle § 26 zákona o odvodech; tento odvod se provádí na zvláštní účet státního rozpočtu příslušného ministerstva financí. Podniky oboru železniční dopravy provádějí odvod části zisku do státního rozpočtu prostřednictvím federálního ministerstva dopravy, podniky oboru spojů prostřednictvím federálního ministerstva spojů a podniky státního filmu prostřednictvím ústředních ředitelství.

§ 51

Neinvestiční dotace podnikům

(1) Na úhradu plánovaného nedostatku provozních prostředků se poskytují podniku ze státního rozpočtu prostřednictvím nadřízeného orgánu tyto dotace:

a) na úhradu plánované ztráty, popřípadě k zisku, pokud tento zisk nestačí ke krytí plánovaných potřeb,

b) neinvestiční dotace na zvýšení tržeb u některých odvětví, pokud je tak stanoveno při určení způsobu hmotné zainteresovanosti,

c) případně jiné dotace.

(2) Ústřední orgán může jako podmínku pro poskytnutí dotace stanovit splnění ukazatele plánu. Tento orgán též určí způsob výpočtu normy úhrady plánovaných ztrát.

§ 52

Způsob poskytování neinvestičních dotací

(1) Čerpání neinvestičních dotací se provádí zálohově zpravidla ve výši jedné třetiny částky připadající podle plánu na příslušné čtvrtletí.

(2) Termín zálohového čerpání se stanoví na 23. až 25. den každého měsíce.

(3) Po uplynutí každého čtvrtletí provede podnik vyúčtování a rozdíl mezi skutečným nárokem a poskytnutými zálohami vyúčtuje vždy při čerpání zálohy na příští měsíc (kromě posledního čtvrtletí roku).

§ 53

Fondy

(1) Pro tvorbu a použití fondů podniků platí ustanovení části prvé s odchylkami uvedenými v odstavcích 2 až 4.

(2) U fondů, u nichž je stanovena minimální výše nebo minimální příděl, se do finančního plánu zahrnuje pouze minimální příděl; u podniků se zainteresovaností na meziročním přírůstku zisku se postupuje podle § 57 odst. 2.

(3) Přírůstek trvalé potřeby zásob se kryje doplněním obratového fondu ze zisku, popřípadě dotací.

(4) O zřizování dalších fondů platí obdobně ustanovení § 18.

§ 54

Pro finanční hospodaření podniku platí též ustanovení § 20 a § 22.

§ 55

(1) Pro finanční hospodaření výrobních hospodářských jednotek a součinnost ústředních orgánů při hospodaření státních hospodářských organizací platí ustanovení části prvé, hlavy druhé a třetí. Nadřízený ústřední orgán vytváří rezortní fond technického rozvoje, rezortní rezervní fond a fondy uvedené v § 60 až 62. Jestliže nadřízený ústřední orgán plní funkci výrobní hospodářské jednotky, vytváří též rezortní fond výstavby. Další rezortní fondy lze vytvářet jen se souhlasem příslušného ministerstva financí.

(2) Pro financování technického rozvoje podniků a výrobních hospodářských jednotek platí § 21 popřípadě 26.

Hmotná zainteresovanost

§ 56

Hmotná zainteresovanost podniků může být vázána na některý z těchto ukazatelů:

a) meziroční přírůstek zisku,

b) snížení ztráty proti minulému roku,

c) nadplánový zisk,

d) snížení ztráty proti plánu,

e) jinou formu, stanovenou pro některé odvětví příslušným ministerstvem financí na základě návrhu příslušného ústředního orgánu.

§ 57

(1) Na splnění ukazatelů uvedených v § 56 jsou podniky zainteresovány podílem, jehož výši stanoví vláda Československé socialistické republiky při projednávání návrhu státního rozpočtu federace.

(2) Podnik se zainteresovaností na meziročním přírůstku zisku (snížení ztráty proti minulému roku) zahrne podíl do svého finančního plánu a používá jej k přídělům do svých fondů nad stanovenou minimální výši, nejvýše však do stanoveného limitu.

(3) Z přírůstku zisku dosaženého nad plánovanou výši (z úspory z plánované ztráty dosažené nad plánovanou výši) obdrží podnik stanovený podíl snížený o 30 %.

§ 58

(1) Podnik používá v průběhu roku podílu hmotné zainteresovanosti, dosaženého z nadplánového zisku nebo ze snížení ztráty proti plánu, ke krytí provozních potřeb a v souladu s právními předpisy k přídělům do fondu odměn, popřípadě do fondu kulturních a sociálních potřeb.

(2) O podíly hmotné zainteresovanosti se upravuje čtvrtletní vyúčtování odvodu části zisku nebo čtvrtletní vyúčtování dotace na úhradu plánované ztráty.

(3) Při neplnění plánované tvorby zisku za uplynulé čtvrtletí upraví podnik odvod části zisku podle procenta plnění plánu zisku a případný přeplatek zúčtuje s nejbližší zálohou.

§ 59

Příspěvek na sociální zabezpečení

(1) Sazba příspěvku na sociální zabezpečení podniků činí 25 % ze základu *) s výjimkami uvedenými v odstavcích 2 a 3.

(2) U podniků železniční a vodní dopravy, spojů, geodezie a kartografie, strojně početních stanic a vojenských lázeňských a rekreačních zařízení činí sazba příspěvku na sociální zabezpečení 10 % ze základu.

(3) Státní hospodářské organizace peněžnictví a pojišťovnictví příspěvek na sociální zabezpečení neodvádějí.

Hmotná zainteresovanost v jednotlivých odvětvích

§ 60

Doprava

(1) Hmotná zainteresovanost podniků železniční a vodní dopravy se stanoví podílem z nadplánového zisku, popřípadě podílem ze snížení ztráty proti plánu.

(2) Rezortní fond technického rozvoje a rezortní rezervní fond federálního ministerstva dopravy je určen pro železniční, vodní a leteckou dopravu.

(3) Federální ministerstvo dopravy vytváří pro obor železniční dopravy též fond škod z přepravy a fond bonifikace.

§ 61

Spoje

(1) Hmotná zainteresovanost podniků spojů se stanoví podílem z nadplánového zisku.

(2) Federální ministerstvo spojů vytváří též rizikový fond. *)

§ 62

Státní lesy

(1) Hmotná zainteresovanost podniků státních lesů se stanoví podílem z nadplánového zisku, popřípadě podílem ze snížení ztráty proti plánu.

(2) Ministerstva lesního a vodního hospodářství republik vytvářejí pro odvětví státních lesů též fond kalamitní a fond pěstební činnosti.

§ 63

Vodní hospodářství (podniky povodí)

Hmotná zainteresovanost podniků povodí se stanoví podílem z nadplánového zisku, popřípadě podílem ze snížení ztráty proti plánu. Podnikům povodí se poskytují dotace k ceně vody.

§ 64

Státní a armádní film

(1) Hmotná zainteresovanost podniků státního a armádního filmu se stanoví podílem z nadplánového zisku, popřípadě z úspory ztráty proti plánu.

(2) Podniky státního a armádního filmu nemusí krýt přírůstek trvalé potřeby zásob obratovým fondem.

§ 65

Geodezie a kartografie

Hmotná zainteresovanost podniků geodezie a kartografie se stanoví podílem z nadplánového zisku.

§ 66

Strojně početní stanice

Hmotná zainteresovanost strojně početních stanic se stanoví podílem z nadplánového zisku, popřípadě podílem z úspory ztráty proti plánu.

§ 67

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení

Hmotná zainteresovanost vojenských lázeňských a rekreačních zařízení se stanoví podílem z úspory ztráty proti plánu, popřípadě podílem z nadplánového zisku.

§ 68

Peněžnictví a pojišťovnictví

Hmotnou zainteresovanost státních hospodářských organizací peněžnictví a pojišťovnictví stanoví příslušné ministerstvo financí.

ČÁST ČTVRTÁ

Státní hospodářské organizace řízené národními výbory

HLAVA 1

Podniky podléhající odvodu ze zisku nebo důchodové dani

§ 69

Finanční zdroje podniků, použití zisku v podnicích a fondy podniků

(1) Pro podniky řízené národními výbory, podléhající odvodu ze zisku nebo důchodové dani, platí ustanovení § 4, § 5 odst. 1 písm. a) a c), odst. 2 a odst. 3, § 7 odst. 1 písm. a) a d), § 12 až 15, § 17 a § 19 až 22 s odchylkou uvedenou v odstavci 3.

(2) Podniky mohou vytvářet rizikový fond se souhlasem krajského národního výboru, který může určit podniky, v nichž musí být rizikový fond vytvářen. Způsob tvorby a použití tohoto fondu stanoví krajský národní výbor v dohodě s příslušným ministerstvem financí.

(3) Výši rezervy na technický rozvoj stanoví obdobně podle § 21 krajský národní výbor v dohodě s příslušným ministerstvem financí.

(4) Ustanoveními části druhé se řídí státní statek hlavního města Prahy.

§ 70

Fondy národních výborů z centralizovaných prostředků

(1) Národní výbory vytvářejí fond výstavby a rezervní fond z odvodů podniků uvedených v § 69 odst. 1 a hospodaří s nimi účelově pro potřeby těchto podniků. Okresní národní výbory mohou vytvářet tyto fondy též z odvodů podniků řízených městskými a místními národními výbory, a to v dohodě s nimi. Obdobně mohou postupovat i Národní výbor hlavního města Prahy a Národní výbor hlavního města Slovenské socialistické republiky Bratislavy.

(2) Krajské národní výbory mohou v dohodě s okresními národními výbory provést podle potřeby přerozdělení zůstatků fondů uvedených v odst. 1.

(3) Zůstatky fondů národních výborů koncem roku nepropadají.

§ 71

Použití odpisů základních prostředků

Odpisů základních prostředků používají podniky

a) k přídělům do svého fondu výstavby,

b) k odvodu do fondu výstavby národního výboru podle § 70.

§ 72

Fond výstavby národního výboru

(1) Fond výstavby národního výboru se vytváří odvodem části odpisů podniků. Národní výbor může převést do tohoto fondu prostředky ze svého rezervního fondu.

(2) Fondu výstavby národního výboru se používá k účelovým dotacím do fondu výstavby podniků, k financování jejich plánované investiční výstavby, splátek investičních úvěrů, popřípadě ke sdružování prostředků na investice.

(3) Odvod odpisů podniků do fondu výstavby národního výboru se provádí podle zásad uvedených v § 29 odst. 2 písm. a) a b). Odvod odpisů se stanoví absolutní částkou.

(4) Ustanovení § 29 odst. 3 a 5 platí obdobně s tím rozdílem, že vztahem podniku k výrobní hospodářské jednotce se rozumí vztah podniku k národnímu výboru, který vytváří fond výstavby.

(5) Způsob provádění odvodů odpisů do fondu výstavby národního výboru stanoví tento národní výbor.

(6) Výši penále z částek včas neodvedených stanoví krajské národní výbory po dohodě s ministerstvem financí republiky.

§ 73

Rezervní fond národního výboru

(1) Rezervní fond národního výboru se vytváří jednorázovým odčerpáním zůstatku zrušených rezervních fondů podniků.

(2) Rezervního fondu národního výboru se používá

a) k doplnění obratových fondů,

b) k přídělu do fondu výstavby národního výboru,

c) k přídělu podnikům k úhradě dlouhodobých provozních úvěrů a těžko splatitelných investičních úvěrů.

HLAVA 2

Podniky, jejichž vztah k rozpočtu národního výboru je určen finančním plánem

§ 74

Základní ustanovení

(1) Vztah podniků vodního hospodářství řízených národními výbory, podniků městské hromadné dopravy, domovních správ a podniků bytového hospodářství, výpočetních středisek, ústavů kosmetiky, teplárenských podniků a podniků výstavnictví k rozpočtu řídících národních výborů je určen finančními plány těchto podniků, které schvaluje řídící národní výbor.

(2) Vztahem podniků uvedených v odst. 1 k rozpočtu řídícího národního výboru se rozumí rozdíl mezi plánovanou tvorbou zdrojů a plánovanými potřebami vyplývající ze schváleného finančního plánu podniku.

(3) Ve finančním plánu podniku se zajišťují všechny plánované potřeby na provoz a investice. Neinvestiční dotace zvyšující tržby se neposkytují.

§ 75

Použití zisku

Pro použití zisku platí ustanovení § 5 odst. 1 písm. a) a c) a odst. 2.

§ 76

Použití odpisů základních prostředků

(1) Domovní správy a podniky bytového hospodářství používají odpisů základních prostředků

a) k přídělům do svého fondu výstavby,

b) k odvodu do rozpočtu řídícího národního výboru.

(2) Podniky vodního hospodářství řízené národními výbory a podniky teplárenské odvádějí odpisy základních prostředků v plné výši do rozpočtu řídícího národního výboru.

(3) Podniky městské hromadné dopravy, výpočetní střediska, ústavy kosmetiky a podniky výstavnictví používají odpisů základních prostředků

a) k přídělům do svého fondu výstavby,

b) k odvodu do fondu výstavby národního výboru (§ 70 a 72).

§ 77

Odvody a příspěvek na sociální zabezpečení

(1) Podniky provádějí

a) odvody včetně příspěvku na sociální zabezpečení podle zákona o odvodech,

b) odvod části zisku do rozpočtu řídícího národního výboru,

c) odvod odpisů (§ 76),

d) odvod za odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě.

(2) Odvod podle odstavce 1 písm. b) provádějí podniky podle § 26 zákona o odvodech; roční povinnost odvodu je stanovena podniku ve finančním plánu.

§ 78

Neinvestiční dotace podnikům

(1) Na úhradu plánovaného nedostatku prostředků poskytuje řídící národní výbor ze svého rozpočtu podnikům dotace na úhradu plánované ztráty nebo dotace k zisku, pokud tento nestačí ke krytí plánovaných potřeb.

(2) Řídící národní výbor může vázat poskytnutí dotací podnikům na splnění ukazatele plánu, který stanoví.

§ 79

Způsob provádění neinvestičních dotací

(1) Neinvestiční dotace se poskytují zálohově podle rozhodnutí řídícího národního výboru.

(2) Po uplynutí každého čtvrtletí (kromě posledního čtvrtletí roku) vyúčtuje podnik rozdíl mezi skutečným nárokem a poskytnutými zálohami.

(3) Při překročení plánované ztráty může národní výbor zvýšenou potřebu přídělu uhradit podniku z vlastních zdrojů. Bere přitom v úvahu, zda překročení plánované ztráty ovlivnil výkon v souladu se zájmy společnosti.

§ 80

Fondy podniků

(1) Pro tvorbu a použití fondů podniků platí ustanovení § 12 až 15 s odchylkou uvedenou v odstavci 2.

(2) U fondů, u nichž je stanovena minimální výše nebo minimální příděl, se do finančního plánu zahrnuje pouze minimální příděl.

§ 81

Finanční hospodaření

(1) Pro finanční hospodaření podniků platí ustanovení § 19, 20 a 22 s odchylkou uvedenou v odstavci 2.

(2) Ustanovení § 19 odst. 3 se nevztahuje na podniky domovních správ a bytového hospodářství. Přírůstek trvalé potřeby zásob u těchto podniků se kryje vlastními zdroji trvalé povahy, popřípadě dotací z rozpočtu řídícího národního výboru.

§ 82

Hmotná zainteresovanost

(1) Pro hmotnou zainteresovanost podniků platí ustanovení § 56 až 58.

(2) Způsob hmotné zainteresovanosti stanoví ministerstva financí republik na návrh příslušných odvětvových ústředních orgánů a po projednání s krajskými národními výbory (národními výbory hlavního města Prahy a hlavního města Slovenské socialistické republiky Bratislavy).

§ 83

Příspěvek na sociální zabezpečení

(1) Sazba příspěvku na sociální zabezpečení činí pro podniky vodního hospodářství řízené národními výbory, ústavy kosmetiky, podniky teplárenské a podniky výstavnictví 25 %.

(2) Sazba příspěvku na sociální zabezpečení činí u podniků městské hromadné dopravy a výpočetních středisek 10 %.

(3) Domovní správy a podniky bytového hospodářství příspěvek na sociální zabezpečení neodvádějí.

HLAVA 3

Dodatkové a další odvody

§ 84

(1) Pro podniky uvedené v § 69 odst. 1 a § 74 odst. 1 platí ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) a § 9 odst. 1 a 4.

(2) Podniky uvedené v odst. 1 provádějí odvod k úhradě dodatkových odvodů podle § 18 odst. 1 písm. g) zákona o odvodech řídícímu národnímu výboru ve výši a lhůtě jím stanovené. Národní výbor nižšího stupně odvede částku ve výši podle § 10 odst. 1 okresnímu národnímu výboru (ve lhůtě jím stanovené) a ten pak souhrnně krajskému národnímu výboru ve lhůtě jím stanovené. Krajské národní výbory provedou odvod podle § 10 odst. 1.

(3) Podniky uvedené v odst. 1 se řídí při provádění odvodu za odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě ustanovením § 11.

§ 85

Řídící národní výbor určí organizacím městského hospodářství, popřípadě i jiným organizacím se sloučenou činností hospodářskou a rozpočtovou způsob finančního hospodaření.

ČÁST PÁTÁ

Odvod z odpisů základních prostředků a rezervy

Odvod z odpisů základních prostředků

§ 86

(1) Odvod z odpisů základních prostředků do státního rozpočtu provádějí ústřední orgány, přesahuje-li plánovaná tvorba odpisů (včetně zůstatkové ceny vyřazených základních prostředků) všech organizací (§ 2 odst. 5) jimi řízených podíl z plánovaných investic stanovený ročně vládou Československé socialistické republiky, do jehož výše lze použít odpisů k financování investic a splácení investičních úvěrů v běžném roce. Odvod je stanoven státním rozpočtem na běžný rok pro jednotlivé ústřední orgány absolutní částkou, kterou tvoří rozdíl mezi plánovanou tvorbou odpisů podle věty prvé a podílem z plánovaných investic.

(2) Plánovaná roční tvorba odpisů se pro potřebu stanovení odvodu z odpisů základních prostředků vypočítá podle průměrného stavu základních prostředků v plánovaném roce v souladu s finančním plánem.

(3) Plánovanými investicemi podle odst. 1 pro stanovení odvodu z odpisů se rozumí objem investiční výstavby plánovaný pro příslušný rok *) a objem plánovaných splátek bankovních investičních úvěrů a půjček.

(4) Výpočet výše odpisů, které ústřednímu orgánu zůstanou k použití, se stanoví součtem těchto hodnot:

- za hospodářské organizace výzkumné a vývojové základny odpisy ve výši plánovaného objemu investiční výstavby a splátek podle odst. 3, které se vypočítají podle jednotlivých organizací výzkumné a vývojové základny,

- za souhrn ostatních organizací stanovený podíl z objemu investiční výstavby a splátek podle odst. 3. **)

(5) Odvodová povinnost se v odvodovém období nemění, i když v průběhu tohoto období dojde ve skutečné tvorbě odpisů k odchylkám proti plánu.

§ 87

(1) Odvod z odpisů základních prostředků (§ 86 odst. 1) se provádí v měsíčních splátkách, a to vždy nejpozději pátý den po uplynutí měsíce ve výši jedné dvanáctiny celoroční odvodové povinnosti stanovené ve státním rozpočtu.

(2) Odvod se provádí přímo na účet státního rozpočtu spravovaný příslušným ministerstvem financí.

§ 88

Výrobní hospodářské jednotky a podniky přímo řízené ústředním orgánem provádějí odvody z odpisů základních prostředků na zvláštní účet rezortu.

§ 89

Rezervy

(1) Ústředním orgánům mohou být ve státních rozpočtech stanoveny objemy finančních rezerv; těchto rezerv používají ústřední orgány v podnicích jimi řízených k ekonomickému vyrovnání nepříznivých hospodářských důsledků vzniklých změnami plánů a k zajišťování hospodářské stability.

(2) Finanční rezervy podle odst. 1 mohou být doplněny též z dalších zdrojů. Způsob tvorby a použití finančních rezerv ústředních orgánů federace stanoví federální ministerstvo financí; způsob tvorby a použití finanční rezervy ústředních orgánů republik se upraví podle zásad stanovených federálním ministerstvem financí.

ČÁST ŠESTÁ

Společná a závěrečná ustanovení

§ 90

Ustanoveními této části se řídí všechny orgány hospodářského řízení a všechny socialistické organizace, pokud dále není stanoveno jinak.

§ 91

Organizace mohou použít prostředků ze státního rozpočtu v rámci stanovených podmínek a pouze pro účely, pro něž byly poskytnuty.

§ 92

Použití zůstatků rezervních fondů

(1) Státní hospodářské organizace, u nichž se podle tohoto nařízení rezervní fondy dále nezřizují, převedou zůstatky dosavadních rezervních fondů na nadřízené orgány. Způsob převodů a použití těchto zůstatků stanoví federální ministerstvo financí v dohodě s ministerstvy financí republik.

(2) Organizace zahraničního obchodu s výjimkou družstevních podniků zahraničního obchodu použijí prostředků zrušených rezervních fondů k vytvoření obratových fondů a pro doplnění rizikových fondů.

(3) Státní hospodářské organizace výzkumné a vývojové základny si část zůstatků rezervních fondů ke dni účinnosti tohoto nařízení vlády stanovenou nadřízeným orgánem ponechají a zbytek převedou na nadřízený orgán.

§ 93

Poskytování příspěvků a sdružování prostředků

(1) Socialistické organizace a národní výbory se mohou podílet příspěvky na investiční výstavbě a provozu, zejména školských, zdravotnických, sociálních, rekreačních, tělovýchovných a kulturních zařízení, místních komunikací, vodohospodářských zařízení, veřejného osvětlení a zařízení pracovní rehabilitace. Tyto příspěvky mohou být použity jen pro účel, na který byly poskytnuty.

(2) Sdružování prostředků a poskytování příspěvků upravuje federální ministerstvo financí v dohodě s ministerstvy financí republik. *)

§ 94

Použití prostředků k výplatě mezd

V případech, kdy mzdový vývoj v socialistické organizaci během roku vážně ohrožuje dodržení limitu mzdových prostředků, může nadřízený orgán, popřípadě příslušný ústřední orgán (krajský národní výbor) v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy omezit právo organizace disponovat s prostředky na jejím účtě. **)

§ 95

Sankce

(1) Jestliže podnik, oborové ředitelství nebo ústřední orgán neprovede včas odvod (zálohu na odvod) nebo dodatkový odvod do státního rozpočtu, rozpočtu národního výboru nebo státního fondu, zaplatí penále podle § 27 odst. 1 zákona o odvodech.

(2) Jestliže oborové ředitelství nebo podnik přímo podřízený ústřednímu orgánu neprovede včas odvod (zálohu na odvod) nebo dodatkový odvod na účet ústředního orgánu, může mu tento orgán uložit za každý den prodlení penále ve výši 0,1 % z dlužné částky.

(3) Z částek včas neodvedených oborovému ředitelství zaplatí podnik penále ve výši určené statutem výrobní hospodářské jednotky.

(4) Jestliže státní hospodářská organizace neoprávněně zvýší nebo sníží některý svůj fond, ***) je povinna zaplatit do státního rozpočtu penále za každý den 0,1 % z částky, o niž byl fond neoprávněně zvýšen nebo snížen.

(5) Státní hospodářská organizace, která poruší ustanovení § 14 odst. 3, je povinna odvést nadřízenému orgánu částku ve výši vyplacených ročních odměn vedoucím hospodářským pracovníkům a podílů na hospodářských výsledcích. Zjistí-li příslušný finanční orgán, že tato částka nebyla organizaci odčerpána, uloží odvést ji do státního rozpočtu.

(6) Použije-li socialistická organizace prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu k jiným než stanoveným účelům, popřípadě odčerpá-li prostředky ze státního rozpočtu neoprávněně, platí postup a sankce stanovené zákony o rozpočtových pravidlech.

§ 96

Účast pracujících

Ústřední orgány, národní výbory, oborová ředitelství a socialistické organizace jsou povinny vytvářet podmínky k rozvoji pracovní iniciativy a zajišťovat aktivní účast pracujících na řízení národního hospodářství, zejména ve spolupráci s Revolučním odborovým hnutím.

§ 97

(1) Výjimky z tohoto nařízení může povolit vláda Československé socialistické republiky. Pro jednotlivé organizace řízené orgány federace může povolit výjimku federální ministerstvo financí, pro jednotlivé organizace řízené orgány republik ministerstva financí republik; s výjimkou organizací řízených národními výbory postupují přitom ministerstva financí republik v dohodě s federálním ministerstvem financí.

(2) Federální ministerstvo financí nebo ministerstva financí republik mohou upustit od vymáhání penále (pokut) a jiných sankcí stanovených právními předpisy za nevčasné, nesprávné nebo neúplné provedení plateb do státního rozpočtu, do rozpočtů národních výborů a do státních fondů v případech, kdy podniky řízené federálními orgány nebo orgány republik provedou podle pokynů příslušného ministerstva financí vlastními pracovníky kontrolu svých povinností vůči státnímu rozpočtu a rozpočtům národních výborů a státním fondům za období do konce roku 1970 a ve lhůtě jím stanovené odvedou neprávem zadržené částky.

§ 98

(1) Zvláštní předpisy stanoví nezbytné odchylky ve způsobu finančního hospodaření pro oblast obrany a bezpečnosti státu, uranového průmyslu a státních hmotných rezerv.

(2) Účelové přerozdělování cenových přirážek a srážek (včetně mimořádných cenových přirážek a srážek) v zahraničním obchodě upraví federální ministerstvo financí.


§ 99

Zrušují se:

(1) nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 14/1971 Sb., o finančním hospodaření státních a dalších hospodářských organizací, *)

(2) vládní vyhláška č. 154/1960 Sb., o podnikových fondech pracujících,

(3) čl. 22 odst. 2 až 4 vyhlášky č. 17/1961 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k lesnímu zákonu, ve znění vyhlášky č. 58/1968 Sb.


§ 100

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1972.


Dr. Štrougal v. r.

Poznámky pod čarou

*) Ekonomické nástroje k zajišťování oblastní proporcionality jsou stanoveny usnesením vlády ČSSR č. 426/1967, usnesením vlády SSR č. 248/1970 a nařízením vlády ČSR č. 38/1970 Sb., o ekonomických nástrojích k zabezpečení oblastní proporcionality.

*) § 4 zákona č. 111/1971 Sb., o odvodech do státního rozpočtu a příspěvku na sociální zabezpečení.

*) Zákon č. 111/1971 Sb., o odvodech do státního rozpočtu a příspěvku na sociální zabezpečení [§ 1 písm. a) až d)].
Zákon č. 113/1971 Sb., o důchodové dani a o příspěvku na sociální zabezpečení.
Zákon č. 112/1966 Sb., o zemědělské dani.

**) § 50 vyhlášky Státní komise pro finance, ceny a mzdy č. 47/1967 Sb., o cenách, ve znění vyhlášky Českého cenového úřadu č. 74/1969 Sb. a vyhlášky Slovenského cenového úřadu č. 89/1969 Sb.

***) Předpisy upravující přirážku k pojistnému nemocenského pojištění.

+) § 51 vyhlášky č. 47/1967 Sb., o cenách.

++) Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 158/1970 Sb., o usměrňování mzdového vývoje a o zásadách odměňování práce.

*) Zákon č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu.

**) Zákon České národní rady č. 77/1969 Sb. a zákon Slovenské národní rady č. 179/1969 Sb., o Státním fondu pro zúrodnění půdy.

***) Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 158/1970 Sb., o usměrňování mzdového vývoje a o zásadách odměňování práce.

*) Vyhláška federálního ministerstva financí č. 141/1971 Sb., o financování neinvestičních nákladů rozvoje vědy a techniky a obdobných činností.

*) Vyhláška federálního ministerstva financí č. 114/1971 Sb., kterou se provádí zákon o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení (čl. 1 odst. 2).

**) Zákon č. 111/1971 Sb., o odvodech do státního rozpočtu a příspěvku na sociální zabezpečení.

*) Zákon č. 111/1971 Sb., o odvodech do státního rozpočtu a příspěvku na sociální zabezpečení.
Zákon č. 113/1971 Sb., o důchodové dani a o příspěvku na sociální zabezpečení.
Zákon č. 112/1966 Sb., o zemědělské dani.

*) § 16 zákona č. 111/1971 Sb., o odvodech do státního rozpočtu a příspěvku na sociální zabezpečení.

**) Tento fond je určen pro podnik POFIS.

*) Objem investiční výstavby zahrnuje: objem prací a dodávek pro investiční výstavbu, projektovou dokumentaci a jiné investice bez objemů investiční výstavby rozpočtového plánu a civilní obrany.

**) Tj. bez hospodářských organizací výzkumné a vývojové základny.

*) Vyhláška ministerstva financí č. 86/1968 Sb., o sdružování prostředků socialistických organizací.

**) Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 158/1970 Sb., o usměrňování mzdového vývoje a o zásadách odměňování práce.

***) U fondu výstavby je neoprávněným snížením, jestliže organizace nepřevede nejpozději do lhůty stanovené pro předložení účetních výkazů prostředky ve výši odpisů z provozního účtu na účet investiční.

*) Usnesením vlády ČSSR č. 319/1971 byly zrušeny výjimky a odchylky z nařízení vlády ČSSR č. 14/1971 Sb., o finančním hospodaření státních a dalších hospodářských organizací (publikované v Ústředním věstníku ČSR částce 4/1971 a v Ústředním věstníku SSR částce 14/1971).

Přesunout nahoru