Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 118/1971 Sb.Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky o hospodaření sběrnými surovinami

Částka 31/1971
Platnost od 21.10.1971
Účinnost od 01.11.1971
Zrušeno k 09.08.1991 (311/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

118

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnitra České socialistické republiky

ze dne 1. října 1971

o hospodaření sběrnými surovinami

Ministerstvo vnitra České socialistické republiky stanoví v dohodě s ostatními zúčastněnými ústředními orgány podle § 6 vládního nařízení č. 68/1960 Sb., o hospodaření kovovým odpadem a sběrnými surovinami:


Základní ustanovení

§ 1

(1) Sběrnými surovinami jsou opětovně použitelné hmoty, které vznikají jako výrobní odpad nebo jako vedlejší produkt nebo opotřebováním výrobků v organizacích i u obyvatelstva.

(2) Tato vyhláška se vztahuje na dále uvedené sběrné suroviny: *)

a) výrobní odpad papíru a lepenky a použitý papír a lepenka;

b) použitý textil, textil centrálně vyřazovaný uniformovanými složkami, kromě soukenných stejnokrojů, dále textilní odstřižky a odpad nití;

c) jutové odstřižky a použitá juta, všechny druhy upotřebených a nevyužitých tkaných pytlů a žoků, zaolejované čistící a upotřebené leštící hadry a čistící bavlna, upotřebené zbytky sisálového a konopného samovazačového motouzu;

d) skleněné střepy duté, lité a tabulové mimo střepy s drátěnou vložkou;

e) výrobní odpad a upotřebené výrobky z termoplastických hmot;

f) pneumatiky, které nelze protektorovat, stará pryž a odpad z pryže, kromě odpadu a výrobků z tvrdé pryže;

g) upotřebený ustalovač a ostatní fotografické lázně s obsahem stříbra, kaly a stříbro vytěžené z upotřebeného ustalovače a ostatních fotografických lázní od organizací;

h) vyřazené díly a součásti strojů, přístrojů a zařízení obsahující drahé kovy (amortizační odpad);

ch) odpad a upotřebené výrobky z celuloidu, upotřebené a vyřazené kinofilmy a rtg. filmy;

i) kůže a kožky domácích, chovných a lovných zvířat, kromě kůží z prasat, skotu, telat, selat, koní, hříbat, divokých prasat a kožek z norků, nutrií, ušlechtilých druhů lišek a z králíků chovaných ve velkochovech socialistických organizací;

j) peří nové i použité z drůbeže vodní i hrabavé, kromě nového peří získaného ve státních drůbežářských podnicích;

k) rohovina mimo rohovinový odpad podkovářský;

l) odpad a upotřebené výrobky z přírodního korku;

m) živočišná vlákna nová i použitá (např. žíně získané odstřihem z hřív a ocasů koní a skotu, vepřové chlupy a štětiny, přířezy hovězích oušek, použité vycpávkové suroviny, pokud obsahují nejméně 20 % žíní), kromě zvířecích chlupů hovězích, telecích, kozlečích, srsti jirchářské a z angorských králíků, vlny koželužské a surové ovčí vlny;

n) vlasy z holičských a kadeřnických provozoven.

§ 2

(1) Tato vyhláška se nevztahuje na

a) textilní odpad z národních podniků textilního, oděvního, kožedělného a obuvnického průmyslu a vznikající při výrobě chemických vláken;

b) upotřebené papírenské plstěnce a filtrační tkaniny;

c) konfiskáty podle předpisů o veterinární péči. *)

(2) Ze sběru jsou vyloučeny sběrné suroviny uvedené v § 1:

a) jsou-li ohořelé, shnilé, zplesnivělé, znečištěné, napuštěné škodlivými příměsemi nebo neoddělitelně spojené s jiným materiálem;

b) jsou-li infikované nebo podezřelé z nákazy a nelze-li je podle příslušných předpisů odevzdat do sběru ani po desinfekci nebo sterilizaci;

c) mají-li být podle zvláštního předpisu **) vráceny jako obaly;

d) jde-li o výrobní odpad použitelný jako surovina k výrobě v téže organizaci.

§ 3

(1) Se sběrnými surovinami hospodaří národní podniky Sběrné suroviny (dále jen "podniky Sběrné suroviny") *)

(2) Podniky Sběrné suroviny mohou ve výjimečných případech po vzájemné dohodě a se souhlasem řídících národních výborů plnit své úkoly i na území jiného kraje , než pro který jsou zřízeny.

Úkoly podniků Sběrné suroviny

§ 4

(1) Podnikům Sběrné suroviny přísluší:

a) vykupovat od organizací i obyvatelstva sběrné suroviny uvedené v § 1 odst. 2; ve vybraných místech výkupní sítě mohou vykupovat od obyvatelstva surové kůže z prasat domácích*);

b) organizovat výkupní síť (místní výkupní zařízení, výkupčí a pod.) a zabezpečovat její činnost;

c) upravovat vykoupené sběrné suroviny pro jejich další zpracování a dodávat je zpracovatelským podnikům, pokud jde o upravené odpady obsahující drahé kovy, dodávat je organizacím určeným ústředním orgánem státní služby pro drahé kovy;1)

d) uskutečňovat dodávky sběrných surovin pro vývoz prostřednictvím organizací oprávněných k provádění zahraničního obchodu;

e) spolupracovat s národními výbory při organizování sběrových akcí *)

f) vykonávat poradenskou činnost zejména ve věcech hospodaření sběrnými surovinami.

(2) Před zavedením nové úpravárenské činnosti nebo před jejím zrušením v podnicích Sběrné suroviny vyžadují si řídící národní výbory stanovisko ministerstva vnitra České socialistické republiky.

§ 5

(1) Výkupčí, kteří vykonávají svoji činnost pochůzkově na místě výskytu nebo výkupu sběrných surovin, jsou povinni se vykázat oprávněním vystaveným příslušným podnikem Sběrné suroviny.

(2) Podnik Sběrné suroviny může pověřit prováděním výkupu sběrných surovin některou organizaci v místě. K uzavření smlouvy +) mezi podnikem Sběrné suroviny a pověřenou organizací je třeba souhlasu místního národního výboru.

(3) Vedoucí místních výkupních zařízení, výkupčí a organizace pověřené podle odstavce 2 jsou povinni

a) vystavovat občanům a organizacím potvrzení o množství, druhu a jakosti odevzdané divočiny koželužské a kožešnické a o zaplacené ceně; u ostatních věcí odevzdávaných k výkupu jsou povinni potvrzení vystavit na žádost občana nebo organizace nebo uloží-li tuto povinnost vnitřní předpis vykupující organizace;

b) vyžadovat prokázání totožnosti od občanů, kteří odevzdávají k výkupu věci, jež obvykle nejsou ve vlastnictví občanů, nebo věci ve značně velkém množství; neprokáže-li občan svou totožnost, nabízené věci se nevykoupí.

§ 6

Úkoly organizací

(1) Organizace, u kterých s e vyskytují sběrné suroviny, jsou povinny shromažďovat sběrné suroviny, které vznikají při jejich činnosti, chránit je před znečištěním nebo znehodnocením a odevzdat je za platné výkupní ceny příslušnému podniku Sběrné suroviny.

(2) Před odevzdáním písemností do sběru jsou organizace povinny postupovat podle zvláštních předpisů o vyřazení (skartaci) písemností. +)


§ 7

Závěrečné ustanovení

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 1971.


Ministr: Ing . Jung v. r.

Poznámky pod čarou

*) Hospodaření kovovým odpadem je upraveno vyhláškou č. 106/1960 Sb., o hospodaření kovovým odpadem.

*) Zákon č. 66/1961 Sb., o veterinární péči.
Vyhláška č . 154/1961 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veterinární péči.

**) Vyhláška č. 11/1965 Sb., o hospodaření s obaly při dodávkách výrobků.

*) § 2 odst. 2 vl. nař. č. 68/1960 Sb., o hospodaření kovovým odpadem a sběrnými surovinami.

*) ČSN 79 1265.

1) S odpady obsahujícími drahé kovy se nakládá podle předpisů o státní službě pro drahé kovy.

*) § 5 vl. nař. č. 68/1960 Sb., o hospodaření kovovým odpadem a sběrnými surovinami.

+) § 354 hospodářského zákoníku.

+) Vyhláška ministra vnitra č. 62/1953 Ú. l., o zásadách pro vyřazování (skartaci) písemností, směrnice ministerstva vnitra čj. SV-1107/40-65 pro uspořádání a vyřazování (skartaci) utajovaných písemností.

Přesunout nahoru