Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 104/1971 Sb.Vyhláška ministra národní obrany Československé socialistické republiky o náhradách příslušejících soudcům z lidu vojenských soudů

Částka 28/1971
Platnost od 20.10.1971
Účinnost od 01.11.1971
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

104

VYHLÁŠKA

Ministra národní obrany Československé socialistické republiky

ze dne 1. října 1971

o náhradách příslušejících soudcům z lidu vojenských soudů

Ministr národní obrany Československé socialistické republiky v dohodě s ministrem vnitra Československé socialistické republiky, ministrem spravedlnosti České socialistické republiky a ministrem spravedlnosti Slovenské socialistické republiky stanoví podle § 64 odst. 4 zákona č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců, ve znění zákona č. 156/1969 Sb.:


§ 1

Soudcům z lidu vojenských soudů, kteří jsou příslušníky ozbrojených sil a ozbrojených sborů v činné službě, hradí hotové výdaje, které vznikly vykonáváním soudcovské funkce nebo jiných povinností spojených s touto funkcí, podle příslušných služebních předpisů jako náhrady při služebních cestách součásti ozbrojených sil a ozbrojených sborů, jichž jsou soudci z lidu příslušníky.

§ 2

Soudcům z lidu vojenských soudů přísluší mimo náhradu hotových výdajů (§ 1) za každý den jejich jednání paušální náhrada ve výši 15 Kčs, kterou vyplácí vojenský soud, pro který byl soudce z lidu zvolen.

§ 3

Vykonáváním soudcovských funkcí (§ 1 a § 2) se rozumí též účast soudců z lidu na školeních, aktivech a jiných akcích, které mají vztah k funkci soudců z lidu vojenských soudů a náležejí k jejich úkolům.

§ 4

Paušální náhrada za jednání je funkčním požitkem podrobeným dani ze mzdy.

§ 5

(1) Nárok na paušální náhradu (§ 2) musí být uplatněn do 15 dnů od výkonu soudcovské funkce u orgánu správy vojenského soudu, pro který byl soudce z lidu zvolen.

(2) O nároku na paušální náhradu rozhoduje náčelník vojenského soudu, pro který byl soudce z lidu zvolen.


§ 6

Ustanovení § 5 vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 64/1961 Sb., o náhradách příslušejících soudcům, kteří svou funkci vykonávají vedle svého zaměstnání, pozbývá v oboru vojenského soudnictví účinnosti.


§ 7

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 1971.


Ministr: Gen. Dzúr v. r.

Přesunout nahoru