Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 127/1971 Sb.Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 12/1968 Sb., o úpravě odměn a náhrad a některých dalších poměrů poslanců národních výborů a členů komisí a aktivů národních výborů

Částka 33/1971
Platnost od 24.11.1971
Účinnost od 24.11.1971
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Obsah

127

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České socialistické republiky

ze dne 24. listopadu 1971,

kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 12/1968 Sb., o úpravě odměn a náhrad a některých dalších poměrů poslanců národních výborů a členů komisí a aktivů národních výborů

Vláda České socialistické republiky nařizuje podle § 17 odst. 3 zákona č. 69/1967 Sb., o národních výborech, § 124 odst. 3 zákoníku práce č. 65/1965 Sb. a se zřetelem na ustanovení § 142 zákona č. 101/1964 Sb., o sociálním zabezpečení:


Čl. I

Vládní nařízení č. 12/1968 Sb., o úpravě odměn a náhrad a některých dalších poměrů poslanců národních výborů a členů komisí a aktivů národních výborů, se mění a doplňuje takto:

1. V § 2 odst. 2 se za slova "předsedy komise" vkládají slova "nebo předsedy výboru lidové kontroly národního výboru".

2. V § 4 se připojuje odstavec 3, který zní:

"(3) Dlouhodobě uvolněným poslancům národních výborů je možno poskytovat odměny při významných pracovních a životních výročích za podmínek platných pro pracovníky národních výborů. *)"

3. V § 5, který se označuje jako odstavec 1, se připojuje nový odstavec 2 tohoto znění:

"(2) Orgán sociálního zabezpečení příslušný rozhodovat o dávkách důchodového zabezpečení vyměří dlouhodobě uvolněnému poslanci na jeho žádost důchod z průměrného měsíčního výdělku zjištěného z hrubých výdělků dosažených v zaměstnání a z hrubých odměn dosažených za výkon funkce v národním výboru včetně té části odměny, jež je osvobozena od daně ze mzdy, za posledních deset, popřípadě za posledních pět kalendářních let před rokem, v kterém došlo k ukončení výkonu funkce, pokud je tento průměr pro něho výhodnější než průměrný měsíční výdělek zjištěný podle obecných předpisů. Toto zvýhodnění náleží jen dlouhodobě uvolněným poslancům, u nichž důvodem k ukončení výkonu funkce v národním výboru není hrubé porušení povinností vyplývajících z funkce poslance nebo zneužití této funkce."

4. § 6 odst. 1 zní:

"(1) Dlouhodobě uvolněným poslancům, kteří se vracejí do svého dřívějšího zaměstnání, popřípadě nastupují do nového zaměstnání nebo přecházejí jako dlouhodobě uvolnění funkcionáři na národní výbor nižšího stupně, poskytuje národní výbor, pokud u nich není důvodem k ukončení výkonu funkce v národním výboru hrubé porušení povinností vyplývajících z funkce poslance nebo zneužití této funkce, příspěvek ve výši rozdílu mezi jejich nynějším výdělkem u organizace a mezi jejich dosavadní vyšší odměnou za výkon funkce. Tento příspěvek se poskytuje po dobu šesti měsíců a vyplácí se prostřednictvím organizace. U dlouhodobě uvolněných funkcionářů, kteří skončili výkon funkce v období dvou let před dosažením věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod, poskytuje se tento příspěvek po dobu jednoho roku; v případech hodných zvláštního zřetele, zejména pokud poslanec vykonával tuto funkci po více volebních období, může být se souhlasem rady národního výboru vyššího stupně a u funkcionářů krajských národních výborů a Národního výboru hlavního města Prahy se souhlasem ministerstva vnitra příspěvek přiznán až do dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod."

5. V § 8 odst. 2 ustanovení druhé věty zní:

"To platí též o členech a spolupracovnících výborů lidové kontroly národních výborů."


Čl. II

Toto nařízení vlády nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Korčák v. r.

Poznámky pod čarou

*) Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 159/1970 Sb., o poskytování odměn při významných pracovních a životních výročích.

Přesunout nahoru