Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 102/1971 Sb.Zákon o ochraně státního tajemství

Částka 28/1971
Platnost od 20.10.1971
Účinnost od 01.01.1972
Zrušeno k 01.11.1998 (148/1998 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

102

ZÁKON

ze dne 8. října 1971

o ochraně státního tajemství

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


§ 1

Úvodní ustanovení

Tento zákon upravuje ochranu státního tajemství, vymezuje způsob jeho určení i ochrany před vyzrazením a zneužitím proti ústavnímu zřízení České a Slovenské Federativní Republiky a jejím zájmům. Základní zásady tohoto zákona platí přiměřeně i pro úpravu ochrany hospodářského a služebního tajemství.

ČÁST PRVNÍ

Státní tajemství

Předmět státního tajemství

§ 2

(1) Státním tajemstvím se rozumí vše, co v důležitém zájmu Československé socialistické republiky, zejména v zájmu politickém, vojenském nebo hospodářském má zůstat utajeno před nepovolanou osobou.

(2) Základní skutečnosti tvořící předmět státního tajemství stanoví vláda Československé socialistické republiky.

§ 3

(1) V souladu se základními skutečnostmi, které jsou předmětem státního tajemství (§ 2 odst.2), vydává a doplňuje ministr vnitra Československé socialistické republiky seznamy skutečností tvořících předmět státního tajemství pro jednotlivé obory nebo odvětví.

(2) Na zpracování seznamů uvedených v předchozím odstavci a jejich doplňování se podílejí příslušné federální a republikové ústřední orgány a organizace.

(3) Seznamy uvedené v odstavci 1 jsou jednotné a platí na celém území České a Slovenské Federativní Republiky; každý je do nich oprávněn nahlížet u federálního ministerstva vnitra a u příslušných federálních a republikových ministerstev a ústředních orgánů.

ČÁST DRUHÁ

Ochrana státního tajemství

Odpovědnost za ochranu státního tajemství

§ 4

Za ochranu státního tajemství v orgánech a organizacích (dále jen "organizace") odpovídají jejich vedoucí, kteří jsou zejména povinni vytvářet vhodné podmínky pro zabezpečení ochrany státního tajemství, dbát na dodržování předpisů k tomu vydaných a vyvozovat příslušné závěry a opatření z jejich porušení.

§ 5

Seznámí-li se jakkoliv se státním tajemstvím osoba, jež ke styku s ním nebyla určena (§ 9), je povinna učinit vše, aby toto tajemství nebylo zneužito; Zejména je povinna zachovávat mlčenlivost o tomto státním tajemství, a jde-li o předměty obsahující státní tajemství, předat je bez odkladu nejbližšímu útvaru, popřípadě příslušníku Sboru národní bezpečnosti nebo jinému státnímu orgánu.

§ 5a

Jestliže je nezbytné, aby se státním tajemstvím se seznámila osoba, jež ke styku s ním nebyla určena, avšak nezbytnost tohoto seznámení vyplývá z jejího postavení poslance zákonodárného sboru nebo primátora města nebo starosty obce nebo jejího postavení obhájce v trestním řízení, poučí ji předem o povinnosti učinit vše, aby toto tajemství nebylo zneužito, a o povinnosti zachovávat mlčenlivost orgán nebo osoba, která takovou osobu se skutečnostmi obsahujícími státní tajemství seznámí.

§ 6zrušeno

§ 7

Úkoly federálního ministerstva vnitra

Federální ministerstvo vnitra plní při ochraně státního tajemství v orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky tyto úkoly:

a) vydává potřebné metodické pokyny nebo směrnice k zajištění jednotného provádění ochrany státního tajemství na území Československé socialistické republiky,

b) provádí kontrolu dodržování předpisů vydaných k ochraně státního tajemství a doporučuje příslušným organizacím opatření ke zjednání nápravy.

§ 8zrušeno

ČÁST TŘETÍ

Povinnosti organizací a osob při ochraně státního tajemství

Určování osob pro styk se státním tajemstvím

§ 9

(1) Se státním tajemstvím se může seznamovat pouze osoba, která splňuje stanovené předpoklady a je k tomu zvlášť určena vedoucím organizace (dále jen "určená osoba").

(2) Určenou osobou může být občan České a Slovenské Federativní Republiky, který svými charakterovými a osobními vlastnostmi poskytuje záruku, že státní tajemství nebude ohroženo.

(3) Organizace je povinna si vyžádat před určením osoby ke styku se státním tajemstvím vyjádření federálního ministerstva vnitra nebo Federální bezpečnostní informační služby k této osobě, zda mu nejsou známy překážky, které by tomuto určení bránily.

(4) Zjistí-li organizace, že určená osoba již stanoveným předpokladům nevyhovuje, je povinna učinit ihned potřebná opatření.

§ 10

Cizinec a osoba bez státní příslušnosti se může seznamovat se státním tajemstvím jen v souvislosti s přípravou, uzavíráním a plněním mezinárodních smluv a dohod; V ostatních případech jen se souhlasem federálního ministerstva vnitra.

Povinnosti organizace

§ 11

(1) Organizace je povinna zabezpečit, aby určená osoba byla seznámena s povinnostmi a omezeními podle tohoto zákona a v rozsahu zastávaného pracovního místa (funkce) též s ostatními předpisy upravujícími ochranu státního tajemství včetně příslušných seznamů skutečností tvořících předmět státního tajemství.

(2) O seznámení podle předchozího odstavce se pořídí písemný záznam, který určená osoba vlastnoručně podepíše; záznam se založí do osobního spisu určené osoby.

§ 12

Organizace je povinna vést evidenci určených osob, které jsou u ní v pracovním (služebním) nebo členském poměru nebo s ní uzavřely dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr, a to ještě tři roky po skončení tohoto poměru.

Povinnosti určených osob

§ 13

Určená osoba je povinna učinit vše, aby se státní tajemství nestalo známým nepovolané osobě. Zejména je povinna

a) zachovávat mlčenlivost o státním tajemství, s nímž přichází do styku při výkonu funkce (práce), a to i po skončení pracovního (služebního) poměru,

b) zajišťovat, aby materiály obsahující státní tajemství byly při dopravě a úschově zabezpečovány podle předpisů k tomu vydaných,

c) dbát, aby nedocházelo k vyzrazení státního tajemství technickými prostředky (telefon, telegraf, dálnopis apod.).

§ 14, § 15zrušeno

§ 16

Zprošťování mlčenlivosti

(1) Má-li být určená osoba dotazována v řízení před státním orgánem o skutečnostech tvořících předmět státního tajemství, může být na žádost tohoto orgánu zproštěna mlčenlivosti. O zproštění mlčenlivosti a jeho rozsahu rozhoduje vedoucí organizace, v níž byla tato osoba ke styku se státním tajemstvím určena. Jde-li o věc, kterou projednávají orgány zákonodárných sborů, může o zproštění mlčenlivosti rozhodnout předsednictvo tohoto sboru.

(2) Vedoucí organizace nebo předsednictvo zákonodárných sborů odepře zproštění mlčenlivosti podle odstavce 1, byla-li by tím státu způsobena vážná škoda.

(3) Předchozími odstavci není dotčeno ustanovení trestního řádu a dalších předpisů.

ČÁST ČTVRTÁzrušeno

§ 17 – § 20zrušeno

ČÁST PÁTÁ

Fotografování a filmování

§ 21

Zákaz fotografování a filmování

(1) Na území České a Slovenské Federativní Republiky je zakázáno fotografovat, filmovat, zakreslovat nebo jinak zaznamenávat (dále jen "fotografovat") objekty, prostory a zařízení označené tabulkou ZÁKAZ FOTOGRAFOVÁNÍ.

(2) O zákazu fotografování v zájmu obrany a bezpečnosti České a Slovenské Federativní Republiky rozhoduje federální ministerstvo obrany a federální ministerstvo vnitra; tato ministerstva rozhodují též o výjimkách z tohoto zákazu.

(3) O zákazu fotografování v zájmu ochrany státního tajemství v prostorech organizace a o výjimkách z tohoto zákazu rozhoduje její vedoucí.

ČÁST ŠESTÁ

Zvláštní prostředky ochrany státního tajemství

§ 22

Šifrová služba

Šifrovou službu v České a Slovenské Federativní Republice metodicky řídí federální ministerstvo vnitra, za její činnost odpovídá vedoucí organizace.

ČÁST SEDMÁ

Ochrana hospodářského a služebního tajemství

§ 23

(1) Hospodářským tajemstvím se rozumí vše, co je důležité pro hospodářskou činnost a v obecném zájmu má zůstat utajeno před nepovolanou osobou.

(2) Služebním tajemstvím se rozumí důležitá skutečnost, která souvisí s činností národního výboru, soudu, ozbrojených sil nebo ozbrojeného sboru nebo jiného státního orgánu, státní hospodářské, družstevní nebo společenské organizace a v obecném zájmu má zůstat utajena před nepovolanou osobou.

(3) Vláda Československé socialistické republiky stanoví bližší úpravu ochrany hospodářského a služebního tajemství v mezích základních zásad upravených tímto zákonem a určí oprávnění a úkoly federálního ministerstva vnitra při této ochraně.


ČÁST OSMÁ

§ 24

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1972.


Svoboda v. r.

Dr. Hanes v. r.

Dr. Štrougal v.r.

Přesunout nahoru