Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 103/1971 Sb.Zákon o lidové kontrole

Částka 28/1971
Platnost od 20.10.1971
Účinnost od 20.10.1971
Zrušeno k 01.01.1992 (405/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

103

ZÁKON

ze dne 8. října 1971

o lidové kontrole

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


ČÁST PRVNÍzrušeno

§ 1 – § 3zrušeno

ČÁST DRUHÁzrušeno

Oddíl prvnízrušeno

§ 4, § 5zrušeno

Oddíl druhýzrušeno

§ 6, § 7zrušeno

Oddíl třetízrušeno

§ 8zrušeno

ČÁST TŘETÍzrušeno

§ 9, § 10zrušeno

ČÁST ČTVRTÁ

Povinnosti a oprávnění orgánů lidové kontroly

§ 11

Povinnosti orgánů lidové kontroly, jejich pověřených členů a pracovníků

Orgány lidové kontroly, jejich pověření členové a pracovníci

a) postupují při kontrole tak, aby zajistili pravdivost, úplnost a prokazatelnost výsledků kontroly a zjistili příčiny závad a kdo za ně odpovídá,

b) projednávají výsledky kontroly s funkcionáři a pracovníky odpovědnými za vznik a trvání závad, vyžadují si jejich písemné vysvětlivky a prověřují jejich případné námitky proti správnosti a úplnosti kontrolních zjištění,

c) projednávají výsledky kontroly s vedoucími kontrolovaných orgánů a organizací, popřípadě s vedoucími orgánů jim nadřízených a vyžadují si jejich písemná stanoviska ke kontrolním zjištěním, popřípadě písemná vysvětlení o příčinách zjištěných závad,

d) spolupracují s ostatními orgány lidové kontroly a poskytují si vzájemně pomoc v kontrolní činnosti.

Oprávnění výborů lidové kontroly, jejich pověřených členů a pracovníků

§ 12

(1) Výbory lidové kontroly, jejich pověření členové a pracovníci jsou oprávněni ke všem úkonům potřebným k provedení kontroly, zejména mohou požadovat od orgánů a organizací, jejich funkcionářů a pracovníků, aby jim

a) byl umožněn vstup do všech objektů a zařízení,

b) byly předloženy v určených lhůtách požadované podklady, materiály a písemnosti a podány pravdivé a úplné písemné nebo ústní zprávy a informace o zjišťovaných skutečnostech a vysvětlivky o příčinách zjištěných závad, i když jsou předmětem hospodářského a služebního tajemství. Prokáží-li se pověření členové nebo pracovníci výborů lidové kontroly zvláštním pověřením příslušného orgánu lidové kontroly, musí jim být předloženy požadované písemnosti obsahující skutečnosti tvořící státní tajemství,

c) byly předány k zabezpečení příslušné originální doklady.

(2) K výkonu kontrolní činnosti jsou výbory lidové kontroly dále oprávněny

a) vyžadovat při výkonu kontroly součinnost kontrolních i jiných státních orgánů,

b) přibírat k účasti na kontrole spolupracovníky a podle potřeby vytvářet z nich kontrolní skupiny,

c) vytvářet v dohodě s příslušnými vedoucími pracovníky kontrolní skupiny z odborných pracovníků státních orgánů a hospodářských organizací, které pod vedením pověřeného člena nebo pracovníka výboru lidové kontroly kontrolují speciální problémy; příslušné orgány a organizace uvolňují vyžádané pracovníky nejdéle na dobu 14 pracovních dnů v roce a jsou povinny poskytnout jim náhradu mzdy,

d) vyžadovat od odborných orgánů a vybraných odborníků posudky.

§ 13

(1) Ke zjednání účinné nápravy zjištěných nedostatků a závad jsou výbory lidové kontroly oprávněny

a) požadovat od funkcionářů a vedoucích pracovníků kontrolovaných orgánů a organizací, aby bez průtahů odstranili zjištěné nedostatky,

b) ukládat, aby kontrolované orgány a organizace v určených lhůtách odstranily kontrolou zjištěné závady; pokud by jimi provedená opatření nebyla dostačující a účinná, vyžadovat potřebná doplňující opatření anebo požádat příslušný nadřízený orgán o neprodlené zjednání nápravy,

c) až do rozhodnutí příslušných orgánů pozastavit provádění nezákonného rozhodnutí nebo nezákonné činnosti, a je-li nebezpečí, že by vznikla škoda, též nehospodárného rozhodnutí nebo nehospodárné činnosti,

d) navrhovat vedoucím pracovníkům kontrolovaných orgánů a organizací nebo nadřízeným orgánům, aby uložili provinilým osobám kárná opatření podle ustanovení příslušných právních předpisů a vymáhali na nich náhradu škody způsobené na majetku v socialistickém vlastnictví; v těchto případech je vedoucí pracovník nebo nadřízený orgán povinen zavést kárné řízení, popřípadě vymáhat náhradu škody, neprokáže-li neopodstatněnost návrhu,

e) funkcionářům a pracovníkům kontrolovaných organizací, kteří při výkonu funkce zaviněně porušili povinnosti vyplývající ze zákonů a jiných obecně závazných právních předpisů a usnesení příslušných orgánů nebo nesplnili opatření uložená nebo dohodnutá podle výsledku kontroly nebo provedli opatření nedostatečná, ukládat po projednání s příslušnými vedoucími pracovníky důtku nebo důtku s pokutou až do výše trojnásobku průměrného měsíčního výdělku,

f) v případech hrubého porušení státní disciplíny předkládat návrhy na potřebná kádrová opatření (odvolání z funkce apod.).

(2) Důtku nebo důtku s pokutou podle odstavce 1 písm. e) lze uložit jen do jednoho roku ode dne, kdy výbor lidové kontroly zjistil porušení povinností, nejdéle však do tří let ode dne, kdy došlo k porušení povinností.

(3) Výbor lidové kontroly může rozhodnout, aby opatření podle odstavce 1 písm. d) a e) bylo v zájmu zvýšení výchovného účinku po nabytí právní moci zveřejněno, v případě opatření podle odstavce 1 písm. f) zveřejněno po jeho realizaci.

(4) Opatření podle odstavce 1 písm. a) až f) mohou činit též předseda nebo místopředseda výboru lidové kontroly. Opatření podle odstavce 1 písm. a) až c) může činit též zvlášť k tomu pověřený člen nebo pracovník výboru.

§ 14

Povinnosti orgánů a organizací

(1) Kontrolované orgány a organizace (závody), jejich funkcionáři a pracovníci jsou povinni vytvořit orgánům lidové kontroly, jejich pověřeným členům a pracovníkům vhodné podmínky k nerušenému a rychlému výkonu kontrolní činnosti a poskytnout jim požadovanou součinnost a plně využívat kontrolních akcí pro zlepšení řídící činnosti. Ostatní orgány a organizace jsou povinny poskytovat požadovanou součinnost, je-li toho podle povahy věci k úspěšnému a rychlému výkonu kontrolní činnosti třeba.

(2) Funkcionáři a vedoucí pracovníci kontrolovaných, popřípadě jim nadřízených orgánů a organizací, jsou povinni na požádání orgánů lidové kontroly dostavit se ve stanovené lhůtě k projednání výsledků kontroly.

(3) Kontrolované, popřípadě jim nadřízené orgány a organizace, jejich funkcionáři a vedoucí pracovníci jsou povinni bez průtahů odstranit zjištěné závady a jejich příčiny, provádět opatření k uplatnění odpovědnosti provinilých funkcionářů a pracovníků a podat v určené lhůtě orgánu lidové kontroly písemnou zprávu o opatřeních k odstranění zjištěných závad a o výsledcích těchto opatření.

§ 15

Pořádkové pokuty

Předseda, místopředseda, pověřený člen nebo pracovník výboru lidové kontroly může uložit funkcionářům a pracovníkům kontrolovaných orgánů a organizací, kteří nesplní ve stanovené lhůtě povinnost uloženou jim podle § 12 odst. 1 a § 14 odst. 1 a 2 nebo povinnost podat zprávu podle § 14 odst. 3, pořádkovou pokutu do 1000 Kčs. Pořádková pokuta může být uložena i opětovně, nebyla-li uložená povinnost splněna ani v nově stanovené lhůtě.

§ 16

Řízení o ukládaných opatřeních

(1) V řízení při ukládání důtky nebo důtky s pokutou podle § 13 odst. 1 písm. e) nebo pořádkové pokuty podle § 15 se postupuje podle ustanovení správního řádu.

(2) Pokuty podle § 13 odst. 1 písm. e) a pořádkové pokuty podle § 15 se odvádějí do státního rozpočtu podle působnosti orgánu, který pokutu uložil.

(3) Opatření učiněná podle § 13 odst. 1 písm. e) a f) nezbavují provinilou osobu odpovědnosti podle zvláštních předpisů, pokud porušení povinnosti postihují vyššími sankcemi.

ČÁST PÁTÁzrušeno

§ 17 – § 23zrušeno


ČÁST ŠESTÁzrušeno

§ 24, § 25zrušeno


Svoboda v. r.

Dr. Hanes v. r.

Dr. Štrougal v. r.

Přesunout nahoru