Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 127/1971 Sb.Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 12/1968 Sb., o úpravě odměn a náhrad a některých dalších poměrů poslanců národních výborů a členů komisí a aktivů národních výborů

Částka 33/1971
Platnost od 24.11.1971
Účinnost od 24.11.1971
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

127

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České socialistické republiky

ze dne 24. listopadu 1971,

kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 12/1968 Sb., o úpravě odměn a náhrad a některých dalších poměrů poslanců národních výborů a členů komisí a aktivů národních výborů

Vláda České socialistické republiky nařizuje podle § 17 odst. 3 zákona č. 69/1967 Sb., o národních výborech, § 124 odst. 3 zákoníku práce č. 65/1965 Sb. a se zřetelem na ustanovení § 142 zákona č. 101/1964 Sb., o sociálním zabezpečení:


Čl. I

Vládní nařízení č. 12/1968 Sb., o úpravě odměn a náhrad a některých dalších poměrů poslanců národních výborů a členů komisí a aktivů národních výborů, se mění a doplňuje takto:

1. V § 2 odst. 2 se za slova "předsedy komise" vkládají slova "nebo předsedy výboru lidové kontroly národního výboru".

2. V § 4 se připojuje odstavec 3, který zní:

"(3) Dlouhodobě uvolněným poslancům národních výborů je možno poskytovat odměny při významných pracovních a životních výročích za podmínek platných pro pracovníky národních výborů. *)"

3. V § 5, který se označuje jako odstavec 1, se připojuje nový odstavec 2 tohoto znění:

"(2) Orgán sociálního zabezpečení příslušný rozhodovat o dávkách důchodového zabezpečení vyměří dlouhodobě uvolněnému poslanci na jeho žádost důchod z průměrného měsíčního výdělku zjištěného z hrubých výdělků dosažených v zaměstnání a z hrubých odměn dosažených za výkon funkce v národním výboru včetně té části odměny, jež je osvobozena od daně ze mzdy, za posledních deset, popřípadě za posledních pět kalendářních let před rokem, v kterém došlo k ukončení výkonu funkce, pokud je tento průměr pro něho výhodnější než průměrný měsíční výdělek zjištěný podle obecných předpisů. Toto zvýhodnění náleží jen dlouhodobě uvolněným poslancům, u nichž důvodem k ukončení výkonu funkce v národním výboru není hrubé porušení povinností vyplývajících z funkce poslance nebo zneužití této funkce."

4. § 6 odst. 1 zní:

"(1) Dlouhodobě uvolněným poslancům, kteří se vracejí do svého dřívějšího zaměstnání, popřípadě nastupují do nového zaměstnání nebo přecházejí jako dlouhodobě uvolnění funkcionáři na národní výbor nižšího stupně, poskytuje národní výbor, pokud u nich není důvodem k ukončení výkonu funkce v národním výboru hrubé porušení povinností vyplývajících z funkce poslance nebo zneužití této funkce, příspěvek ve výši rozdílu mezi jejich nynějším výdělkem u organizace a mezi jejich dosavadní vyšší odměnou za výkon funkce. Tento příspěvek se poskytuje po dobu šesti měsíců a vyplácí se prostřednictvím organizace. U dlouhodobě uvolněných funkcionářů, kteří skončili výkon funkce v období dvou let před dosažením věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod, poskytuje se tento příspěvek po dobu jednoho roku; v případech hodných zvláštního zřetele, zejména pokud poslanec vykonával tuto funkci po více volebních období, může být se souhlasem rady národního výboru vyššího stupně a u funkcionářů krajských národních výborů a Národního výboru hlavního města Prahy se souhlasem ministerstva vnitra příspěvek přiznán až do dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod."

5. V § 8 odst. 2 ustanovení druhé věty zní:

"To platí též o členech a spolupracovnících výborů lidové kontroly národních výborů."


Čl. II

Toto nařízení vlády nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Korčák v. r.

Poznámky pod čarou

*) Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 159/1970 Sb., o poskytování odměn při významných pracovních a životních výročích.

Přesunout nahoru