Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 103/1971 Sb.Zákon o lidové kontrole

Částka 28/1971
Platnost od 20.10.1971
Účinnost od 20.10.1971
Zrušeno k 01.01.1992 (405/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

103

ZÁKON

ze dne 8. října 1971

o lidové kontrole

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


ČÁST PRVNÍ

Základní ustanovení

§ 1

(1) Orgány lidové kontroly za aktivní účasti lidu v mezích své působnosti kontrolují plnění zákonů, ostatních obecně závazných právních předpisů a usnesení příslušných vlád, národních výborů, řídících orgánů ve všech oblastech národního hospodářství a státní správy. Svou kontrolní činností přispívají k ochraně politických a hospodářských zájmů socialistického státu, zejména k zabezpečování plánovitého uspokojování potřeb společnosti a upevňování státní a pracovní disciplíny. Ve své činnosti vycházejí ze směrnic Komunistické strany Československa - vedoucí síly ve státě a společnosti.

(2) Orgány lidové kontroly upevňují a rozvíjejí své spojení s pracujícími a jejich organizacemi. Využívají jejich podnětů a upozornění na nedostatky, zejména při plánování kontrolní činnosti. Vytvářejí aktivy spolupracovníků a zapojují je do provádění kontrolních akcí.

(3) Orgány lidové kontroly seznamují podle povahy věci s výsledky svých kontrolních akcí příslušné orgány Komunistické strany Československa a orgány společenských organizací, zejména Revolučního odborového hnutí, popřípadě i kolektivy pracujících v kontrolovaných orgánech a organizacích. Podle povahy věci výsledky kontroly zveřejňují.

§ 2

(1) Úkolem orgánů lidové kontroly je výkonem kontrolní činnosti zejména

a) působit k upevňování socialistické zákonnosti a státní a pracovní disciplíny,

b) působit na zvyšování efektivnosti výroby a prosazovat hospodárnost při vynakládání práce, materiálových zdrojů a finančních prostředků, dbát o zvyšování ochrany majetku v socialistickém vlastnictví,

c) působit ke zdokonalování práce státních a hospodářských orgánů a organizací a ke zvyšování úrovně jejich řídící práce a k účinnosti práce vnitřního kontrolního systému,

d) působit k tomu, aby orgány státní správy a socialistické organizace respektovaly práva občanů a svou činnost zaměřovaly na uspokojování potřeb společnosti, zlepšování životního a pracovního prostředí a zabezpečování celospolečenských zájmů,

e) upozorňovat řídící orgány a vedoucí pracovníky na nedostatky v jejich činnosti a dávat podněty ke zdokonalování řídící činnosti ve všech směrech,

f) dávat podněty ke zdokonalování právního řádu,

g) dozírat na stav a úroveň vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících a organizací a závažnější z nich prověřovat.

(2) Orgány lidové kontroly nepřejímají odpovědnost státních a hospodářských orgánů, jakož i vedení socialistických organizací za provádění kontroly jako součásti jejich řídící práce. Nezasahují do činnosti vedoucích pracovníků a řídících orgánů s výjimkou případů stanovených zákonem.

(3) Kontrolní působnost orgánů lidové kontroly se nevztahuje na rozhodovací činnost soudů, prokuratury, orgánů hospodářské arbitráže, státních notářů a orgánů vyšetřování, vyhledávání a objasňování, vykonávanou podle ustanovení zvláštních předpisů.

§ 3

Soustavu orgánů lidové kontroly v Československé socialistické republice tvoří

Výbor lidové kontroly Československé socialistické republiky,

Výbor lidové kontroly České socialistické republiky,

Výbor lidové kontroly Slovenské socialistické republiky,

výbory lidové kontroly národních výborů,

výbory lidové kontroly ve výrobních hospodářských jednotkách a

závodní komise lidové kontroly.

ČÁST DRUHÁ

Orgány lidové kontroly v působnosti federace

Oddíl první

Výbor lidové kontroly Československé socialistické republiky

§ 4

(1) Výbor lidové kontroly Československé socialistické republiky jako vrcholný orgán v soustavě lidových kontrol vykonává tuto další působnost:

a) zajišťuje vzájemnou koordinaci odborné kontrolní činnosti s jinými federálními ústředními orgány státní správy a podle směrnic vlády Československé socialistické republiky sjednocuje jejich postup při kontrole plnění významných usnesení vlády nebo jiných opatření,

b) metodicky usměrňuje činnost orgánů na úseku kontroly v oblasti působnosti federace,

c) s vědomím vlády příslušné republiky pověřuje výbor lidové kontroly republiky prováděním kontrol těch odvětví a činností, které jinak spadají do působnosti federace,

d) kontrolu v oblasti obrany a bezpečnosti státu vykonává v rozsahu a způsobem stanoveným Radou obrany státu.

(2) Výbor lidové kontroly Československé socialistické republiky vydává v součinnosti s výbory lidové kontroly republik obecně závazné právní předpisy upravující metodiku kontrolní činnosti.

(3) Metodické předpisy vydané podle odstavce 2 se nevztahují na kontrolní činnost prováděnou podle zvláštních předpisů.

§ 5

(1) Výbor lidové kontroly Československé socialistické republiky rozhoduje ve sboru o zásadních otázkách patřících do jeho působnosti. K platnosti rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů výboru. Nesouhlasí-li předseda s rozhodnutím výboru, má právo jeho výkon pozastavit a předložit věc k rozhodnutí vládě Československé socialistické republiky.

(2) O ostatních otázkách, patřících do působnosti Výboru lidové kontroly Československé socialistické republiky, rozhodují jeho předseda, místopředsedové a vedoucí pracovníci na základě dělby řídících funkcí stanovené statutem výboru.

Oddíl druhý

Výbor lidové kontroly ve výrobních hospodářských jednotkách řízených orgány Československé socialistické republiky

§ 6

(1) Výbor lidové kontroly Československé socialistické republiky na základě rozhodnutí vlády Československé socialistické republiky a v součinnosti s příslušnými ústředními federálními orgány státní správy zřizuje výbor lidové kontroly v důležitých výrobních hospodářských jednotkách řízených orgány Československé socialistické republiky.

(2) Výbory se skládají z předsedy, místopředsedů a dalších nejméně 8 členů, které jmenuje a odvolává Výbor lidové kontroly Československé socialistické republiky v součinnosti s příslušným ústředním federálním orgánem státní správy.

§ 7

(1) Do působnosti výborů lidové kontroly ve výrobních hospodářských jednotkách patří kontrola činnosti orgánů a organizací ve výrobních hospodářských jednotkách, ve kterých byly zřízeny. Ve své kontrolní činnosti se zaměřují zejména na plnění rozhodujících úkolů výrobní hospodářské jednotky.

(2) Výbory lidové kontroly ve výrobních hospodářských jednotkách usměrňují činnost závodních komisí lidové kontroly zřízených v podnicích, jiných organizacích a závodech výrobní hospodářské jednotky, spolupracují s nimi a poskytují jim účinnou operativní pomoc a podporu.

(3) Výbory lidové kontroly ve výrobních hospodářských jednotkách těsně spolupracují s výbory lidové kontroly národních výborů a informují je o kontrolních zjištěních, která se týkají působnosti národních výborů.

Oddíl třetí

Závodní komise lidové kontroly v organizacích řízených orgány Československé socialistické republiky

§ 8

(1) Závodní komise lidové kontroly se zřizují v podnicích, jiných organizacích a závodech řízených orgány Československé socialistické republiky tam, kde se pro to vytvoří optimální podmínky, a po souhlasu vlády Československé socialistické republiky.

(2) Závodní komise lidové kontroly provádějí kontrolu hospodářské činnosti a plnění úkolů podniku, organizace nebo závodu, ve kterých byly zřízeny.

(3) Vláda Československé socialistické republiky stanoví rozsah činnosti a oprávnění závodních komisí lidové kontroly, jakož i podmínky jejich zřizování.

ČÁST TŘETÍ

Účast orgánů lidové kontroly v působnosti republik na zabezpečování potřeb federace

§ 9

Výbory lidové kontroly České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky plní kromě úkolů stanovených jim zákonem národní rady příslušné republiky tyto úkoly, sloužící k zabezpečení potřeb federace:

a) zúčastňují se na kontrolních akcích Výboru lidové kontroly Československé socialistické republiky prováděných v orgánech a organizacích řízených orgány republik ke zjištění, jak jsou plněna opatření vlády Československé socialistické republiky a federálních ústředních orgánů,

b) spolupůsobí na společných kontrolních akcích, které s vědomím vlády příslušné republiky organizuje Výbor lidové kontroly Československé socialistické republiky,

c) z pověření Výboru lidové kontroly Československé socialistické republiky, vydaného s vědomím vlády příslušné republiky, provádějí kontrolu těch odvětví a činností, které jinak spadají do působnosti federace; výbor lidové kontroly republiky může toto pověření přenést na výbor lidové kontroly národního výboru.

§ 10

Výbory lidové kontroly národních výborů plní kromě úkolů stanovených jim zákonem národní rady příslušné republiky tyto úkoly sloužící k zabezpečení potřeb federace:

a) podle pokynů výborů lidové kontroly republik se podílejí na společných kontrolních akcích uvedených v § 9 písm. b),

b) na základě pověření vydaného podle § 9 písm.

c) provádějí kontrolu těch odvětví a činností, které jinak spadají do působnosti federace.

ČÁST ČTVRTÁ

Povinnosti a oprávnění orgánů lidové kontroly

§ 11

Povinnosti orgánů lidové kontroly, jejich pověřených členů a pracovníků

Orgány lidové kontroly, jejich pověření členové a pracovníci

a) postupují při kontrole tak, aby zajistili pravdivost, úplnost a prokazatelnost výsledků kontroly a zjistili příčiny závad a kdo za ně odpovídá,

b) projednávají výsledky kontroly s funkcionáři a pracovníky odpovědnými za vznik a trvání závad, vyžadují si jejich písemné vysvětlivky a prověřují jejich případné námitky proti správnosti a úplnosti kontrolních zjištění,

c) projednávají výsledky kontroly s vedoucími kontrolovaných orgánů a organizací, popřípadě s vedoucími orgánů jim nadřízených a vyžadují si jejich písemná stanoviska ke kontrolním zjištěním, popřípadě písemná vysvětlení o příčinách zjištěných závad,

d) spolupracují s ostatními orgány lidové kontroly a poskytují si vzájemně pomoc v kontrolní činnosti.

Oprávnění výborů lidové kontroly, jejich pověřených členů a pracovníků

§ 12

(1) Výbory lidové kontroly, jejich pověření členové a pracovníci jsou oprávněni ke všem úkonům potřebným k provedení kontroly, zejména mohou požadovat od orgánů a organizací, jejich funkcionářů a pracovníků, aby jim

a) byl umožněn vstup do všech objektů a zařízení,

b) byly předloženy v určených lhůtách požadované podklady, materiály a písemnosti a podány pravdivé a úplné písemné nebo ústní zprávy a informace o zjišťovaných skutečnostech a vysvětlivky o příčinách zjištěných závad, i když jsou předmětem hospodářského a služebního tajemství. Prokáží-li se pověření členové nebo pracovníci výborů lidové kontroly zvláštním pověřením příslušného orgánu lidové kontroly, musí jim být předloženy požadované písemnosti obsahující skutečnosti tvořící státní tajemství,

c) byly předány k zabezpečení příslušné originální doklady.

(2) K výkonu kontrolní činnosti jsou výbory lidové kontroly dále oprávněny

a) vyžadovat při výkonu kontroly součinnost kontrolních i jiných státních orgánů,

b) přibírat k účasti na kontrole spolupracovníky a podle potřeby vytvářet z nich kontrolní skupiny,

c) vytvářet v dohodě s příslušnými vedoucími pracovníky kontrolní skupiny z odborných pracovníků státních orgánů a hospodářských organizací, které pod vedením pověřeného člena nebo pracovníka výboru lidové kontroly kontrolují speciální problémy; příslušné orgány a organizace uvolňují vyžádané pracovníky nejdéle na dobu 14 pracovních dnů v roce a jsou povinny poskytnout jim náhradu mzdy,

d) vyžadovat od odborných orgánů a vybraných odborníků posudky.

§ 13

(1) Ke zjednání účinné nápravy zjištěných nedostatků a závad jsou výbory lidové kontroly oprávněny

a) požadovat od funkcionářů a vedoucích pracovníků kontrolovaných orgánů a organizací, aby bez průtahů odstranili zjištěné nedostatky,

b) ukládat, aby kontrolované orgány a organizace v určených lhůtách odstranily kontrolou zjištěné závady; pokud by jimi provedená opatření nebyla dostačující a účinná, vyžadovat potřebná doplňující opatření anebo požádat příslušný nadřízený orgán o neprodlené zjednání nápravy,

c) až do rozhodnutí příslušných orgánů pozastavit provádění nezákonného rozhodnutí nebo nezákonné činnosti, a je-li nebezpečí, že by vznikla škoda, též nehospodárného rozhodnutí nebo nehospodárné činnosti,

d) navrhovat vedoucím pracovníkům kontrolovaných orgánů a organizací nebo nadřízeným orgánům, aby uložili provinilým osobám kárná opatření podle ustanovení příslušných právních předpisů a vymáhali na nich náhradu škody způsobené na majetku v socialistickém vlastnictví; v těchto případech je vedoucí pracovník nebo nadřízený orgán povinen zavést kárné řízení, popřípadě vymáhat náhradu škody, neprokáže-li neopodstatněnost návrhu,

e) funkcionářům a pracovníkům kontrolovaných organizací, kteří při výkonu funkce zaviněně porušili povinnosti vyplývající ze zákonů a jiných obecně závazných právních předpisů a usnesení příslušných orgánů nebo nesplnili opatření uložená nebo dohodnutá podle výsledku kontroly nebo provedli opatření nedostatečná, ukládat po projednání s příslušnými vedoucími pracovníky důtku nebo důtku s pokutou až do výše trojnásobku průměrného měsíčního výdělku,

f) v případech hrubého porušení státní disciplíny předkládat návrhy na potřebná kádrová opatření (odvolání z funkce apod.).

(2) Důtku nebo důtku s pokutou podle odstavce 1 písm. e) lze uložit jen do jednoho roku ode dne, kdy výbor lidové kontroly zjistil porušení povinností, nejdéle však do tří let ode dne, kdy došlo k porušení povinností.

(3) Výbor lidové kontroly může rozhodnout, aby opatření podle odstavce 1 písm. d) a e) bylo v zájmu zvýšení výchovného účinku po nabytí právní moci zveřejněno, v případě opatření podle odstavce 1 písm. f) zveřejněno po jeho realizaci.

(4) Opatření podle odstavce 1 písm. a) až f) mohou činit též předseda nebo místopředseda výboru lidové kontroly. Opatření podle odstavce 1 písm. a) až c) může činit též zvlášť k tomu pověřený člen nebo pracovník výboru.

§ 14

Povinnosti orgánů a organizací

(1) Kontrolované orgány a organizace (závody), jejich funkcionáři a pracovníci jsou povinni vytvořit orgánům lidové kontroly, jejich pověřeným členům a pracovníkům vhodné podmínky k nerušenému a rychlému výkonu kontrolní činnosti a poskytnout jim požadovanou součinnost a plně využívat kontrolních akcí pro zlepšení řídící činnosti. Ostatní orgány a organizace jsou povinny poskytovat požadovanou součinnost, je-li toho podle povahy věci k úspěšnému a rychlému výkonu kontrolní činnosti třeba.

(2) Funkcionáři a vedoucí pracovníci kontrolovaných, popřípadě jim nadřízených orgánů a organizací, jsou povinni na požádání orgánů lidové kontroly dostavit se ve stanovené lhůtě k projednání výsledků kontroly.

(3) Kontrolované, popřípadě jim nadřízené orgány a organizace, jejich funkcionáři a vedoucí pracovníci jsou povinni bez průtahů odstranit zjištěné závady a jejich příčiny, provádět opatření k uplatnění odpovědnosti provinilých funkcionářů a pracovníků a podat v určené lhůtě orgánu lidové kontroly písemnou zprávu o opatřeních k odstranění zjištěných závad a o výsledcích těchto opatření.

§ 15

Pořádkové pokuty

Předseda, místopředseda, pověřený člen nebo pracovník výboru lidové kontroly může uložit funkcionářům a pracovníkům kontrolovaných orgánů a organizací, kteří nesplní ve stanovené lhůtě povinnost uloženou jim podle § 12 odst. 1 a § 14 odst. 1 a 2 nebo povinnost podat zprávu podle § 14 odst. 3, pořádkovou pokutu do 1000 Kčs. Pořádková pokuta může být uložena i opětovně, nebyla-li uložená povinnost splněna ani v nově stanovené lhůtě.

§ 16

Řízení o ukládaných opatřeních

(1) V řízení při ukládání důtky nebo důtky s pokutou podle § 13 odst. 1 písm. e) nebo pořádkové pokuty podle § 15 se postupuje podle ustanovení správního řádu.

(2) Pokuty podle § 13 odst. 1 písm. e) a pořádkové pokuty podle § 15 se odvádějí do státního rozpočtu podle působnosti orgánu, který pokutu uložil.

(3) Opatření učiněná podle § 13 odst. 1 písm. e) a f) nezbavují provinilou osobu odpovědnosti podle zvláštních předpisů, pokud porušení povinnosti postihují vyššími sankcemi.

ČÁST PÁTÁ

Členové, pracovníci a spolupracovníci orgánů lidové kontroly

§ 17

(1) Členové orgánů lidové kontroly jsou vybíráni na návrh orgánů Komunistické strany Československa a jiných organizací Národní fronty i státních organizací z řad dělníků, družstevních rolníků a inteligence.

(2) Členy orgánů lidové kontroly mohou být občané, kteří jsou příkladem v práci a disciplíně a dobrými organizátory. Musí být zásadoví, k sobě nároční a důslední, jde-li o ochranu státních a společenských zájmů, a musí mít morální vlastnosti, které je opravňují kontrolovat jiné.

§ 18

Spolupracovníci výborů lidové kontroly mají při výkonu kontrolní činnosti povinnosti a přísluší jim oprávnění podle tohoto zákona v rámci daného pověření.

§ 19

(1) Členové, pracovníci a spolupracovníci orgánů lidové kontroly nesmějí být pro výkon své funkce zkráceni na právech a nárocích vyplývajících z pracovního poměru nebo poměru obdobného; nesmějí být ani přeloženi do jiného místa, pokud by jim to znemožňovalo nebo ztěžovalo výkon kontrolní funkce.

(2) Pracovní poměr s členy orgánu lidové kontroly může být rozvázán výpovědí jen po předchozím souhlasu orgánu lidové kontroly, jehož jsou členy; to platí i pro období dvou let po skončení členství v orgánu lidové kontroly. Jinak je výpověď neplatná.

(3) Vedoucí orgánu nebo organizace, u nichž je člen nebo spolupracovník orgánu lidové kontroly v pracovním nebo obdobném poměru, odpovídá za poskytnutí ochrany, uvedené v odstavci 1. Jestliže poruší tuto povinnost, nadřízený orgán je povinen z podnětu orgánu lidové kontroly zjednat nápravu, popřípadě uložit kárné opatření podle příslušných předpisů nebo uplatnit vůči provinilé osobě jiný postih.

§ 20

(1) Organizace, k níž je člen orgánu lidové kontroly v pracovním nebo obdobném poměru, je povinna mu umožnit výkon kontrolní funkce a poskytnout mu pracovní volno na dobu potřebnou k výkonu kontrolní činnosti.

(2) Náhradu mzdy členům a spolupracovníkům Výboru lidové kontroly Československé socialistické republiky, krátkodobě uvolněným pro výkon funkce, poskytují ve výši průměrného výdělku organizace, u nichž jsou v pracovním nebo obdobném poměru. Výbor lidové kontroly Československé socialistické republiky uhradí organizacím na jejich žádost vyplacené náhrady ze svých rozpočtových prostředků. Výbor lidové kontroly Československé socialistické republiky také poskytuje svým členům a spolupracovníkům náhradu cestovních a jiných výdajů podle příslušných předpisů.

(3) Náhradu mzdy, jakož i cestovních a jiných výdajů členům výborů lidové kontroly ve výrobních hospodářských jednotkách a závodních komisí lidové kontroly v závodech a organizacích řízených orgány Československé socialistické republiky poskytuje organizace, u níž jsou zaměstnáni; výše náhrad se řídí příslušnými předpisy.

§ 21

Předsedům, místopředsedům, popřípadě dalším členům výborů lidové kontroly, zřízených v působnosti Československé socialistické republiky, pokud budou pro výkon funkce zcela uvolněni z dosavadního zaměstnání, poskytne organizace, u níž pracují, po dobu výkonu funkce pracovní volno bez nároku na náhradu mzdy. Odměnu za výkon funkce jim poskytuje příslušný výbor lidové kontroly.

§ 22

Členům, jakož i spolupracovníkům orgánů lidové kontroly, zabezpečují se všechna práva a nároky, které jim jinak vyplývají z jejich pracovního nebo obdobného poměru.

§ 23

O zproštění členů orgánů lidové kontroly, jejich pracovníků a spolupracovníků povinnosti zachovávat státní, hospodářské a služební tajemství, o němž se dověděli při výkonu kontrolní nebo s ní související činnosti, rozhoduje předseda příslušného orgánu výboru lidové kontroly. Jde-li o zproštění předsedy tohoto orgánu, rozhoduje o tom předseda orgánu lidové kontroly vyššího stupně.


ČÁST ŠESTÁ

Závěrečná ustanovení

§ 24

(1) Zrušuje se zákon č. 70/1967 Sb., o komisích lidové kontroly, ve znění zákona č. 85/1968 Sb.

(2) Až do dne nabytí účinnosti zákonů národních rad upravujících působnost a činnost orgánů lidové kontroly republik postupuje se v otázkách této působnosti a činnosti, pokud opak nevyplývá z jednotlivých ustanovení tohoto zákona, podle dosavadních předpisů.

§ 25

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Svoboda v. r.

Dr. Hanes v. r.

Dr. Štrougal v. r.

Přesunout nahoru