Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 129/1971 Sb.Vyhláška Federálního statistického úřadu o zavedení a využívání jednotné klasifikace zaměstnání a jednotné klasifikace studijních a učebních oborů

Částka 33/1971
Platnost od 24.11.1971
Účinnost od 01.01.1973
Zrušeno k 01.01.1986 (97/1985 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

129

VYHLÁŠKA

Federálního statistického úřadu

ze dne 28. října 1971

o zavedení a využívání jednotné klasifikace zaměstnání a jednotné klasifikace studijních a učebních oborů

Federální statistický úřad v dohodě se Státní plánovací komisí, federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem školství ČSR a ministerstvem školství SSR stanoví podle § 35 odst. 2 zák. č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací:


§ 1

Jednotná klasifikace zaměstnání a jednotná klasifikace studijních a učebních oborů *) (dále jen "jednotné klasifikace") jsou základním systematickým nástrojem pro sledování a analýzu struktury obyvatelstva a strukturálních přesunů ve společnosti, pro plánování a statistické hodnocení plnění plánovaných úkolů v oblasti pracovních zdrojů a rozdělení pracovních sil a dále umožňují vytváření podmínek pro racionální využívání prostředků výpočetní techniky na tomto úseku; jsou součástí jednotné soustavy sociálně ekonomických klasifikací.

§ 2

Používání jednotných klasifikací je závazné při vedení evidence o pracovnících a učních **) pro účely řízení, plánování a statistického zjišťování především v oblasti pracovních sil, sociálního zabezpečení a školství, dále při vydávání tarifně kvalifikačních katalogů a ostatních mzdových a platových předpisů.

§ 3

(1) Předmětem jednotné klasifikace zaměstnání (nejde-li o osoby bez pracovního zařazení - třída 0) je konkrétní činnost na určitém úseku národního hospodářství.

(2) Předmětem jednotné klasifikace studijních a učebních oborů jsou obory studia na odborných, středních a vysokých školách a specializované obory, v nichž lze obhajovat vědecké práce, a dále učební obory, v nichž organizace vychovávají učně pro povolání kvalifikovaných pracovníků.

§ 4

(1) V oblasti upravené jednotnými klasifikacemi mohou organizace vydávat za vlastní obor působnosti dílčí účelové nomenklatury. Musí být sestavovány tak, aby byla zajištěna jejich obsahová i číselná návaznost na jednotné klasifikace; tato zásadní podmínka musí být splněna i v případech, kdy orgány oprávněné podle § 43 zák. č. 133/1970 Sb. vydávají kvalifikační katalogy a nomenklatury funkcí pro účely odměňování.

(2) Dílčí účelové nomenklatury i kvalifikační katalogy a nomenklatury funkcí pro účely odměňování podle odstavce 1 musí být před vydáním projednány s Federálním statistickým úřadem k zabezpečení nezbytné jednotnosti třídicích systémů.

(3) V závažných případech může Federální statistický úřad povolit věcně příslušným ústředním orgánům pro jejich vlastní potřebu nebo pro potřebu organizací jim podřízených využití neobsazených položek jednotných klasifikací.

§ 5

Federální statistický úřad může podle potřeby v součinnosti se Státní plánovací komisí, s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, s ministerstvem školství ČSR a ministerstvem školství SSR vydávat na základě návrhů věcně příslušných ústředních orgánů k jednotným klasifikacím doplňky.

§ 6

Výjimky z této vyhlášky pro jednotlivé organizace povoluje k návrhu věcně příslušných ústředních orgánů v odůvodněných případech Federální statistický úřad.


§ 7

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1973.

Zrušuje se vyhláška Federálního statistického úřadu č. 129/1971 Sb., o zavedení a využívání jednotné klasifikace zaměstnání a jednotné klasifikace studijních a učebních oborů, pokud upravuje zavedení a využívání jednotné klasifikace studijních a učebních oborů.


Předseda: Ing. Kazimour v. r.

Poznámky pod čarou

*) Jednotnou klasifikaci zaměstnání a jednotnou klasifikaci studijních a učebních oborů vydal Federální statistický úřad (jako část 7 a část 8 jednotné soustavy sociálně ekonomických klasifikací) nákladem Statistického a evidenčního vydavatelství tiskopisů, Praha - v r. 1970.

**) Týká se především jednotné evidence pracujících podle vyhlášky Státního statistického úřadu č. 186/1968 Sb.

Přesunout nahoru