Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 138/1971 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o správních poplatcích

Částka 35/1971
Platnost od 06.12.1971
Účinnost od 01.01.1972
Zrušeno k 01.01.1977 (162/1976 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

138

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky

ze dne 18. října 1971

o správních poplatcích

Federální ministerstvo financí, ministerstvo financí ČSR a ministerstvo financí SSR stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 17 odst. 1 zákona č. 105/1951 Sb., ve znění zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 138/1960 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o správních poplatcích (dále jen "zákon"):


§ 1

(1) Předměty a sazby správních poplatků (dále jen "poplatky") se stanoví v připojených sazebnících, které jsou součástí této vyhlášky.

(2) Národní výbory a jiné orgány státní správy (dále jen "správní orgány") vybírají poplatky za poplatné úkony, které provádějí podle sazebníku I., bez ohledu na to, ve kterém oddílu tohoto sazebníku jsou stanoveny. Orgány státní měrové služby vybírají poplatky za zvláštní poplatné úkony, které provádějí podle sazebníku II.

§ 2

(1) Poplatky stanovené v sazebnících rámcově (nejnižší a nejvyšší přípustnou částkou) vyměřují se v mezích sazby podle rozsahu, doby trvání a obtížnosti úkonu a podle účelu sledovaného poplatkem.

(2) Poplatky stanovené v sazebnících procentem ceny věcí vyměřují se z maloobchodní, a není-li stanovena, z ceny za kterou lze věc prodat v době, ve které se poplatek vyměřuje, nebo jde-li o poplatek splatný bez vyměření, v době splatnosti poplatku. Poplatník je povinen sdělit tuto cenu správnímu orgánu vyměřujícímu poplatek; neodpovídá-li jeho údaj zřejmě maloobchodní (běžné) ceně nebo neudá-li poplatník tuto cenu vůbec, určí ji vyměřující orgán.

(3) Základ poplatku, který je v sazebnících stanoven procentem ceny, zaokrouhluje se nahoru na částku dělitelnou dvaceti. Poplatky se zaokrouhlují do 50 haléřů na celé koruny dolů a přes 50 haléřů na celé koruny nahoru.

§ 3

Doba a způsob vyměření a splatnost poplatku

(1) Poplatky se vyměřují před provedením úkonu ústní nebo písemnou výzvou k zaplacení poplatku, pokud sazebníky nestanoví, že se platí bez vyměření.

(2) Poplatky jsou splatné před provedením úkonu, nestanoví-li sazebníky jinak.

(3) Po provedení úkonu se vyměřují jen poplatky:

1. za úkony, u nichž to stanoví sazebníky;

2. u nichž provedení úkonů je vzhledem ke způsobu stanovení sazby poplatku předpokladem pro stanovení výše poplatku;

3. za úkony, které byly provedeny, i když nebyl poplatek zaplacen (§ 7 zákona).

(4) Poplatky uvedené v odstavci 3 se vyměřují platebním výměrem a jsou splatné do 15 dnů ode dne doručení tohoto výměru.

§ 4

Způsob placení

(1) Poplatky se platí kolkovými známkami, jestliže nepřevyšují 400 Kčs.

(2) V hotovosti nebo převodem z účtu u peněžního ústavu se platí poplatky:

a) stanoví-li tak sazebník

b) jsou-li podle sazebníku přímým příjmem národních výborů

c) je-li tento způsob placení vhodnější, i když poplatek nepřevyšuje 400 Kčs.

(3) Poplatky, které se neplatí kolkovými známkami, platí se na účet správního orgánu, a to zpravidla toho, který vyměřil poplatek.

§ 5

Měna

(1) Procentní poplatky za úkony čsl. zastupitelských úřadů se vyměřují v měně, ve které je vyjádřena cena základu poplatku. Ostatní poplatky za úkony čsl. zastupitelských úřadů se vyměřují v československých korunách.

(2) Poplatky za úkony čsl. zastupitelských úřadů vyměřené poplatníkům zdržujícím se v cizině se platí v měně státu, v němž je čsl. zastupitelský úřad vyměřující nebo vybírající poplatek. Uzná-li to však čsl. zastupitelský úřad za vhodné, může přijmout placení také v jiné cizí měně. Poplatky za úkony čsl. zastupitelských úřadů vyměřené poplatníkům zdržujícím se v Československé socialistické republice se platí v československých korunách. Správní orgán vybírající poplatek může však přijmout placení i v jiné měně, považuje-li to za vhodné.

(3) Při vyměření a placení poplatků se přepočítávají československé koruny na cizí měny a naopak podle úředních kursů, vyhlašovaných Státní bankou československou.

§ 6

Osvobození

Mimo orgány uvedené v § 10 odst. 1 zákona a v sazebnících jsou od poplatků osvobozeni diplomatičtí zástupci, pověření v Československé socialistické republice, všichni příslušníci jejich rodin, žijící s nimi ve společné domácnosti, konzulové z povolání, jiné osoby, které podle mezinárodního práva požívají výsady a imunity, za předpokladu, že nejsou československými občany a že je zaručena vzájemnost. Toto osvobození se nevztahuje na poplatky za úkony, jimiž se poskytuje zvláštní výhoda nebo plnění.

§ 7

Mimo případy uvedené v sazebnících jsou věcně od poplatků osvobozeny:

1. úkony potřebné k provádění předpisů o nemocenském pojištění, sociálním zabezpečení, poskytování zdravotní péče, poskytování péče o pracovní síly, rodinu, matku a dítě;

2. úkony potřebné k provádění předpisů o obraně státu, včetně podání, protokolů a vysvědčení potřebných k provedení branného zákona;

3. úkony potřebné k založení jednotných zemědělských družstev, popřípadě ke skončení (splynutí) dosavadních jednotných zemědělských družstev;

4. úkony učiněné v souvislosti s prováděním pozemkových úprav nebo se zaokrouhlováním pozemků podle vládního nařízení č. 47/1955 Sb., o opatřeních v oboru hospodářsko-technických úprav pozemků a vytvářením ucelených lesních částí podle ustanovení § 16 zákona č. 166/1960 Sb.;

5. úkony potřebné při zakládání a vedení evidence právních vztahů k nemovitostem;

6. úkony týkající se bezúplatných převodů majetku v osobním nebo soukromém vlastnictví do vlastnictví socialistického.

7. úkony v řízení o přihlášce vynálezu se žádostí o udělení autorského osvědčení a úkony v řízení o přihlášce průmyslového vzoru se žádostí o udělení osvědčení.

§ 8

Vrácení poplatku

(1) Správní orgán vrátí poplatníkovi zaplacený poplatek:

a) který byl zaplacen před provedením úkonu, k jehož provedení nedošlo bez zavinění poplatníka anebo, který byl zaplacen aniž poplatník byl k tomu povinen;

b) který byl zaplacen při předložení podání, jimž má být řízení zahájeno, nedošlo-li k jeho věcnému projednání;

c) který byl odepsán;

d) vzal-li poplatník před vydáním rozhodnutí zpět podání, při jehož předložení byl poplatek zaplacen, anebo byl-li úkon zrušen.

(2) Správní orgán vrátí částku, o kterou poplatník zaplatil na poplatek více než byl povinen nebo o kterou byl zaplacený poplatek dodatečně snížen.

(3) Správní orgán vyměřující poplatek rozhodne o tom, zda a jaká část zaplaceného poplatku se poplatníkovi vrátí, nedošlo-li vinou poplatníka k provedení úkonu, za který byl poplatek zaplacen. Správní orgán může vrátit na žádost nejvýše 65 % částky zaplacené na poplatek.

Vrácené částky se zaokrouhlují na celé koruny do 0,50 Kčs dolů, nad 0,50 Kčs nahoru.

(4) Nárok na vrácení poplatku (přeplatku) zanikne uplynutím tří let od konce kalendářního roku, v němž byl poplatek zaplacen.

(5) O vrácení poplatku rozhodne správní orgán, který poplatek vyměřil (vybral).

§ 9

Předcházející ustanovení platí, pokud sazebníky nebo jednotlivé položky nestanoví jinak.


§ 10

(1) Zrušují se:

a) vyhláška ministerstva financí č. 146/1965 Sb., o správních poplatcích;

b) vyhláška ministerstva financí č. 26/1967 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška o správních poplatcích;

c) vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky č. 39/1971 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška o správních poplatcích;

d) vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 40/1971 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška o správních poplatcích;

e) obecně platné předpisy:

ministerstva financí čj. 153/27 560/59 ze dne 26. 5. 1959 registrované v částce 41/1959 Ú. l. (osvobození bytových družstev a jednotných zemědělských družstev od správního poplatku týkajícího se bytové výstavby);

ministerstva financí ČSR čj. 153/33 851/70 ze dne 11. září 1970 registrované v částce 29/1970 Sb. (osvobození okresních výstavbových družstev od správních poplatků;

federálního ministerstva financí čj. VI/1-10609/71 ze dne 14. 6. 1971 registrované v částce 14/1971 Sb. (správní poplatek vybíraný za vydání potvrzení o registraci cestovního dokladu).

(2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1972.


Ministr financí ČSSR: Doc. Ing. Rohlíček, CSc. v. r.

Ministr financí ČSR: Ing. Lér, CSc. v. r.

Ministr financí SSR: Ing. Mišeje v. r.


Příloha 1

SAZEBNÍK I poplatků vybíraných a vyměřovaných správními orgány

Poznámka k celému sazebníku:

Poplatky podle položek 6, 7, 9, 14, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 37, 38, 52, 53, 55, 56, 60, 61, 62, pokud úkony provádějí národní výbory - jsou příjmem národního výboru, který úkon provedl. V těchto případech se poplatky neplatí kolkovými známkami.

ODDÍL A

Všeobecná správa

Položka 1:

- vydání úředního potvrzení;

- vydání potvrzení nebo písemné sdělení o pobytu osob (dále jen písemné sdělení);

- vydání druhého, třetího atd. stejnopisu vyřízení;

- vydání opisu nebo výpisu z úředních knih, úředních záznamů, rejstříků, listin a spisů nebo ze soukromých spisů v úřední úschově s výjimkou potvrzení o nedoplatcích na daních a poplatcích případně o tom, že žadatel nedluží daně a poplatky za každou i jen započatou stránku ......................................Kčs 5,-

Poznámky:

1. Vydává-li se úřední potvrzení nebo písemné sdělení pro více osob jedním opatřením, vybere se poplatek Kčs 5,- za potvrzení nebo sdělení adresy každé osoby.

2. Od poplatku za vydání písemného sdělení o pobytu osob jsou osvobozeny:

a) pošty;

b) Živnostenská banka;

c) Státní pojišťovna při úkonech spojených s vybíráním a vymáháním daně z motorových vozidel.

3. První stejnopis listu rodného, oddacího, úmrtního (např. úplný výpis z matriky), nepodléhá poplatku, pokud není v dalších položkách nebo předpisech stanoveno jinak.

4. Za opisy, výpisy, osvědčení pořízené z archivního materiálu státních a ostatních archivů starších 25 let se vybírá poplatek podle obtížnosti úkonu za každou i jen započatou stránku opisu, výpisu, nebo osvědčení ve výši dvou až pětinásobku sazby podle této položky.

5. Za písemné informace z archivního materiálu státních a ostatních archivů se vybírá poplatek podle obtížnosti úkonu za každou i jen započatou stránku písemné informace ve výši dvou až desetinásobku sazby poplatku podle této položky.

6. Za překlady z archivního materiálu státních a ostatních archivů se vybírá poplatek podle položky 72.

7. Za vydání stejnopisu osvědčení o zápisu ochranné známky nebo průmyslového vzoru, výpisu nebo potvrzení z rejstříku ochranných známek nebo z rejstříku průmyslových vzorů vybírá se poplatek 40,- Kčs.

8. Za vydání druhého, třetího a každého dalšího stejnopisu vyřízení, výpisu, opisu nebo úředních potvrzení z knih, úředních záznamů, rejstříků, listin a spisů nebo ze soukromých spisů o úřední úschově vydávaného Úřadem pro vynálezy a objevy, vybere se poplatek ve výši desetinásobku základní sazby.

9. Za opisy vyhotovované čsl. zastupitelskými úřady vybírá se poplatek podle položky 71.

10. Za cizojazyčné potvrzení o pravosti destilátu vybere se poplatek ve výši dvojnásobku.

11. Za vydání potvrzení o registraci cestovního dokladu vybere se poplatek ve výši Kčs 1,- až 5,-. Tento poplatek vybírají správní orgány v hotovosti.

12. Za vydání potvrzení ve smyslu této položky se nepovažuje a poplatek se nevybere, jedná-li se o vydání osvědčení skutečností, které nejsou obsahem správního řízení.

13. Poplatek se nevybere za úkony uvedené v této položce prováděné Úřadem pro vynálezy a objevy, pokud o ně žádá autor vynálezu (průmyslového vzoru) nebo jeho dědic a pokud se týkají jeho přihlášek vynálezů (průmyslových vzorů) se žádostí o udělení autorského osvědčení (osvědčení) nebo jemu udělených autorských osvědčení (osvědčení).

Poplatek se dále nevybere za sdělení skutečností uvedených v matrikách, zasílané k dožádání církevní správě.

Položka 2:

Vyhledání archivního materiálu na žádost poplatníka za účelem pořízení reprodukce mikrofilmem popřípadě jinými reprografickými postupy, za každou započatou hodinu pracovní doby nutné pro vyhledání archivního materiálu ............................................................. Kčs 2,- až 20,-

Poznámka:

1. Správní poplatek podle této položky se nevybere, jsou-li úkony prováděny v rámci vědeckých styků se zahraničím za předpokladu, že je zaručena vzájemnost.

2. Poznámka 13 k položce 1 platí zde obdobně.

Položka 3:

Vydání dokladu (průkazu) náhradou za doklad (průkaz) ztracený, zničený nebo neupotřebitelný.............................................. Kčs 10,-

Poznámky:

1. Poplatek se vybere, i když za vydání původního dokladu (průkazu) se poplatek nevybírá.

2. Za vydání listu rodného, oddacího a úmrtního náhradou za doklad ztracený, se vybere poplatek podle pol. 1 (úplný výpis z matrik).

3. Správní orgán může:

a) snížit poplatek až na pětinu;

b) zvýšit až na desetinásobek sazby, jedná-li se o opětné vydání dokladu (průkazu) náhradou za doklad (průkaz) ztracený, zničený nebo neupotřebitelný.

4. Za vydání cestovního dokladu náhradou za doklad ztracený, zničený nebo neupotřebitelný může správní orgán vybrat poplatek až do padesátinásobku sazby.

5. Poznámka 13 k položce 1 platí zde obdobně.

Položka 4:

Ověření podpisu stran na listinách - za každou osobu, jejíž podpis se ověřuje ............................................................. Kčs 4,-

Poznámky:

1. Za ověření podpisu federálním ministerstvem zahraničních věcí a čsl. zastupitelskými úřady (legalizace a superlegalizace) se vybírá poplatek podle položky 70.

2. Poplatek podle této položky se nevybere, jedná-li se o ověření podpisu stran na listinách potřebných pro provedení zák. č. 255/1946 Sb., o příslušnících čs. armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození.

Položka 5:

Ověření neúředního opisu (fotokopie) předloženého poplatníkem, není-li na ně stanoven zvláštní poplatek, za každou i započatou stránku listiny, jejíž opis (fotokopie) se ověřuje

a) v českém nebo slovenském jazyce ......................... Kčs 5,-

b) v cizím jazyce .......................................... Kčs 10,-

Poznámky:

1. Za ověření opisu čsl. zastupitelským úřadem vybírá se poplatek podle pol. 71.

2. Za ověření opisu materiálu ze státních a ostatních archivů vybírá se poplatek ve výši dvou až pětinásobku.

3. Poplatek se neplatí za ověřování opisů listin, kterých je třeba k vyměření notářských poplatků nebo pro sbírku registrovaných smluv nebo pro evidenci nemovitostí vedenou u příslušného orgánu Ústřední správy geodézie a kartografie. Na těchto opisech musí však být vyznačen účel, k němuž byly vyhotoveny.

Položka 6:

- znalecký nebo odborný posudek správního orgánu na žádost poplatníka za každou i jen započatou hodinu pracovní doby nutné pro vypracování posudku (včetně ověřování podkladů, získávání materiálu apod.);

- vydání osvědčení o tuzemském právu ....................... Kčs 25,- nejvýše však celkem Kčs 3 000,-

Poznámky:

1. Za odborný posudek k žádosti o vývoz kulturních památek zvyšuje se poplatek o jednu pětinu.

2. Za znalecký nebo odborný posudek při posuzování projektů technických zařízení, parních kotlů, tlakových nádob, zdvihadel a silnoproudých elektrických zařízení, vybírá se základní poplatek 300,- Kčs, za každou druhou i další započatou hodinu 25,- Kčs, nejvýše však 3 000,- Kčs.

3. Jestliže k vydání odborného posudku bylo nutno provést místní (komisionální řízení) zvýší se úměrně poplatek za odborný posudek v rámci stanoveného rozpětí a poplatek za provedení místního šetření se nevybere.

4. Poznámka 13 k položce 1 platí zde obdobně.

Položka 7:

Místní šetření (komisionální řízení) - jestliže je podle příslušných předpisů nařízeno nebo koná-li se z podnětu účastníků řízení.......... Kčs 25,- až 250,-

Poznámky:

1. Poplatek podle této položky se nevybere, je-li komisionální řízení prováděno za účelem vydání rozhodnutí zpoplatněného podle pol. 26 a 27, není-li dále stanoveno jinak (pol. 26 pozn. 11)

2. Poplatek se nevybere, koná-li se místní šetření v obecném zájmu (např. při živelních pohromách a nehodách) nebo bylo-li místní šetření nařízeno bez návrhu účastníků řízení správním orgánem nebo soudem.

3. Za místní šetření konané z podnětu účastníka řízení se ve smyslu této položky považuje i takové, které provedl správní orgán za účelem vyřízení podání, i když účastník řízení o něj ve svém podání výslovně nežádal.

4. Poznámka 13 k položce 1 platí zde obdobně.

Položka 8:

Podání žádosti u orgánů státní správy ...................... Kčs 5,-

Poznámky:

1. Poplatek se nevybere za žádosti o provedení úkonů, je-li za žádaný úkon vybírán poplatek podle ostatních položek tohoto sazebníku, s výjimkou žádosti o povolení k vycestování do ciziny, kde se vybere též poplatek podle této položky ve výši dvojnásobku až desetinásobku sazby.

2. Poplatek se rovněž nevybere za žádosti:

- o přiznání stipendia a o přijetí k různým druhům studia;

- o příspěvek z Fondu ke zmírnění nepojistitelných škod v rostlinné výrobě;

- ve věci škod vzniklých živelnou pohromou;

- ve věci povolení zpopelnění zemřelých a povolení přepravy mrtvých a ostatků;

- duchovních o souhlas k nakládání s církevním majetkem, o náhradu cestovních a stěhovacích výloh a zastupování;

- o sdělení informace nebo výkladu právního předpisu.

3. Za žádosti se považují i podání - s výjimkou stížností, oznámení a podnětů pracujících *)

- jestliže podle jejich obsahu má být vydáno rozhodnutí, které sleduje majetkový prospěch účastníka řízení.

4. Za žádosti o obnovu řízení a za přezkoumání rozhodnutí v mimoodvolacím řízení se vybere poplatek ve výši čtyřnásobku.

5. Za žádosti o zrušení práva užívat byt nebo části bytu (ve smyslu § 37 zák. č. 41/1964 Sb.) ve prospěch vlastníka rodinného domku nebo uživatele bytu vybírá se poplatek ve výši dvanáctinásobku. Ustanovení se použije obdobně u žádostí o uvolnění nebytových prostor ve prospěch vlastníka nebo uživatele rodinného domku.

6. Za žádosti o souhlas k užívání bytu nebo jeho části k jiným účelům než bytovým vybere se poplatek ve výši desetinásobku sazby.

7. Za podání žádosti u Úřadu pro vynálezy a objevy vybere se poplatek ve výši desetinásobku. Poplatek se nevybere za žádosti podané u Úřadu pro vynálezy a objevy, pokud je podává autor vynálezu (průmyslového vzoru) nebo jeho dědic a pokud jsou podávány ve věci jejich přihlášek vynálezů (průmyslových vzorů) se žádostí o udělení autorských osvědčení (osvědčení), nebo jim udělených autorských osvědčení (osvědčení).

8. Za žádosti o vydání urychleného (do 96 hodin) povolení k vycestování do ciziny za účelem služební cesty může správní orgán vybrat poplatek až do osmdesátinásobku sazby.

Položka 9:

Přivolení k výměně (dohodě o výměně) bytu nebo nebytových prostor ............................................................. Kčs 20,-

Poznámka:

Za přivolení k výměně (dohodě o výměně) více než dvou bytů nebo nebytových prostor zvyšuje se poplatek o Kčs 20,- za každý další byt nebo nebytovou prostoru.

ODDÍL B

Vnitřní správa

Položka 10:

Vydání povolení k vycestování do ciziny .................... Kčs 20,- až 400,-

Poznámky:

1. Je-li vydáno povolení k vycestování do ciziny s platností na dobu několika let, nebo na dvě či více cest, vybere se poplatek při každém vycestování.

2. Poplatek se vybere při každé cestě před překročením státních hranic vylepením kolkové známky do celního a devizového prohlášení, které je nedílnou součástí cestovního dokladu.

3. Výše poplatku se řídí podle územní platnosti cestovního dokladu a délky pobytu v cizině.

4. Správní orgán může snížit poplatek až na polovinu osobám, které nejsou výdělečně činné (studenti, učni, důchodci atd.), nebo jde-li o krátkodobou cestu podle turistické konvence.

5. Poplatek se nevybírá za povolení cesty do ciziny dětí ve věku do 15 let.

6. Poplatek se nevybírá, jde-li o služební cesty (pracovní cesty) s výjimkou případů uvedených v pozn. 8 k pol. 8.

7. Překročí-li poplatník délku pobytu v cizině, podle níž byla před výjezdem stanovena výše poplatku, je povinen doplatit částku odpovídající skutečné délce pobytu. Správní orgán může v tomto případě zvýšit poplatek až na dvojnásobek.

8. Za povolení k vycestování za účelem vystěhování nebo trvalého pobytu mimo území ČSSR lze zvýšit poplatek až na dvacetipětinásobek horní hranice sazby. Doporučuje-li se takovéto povolení mimo území ČSSR, stanoví poplatek čsl. zastupitelský úřad.

9. Správní orgán může snížit poplatek až na čtvrtinu dolní hranice sazby při vycestování do států, které jsou členy RVHP.

10. Za vydání cestovního pasu se vybere kromě poplatku podle této položky ještě částka ve výši 10,- Kčs, jako částečná náhrada hotových výloh.

Položka 11:

Prodloužení nebo rozšíření platnosti cestovního dokladu nebo výjezdní doložky ............................................................. Kčs 10,-

Poznámky:

1. Správní orgán může poplatek přiměřeně snížit, popř. od jeho vybrání upustit, zejména v případech, kdy cesta nemohla být nastoupena ve stanovené lhůtě bez zavinění poplatníka.

2. Poplatek se nevybírá, jde-li o služební (pracovní) cesty.

Položka 12:

Povolení nebo prodloužení pobytu cizinci ................... Kčs 10,- až 100,-

Poznámka:

Správní orgán může od vybrání poplatku upustit na podkladě vzájemnosti nebo z důvodu obecného zájmu, popř. se souhlasem ministerstva financí poplatek zvýšit až na pětinásobek horní hranice sazby.

Položka 13:

Vydání hraniční propustky (malý pohraniční styk do oblasti mimo území ČSSR) ........................................... Kčs 5,- až 50,-

Poznámky:

1. Při vydání hromadné hraniční propustky se vybírá poplatek za každou osobu uvedenou v propustce.

2. Poplatek se nevybírá za vydání propustky pro děti do 15 let.

3. Poplatek se nevybere u osob, kterým je hraniční propustka vystavena za účelem výkonu zaměstnání.

4. Poplatek podle této položky se nevybírá za vydání propustky do hraničního pásma ČSSR.

Položka 14:

Povolení změny příjmení

a) hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo příjmení ženy rozvedené (nebo rozloučené před 1. 1. 1950) na její dřívější příjmení ...............................…............................. Kčs 20,-

b) v jiných případech, nebo povolení změny jména............ Kčs 200,-

Poznámky:

1. Poplatek se nevybere, jde-li o změnu jména osvojených dětí nebo změny, které je nutno provést v důsledku nesprávných (neúplných) zápisů v matrice.

2. Vybrání poplatku nepřichází v úvahu, jde-li o prohlášení rozvedeného manžela, že přijímá opět dřívější příjmení, byla-li tato skutečnost oznámena do jednoho měsíce po nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení manželství rozvodem (§ 29 zák. č. 94/1963 Sb.).

3. Za změnu příjmení manželů a jejich nezletilých dětí na společné příjmení vybere se jeden poplatek.

Položka 15:

Vydání osvědčení o československém státním občanství ....... Kčs 10,-

Položka 16:

Udělení státního občanství nebo vydání osvědčení o propuštění ze státního svazku ...................................................... Kčs 40,- až 500,-

Poznámky:

1. Za vydání osvědčení o propuštění ze státního svazku může se poplatek zvýšit až na dvacetipětinásobek horní hranice sazby.

2. Doručuje-li se osvědčení o propuštění ze státního svazku do ciziny, stanoví poplatek čsl. zastupitelský úřad.

Položka 17:

Povolení uzavřít manželství u jiného místního národního výboru pověřeného vést matriky, než je místní národní výbor uvedený v § 4 odst. 1 zák. č. 94/1963 Sb., o rodině ....................................... Kčs 50,- až 150,-

Položka 18:

Provedení uzavření manželství:

a) jiným místním národním výborem pověřeným vést matriky, než je místní národní výbor uvedený v § 4 odst. 1 zák. č. 94/1963 Sb., o rodině ............................................................. Kčs 100,- až 500,-

b) čsl. zastupitelským úřadem .............................. Kčs 100,- až 1 000,-

Poznámky k položkám 17 a 18:

1. Podle okolností případu správní orgán poplatek promine nebo stanovenou výši poplatku sníží.

2. Vybírání poplatku nepřichází v úvahu, je-li život toho, kdo chce uzavřít manželství, přímo ohrožen (§ 4 odst. 3 zák. č. 94/1963 Sb.).

3. Uzavírají-li manželství před čsl. zastupitelským úřadem čsl. občané zdržující se mimo území ČSSR ze služebních důvodů, vybere se poplatek podle písm. a).

Položka 19:

Uzavření manželství mezi cizími státními příslušníky nebo osobami bez státní příslušnosti a povolení uzavřít manželství zástupcem ....... Kčs 100,- až 1 000,-

Poznámky:

1. Podle okolností případu správní orgán poplatek promine nebo stanovenou výši poplatku sníží.

2. Poplatek se nevybere, byl-li již vybrán poplatek za delegaci národního výboru podle pol. 17.

3. Správní orgán může poplatek stanovit na základě vzájemnosti ve výši, v jaké vybírá poplatek stát, jehož je jeden ze snoubenců státním příslušníkem, popřípadě od vybrání poplatku upustit.

Položka 20:

Povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo určenou svatební síň ......................................................... Kčs 100,- až 500,-

Poznámka:

Podle okolností případu správní orgán poplatek promine nebo stanovenou výši poplatku sníží.

Položka 21:

Vysvědčení o právní způsobilosti uzavřít manželství v cizině ............................................................. Kčs 20,-

Položka 22:

Nahlédnutí do matrik narozených, oddaných a zemřelých, které jsou uloženy v archivech, za jednu knihu i jeden započatý den .............. Kčs 5,-

Poznámka:

Správní orgán může poplatek přiměřeně snížit, popř. od vybrání poplatku upustit z důvodu obecného zájmu.

Položka 23:

Vydání zbrojního průkazu osvědčujícího právo držet a nosit zbraň, rozšíření nebo prodloužení jeho platnosti za každý rok ................ Kčs 20,-

Poznámky:

1. Poplatek se platí předem při podání žádosti; nebude-li žádosti vyhověno, poplatek se nevrátí.

2. Příslušníci ozbrojených sborů v činné službě, Lidových milic a pomocných sborů ministerstva vnitra jsou od tohoto poplatku osvobozeni.

3. Za povolení držet loveckou zbraň - nemá-li držitel lovecký lístek (pol. 53) - vybere se jednorázový poplatek ve výši dvojnásobku za každou zbraň.

Položka 24:

Vydání povolení k nákupu zbraně (krátké nebo lovecké kulové) nebo povolení k jejímu převodu z jednoho držitele na jiného ................. Kčs 20,-

Poznámky:

1. Vydává-li se současně povolení k vývozu zbraní a byl-li za toto povolení vyměřen poplatek podle pol. 25, nevyměří se již poplatek podle této položky.

2. Od poplatku jsou osvobozeni příslušníci ozbrojených sborů (ČSLA, SNB, SNV a LM) v činné službě.

Položka 25:

Povolení k vývozu nebo dovozu zbraní za každou vyváženou nebo dováženou krátkou zbraň.......................................... Kčs 20,-

malorážku a dlouhou zbraň (kulovnici, kulobrokovnici, kozlici, brokovnici apod.) ............................................................. Kčs 100,-

Poznámky:

1. Mají-li dovážené nebo vyvážené lovecké zbraně náhradní hlavně, zvýší se poplatek za každou další náhradní hlaveň o 20,-Kčs.

2. Cizinci, kteří přijíždějí do ČSSR jen přechodně provozovat myslivost, tento poplatek neplatí.

3. Vývoz nebo dovoz zbraní získaných jako ceny ve střeleckých nebo podobných soutěžích je od poplatku osvobozen. Správní orgán může upustit od vybrání poplatku za povolení k vývozu zbraní, které poplatník získal darem od socialistické organizace.

4. Poplatek neplatí českoslovenští občané, kteří vyvážejí zbraň dočasně mimo území ČSSR za účelem provozování myslivosti nebo sportovních přeborů.

ODDÍL C

Výstavba

Položka 26:

Vydání rozhodnutí o přípustnosti stavby budov, nebo jiné obdobné povolení, povolení k trvalému užívání (provozu) stavby:

a) u bytové výstavby včetně výstavby rodinných domků, nástaveb, přístaveb a jiných úprav těchto objektů ................................. Kčs 100,-

b) u objektů individuální rekreace (rekreační domky, chaty, altány), včetně nástaveb, přístaveb a jiných úprav těchto objektů ........... Kčs 400,-

c) u nebytové výstavby a drobných staveb (garáž, kolna, plot, studna apod.), jsou-li stavebníky občané .................................. Kčs 200,-

d) u nebytové výstavby včetně nástaveb, přístaveb a jiných nebytových úprav, drobných staveb majících doplňkovou funkci k hlavnímu objektu, jsou-li stavebníky organizace, při rozpočtovém nákladu: *)

do 1,5 mil. Kčs včetně ..................................... Kčs 500,-

nad 1,5 mil. Kčs do 3 mil. Kčs včetně ...................... Kčs 1 000,-

nad 3 mil. Kčs do 10 mil. Kčs včetně ....................... Kčs 2 000,-

nad 10 mil. Kčs do 100 mil. Kčs včetně ..................... Kčs 3 000,-

nad 100 mil. Kčs ........................................... Kčs 5 000,-

Poznámky:

1. Stavbou podle této položky se rozumí stavba a stavební práce uvedené v § 1 vyhl. č. 144/1959 Ú. l. s výjimkou staveb, jejichž povolování je upraveno zvláštními předpisy o telekomunikacích, vodním hospodářství, letectví, drahách a pozemních komunikacích. Dále se poplatek nevybere při vydání rozhodnutí o přípustnosti stavby sadových úprav, hřišť a sportovišť.

2. Poplatkem podle této položky je kryto jak vydání rozhodnutí o přípustnosti stavby, tak i povolení k trvalému užívání (provozu) stavby, případně povolení výjimky u stavebních omezení v ochranných pásmech. Jde-li o dodatečné vydání uvedených povolení pro stavbu, která nebyla předem řádně povolena, popřípadě byla provedena v zásadním rozporu se schváleným projektem, správní orgán může vyměřit poplatek až do padesátinásobku sazby.

3. Jestliže bytová jednotka plní doplňkovou funkci nebytového objektu, vyměří se poplatek sazbou podle písm. c).Jako nebytová výstavba se posuzují i objekty hotelových zařízení a objekty kolektivní rekreace.

4. Rozpočtovým nákladem podle písm. d) se rozumí rozpočet, který je součástí souhrnného projektového řešení (§ 13, 19 vyhl. č. 107/1966 Sb.).

5. U drobných přístaveb, nástaveb a jiných stavebních úprav (vyhl. č. 144/1959 Ú. l., kterou se provádí zákon o stavebním řádu), např. zřízení příček, dveřních otvorů, může správní orgán snížit poplatek až na čtvrtinu sazby.

6. Za vydání rozhodnutí o přípustnosti stavby rodinného domku v obcích, které nebyly vybrány pro soustřeďování výstavby, může správní orgán zvýšit poplatek až na padesátinásobek sazby. Odbor výstavby KNV určí v pochybnosti,zda jde o obec určenou pro soustřeďování výstavby.

7. Za vydání rozhodnutí o přípustnosti stavby pro individuální rekreaci (rekreační domky, chaty, altány apod. včetně povolení přístaveb a jiných úprav těchto objektů - např. zřízení garáží apod.) může správní orgán zvýšit poplatek až na dvacetipětinásobek sazby, jestliže se vydává povolení pro objekty individuální rekreace mimo oblast určenou pro rekreační výstavbu.

8. Za vydání rozhodnutí o přípustnosti nebytové výstavby, jsou-li stavebníky občané, může správní orgán s přihlédnutím k rozsahu povolované stavby zvýšit poplatek do výše trojnásobku sazby.

9. Za vydání rozhodnutí o přípustnosti stavby garáže a vydání povolení k trvalému užívání stavby garáže vybere se vždy poplatek podle písm. c) bez ohledu na to, jsou-li stavebníky občané nebo organizace. Při výstavbě souvislých garáží vybere se poplatek Kčs 200,- za každou garáž bez ohledu na počet stavebníků.

10. Od poplatku jsou osvobozena bytová družstva a okresní výstavbová družstva, pokud se jedná o stavby uvedenépod písm. a).

11. Za místní šetření ve věci výstavby budov se poplatek nevybírá s výjimkou výstavby, u níž se vydává povolení dodatečně a rodinných domků postavených mimo soustředěnou výstavbu a objektů individuální rekreace.

Položka 27:

Vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nebo územního rozhodnutí po změně ve využití pozemku................................. Kčs 50,-

Poznámka:

Poplatek se nevybere, je-li sloučeno územní řízení se stavebním řízením a vydává se jedno rozhodnutí.

Položka 28:

Vydání povolení změn v užívání stavby a povolení ke zboření stavby ............................................................. Kčs 20,- až 200,-

Poznámky:

1. Poplatek se nevybere, byla-li změna v užívání stavby nebo zboření stavby nařízena národním výborem.

2. Při dodatečném vydání povolení změn v užívání stavby může správní orgán zvýšit poplatek až na dvacetinásobek horní hranice sazby.

Položka 29:

Vydání povolení *) k provádění prací na projektové dokumentaci stavby (vždy jen pro určitou stavbu) ....................... 5 % z ceny za práce na projektové dokumentaci, nejméně však Kčs 50,-

Poznámka:

Základem pro výpočet sazby je cena uvedená v ceníku projektových prací.

ODDÍL D

Provoz a doprava

Položka 30:

Schválení technické způsobilosti jednotlivého motorového vozidla nebo přívěsu sestaveného (i amatérsky) ze součástek, a to jde-li o

a) jednostopá vozidla s obsahem válců do 50 ccm a přívěsy .......................... Kčs 500,-

b) ostatní jednostopá vozidla (včetně motocyklů s postranním vozíkem a motorových tříkolek - rikš).................... Kčs 2 000,-

c) osobní automobily (včetně tzv. vozítek) do 1500 ccm ........................... Kčs 12 000,-

d) osobní automobily nad 1 500 ccm a ostatní dvoustopá vozidla ...................... Kčs 15 000,-

Poznámky:

1. V poplatku je zahrnut i poplatek za zkoušku ke schválení technické způsobilosti, za vydání technického průkazu a osvědčení o technickém průkazu pro motorové vozidlo.

2. U motorových vozidel zařízených pro invalidy se snižuje poplatek podle písm. b) a c) o 50 %.

3. Povolí-li se ve výjimečných případech dodatečně stavba motorového vozidla, které bylo sestaveno bez předchozího povolení příslušných orgánů, vybere se poplatek sazbou zvýšenou o 30 %.

4. Podle této položky se vybere poplatek též v případech, schvaluje-li správní orgán technickou způsobilost motorového vozidla, které bylo před tím na žádost držitele nebo z úředního příkazu trvale vyřazeno z provozu. Správní orgán může v případech uvedených v předchozí větě podle okolností snížit poplatek až na jednu pětinu sazby

5. Poplatek podle pol. 30 písm. d) za schválení technické způsobilosti speciálního automobilu (sériově nevyráběného) a traktoru sestaveného ze součástek se snižuje na jednu třetinu.

6. Za schválení technické způsobilosti nákladního, autobusového nebo traktorového přívěsu, který byl trvale vyřazen z provozu, vybere se poplatek podle písm. a) této položky.

Položka 31:

Schválení technické způsobilosti motorového vozidla nebo přívěsu po změně jeho podstatné části, *) nebo bylo-li použito části jiného typu, než byla původní

a) motorových vozidel jednostopých

aa) s obsahem válců do 50 ccm .............................. Kčs 50,-

bb) s obsahem válců nad 50 ccm (včetně motorových tříkolek - rikš) ............................... Kčs 200,-

b) motorových vozidel dvoustopých (včetně tzv. vozítek) ........................................... Kčs 400,-

Poznámky:

1. Současná nebo postupná výměna dvou podstatných částí motorového vozidla za části jiného typu se považuje za sestavení vozidla ze součástek.

2. Za schválení technické způsobilosti motorového vozidla, připojí-li se

a) k motocyklu postranní nebo přívěsný vozík, vybere se poplatek podle písm. aa),

b) přívěsný vozík za osobní nebo dodávkový automobil, vybere se poplatek ve výši 100,- Kčs. U přívěsných nebo postranních vozíků k motocyklu, jejichž technická způsobilost byla schválena ministerstvem dopravy k určitému typu motocyklu, a u schválených typů přívěsů za osobní a dodávkové automobily se vybere poplatek podle pol. 33 b.

3. U motorových vozidel zařízených pro invalidy, u kterých je provedena zvláštní úprava ovládacích mechanismů vozidla přizpůsobená tělesné vadě horních nebo dolních končetin, snižuje se poplatek na polovinu.

4. Za schválení technické způsobilosti vozidla, jehož přestavba byla provedena bez předchozího povolení, poplatek se přiměřeně zvýší až na dvojnásobek sazby, nejméně však o 20 %.

5. Dojde-li k výměně karoserie u osobního automobilu za karoserii jiného typu, vybere se poplatek podle pol. 31 b) jen v tom případě, že výměna vyžaduje schválení technické způsobilosti (§ 77 odst. 2 písm. c) vyhl. č. 145/1956 Ú. l.). V případě, že schválení technické způsobilosti není třeba, vybere se poplatek podle pol. 33 písm. b).

Položka 32:

Zápis změny držitele motorového vozidla nebo přívěsu (i s provedením oprav v příslušných dokladech):

a) u jednostopých motorových vozidel

aa) s motorem o obsahu válce do 50 ccm ............. Kčs 20,-

bb) ostatních (včetně motocyklů s přívěsným nebo postranním vozíkem a motorových tříkolek-rikš) .......... Kčs 200,-

b) u dvoustopých motorových vozidel ............. Kčs 600,-

Poznámky:

1. Poplatek je povinen zaplatit dosavadní držitel při ohlášení převodu.

2. Poplatek se neplatí, došlo-li ke změně držitele motorového vozidla

3. Při převodu motorového vozidla upraveného pro řízení invalidou se poplatek vybere v poloviční výši, převádí-li se motorové vozidlo mezi invalidy.

4. Poplatek se nevybere při převodu motorového vozidla na PZO Tuzex.

Položka 33:

Vydání státní poznávací značky

a) pro osobní automobily, které nebyly dosud v evidenci dopravního inspektorátu VB ............................................ Kčs 100,-

b) v případech, na které se nevztahuje pol. 33 písm. a) vydání zvláštní poznávací značky (včetně výměny státní poznávací značky za neupotřebitelnou), zápis změny stanoviště motorového vozidla, změny jména nebo příjmení nebo adresy držitele motorového vozidla a jiné podobné změny i s vydáním příslušných dokladů nebo provedení změny v nich ............. Kčs 10,-

Poznámky:

1. Byl-li vyměřen poplatek podle pol. 30, 31 nebo 32, nevyměří se již poplatek podle této položky.

2. Poplatek podle písm. b) lze vyměřit až ve výši 10násobku sazby, jestliže nebyly ve stanovené lhůtě ohlášeny skutečnosti, jejichž hlášení je uloženo příslušnými předpisy o provozu na silnicích.

Položka 34:

Za povolení individuálního výcviku řidičů

a) jednostopých motorových vozidel

aa) do 50 ccm ............................................... Kčs 50,-

bb) ostatních ............................................... Kčs 150,-

b) dvoustopých motorových vozidel ........................... Kčs 450,-

Poznámky:

1. Povoluje-li správní orgán témuž žadateli současně výcvik řidičů jak jednostopých, tak i dvoustopých motorových vozidel, činí poplatek 600,- Kčs.

2. Správní orgán může poplatek snížit, popř. od jeho vybrání upustit, povoluje-li individuální výcvik řidičů-invalidů, kteří v důsledku své invalidity potřebují zvláštní úpravu motorového vozidla.

Položka 35:

Za povolení vydané k provádění dopravy osob nebo nákladů podle zák. č. 57/1950 Sb., o úpravě podnikání v silniční dopravě, tuzemské nebo zahraniční organizaci (podniku, podnikateli), bez ohledu na počet vozidel nebo jízdních souprav:

a) k provedení nejvýše pěti přepravních úkonů ............... Kčs 50,- až 1 000,-

b) k provedení více než pěti přepravních úkonů nebo na určité časové období .................................. Kčs 200,- až 10 000,-

Poznámky:

1. Poplatek se nevybere, jde-li o nepravidelnou přepravu osob při zajišťování brigádnických prací a při nepravidelné přepravě osob a tělovýchovného inventáře, je-li tím zajišťováno plnění plánu rozvoje tělovýchovy a sportu.

2. Správní orgán stanoví se souhlasem ministerstva financí poplatek na základě vzájemnosti ve výši, v jaké vybírá poplatek stát, jehož je podnik (podnikatel) příslušníkem, popřípadě může od vybírání poplatku upustit.

3. Neprokáže-li se řidič motorového vozidla náležejícího zahraničnímu podniku (podnikateli) při vstupu na území ČSSR a při výstupu z území ČSSR řádným povolením, vybere se poplatek ve výši dvojnásobku horní hranice sazby.

4. Správní orgán může od poplatku upustit, jedná-li se o přepravu zemědělských výrobků a potřeb prováděnou ve smyslu ustanovení § 95 vyhl. č. 55/1967 Sb., posypových hmot a při mimořádných dopravách tuhých paliv.

Položka 36:

Vydání povolení hromadné přepravy osob na ložné ploše nákladního automobilu (§ 32 vyhl. č. 80/1966 Sb., o pravidlech silničního provozu)

a) k provedení nejvýše pěti přeprav jedním vozidlem nebo jednou jízdní soupravou .......................................... Kčs 50,-

b) k provedení více než pěti přeprav nebo na určitou dobu pro jedno vozidlo nebo jednu soupravu................. Kčs 200,-

Poznámky:

1. Poplatek se nevybere, jde-li o přepravu osob na pracoviště při zemědělských a lesních pracích.

2. Za přezkoušení technické způsobilosti nákladního automobilu k hromadné přepravě osob na ložné ploše s provedením záznamu do dokladů se vybere poplatek podle pol. 33 písm. b).

Položka 37:

Povolení k zvláštnímu užívání dálnic, silnic a místních komunikací I., II. a III. třídy při přepravě zvlášť těžkých, rozměrných předmětů a k užívání vozidel, jejichž rozměr nebo váha přesahuje míru stanovenou zvláštními předpisy

a) při dopravě po silnicích přesahujících území obvodu jednoho okresu .................................. Kčs 200,-

b) při dopravě po silnicích v obvodu jednoho okresu ......... Kčs 100,-

Poznámky:

1. Poplatek se nevybere za povolení pro vozidla dopravující lesní nebo zemědělské výrobky a při přepravě zemědělských strojů.

2. V případech uvedených pod písm. a) vybírá poplatek KNV, i když doprava přesahuje jeho území, v případech uvedených pod písm. b) ONV.

Položka 38:

Povolení zvláštního užívání pozemní komunikace podle § 13 odst. 1 písm. b) až g) vyhl. č. 136/1961 Sb., kterou se provádí zákon o silničních komunikacích (silniční zákon) ...................................... Kčs 100,- až 1 000,-

Poznámky:

1. Poplatek se nevybere, jde-li o povolení složení materiálu potřebného k opravě nebo údržbě pozemní komunikace, pokud doba skládky nepřesáhla dobu potřebnou k provedení prací.

2. Poplatek se rovněž nevybere za povolení užívání pozemní komunikace, jde-li o pořádání kulturního, zábavního, sportovního nebo jiného podniku celostátního významu.

3. Poplatek se stanoví v rámci rozpětí s přihlédnutím k délce doby, na kterou se povolení k zvláštnímu užívání vydává. V případech, kdy zvláštní užívání skončí dříve než uplyne doba, na kterou bylo povoleno, může vyměřující orgán poplatek dodatečně snížit.

4. Poznámka 1. k pol. 37 platí zde obdobně.

Položka 39:

Za vydání námořnické knížky, za prodloužení platnosti námořnické knížky, provedení změny nebo dodatečného zápisu v námořnické knížce a za provedení kontroly v námořnické knížce ......................... Kčs 20,-

Poznámka:

Poplatek podle této položky vybírají též čsl. zastupitelské úřady.

Položka 40:

Za zápis lodi do námořního rejstříku (§ 10 zák. č. 61/1952 Sb.) ................................. Kčs 5,-

Položka 41:

Za změnu zápisu v námořním rejstříku ....................... Kčs 50,-

Položka 42:

Za vystavení

a) lodního certifikátu (§ 7 zák. č. 61/1952 Sb.)............ Kčs 60,-

b) osvědčení způsobilosti lodi ............................. Kčs 180,-

Položka 43:

Za vystavení osvědčení o schválení dokumentace pro stavbu obytného rekreačního plavidla o váze 1000 kg a výše při rozpočtovém nákladu:

a) do 10 000,- Kčs (včetně) ................... Kčs 200,-

b) nad 10 000,- Kčs ................................ Kčs 500,-

ODDÍL E

Civilní letectví a telekomunikace

Položka 44:

Povolení k provozování mezinárodní letecké dopravy osob nebo nákladů udělené zahraničnímu podniku (podnikateli) ..................... Kčs 1 000,-

Poznámka:

Správní orgán může se souhlasem ministerstva financí poplatek stanovit na základě vzájemnosti ve výši, v jaké vybírá poplatek stát, jehož je podnik (podnikatel) příslušníkem, popřípadě od vybrání poplatku upustit.

Položka 45:

a) Za zápisy do čs. leteckého rejstříku *)

- civilního letadla

- leteckých pozemních zařízení ............................. Kčs 500,-

b) Za výmaz z čs. leteckého rejstříku

- civilního letadla

- leteckých pozemních zařízení ............................. Kčs 50,-

Položka 46:

Vydání povolení o provozní způsobilosti civilního letiště ...... Kčs 1 000,- až 5 000,-

Položka 47:

Vydání vyhlášení leteckých ochranných pásem *) ................ Kčs 1 000,- až 5 000,-

Položka 48:

Za vydání souhlasu ve smyslu § 6 a § 8 zák. č. 47/1956 Sb., letecký zákon:

- ke správě (vlastnictví) civilního letadla

- k provozu civilního letadla .............................. Kčs 200,-

Položka 49:

Za vydání typového osvědčení o letové a provozní způsobilosti pro:

a) motorová letadla ........................................ Kčs 10 000,-

b) - kluzáky

- balóny

- letecké motory

- letecké vrtule

- letecká výstroj (letecké přístroje, padáky)

- pozemní a světelné radionavigační prostředky

- amatérské stavby letadel ................................. Kčs 3 000,-

Položka 50:

Za vydání, prodloužení nebo uznání platnosti (nostrifikace) osvědčení letové způsobilosti vydané zahraničním leteckým úřadem ............. Kčs 300,-

Poznámka:

U sériových letadel s vyšší vzletovou váhou než 1000 kg, zvyšuje se sazba za každých dalších 1000 kg o Kčs 100,- a nad 5700 kg za každých dalších 1000 kg o Kčs 50,-.

Položka 51:

Povolení k zřízení a provozování vysílací radioelektrické stanice pokusné a amatérské ........................................ Kčs 100,-

ODDÍL F

Zemědělství

Položka 52:

Vydání průvodního listu pro všechny chovatele hospodářských zvířat (§ 9 vyhl. č. 154/1961 Sb.).......................... Kčs 5,-

Poznámky:

1. Průvodní list vystavuje místní národní výbor, z jehož obvodu (obce) jsou hospodářská zvířata přemisťována.

2. Poplatek se nevybere v tom případě, že se přemisťují hospodářská zvířata do zařízení téže organizace v obvodu jiného MNV.

Položka 53:

Za vydání loveckého lístku

a) ročního ................................................ Kčs 50,-

b) tříročního ............................................. Kčs 120,-

Poznámky:

1. Za vydání ročního loveckého lístku pro cizince se vybere poplatek ve výši 400,- Kčs; za vydání měsíčního loveckého lístku pro cizince se vybere poplatek ve výši 200,- Kčs.

2. Od poplatku jsou osvobozeny lovecké lístky vydané

a) pro posluchače odborných škol lesnických a zemědělských (lesnické školy mistrovské, lesnické technické školy, lesnické fakulty VŠ, zemědělské technické školy, zemědělské vysoké školy), kteří nejsou po absolvování školy povinni skládat zkoušku z myslivosti;

b) pro lesníky a myslivce z povolání, kteří jsou v pracovním poměru k organizaci, jejímž úkolem je řízení, výzkum, provoz nebo dozor nad prováděním myslivosti anebo výchova myslivců za podmínky, že mají v náplni své pracovní činnosti aktivní provádění myslivosti, kontrolu provozu myslivosti anebo výuku myslivosti. Osvobození od poplatku trvá i při přechodu těchto pracovníků do důchodu. Žadatel musí předložit potvrzení organizace o úkolech organizace a o právech a povinnostech, jimiž je pověřen na úseku myslivosti;

c) pro myslivecké hospodáře a mysliveckou stráž u mysliveckých sdružení pro každých 500 ha honitby, po dobu výkonu jejich funkce;

d) pro cizí státní příslušníky, kteří přijedou do ČSSR na pozvání vrcholných orgánů stranických a státních (vlády ČSSR, ČSR, SSR a jejich členů, federálního shromáždění, ČNR, SNR) nebo hosty ústředního výboru Českého, Slovenského mysliveckého svazu, schválené příslušnými ministerstvy.

3. Cizincům, kteří mají v ČSSR trvalé bydliště a jsou zde zaměstnáni, může správní orgán na žádost poplatek snížit až o 70 % sazby platné podle poznámky 1. pro cizince. Žadatel musí předložit doklady podle § 21 vyhlášky č. 59/1967 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o myslivosti, doporučení závodu, organizace ROH, popř. MNV svého bydliště a potvrzení o průměrné výši mzdy za poslední 3 měsíce.

4. Lovecký lístek opravňuje též držet nejvýše 3 lovecké zbraně; za každou další loveckou zbraň se vybere při vydání loveckého lístku 10,- Kčs za každý rok. Tento poplatek se nevybírá od osob osvobozených podle poznámky 2 a), b) této položky a od cizinců.

5. Stejně jako lovecké zbraně se posuzují náhradní výměnné hlavně u kozlic.

Položka 54:

Povolení mimořádného odstřelu zvěře za kus

a) medvěda ....................................................... Kčs 600,-

b) kamzíka, dropa nebo vydry ......................... Kčs 150,-

c) spárkaté zvěře, tetřeva, tetřívka nebo jeřábka .......... Kčs 30,-

d) zajíce, bažanta, kachny, husy nebo koroptve............ Kčs 3,-

e) ostatních druhů zvěře, neuvedených pod písm.a) až d) .... Kčs 5,- až 150,-

Poznámky:

1. Povolení k odstřelu (lovu) pro účely vědecké nebo učební, jsou od poplatků osvobozena.

Ustanovení této položky se vztahuje též na povolení mimořádného odstřelu zvěře za účelem zkoušky lovecky upotřebitelných psů, nikoli však k výcviku těchto psů.

2. Správní orgán může poplatek zvýšit podle vzácnosti a významu druhu zvěře až na pětinásobek sazeb podle písm. a) až d) a až na dvacetinásobek sazby podle písm. e).

Položka 55:

Za vydání rybářského lístku

a) ročního ................................................. Kčs 30,-

b) tříročního .............................................. Kčs 80,-

Poznámky:

1. Mládeži do 15 let může být vydán roční rybářský lístek za snížený poplatek Kčs 15,- na základě:

a) doporučení školy,

b) závazného prohlášení Čs. rybářského svazu místní organizace, že nezletilému bude vydána povolenka k rybolovu za úplatu nepřevyšující částku poplatku 10,- Kčs,

c) prohlášení zákonného zástupce žadatele, že souhlasí s vydáním rybářského lístku a že žadatel (nezletilý) bude provádět rybolov pod osobním dohledem zákonného zástupce nebo zletilé osoby, která je oprávněna k výkonu rybářského práva. Nárok na vydání rybářského lístku za snížený poplatek má nezletilý ještě v roce, v němž již dovršil patnáct roků.

2. Od poplatku je osvobozeno vydání rybářského lístku

a) pro žáky a učně rybářských škol, předloží-li žadatel o svém školení potvrzení správy školy;

b) pro rybářské hospodáře (jejich zástupce) ustanovené podle § 9 zákona č. 102/1963 Sb., o rybářství, a pro osoby ustanovené jako rybářská stráž podle § 18 cit. zákona o rybářství, předloží-li žadatel doklad o svém ustanovení rybářským hospodářem (jeho zástupcem) nebo jako rybářská stráž k ochraně rybářství;

c) pro učitele

aa) rybářských škol, předloží-li žadatel potvrzení školy, že je členem učitelského sboru,

bb) zemědělských nebo lesnických škol, předloží-li žadatel potvrzení školy, že je členem učitelského sboru a vyučuje na této škole rybářství;

d) pro vědecké pracovníky z oboru rybářství, činné na vysokých školách a ve výzkumných ústavech, předloží-li žadatel potvrzení děkanství nebo správy ústavu, že je vědeckým pracovníkem v oboru rybářství;

e) pro odborné pracovníky na úseku rybářství, kteří plní úkoly podle ustanovení § 23 zák. č. 102/1963 Sb., o rybářství.

ODDÍL G

Školství, kultura a zdravotnictví

Položka 56:

Povolení soukromého vyučování .............................. Kčs 500,-

Poznámka:

Správní orgán může poplatek snížit na žádost poplatníka až na desetinu sazby.

Položka 57:

Udělení oprávnění nebo prodloužení platnosti oprávnění k provozování, jde-li o

a) běžné technické zařízení lidové zábavy nebo jiný druh lidové zábavy provozovaný v sociální licenci ........................ Kčs 600,- až 2 400,-

b) provazochodce nebo stožaristy ........................... Kčs 6 000,-

c) jakékoliv technické zařízení lidové zábavy provozované socialistickýmiorganizacemi, do jejichž činnosti nepatří provoz lidové technické zábavy ............................................. Kčs 3 000,- až 20 000,-

Poznámka:

Poplatek stanovený pod písm. a) a c) se rozumí za jednotlivá zařízení.

Položka 58:

Za vydání lékařského vysvědčení, potvrzení nebo posudku ..... Kčs 10,-

Poznámky:

1. Za lékařské vysvědčení, potvrzení nebo posudky se nepokládají takové zdravotní průkazy, jejichž vydání ukládají zdravotnickým zařízením obecně závazné předpisy.

2. Poplatek se nevybírá za vydání lékařského vysvědčení, potvrzení nebo posudku osobám mladším 18 let a studujícím, kteří kromě stipendia nemají vlastního příjmu, a vojákům v činné službě.

3. Poplatek se dále nevybere za lékařské potvrzení nebo posudek, vydaný při pravidelných lékařských prohlídkách, kterým jsou povinni se podrobit držitelé řidičských průkazů po dosažení šedesáti let věku.

4. Jestliže lékař, který je v pracovním poměru u Státní pojišťovny nebo vykonává pro Státní pojišťovnu činnost na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr ve smyslu zákoníku práce, podává Státní pojišťovně sdělení o zdravotním stavu, neposuzuje se uvedené sdělení jako vystavení lékařského vysvědčení, potvrzení nebo posudku a poplatek se nevybere.

5. Ustanovení poznámky 4 se nevztahuje na vydání lékařského vysvědčení, potvrzení nebo posudku vydávaného zdravotnickým zařízením na žádost občana nebo organizace pro účely odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění (poznámka pod čarou k § 8 vyhl. č. 84/1967 Sb., kterou se mění vyhl. č. 32/1965 Sb.).

ODDÍL H

Finanční správa

Položka 59:

a) Povolení k vývozu věcných darů, stěhovaných svršků a jiných movitých věcí k neobchodním účelům, bez poskytnutí náhrady z ciziny ....... 3 % až 500 % nejméně však Kčs 20,-

b) Prodloužení platnosti povolení uvedeného pod písm. a) ... Kčs 20,-

c) Povolení podle zákona o devizovém hospodářství .......... 3 % až 500 % nejméně však Kčs 20,-

Poznámky:

1. V kterých případech je třeba povolení k vývozu stanoví vyhlášky č. 31/1964 Sb., o řízení při vývozu, ve znění vyhl. č. 4/1969 Sb., a vyhlášky č. 143/1970 Sb., kterou se provádí zákon o devizovém hospodářství.

2. Podle zásady vzájemnosti nebo z důvodu obecného zájmu může správní orgán od vybrání poplatku upustit nebo jej snížit; se souhlasem ministerstva financí lze vybírat poplatek až ve výši dvojnásobku horní hranice sazby nebo ve výši, v jaké vybírá poplatek stát, jehož je žadatel příslušníkem.

3. Poplatek podle písmene a) lze zaplatit až při vývozu.

4. Od poplatku jsou osvobozeny mezinárodní organizace se sídlem v ČSSR, jedná-li se o vývoz nebo dovoz věcných darů v rámci jejich činnosti.

Položka 60:

Povolení věcné loterie, tombol apod. z herní jistiny ....... 10 % nejméně však Kčs 50,-

Položka 61:

Vydání potvrzení o nedoplatcích na daních a poplatcích, popřípadě o tom, že žadatel nedluží daně a poplatky ............................. Kčs 10,-

Poznámky:

1. Vydává-li se potvrzení k žádosti o vystěhování, zvyšuje se poplatek na dvojnásobek.

2. Poplatek zahrnuje jak potvrzení OFS tak ONV a MNV, je-li vydáváno témuž poplatníkovi v téže věci.

Položka 62:

Povolení řemeslné a obchodní činnosti nebo drobné živnosti . Kčs 20,- až 500,-

Poznámka:

Poplatek se nevybere, jde-li o povolení činnosti nebo vykonávání služeb podle zásad č. 20/1965 Sb., pro poskytování některých služeb a oprav občany na základě povolení NV.

ODDÍL K

Konzulární poplatky

Poznámky společné pro celý oddíl

1. Poplatky podle tohoto oddílu vybírají federální ministerstvo zahraničních věcí a čsl. zastupitelské úřady, pokud jednotlivé položky (a poznámky k nim) nestanoví jinak.

2. Při vyměřování a placení konzulárních poplatků používají čsl. zastupitelské úřady přepočítávacího kursu, vyhlášeného SBČs.

Položka 63:

Udělení československého víza nebo prodloužení jeho platnosti .................................................. Kčs 20,- až 300,-

Poznámky:

1. Poplatek podle této položky vybírají též orgány ministerstva vnitra.

2. Federální ministerstvo zahraničních věcí může stanovit poplatek na základě vzájemnosti ve výši, v jaké vybírá poplatek stát, jehož občan je držitel pasu, popř. poplatek snížit nebo prominout.

3. Od poplatku jsou osvobozena

a) diplomatická, služební a zvláštní víza,

b) víza udělená významným osobám.

4. Za vydání víza cizinci trvale usazenému v ČSSR může orgán zvýšit poplatek až na dvacetipětinásobek sazby.

Položka 64:

Řízení o podáních na čsl. zastupitelských úřadech, není-li za úkony podáním vyvolané uložen zvláštní poplatek ........................... Kčs 20,-

Poznámky:

1. Podle obtížnosti případu lze poplatek vybrat násobkem základní sazby, nejvýše však ve výši 500,- Kčs.

2. Poplatek základní sazbou 20,- Kčs se vybere, i když žádaný úkon byl bezvýsledný.

Položka 65:

Vybrání pohledávky, renty apod., s výjimkou požitků ze sociálního zabezpečení, anebo úhrn úkonů v řízení o dědictví (včetně intervence u příslušných orgánů, vymáhání přímo zastupitelským úřadem a doručení), z vybrané částky (ceny) nebo z čisté hodnoty dědictví ......... 2 % nejméně však Kčs 30,-

Poznámka:

Za pouhé zakročení za účelem vybrání, poukáže-li dlužník platbu přímo věřiteli (příjemci), se vybere poplatek podle položky 64.

Položka 66:

Doručení peněz, cenných papírů, vkladních knížek a jiných cenných předmětů, z doručované částky nebo z ceny doručovaného předmětu ......... 1 % nejméně však Kčs 10,-

Položka 67:

Úřední úschova

a) peněz, cenných papírů, vkladních knížek a jiných předmětů za rok ............................ Kčs 100,-

b) listin nebo spisů za rok ............................ Kčs 10,-

Poznámka:

Správní orgán může poplatek podle písm. a) snížit až na částku 10,- Kčs za rok ze sociálních důvodů nebo z důvodů obecného zájmu.

Položka 68:

Za sepsání písemností o právních úkonech, zejména smluv, závětí, plných mocí apod., není-li za ně uložen zvláštní poplatek z ceny předmětu ......................................... 0,5 % nejméně však Kčs 25,- nejvýše Kčs 400,-

Poznámka:

Poplatek se nevybírá za vyplnění formulářů pasových, vízových a jiných k úřední potřebě.

Položka 69:

Vidování listin bez ověření, není-li za ně uložen zvláštní poplatek ........................................... Kčs 30,-

Položka 70:

Ověření

a) podpisu ............................................ Kčs 10,-

b) úřední pečeti a úředních podpisů (superlegalizace) ...... Kčs 20,- až 100,-

c) úřední pečeti a úředních podpisů i s opatřením legalizační doložky cizího úřadu .................................... Kčs 40,-

d) legalizace nebo vidování obchodních listin (osvědčení o původu zboží apod.) ......................... podle zásady vzájemnosti ve výši, kterou stanoví MZV v dohodě s MZO a MF nejméně však Kčs 40,-

e) lodních dokladů (deníku lodního, strojního, zdravotního, radiodeníku, knihy kotlů, seznamu posádky) ............................... Kčs 40,-

Poznámky:

1. Poplatek za superlegalizaci podle této položky vybírají též jiné orgány než federální ministerstvo zahraničních věcí a čsl. zastupitelské úřady, pokud jsou podle příslušných předpisů oprávněny provádět superlegalizaci.

2. Za ověření druhého a každého dalšího podpisu soukromé osoby na téže listině nebo za ověření podpisu téže osoby na dalších stejnopisech téže listiny se vybírá poplatek ve výši 50 % sazby.

3. Poplatky se vybírají stanovenou sazbou jen tehdy, nevyplývá-li z mezinárodních smluv nebo z doložky o nejvyšších výhodách osvobození od poplatku nebo jiná sazba poplatku.

Položka 71:

a) Vyhotovení opisu (fotokopie) s ověřením jeho správnosti, za každou i jen započatou stránku ............................................ Kčs 20,-

b) Ověření opisu (fotokopie), předloženého stranou, za každou i jen započatou stránku listiny, jejíž opis se ověřuje ........ Kčs 10,-

Poznámka:

Při vyhotovení několika opisů nebo ověření správnosti několika opisů téže listiny se vybírá poplatek plnou sazbou jen za vyhotovení a ověření správnosti prvého opisu; za vyhotovení a ověření správnosti druhého a každého dalšího opisu se vybírá poplatek ve výši 50 % sazby.

Položka 72:

Vyhotovení

a) překladu matričního dokladu i s jeho ověřením............ Kčs 15,-

b) překladu jiného spisového materiálu než je uveden pod písmenem a) s jeho ověřením

aa) z cizího jazyka do češtiny nebo slovenštiny ............ Kčs 30,-

bb) z češtiny nebo slovenštiny do cizího jazyku ............ Kčs 40,-

cc) z jednoho cizího jazyka do druhého .......................... Kčs 80,-

dd) z čínštiny nebo japonštiny za každý slovní znak ..... Kčs 1,-

ee) do čínštiny nebo japonštiny za každý slovní znak ...Kčs 2,-

c) bez ověření nebo za ověření správnosti překladu předloženého stranou .......................................... ve výši poloviny sazeb podle písm. b)

Poznámky:

1. Poplatek se vybírá uvedenými sazbami za každou i jen započatou stránku překladu.

2. Za překlad archivního materiálu z latiny nebo ze staré němčiny (před r. 1850) do češtiny nebo slovenštiny se vybírá poplatek sazbou podle písm. b), cc). Poplatek vybírají archivní orgány.

3. Za druhé a každé další vyhotovení překladu nebo ověření překladu se vybírá poplatek ve výši 30 % sazeb.

Položka 73:

Vystavení prozatímního průvodního listu o čsl. příslušnosti lodi plující pod čsl. vlajkou ............................................ Kčs 300,-

Poznámka:

Poplatek podle této položky vybírá též federální ministerstvo dopravy.

Položka 74:

Za převzetí námořního protestu od kapitána lodi po příjezdu do přístavu, za vyhotovení protokolu o provedení poznámky v lodním deníku o převzetí námořního protestu .......................................... Kčs 200,-

ODDÍL L

Řízení o vynálezech, ochranných známkách a chráněných vzorech

Poznámka společná k celému oddílu:

Poplatky podle tohoto oddílu se platí v hotovosti nebo převodem z účtu u peněžního ústavu.

A. Vynálezy:

Poznámky společné pro položky 75 až 79:

1. Pro poplatky je nerozhodné, zda jde o patent samostatný nebo závislý.

2. Od poplatku jsou osvobození:

a) původci vynálezů a majitelé patentů na vynálezy, jichž je oprávněn využívat stát podle zákona nebo proto, že vynález mu byl odevzdán, pokud jde o úkony, které se týkají jejich přihlášek vynálezů nebo jim udělených patentů; u odevzdaných vynálezů se toto osvobození vztahuje na poplatky splatné po dni, kdy byl vynález odevzdán státu;

b) úkony, o které požádá přihlašovatel vynálezu nebo majitel patentu na výzvu příslušného orgánu.

3. Poplatky podle tohoto oddílu se platí v hotovosti nebo převodem z účtu u peněžního ústavu.

Položka 75:

Řízení

a) za podání přihlášky, v níž se žádá o udělení patentu ............................ Kčs 500,-

b) za žádost za navrácení lhůty ................. Kčs 200,-

c) za žádost za odklad zveřejnění přihlášky

- za prvé tři měsíce odkladu .................. Kčs 100,-

- za každý další měsíc odkladu .............. Kčs 50,-

d) za zápis licence k patentu a převodu patentu do rejstříku ................. Kčs 300,-

e) za žádost o určení, zda vyřešení technického problému spadá do rozsahu určitého autorského osvědčení nebo patentu ............ Kčs 2000,-

Poznámka:

Poplatek podle písm. b) a e) se nevybere, podává-li žádost autor ve věci jemu uděleného autorského osvědčení nebo jeho dědic.

Položka 76:

Za vydání povolení o prodloužení lhůty v řízení

a) za první a druhé prodloužení ........................ Kčs 20,-

b) za třetí a další prodloužení ............................ Kčs 100,-

Poznámka:

Poznámka k položce 75 platí zde obdobně.

Položka 77:

Zveřejnění přihlášky ............................ Kčs 300,-

Poznámka:

Poplatek se platí na výzvu správního orgánu před zveřejněním přihlášky vynálezu a ve lhůtě určené správním orgánem.

Položka 78:

Tisk popisu vynálezu k patentu ................... Kčs 1000,-

Poznámka:

Poznámka k položce 77 platí zde obdobně.

Položka 79:

Za patent na vynález

a) za prvých pět roků .......................... Kčs 3000,-

b) za další tři roky ........................... Kčs 2000,-

c) za devátý rok ............................... Kčs 800,-

d) za desátý a každý další rok se poplatek uvedený sub c) zvyšuje ročně vždy o ................. Kčs 200,-

Poznámky: *)

1.

a) Poplatek za prvých pět let platnosti patentu je splatný předem nejdéle do šesti měsíců po dni, kdy rozhodnutí o udělení patentu nabude právní moci,

b) poplatek za další tři roky je splatný před uplynutím pátého roku platnosti patentu,

c) poplatky za devátý a každý další rok jsou splatné vždy před uplynutím předcházejícího roku platnosti patentu.

2. Jestliže lhůty uvedené v poznámce 1 pod písm. b) a c) prošly přede dnem, kdy rozhodnutí o udělení patentu nabylo právní moci, jsou poplatky v uvedených případech splatné ve lhůtě stanovené v poznámce 1 písm. a).

3. Nebude-li poplatek zaplacen ve lhůtách uvedených v poznámkách 1 a 2, je možno jej zaplatit ještě v další lhůtě šesti měsíců; v těchto případech se však poplatek zvyšuje na dvojnásobek.*)

Položka 80:

Vydání osvědčení o právu přednosti (prioritní doklad) ...... Kčs 200,-

Poznámka:

Poznámka k položce 75 platí zde obdobně.

Položka 81:

Řízení o návrhu na zrušení autorského osvědčení nebo patentu a o žádosti za vyznačení závislosti autorského osvědčení nebo patentu ...... Kčs 20,- až 2 000,-

Poznámka k položce 75 platí zde obdobně.

B. Ochranné známky, chráněné vzory a označení původu

Položka 82:

Řízení

a) za podání přihlášky (včetně případného zápisu do rejstříku)

- ochranné známky ........................... Kčs 400,-

- průmyslového vzoru se žádostí o udělení patentu ......................... Kčs 200,-

- označení původu ........................... Kčs 600,-

b) za žádost o zápis dalšího uživatele označení původu ............................. Kčs 400,-

c) za žádost

- o obnovu zápisu ochranné známky

- o rozšíření seznamu výrobků nebo služeb ochranné známky .................... Kčs 400,-

d) za žádost o zápis převodu nebo souhlasu k převodu ochranné známky, licence a převodu patentu do rejstříku ............... Kčs 100,-

e) za návrh na výmaz

- ochranné známky

- označení původu

f) za návrh na zrušení osvědčení nebo patentu ...... Kčs 200,-

g) za žádost o určení, zda vnější úprava výrobku spadá do rozsahu určitého osvědčení nebo patentu ...................................... Kčs 200,-

h) za žádost o změnu

- v ochranné známce

- označení původu

- názvu majitele ochranné známky, názvu uživatele nebo dalšího uživatele označení původu ........................... Kčs 50,-

i) za žádost za navrácení lhůty .................. Kčs 100,-

j) za žádost za odklad zveřejnění přihlášky průmyslového vzoru ..................... Kčs 100,-

k) za zveřejnění přihlášky průmyslového vzoru ...... Kčs 100,-

l) za vydání povolení o prodloužení lhůty v řízení

- za první a druhé prodloužení .............. Kčs 20,-

- za třetí a další prodloužení .............. Kčs 100,-

m) za prodloužení doby platnosti patentu na průmyslový vzor ................... Kčs 200,-

n) za žádost

- o mezinárodní zápis ochranné známky nebo označení původu

- o obnovu mezinárodního zápisu ochranné známky nebo o prodloužení doby platnosti mezinárodně zapsané ochranné známky ....... Kčs 60,-

o) za žádost o převod mezinárodně zapsané ochranné známky, o změnu názvu jejího majitele, o omezení jejího seznamu výrobků nebo služeb,

o teritoriální omezení nebo rozšíření její ochrany, jakož i za žádost

o změnu názvu uživatele mezinárodně zapsaného označení původu,

o změnu seznamu výrobků nebo zápis spoluuživatele takového

označení původu ........................................ Kčs 40,-

p) za návrh na výmaz mezinárodní ochranné známky ....... Kčs 200,-

Poznámky:

1. Poplatky za řízení ve věci označení původu budou vybírány až po nabytí účinnosti zákona o označení původu.

2. Případy uvedené pod písm. a) až p) se vztahují na ochranné známky, průmyslové vzory a označení původu zapsané v ČSSR,

- n) a o) se vztahují na čs. ochranné známky a označení původu zapsané mezinárodně,

- p) se vztahují na jiné než čs. ochranné známky, zapsané mezinárodně.

3. Poplatek za řízení o přihlášce průmyslového vzoru může správní orgán snížit až na polovinu sazby.

4. Poplatky podle písm. n) a o) jsou vybírány za úkony prováděné podle Madridské dohody o mezinárodním zápisu ochranných známek, případně podle Lisabonské dohody o ochraně označení původu u Spojených mezinárodních úřadů pro ochranu vlastnictví v Ženevě.

5. Poplatek podle písm. f), g), i) a l) se nevybere, podává-li žádost autor ve věci jemu uděleného osvědčení nebo jeho dědic.

Položka 83:

Vydání osvědčení o právu přednosti (prioritní doklad) ............................. Kčs 40,-

Poznámka:

Poznámka 5 k položce 82 platí zde obdobně.

*) Vládní vyhláška č. 150/1958 Ú. l., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících.

*) Vyhl. 107/1966 Sb., o dokumentaci staveb.
Vyhl. 108/1966 Sb., o oprávnění k projektové činnosti.

*) § 5 vyhl. č. 108/1966 Sb., o oprávnění k projektové činnosti ve znění vyhl. č. 137/1970 Sb.

*) § 77 odst. 1, 2 vyhlášky č. 145/1956 Ú. l.

*) § 62 zák. č. 47/1956 Sb., letecký zákon.

*) § 24 zák. č. 47/1956 Sb., letecký zákon.

*) § 116, první věta občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. (příbuzní v řadě přímé, sourozenec a manžel).

*) Autorské osvědčení na vynálezy poplatkům podle této položky nepodléhají (§ 47 odstavec 1 zákona č. 84/1972 Sb., o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech).

Příloha č. 2

SAZEBNÍK II

Poznámky k celému sazebníku:

1. Poplatky podle tohoto sazebníku se vyměřují a platí na účet správního orgánu, který je vyměřil.

2. Obstará-li orgán státní měrové služby na žádost strany přepravu zkušební výstroje potřebné ke zkoušení a ověřování měřidel vlastním dopravním prostředkem, zvyšuje se celková částka vyměřeného poplatku o 3,- Kčs za každý i jen započatý km vzdálenosti, váží-li přepravovaná výzbroj méně než 1 500 kg, a o 10,- Kčs za každý jen započatý km, váží-li více. Vzdáleností se rozumí vzdálenost místa výkonu od sídla příslušného orgánu státní měrové služby (nejkratší cestou). Provádí-li se zkoušení a ověřování měřidel při okružních cestách podnikaných podle stanoveného plánu přímo na místě jejich používání, zvyšuje se celková částka poplatku o 20,- Kčs váží-li přepravovaná výzbroj do 2 000 kg, o 100,- Kčs váží-li do 5 000 kg, o 200,- Kčs váží-li více. Při periodických okružních cestách, při kterých se předkládají měřidla k hromadnému zkoušení a ověřování na stanovených místech (střediscích), zvyšuje se každý vyměřený poplatek o 2,- Kčs.

3. Provede-li se zkoušení a ověřování na žádost mimo úřední místnosti, zvyšuje se celková částka poplatku vyměřeného žadateli o 40,- Kčs za každého vyslaného technického pracovníka a za každý započatý kalendářní den. Náhrada cestovních výdajů se nepožaduje.

4. Poplatky se vybírají i když předmět se neuzná za správný. Zjistí-li se však při úkonu nesprávnost předmětu již při vnější prohlídce, poplatek se nevybere, i když je přitom nutno zničit popřípadě státní ověřovací značky na předmětu; tato úleva se nevztahuje na zvyšovací poplatky podle poznámek 2 a 3.

5. Nemůže-li být úkon vinou poplatníka proveden (např. proto, že nebyly připraveny pomůcky potřebné k provedení zkoušky), vybere se za každého technického pracovníka a za každý i započatý kalendářní den poplatek 40,- Kčs (včetně případného zvýšení podle poznámky 2).

6. Orgány státní měrové služby mohou v jednotlivých odůvodněných případech poskytovat výjimečné slevy poplatků až do výše 50 % sazby poplatku, hradí-li organizace náklady za provedené úřední zkoušky.

7. U měřidel, u nichž doba platnosti úředního ověření prošla, nebo u kterých bylo žádáno o úřední ověření opožděně (vyhláška č. 61/1963 Sb. ve znění vyhlášky č. 102/1967 Sb.), může orgán státní měrové služby zvýšit poplatky až na dvojnásobek.

Oddíl A

Ověřování vybraných provozních měřidel

I. Délka, rozměr

Položka 1.

Délka měřidla na střižní zboží ......................................... 2,-

Položka 2.

Měřičská pásma ocelová určená pro přesná měření

pro měřicí délku do 30 m ............................................. 120,-

pro měřicí délku nad 30 m, za každých i započatých 10 m ............... 25,-

Položka 3.

Měřicí zařízení pro měření délky metrových textilií

a) odvalovací skládací ............................................... 150,-

b) přídavná zařízení .................................................. 50,-

Položka 4.

Taxametry nebo počítadla kilometrů u nájemných automobilů ............. 40,-

Provádí-li se zkoušení taxametrů a počitadel kilometrů na jednom vozidle společně, za obě měřidla .............................................. 60,-

II. Plocha, rovinný úhel a odchylky od geometrického tvaru

Položka 5.

Stroje na měření velikosti plochy usní ............................... 150,-

III. Hmotnost (hmota)

Položka 6.

Závaží obchodní a speciální běžná a přesná (mimo závaží jemných)

do 2 kg ................................................................ 1,-

od 5 kg do 20 kg ....................................................... 2,-

50 kg .................................................................. 5,-

Poznámka:

Za půjčení 100 kg zatěžovacích závaží vybere se poplatek 5,- Kčs za každý i započatý kalendářní den ................................................ 5,-

Položka 7.

Váhy:

a) stolní rovnoramenné obchodní běžné do 30 kg ......................... 5,-

b) stolní rovnoramenné obchodní přesné a stolní sklonné do 30 kg ...... 15,-

c) poloautomatické a automatické pro vážení obilovin a jiných sypkých hmot

do 50 kg ............................................................. 70,-

nad 50 kg do 200 kg ..................................... 100,-

nad 200 kg ...................................................... 200,-

d) pro zjišťování vlhkosti látek, na zjišťování škrobnatosti brambor a na počítání kusů ......................................... 25,-

e) ostatní s váživostí

do 1 000 kg ......................................................... 25,-

nad 1 000 kg do 3 000 kg ................................ 50,-

nad 3 000 kg do 10 000 kg ............................ 100,-

nad 10 000 kg .................................................. 200,-

nad 30 000 kg do 80 000 kg ......................... 400,-

nad 80 000 kg ................................................. 600,-

IV. Hodnocení plodin

Položka 8.

Obilní zkoušeče o velikosti 1/4 l .................................... 30,-

Obilní zkoušeče o velikosti 1 l ....................................... 50,-

V. Objem, průtok

Položka 9.

Odměrné nádoby (míry) na kapaliny

objem do 5 l .......................................................... 2,-

objem nad 5 l ........................................................ 4,-

Položka 10.

Výčepní nádoby při jednotlivém ověření ................................. 1,-

při hromadném ověření ................................... 0,20

Položka 11.

Odměrné sklo:

a) odměrné baňky a válec ............................................... 6,-

b) odměrné válce s dělením ........................................ 12,-

Poznámka:

Sazba poplatku se zvyšuje za každou další ověřenou rysku o 6 Kčs

Byrety ............................................................... 25,-

Pipety ................................................................. 6,-

Pipety s dělením ........................................... 12,-

Položka 12.

Přepravní tanky (cisterny) na kapaliny používané jako měřidla objemu do 3000 l ................................................. 80,-

za každých dalších i započatých 1000 l ................................ 20,-

Položka 13.

Přepravní sudy (dřevěné i kovové) používané jako měřidla objemu, při objemu do 110 l ........................................... 3,-

nad 110 l do 220 l .......................................................... 5,-

za každých dalších i započatých 100 l ........................ 3,-

Položka 14.

Objemová dávkovací měřidla na kapaliny

a) s jednou objemovou čárkou nebo značkou

s jmenovitým objemem do 20 l ........................................... 5,-

s jmenovitým objemem nad 20 l ......................................... 10,-

b) s více objemovými čárkami nebo značkami

o jmenovitém objemu do 20 l .......................................... 20,-

o jmenovitém objemu nad 20 l ........................................ 30,-

Poznámka:

Poplatek se vybírá za ověřování měřidel ve zkušebně výrobce, resp. opravce nebo v laboratoři KO ÚNM. Při ověřování na místě použití se zvyšuje poplatek na dvojnásobek.

Položka 15.

Průtočná měřidla na kapaliny pro

jmenovitý průtok do 200 l/min. ....................................... 25,-

jmenovitý průtok nad 200 l/min. do 1000 l/min. .......... 40,-

jmenovitý průtok nad 1000 l/min. ................................... 60,-

Položka 16.

Kontrolní objemová lihová měřidla .................................... 150,-

Položka 17.

Butyrometry ............................................................ 8,-

Položka 18.

Vodoměry o jmenovitém průtoku

do 20 m3/h ............................................................. 5,-

nad 20 m3/h ........................................................ 50,-

vodoměry bubnové ............................................ 30,-

Položka 19.

Plynoměry o jmenovitém průtoku

do 20 m3/h ............................................................ 15,-

nad 20 m3/h do 300 m3/h .................................. 50,-

nad 300 m3/h do 3000 m3/h ........................... 120,-

nad 3000 m3/h ................................................... 200,-

VI. Mechanické zkoušky materiálu

Položka 20.

a) Trhací stroje a lisy pro statické zkoušky materiálu pro max. zatížení

do 1 000 kp ........................................................ 150,-

do 1 000 kp do 20 000 kp ............................... 250,-

nad 20 000 kp ................................................... 350,-

Poznámka:

Bude-li zkouška prováděna u univerzálního stroje v tahu i v tlaku, zvýší se poplatek o polovinu.

b) Trhací stroj Michaelisův (zjištění správného pákového poměru) rozsah do 100 kp ............................................... 75,-

Položka 21.

Kyvadlová kladiva .................................................... 400,-

Položka 22.

Zkušební stroje na dlouhodobé zkoušky tečení materiálu ............... 100,-

VII. Elektrické a magnetické veličiny

Položka 23.

Elektroměry pro přímé nebo nepřímé měření do výkonu 100 kW ............ 30,-

nad tento výkon ....................................................... 80,-

Poznámka:

Sazby poplatku se zvyšují o polovinu u elektroměrů s více tarify nebo s pomocným úředně zkoušeným zařízením a u elektroměrů s více měřícími rozsahy nebo u elektroměrů elektrolytických.

Položka 24.

Měřicí transformátory proudu nebo napětí s primárním rozsahem do 500 A nebo do 25 000 V, třídy přesnosti 0,5 a 1 .................................. 50,-

Poznámka:

Za dalších (i započatých) 100 A zvýší se poplatek o 10,- Kčs za každý převod. Za dalších i započatých 1000 V zvýší se poplatek o 5,- Kčs. U transformátorů s více rozsahy poplatek se vypočítá podle počtu rozsahů.

VIII. Teplota

Položka 25.

Lékařské a zvěrolékařské teploměry

při jednotlivém ověřování .............................................. 2,-

při hromadném ověřování ............................................ 0,30

IX. Areometrie

Položka 26.

a) Laboratorní areometry bez teploměru ................. 20,-

s teploměrem ............................................................... 35,-

b) ověřovací nebo zkušební list pro areometr

bez teploměru ......................................................... 40,-

s teploměrem ......................................................... 65,-

Oddíl B

Ověřování hlavních podnikových etalonů

I. Délka, rozměr

Položka 27.

Etalonové základní měrky třídy přesnosti 0, I a II

relativní
měření
absolutní
měření
od 0,5 mm do 5 mm4,-30,-
nad 5 mm do 25 mm6,-50,-
nad 25 mm do 100 mm10,-100,-
od 100 mm do 250 mm30,-
nad 250 mm60,-

Položka 28.

Etalonové měrky pro ověřování nivelačních latí ........ 60,-

II. Plocha, rovinný úhel a odchylky od geometrického tvaru

Položka 29.

Etalonové úhlové měrky za 1 úhel ...................... 30,-

Položka 30.

Etalonové měrné archy ......................................... 80,-

III. Hmotnost (hmota)

Položka 31.

Zatěžovací závaží

nad 50 kg do 500 kg ................................................ 20,-

nad 500 kg do 1000 kg ........................................... 50,-

nad 1000 kg ............................................................ 100,-

závažový vůz (železniční) ....................................... 250,-

rohový vozík ............................................................... 50,-

IV. Hodnocení plodin

Položka 32.

Trny (na měření sít) .................................................. 16,-

V. Objem, průtok

Položka 33.

Kontrolní byrety a pipety ............................................. 75,-

Položka 34.

Váhy používané k etalonáži ........................................... 100,-

Položka 35.

Odměrné nádoby kovové nebo skleněné .................................. 100,-

Položka 36.

Krychloměry pro vyměřování měřidel objemu, základní poplatek ......... 200,-

Poznámka:

Kromě základního poplatku se vybere za každých 100 litrů objemu nebo jejich zlomek poplatek ve výši 5,- Kčs; je-li třeba stupnici teprve vyměřit, poplatek ve výši 10,- Kčs.

Položka 37.

Krychloměry pro plyny a kapaliny (pro plynoměry, vodoměry apod.), základní poplatek ....................................400,-

Poznámka:

Kromě základního poplatku se vybere za každých 100 l objemu nebo jejich zlomek 20,- Kčs, je-li třeba stupnici teprve vyměřit, poplatek ve výši 40,- Kčs.

Položka 38.

Speciální průtokoměry

a) rtuťový nebo vodní ukazatel průtoku za každou trysku .......... 10,-

za výpočet každé stupnice ............................................................... 60,-

b) kalibry ................................................................................................ 6,-

za výpočet kalibru .............................................................................. 20,-

c) rozdílný tlakoměr ve vodoměrné stanici ................................... 30,-

za zhotovení stupnice ....................................................................... 20,-

VI. Mechanické zkoušky materiálu

Položka 39.

Tvrdoměrné destičky Rockwell, Vickers, Brinell ........................ 30,-

Položka 40.

Etalonová vnikací tělesa Rockwell-C, Vickers

a) kontrola geometrického tvaru ............................... 40,-

b) funkční kontrola těles ............................................. 60,-

Položka 41.

Siloměry (dynamometry) třídy přesnosti 1 a 2, vyhodnocení v jednom smyslu síly při zatížení

do 300 kp ............................................................ 70,-

nad 300 kp do 15 Mp ...................................... 150,-

nad 15 Mp do 100 Mp ..................................... 300,-

Poznámka:

Bude-li siloměr vyhodnocován v obou smyslech, zvyšuje se správní poplatek na dvojnásobek.

VII. Rotační rychlost, otáčky

Položka 42.

Otáčkoměry s přesností do 1 % z měrné hodnoty ......................... 50,-

VIII. Tlak

Položka 43.

Pístové manometry, porovnávací metoda ................................ 100,-

Položka 44.

Tlakoměry deformační (kontrolní) s přesností do 1 %

do 500 kp/cm2 ....................................................... 25,-

nad 500 kp/cm2 do 2000 kp/cm2 ...................... 50,-

nad 2000 kp/cm2 .................................................. 80,-

Položka 45.

Tlakoměry kapalinové s přesností čtení

do 0,3102 N/m2 ................................................... 120,-

(tj. ~ ± 0,2 torr)

Položka 46.

Barometry (kontrolní) s přesností čtení

± 0,21202 N/m2 ................................................. 200,-

(tj. ~ ± 0,1 torr)

Položka 47.

Mikromanometry (kontrolní) s přesností čtení

do ± 0,1 N/m2....................................................... 120,-

(tj. ~ ± 0,01 kp/m2)

Položka 48.

Vakuometry kompresní s přesností čtení ± 3 % ....................... 100,-

IX. Elektrické a magnetické veličiny

Položka 49.

Etalonový voltmetr, ampérmetr za 1 rozsah

a) tř. 0,1 ............................................................ 80,-

b) tř. 0,2 ............................................................ 50,-

Položka 50.

Wattmetr za 1 proudový rozsah

a) tř. 0,1 ........................................................... 140,-

b) tř. 0,2 ............................................................ 70,-

Poznámka:

U voltmetrů, ampérmetrů a wattmetrů se stupnicí nad 150 dílků je poplatek dvojnásobný.

Položka 51.

Weston. článek tř. I. a II. .......................................... 120,-

Položka 52.

Laboratorní kompenzátor ....................................... 600,-

Položka 53.

Laboratorní odporový můstek jednoduchý ........................... 500,-

dvojitý ...................................................... 750,-

Položka 54.

Etalonový odpor za 1 ks

při 20 °C .......................................................... 60,-

bez zjištění koef. .......................................... 120,-

se zjištěním koef. ........................................ 250,-

Položka 55.

Etalony kapacity

pevný kondenzátor ........................................................................ 50,-

otočný kondenzátor .................................................................... 150,-

Etalon. kapacitní dekáda bez otoč. kondenzátoru ................ 150,-

s otoč. kondenzátorem .............................................................. 260,-

Kapacitní laboratorní můstek ................................................... 600,-

Položka 56.

Etalony magnetického toku pro stejnosměrné měření

menší než 10 m Wh/A ............................................... 210,-

větší než 10 m Wh/A .................................................. 150,-

Položka 57.

Epsteinovy přístroje: malý .......................... 500,-

velký ................................................................ 360,-

Položka 58.

Měřicí zařízení pro ověřování měřicích transformátorů

a) funkční zkouška ................................................ 500,-

b) ověřování etalon. transformátorů napětí a proudu tř. 0,1 s primárním rozsahem do 500 A a 25 000 V ..................................... 100,-

Poznámka:

Za dalších i započatých 100 A se zvyšuje poplatek o 10,- Kčs za každý převod. Za dalších i započatých 1000 V se zvýší poplatek o 5,- Kčs za každý převod. U transformátorů s více rozsahy poplatek se vypočítá podle počtu rozsahu.

c) ověření měřicího zařízení jako celku ..............................1000,-

d) ověření zátěží s méně než 10 hodnotami ...................... 100,-

s více než 10 hodnotami ........................................................ 200,-

Položka 59.

Měřicí zařízení pro ověřování elektroměrů

a) funkční zkouška

- 3 fáz. zařízení .................................................... 300,-

- 1 fáz. zařízení .................................................... 150,-

b) ověření kontrolního elektroměru ................................... 150,-

c) ověření ověřovacího (cejchovního) elektroměru ......... 300,-

Položka 60.

Etalon indukčnosti .................................................... 50,-

Položka 61.

Etalon vzájemné indukčnosti .......................................... 100,-

X. Teplota

Položka 62.

a) etalon skl. teploměry od 55 do + 300 °C ........................ 120,-

b) etalon skl. teploměry do 550 °C ....................................... 150,-

c) etal. skl. teploměry kalorimetrické setinné ..................... 150,-

Položka 63.

Etal. platinové odporové teploměry (Pt) .............................. 600,-

Položka 64.

Etal. termočlánky .................................................... 400,-

Položka 65.

Jasové pyrometry etalonové za jeden rozsah ........................... 200,-

Položka 66.

Etalonové teplotní žárovky ........................................... 400,-

XI. Areometrie

Položka 67.

Etalonové areometry (včetně ověřovacího listu)

bez teploměru ........................................................ 150,-

s teploměrem ......................................................... 200,-

XII. Viskozimetrie

Položka 68.

Skleněné kapilární viskozimetry .................................. 800,-

XIII. Čas

Položka 69.

Stopky ............................................................... 150,-

Oddíl C

Ověřování nebo zkoušení provozních měřidel, podléhajících podnikové kontrole

I. Délka, rozměr

Položka 70.

Základní měrky koncové - relativní ověřování

od 0,5 mm do 5 mm ................................................... 6,-

nad 5 mm do 25 mm .................................................. 8,-

nad 25 mm do 100 mm ........................................... 14,-

nad 100 mm do 500 mm ......................................... 40,-

nad 500 mm ............................................................... 80,-

II. Hmotnost (hmota)

Položka 71.

Analytické váhy ...................................................... 150,-

Položka 72.

Obilní síto ............................................................ 5,-

III. Elektrické a magnetické veličiny

Položka 73.

Kilovoltmetr ověření stříd. proudem

a) do 25 000 V za 1 roz. ............................................. 50,-

b) nad 25 000 V za 1 roz. ........................................ 100,-

ověření stejnosměr. proudem

c) do 25 000 V za 1 roz. .......................................... 100,-

d) nad 25 000 V za 1 roz. ....................................... 200,-

Položka 74.

Technický kompenzátor ................................................ 200,-

Položka 75.

Vzorky pro kontrolu Epstein. přístrojů 1 hodnota ...................... 90,-

další hodnoty ......................................................... 30,-

IV. Teplota

Položka 76.

Skleněné teploměry v rozsahu (- 55 až + 500 °C) ....................... 100,-

Položka 77.

Odporové teploměry rozsahu (- 200 až + 800 °C) ....................... 300,-

Položka 78.

Termočlánky platinové rozsahu (0 až 1200 °C) ........................... 300,-

Položka 79.

Termočlánky z obec. kovů rozsahu (- 300 až + 1200 °C)............ 250,-

V. Čas

Položka 80.

Stopky ................................................................ 80,-

Oddíl D

Položka 81.

Jiné zkoušky

Úřední zkoušky nového typu měřidla nebo změn konstrukce a materiálu měřidla,  případně rozhodnutí o jeho přípustnosti k úřednímu zkoušení, úřední zkoušky  (i s případným ověřováním) předmětů, které nejsou uvedeny v ostatních  položkách tohoto sazebníku (např. práce metrologické a jiná fyzikálně  technická přesná měření a zkoušky), dále zkoušky nových druhů a vzorků měr,  vah a měřicích přístrojů, zkoušky měřidel nebo laboratorních předmětů,  jsou-li opatřeny zařízením ztěžujícím zkoušku nebo žádá-li se o provedení  zkoušky v širším rozsahu nebo s vyšší přesností a konečné zkoušky nebo  ověřování měřidel nepodléhajících povinnému úřednímu ověření .......... 40,- až 4000,-

Poznámka:

V mezích sazby se vyměřuje poplatek podle doby trvání zkoušky, a to částkou 40,- Kčs za každou i jen započatou hodinu a za každého pracovníka, který provádí zkoušku. Správní orgán může poplatek zvýšit podle obtížnosti zkoušky až o 100 % základní sazby.

Poznámky pod čarou

*) Při nezaplacení poplatku ani v této prodloužené lhůtě patent zanikne (§ 57 písm. c) zák. č. 84/1972 Sb.).

Přesunout nahoru