Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 10/1971 Sb.Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se provádí zákon České národní rady č. 120/1970 Sb., o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení

Částka 2/1971
Platnost od 22.02.1971
Účinnost od 22.02.1971
Zrušeno k 01.01.1972 (113/1971 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

10

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí České socialistické republiky

ze dne 4. února 1971,

kterou se provádí zákon České národní rady č. 120/1970 Sb., o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení

Ministerstvo financí České socialistické republiky podle § 40 zákona České národní rady č. 120/1970 Sb., o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení (dále jen "zákon"), stanoví:


Článek 1

K § 2 zákona

(1) Státními hospodářskými organizacemi zabývajícími se převážně obchodní činností (§ 2 odst. 1 písm. a) zákona) jsou organizace, u nichž tržby za obchodní činnost činí více jak polovinu z celkových tržeb. Pro posouzení je rozhodující poměr tržeb z obchodní činnosti k celkovým tržbám za předchozí kalendářní rok; u organizací, jejichž daňová povinnost vznikla v průběhu zdaňovacího období, je rozhodný poměr těchto tržeb v plánu poplatníka. Za obchodní činnost se považuje maloobchodní a velkoobchodní činnost, veřejné stravování, ubytovací služby, služby cestovního ruchu, propagační, reklamní a inzertní služby (včetně průzkumu trhu, komerčního výtvarnictví a aranžování). Za obchodní činnost se nepovažuje sběrová činnost podniků a činnost podniků Sběrné suroviny.

(2) Organizace uvedené v odstavci 1 jsou poplatníky důchodové daně bez ohledu na jejich organizační začlenění a bez ohledu na to, kterými ústředními orgány nebo národními výbory jsou řízeny.

(3) Organizacemi zemědělských služeb [§ 2 odst. 1 písm. e) zákona] v České socialistické republice jsou: *)

- Strojní a traktorové stanice, n. p.

- Opravny zemědělských strojů, o. p., Vinoř

- Biovety, n. p.

- Rašelina, o. p., Soběslav

- Státní plemenářské podniky

- Podnik pro šlechtění drůbeže, n. p., Chrustenice

- Podnik pro výrobu vajec, drůbeže a vepřového masa, n. p., Cheb

- Sempra, o. p., Praha

- Zemědělské zásobovací a nákupní podniky

- Zemědělské potřeby, n. p., Praha

- Agroservis, n. p., Tachov

- Chmelařství, o. p., Žatec

- Státní rybářství, o. p., České Budějovice

(4) Ostatními socialistickými organizacemi [§ 2 odst. 1 písm. f) zákona], pokud jejich vztah ke státnímu rozpočtu není upraven jinými právními předpisy, jsou:

a) státní hospodářské organizace;

b) společenské a jiné organizace, pokud provozují trvalou hospodářskou činnost; jsou to především všechny základní organizace organizací Národní fronty, ROH a Svazarmu;

c) podniky a hospodářská zařízení společenských organizací;

d) organizace vzniklé na základě smlouvy o sdružení.

(5) Jinými organizacemi než socialistickými, které jsou právnickými osobami [§ 2 odst. 1 písm. g) zákona], se rozumějí zejména církevní organizace, spolky a nadace, společnosti s ručením omezeným apod. Daňová povinnost těchto organizací není dotčena, je-li na jejich majetkovou podstatu zavedena národní správa.

(6) Výrobní a pracovní družstva pro občany s těžším zdravotním poškozením [§ 2 odst. 2 písm. a) zákona] se sídlem v České socialistické republice jsou:

- Obzor, Praha

- Obzor, Plzeň

- Obzor, Gottwaldov

- Karko, Ústí nad Labem.

(7) Osvobození svazů bytových družstev [§ 2 odst. 2 písm. c) zákona] se nevztahuje na podniky a hospodářská zařízení zřízené těmito svazy.

(8) Organizace vedené vyššími orgány organizací Národní fronty [§ 2 odst. 2 písm. e) zákona] jsou ty společenské organizace, které jsou současně hospodářsky vedeny vyššími orgány Národní fronty ČSSR, Národní fronty ČSR a Národní fronty SSR. Organizace uvedené v tomto ustanovení zákona a jejich hospodářská zařízení jsou od důchodové daně osvobozeny v případě, že provádějí odvody svým vyšším orgánům nejméně ve výši 65 % (§ 16 zákona) ze základu daně ze zisku (§ 4 zákona), popř. 20 % ze základu daně ze zisku nepřesahujícího 80 tis. Kčs (§ 22 odst. 1 zákona). Základní organizace těchto společenských organizací a jejich hospodářská zařízení jsou však vždy poplatníky důchodové daně [§ 2 odst. 1 písm. f) zákona].

Článek 2

K § 3 zákona

(1) Trvalou hospodářskou činností se rozumí činnost směřující k dosahování zisku, pokud tržby a výnosy z ní plynoucí převyšují částku 80 tis. Kčs ve zdaňovacím období bez ohledu na délku jejího trvání. Za trvalou hospodářskou činnost se vždy považuje provozování obchodní činnosti organizacemi, kterým byly přiznány obchodní srážky.

(2) Trvalou hospodářskou činností není činnost společenských organizací, která se omezuje na plnění vlastního poslání těchto organizací. Za trvalou hospodářskou činnost společenských organizací, s výjimkou jejich podniků a hospodářských zařízení, se vždy nepovažuje: pořádání sportovních zápasů, závodů, tělovýchovných a kulturních akcí, pořádání příležitostných tanečních zábav a zájezdů, zazvěřování a zarybňování v tuzemsku, postřik stromů a lisování ovoce pro členy. Trvalou hospodářskou činností také není provoz sběren Sazky a Sportky a činnost zimních stadiónů, jsou-li tyto činnosti provozovány tělovýchovnými jednotami.

(3) U podniků a hospodářských zařízení společenských organizací se trvalou hospodářskou činností rozumí veškerá činnost a příjmy z ní plynoucí.

Článek 3

K § 4 zákona

U církví a jejich organizací se do základu daně ze zisku nezahrnují příspěvky členů církví, dary, výnosy kostelních sbírek a úplaty za církevní úkony.

Článek 4

K § 5 zákona

(1) Příspěvky, k jejichž úhradě není poplatník povinen [§ 5 písm. a) č. 1 zákona], jsou např. příspěvky na dobrovolné pojištění pracujících u státní pojišťovny, příspěvky dobrovolným zájmovým nebo účelovým sdružením, nikoliv však příspěvky placené v povinné výši oborovým (generálním) ředitelstvím na úhradu jejich činnosti, členské příspěvky placené vyšším družstevním organizacím, ani členské příspěvky společenských organizací placené vlastním vyšším orgánům na úhradu jejich činnosti.

(2) Tvorba rezerv [§ 5 písm. a) č. 2 zákona] je připočitatelnou položkou tehdy, jestliže je účtována na vrub nákladů poplatníka v rozporu s právními předpisy. Jednotlivé druhy rezerv, které právní předpisy dovolují tvořit, jsou stanoveny předpisy o účetnictví.

(3) Dotacemi určenými k úhradě nákladů u organizací zemědělských služeb, společných družstevních podniků a melioračních družstev [§ 5 písm. c) zákona] jsou stabilizační dotace, účelové dotace do provozu a účelové subvence na úhradu výchovy učňů.

Článek 5

K § 6 zákona

(1) U podnikové bytové výstavby prováděné dodavatelským způsobem může si poplatník odečíst v každém roce po dobu trvání výstavby jako příspěvek na podnikovou bytovou výstavbu [§ 6 odst. 2 písm. d) zákona] 50 % částek, které zaplatí dodavateli. U podnikové bytové výstavby prováděné ve vlastní režii může si odečíst v každém roce po dobu trvání výstavby 50 % skutečně vynaložených nákladů na podnikovou bytovou výstavbu. Celkový úhrn odečítaných částek nesmí v obou případech převýšit 50 % rozpočtové ceny. U podnikové bytové výstavby započaté před 1. lednem 1971 se nehledí k nákladům vynaloženým do té doby.

(2) Pokud v rámci podnikové bytové výstavby jsou budovány i obchodní prostory, kanceláře, provozovny apod., vyloučí se náklady na pořízení těchto prostor z rozpočtové ceny.

(3) Odečítat lze částky zaplacené na podnikovou bytovou výstavbu z vlastních zdrojů (včetně splátek úvěru na podnikovou bytovou výstavbu čerpaného do 31. 12. 1970) a z úvěru čerpaného po 1. lednu 1971, nikoliv však částky z dotací, které byly poplatníku na podnikovou bytovou výstavbu poskytnuty.

(4) Sdruží-li se několik podniků ke společnému provedení bytové výstavby tak, že jeden z nich je investorem, mohou si příspěvek na podnikovou bytovou výstavbu za podmínek svrchu uvedených odečítat jednotliví účastníci, a to poměrnou částkou podle výše účasti.

(5) Za odpočitatelnou položku [§ 6 odst. 2 písm. g) zákona] se považují u organizací zemědělských služeb, společných družstevních podniků a melioračních družstev příplatky charakteru prémií, stanovené ministerstvy zemědělství a výživy v dohodě s ministerstvy financí.

Článek 6

K § 9 zákona

(1) Objem mezd a průměrný počet pracovníků předchozího roku se stanoví za účelem metodické srovnatelnosti podle předpisů federálního ministerstva práce a sociálních věcí a podle předpisů Federálního statistického úřadu platných pro běžný rok.

(2) U pracovníků, kteří nebyli u poplatníka po celý kalendářní rok zaměstnáni a u nichž nelze daň z individuálních mezd podle § 9 odst. 3 zákona vypočítat z celoroční mzdy, přihlíží se při výpočtu této daně ke mzdě přepočtené v poměru k době, po kterou pracovní poměr trval, přičemž se započítává i každý započatý měsíc. Přepočet se provádí i u pracovníků, kterým odměna za práci byla vyplácena v rámci ostatních osobních výdajů.

Článek 7

K § 10 zákona

(1) Příspěvek na sociální zabezpečení je součástí nákladů poplatníka.

(2) Poplatníci podle § 2 odst. 1 písm. f) zákona odvádějí příspěvek na sociální zabezpečení z částky všech v běžném roce zúčtovaných mezd, včetně ostatních osobních výdajů, vyplacených podílů na hospodářském výsledku, která je popřípadě snížena o odměny podle § 8 odst. 4 zákona. V případě, že neprovozují tyto ostatní socialistické organizace trvalou hospodářskou činnost, platí pojistné nemocenského pojištění podle zákona č. 54/1956 Sb.

Článek 8

K § 11 až 15 zákona

(1) Provozují-li poplatníci uvedení v § 2 odst. 1 písm. a) až d) a písm. f) zákona, s výjimkou společných družstevních podniků a melioračních družstev, činnost obchodní i neobchodní, použije se u nich sazby platné pro činnost, která převažuje. Pro posouzení, která činnost převažuje, rozhoduje objem tržeb z obchodní a neobchodní činnosti v předchozím zdaňovacím období; přitom se u poplatníků podle § 2 odst. 1 písm. c) zákona nepřihlíží k tržbám ze zásobování opravářských podniků náhradními díly.

(2) Vybranými organizacemi s převážně obchodní činností, u nichž se celkové náklady snižují o spotřebu základních surovin ve vlastních výrobnách *) pro výpočet rentability, jsou podniky Restaurace a jídelny a podniky Uhelné sklady.

(3) Společenské a jiné organizace, pokud jsou poplatníky podle § 2 odst. 1 písm. f) zákona, platí daň z individuálních mezd pouze za pracovníky činné v trvalé hospodářské činnosti.

(4) Vybrané činnosti (služby) ve smyslu § 15 odst. 2 zákona jsou uvedeny v příloze 2.

(5) Příspěvek na sociální zabezpečení ve výši 10 % u organizací s převážně neobchodní činností uvedených v příloze 2 se vypočte ze základu (§ 10 odst. 2 zákona), který odpovídá podílu tržeb za vybrané činnosti (služby) z celkových tržeb a výnosů organizace. Tento podíl se vypočte s přesností na setiny.

(6) Ustanovení platná pro svazy družstev se vztahují i na Ústřední radu družstev.

Článek 9

K § 17 a 19 zákona

(1) Za nezemědělskou činnost pro účely této daně se považují:

a) výroba a prodej nezemědělských výrobků, s výjimkou následujících výrobků dodávaných zemědělským organizacím, jednotlivě hospodařícím rolníkům, Ústřednímu podniku zemědělské techniky a podnikům Agra a Agrotechnika,

1. strojů na obdělávání, přípravu a úpravu půdy, zařízení pro přípravu sadby, strojů na hnojení a ochranu kultur, sklizňových strojů, strojů na posklizňové zpracování zemědělských plodin, strojů a zařízení pro chov skotu, prasat, chov drůbeže, ovcí a drobných hospodářských zvířat, traktorových přívěsů a návěsů pro zemědělské účely a nakladačů pro zemědělské účely, pokud jde o vlastní výrobu těchto strojů a zařízení,

2. náhradních dílů ke všem zemědělským strojům a zařízením, traktorům, potahovým vozům a nástavbám, traktorovým návěsům a přívěsům, jde-li o díly vlastní výroby, které jsou určeny k opravám,

3. stavebních hmot vlastní výroby (těžby),

4. přípravků na ochranu rostlin a proti škůdcům,

5. krmiv a krmných směsí,

6. vápenatých a organických hnojiv a dále rašeliny pro zemědělské účely (bez ohledu na odběratele),

7. průmyslových hnojiv, včetně vysokopecní strusky pro hnojení, pneumatik, pohonných hmot a mazadel, motouzů do vazačů, lisů, povřísel a pytlů;

b) prodej veškerých výrobků ve vlastních maloobchodních prodejnách, včetně pohostinství;

c) u organizací zemědělského zásobování a nákupu, Agroservisu, n. p., Tachov, Zemědělských potřeb, n. p., Praha a u Chmelařství, o. p., Žatec, prodej i zemědělských výrobků jiným organizacím než zemědělským;

d) práce a služby poskytované jiným organizacím než zemědělským a jednotlivě hospodařícím rolníkům, s výjimkou:

1. dopravy zemědělských výrobků vlastní výroby,

2. dopravy a přibližování dřeva pro lesní závody,

3. prací prováděných v zimním období na úpravě silnic a vozovek (posypy silnic, odhrnování a odklizování sněhu),

4. melioračních prací pro státní meliorační správy,

5. postřiků zemědělských kultur, hubení plevelů a odvozu fekálií a veškerých polních prací.

(2) Za zemědělské organizace ve smyslu odst. 1 se považují: jednotná zemědělská družstva, státní statky, šlechtitelské a semenářské statky a podniky, organizace zemědělských služeb (čl. 1 odst. 3), společné družstevní podniky, meliorační družstva, školní statky a školní polesí, školní zemědělské a lesní podniky, vojenské lesy a statky, Velkovýkrmny, o. p., Praha-Řepy, Drůbežnictví, o. p., Xaverov-Horní Počernice, Rekultivace, n. p., Havířov, Velkochov laboratorních zvířat, n. p., Praha-Lysolaje, Majetok stálej celoštátnej poľnohospodárskej výstavy, n. p., Nitra, okresní výstavbová bytová družstva, výzkumné ústavy zabývající se rostlinnou a živočišnou výrobou.

(3) Celkové tržby, které jsou rozhodné pro výpočet podílů tržeb z nezemědělské činnosti podle odstavce 1, tvoří:

- tržby z výrobních činností

- aktivování investic

- tržby z nevýrobních činností

- dotace k tržbám.

Tržby z nezemědělské činnosti podle odstavce 1 se zjistí z tržeb z výrobních činností a z tržeb z nevýrobních činností. Podíly tržeb z nezemědělské činnosti na celkových tržbách se vypočítávají s přesností na setiny.

(4) Příspěvek na sociální zabezpečení se vypočte ze základu (§ 10 odst. 2 zákona), který odpovídá podílu tržeb z nezemědělské činnosti z celkových tržeb organizace.

(5) Činnost oborových (generálních) ředitelství a sdružení (svazů) podniků se pro výpočet příspěvku na sociální zabezpečení považuje za nezemědělskou činnost a proto tyto organizace odvádějí příspěvek na sociální zabezpečení ve výši 10 %.

Článek 10

K § 22 zákona

(1) Seznam preferovaných učebních oborů pro poskytování slev z daně ze zisku na výchovu učňů je stanoven v příloze 1.

(2) Slevy z daně na výchovu učňů se poskytují podle skutečného stavu učňů k 31. prosinci kalendářního roku, za který se daň vyměřuje.

(3) Internátní výukou mimo podnik se rozumí výuka učňů v samostatném odborném internátním učilišti. Přitom není rozhodující, je-li učiliště ve správě poplatníka nebo jiného podniku; tato výuka může být kombinována i s praktickým výcvikem učňů v podniku (cyklická výuka). Soustředěnou výukou se rozumí skupinová výuka v učebním středisku podniku pod vedením samostatného mistra výuky nebo jiného pracovníka pověřeného vedením výuky.

(4) Nově vzniklým družstvům invalidů nebo podnikům invalidů se sníží daň o 30 % podle § 22 odst. 3 zákona po předložení potvrzení o svém charakteru vydaného příslušným svazem, popř. ústředním odvětvovým orgánem na základě vyjádření ministerstva práce a sociálních věcí nebo orgánu jím pověřeného.

(5) Družstva invalidů nebo podniky invalidů jsou povinny oznámit změnu charakteru do 15 dnů místně příslušnému orgánu, vykonávajícímu správu daně.

(6) Vybrané činnosti (služby) ve smyslu § 22 odst. 4 zákona jsou uvedeny v příloze 2.

(7) Sleva z daně ze zisku podle § 22 odst. 4 zákona se vypočte tak, že podíl tržeb za vybrané činnosti (služby) z celkových tržeb a výnosů organizace vyjádřený v procentech s přesností na setiny se vynásobí koeficientem 0,4; sleva však může činit maximálně 40 % daně ze zisku připadající na tržby za vybrané činnosti (služby).

Článek 11

K § 24 zákona

(1) Organizace, které vzniknou po 1. lednu 1971, nebo u nichž nastanou po tomto dni skutečnosti zakládající daňovou povinnost podle zákona, jsou povinny oznámit tuto skutečnost příslušnému orgánu vykonávajícímu správu daně.

(2) Tato povinnost se nevztahuje na organizace, které platily v r. 1970 důchodovou daň podle zákona č. 159/1968 Sb.

Článek 12

K § 29 zákona

(1) Podkladem pro výpočet měsíčních záloh na daň ze zisku a na daň z objemu mezd je roční finanční plán organizace.

(2) Dojde-li během roku ke změnám finančního plánu, které mají vliv na výši vypočtených záloh, je poplatník povinen předložit orgánu vykonávajícímu správu daně (§ 23 odst. 1 zákona) do 8 dnů propočet záloh, a dále platit měsíční zálohy podle nového výpočtu. Výše měsíčních záloh do té doby splatných se nemění.

(3) Při výpočtu daně ze zisku po uplynutí čtvrtletí se přihlíží k připočitatelným a odpočitatelným položkám podle § 5 a 6 zákona.

(4) Při výpočtu záloh na daň ze zisku se přihlíží ke snížení podle § 22 odst. 2 a 3 zákona. Sleva na výchovu učňů se přitom vypočte ze stavu plánovaného k 31. 12. běžného kalendářního roku a v průběhu zdaňovacího období se nepřihlíží ke skutečnému stavu.

(5) Poplatníci, kteří mají nárok na snížení daně podle § 22 odst. 4 zákona, nebo u nichž se zvyšuje sazba daně ze zisku podle § 17 zákona, odvádějí měsíční zálohy na daň ze zisku podle plánované skladby činností. Při výpočtu daně ze zisku po uplynutí čtvrtletí se zjistí, kolik činí toto snížení nebo zvýšení podle skutečné skladby činností.

(6) U poplatníků se sezónní činností stanoví orgán vykonávající správu daně (§ 23 odst. 1 zákona) na žádost poplatníka měsíční zálohy na daň zpravidla ve výši 1/3 čtvrtletní povinnosti vyplývající z rozdělení celoroční daňové povinnosti na jednotlivá čtvrtletí na základě sezónních výkyvů v tvorbě zisku za předchozí rok. Měsíční zálohy lze též stanovit podle rozpisu plánu, který provede organizace v rámci své čtvrtletní povinnosti na jednotlivé měsíce.

(7) Daň se platí na zvláštní účet orgánu vykonávajícího správu daně (§ 23 odst. 1 zákona) u Státní banky československé.

Článek 13

K § 31 zákona

Příspěvek na sociální zabezpečení se odvádí na zvláštní účet orgánu vykonávajícího správu daně (§ 23 odst. 1 zákona) u Státní banky československé.

Článek 14

K § 32 zákona

Za včas nezaplacenou daň nebo zálohu na daň se považuje i rozdíl, o který poplatník zaplatil méně než měl zaplatit.

Článek 15

K § 37 zákona

K zamezení tvrdostí a nesrovnalostí v jednotlivých případech a v průběhu jednoho zdaňovacího období mohou krajské národní výbory nebo krajské finanční správy povolit úlevu na dani včetně příslušenství do výše 50 000,- Kčs.

Článek 16

K § 38 zákona

Daň od organizací řízených národními výbory převádí příslušný okresní národní výbor do rozpočtů národních výborů, které tyto organizace řídí.


Článek 17

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr: Ing. Lér, CSc., v. r.

Poznámky pod čarou

*) Ve Slovenské socialistické republice organizacemi zemědělských služeb jsou: Strojové a traktorové stanice, n. p., Opravovne poľnohospodárskych strojov, n. p., Nitra, Bioveta, n. p. Nitra, Závody organických hnojív, n. p., Bratislava, Štátne plemenárske podniky, Podnik pre šľachtenie a rozmnožovanie hydiny, n. p., Chorvátsky Grob, Zeleninové a kvetinové semená, n. p., Bratislava, Poľnohospodárske zásobovacie a nákupné podniky, Poľnohospodárske potreby, n. p., Bratislava, Štátne rybárstvo, n. p., Stupava.

*) Výnos býv. ministerstva vnitřního obchodu č. 40 201/67 - účtování o výrobě v centrálních výrobnách polotovarů a lahůdek a ve výrobnách palivových kol.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 10/1971 Sb.

SEZNAM preferovaných učebních oborů pro poskytování slev z daně ze zisku na výchovu učňů

0309 - vulkanizér 0809 - bednář a obalář
0405 - kovář (včetně skupiny uměl. kovář) 0810 - kolář
0420 - montér výtahů 0813 - soustružník dřeva
0424 - provozní zámečník 0814 - rámař
0425 - chladírenský mechanik 0931 - knihař
0429 - stavební zámečník 1022 - barvíř pro prádelny, čistírny a barvírny
0431 - vahař 1033 - chemik pro prádelny, čistírny a barvírny
0435 - klempíř 1051 - kloboučník (jen pro chlapce)
0437 - karosář 1053 - dámský krejčí (jen pro chlapce)
0451 - automechanik 1054 - pánský krejčí (jen pro chlapce)
0463 - hodinář 1111 - kožešník
0471 - galvanizér 1113 - rukavičkář
0501 - elektromontér rozvodových zařízení 1115 - brašnář
0601 - zedník 1116 - sedlář
0603 - tesař 1154 - obuvník
0611 - betonář stavebních dílců 1158 - opravář obuvi
0612 - kameník 1202 - pekař
0614 - dlaždič 1221 - průmyslový krmivář
0617 - pokrývač 1302 - chovatel drůbeže
0618 - instalatér 1307 - zahradník
0619 - sklenář 1308 - zemědělec mechanizátor
0621 - malíř pokojů 1321 - opravář zemědělských strojů
0623 - malíř a natěrač 1325 - chovatel mechanizátor
0625 - lakýrník 1411 - silničář pro komunikace a opravy vozovek
0628 - kominík 1553 - kuchař-číšník
0805 - truhlář 1571 - holič-kadeřník (jen pro chlapce)
0808 - čalouník 16 - rukodílná uměleckořemeslná výroba

Učni - osoby se změněnou pracovní schopností se zahrnují vždy do preferovaných učebních oborů.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 10/1971 Sb.

SEZNAM

vybraných činností (služeb)

(1) Vybranými činnostmi (službami) ve smyslu § 15 odst. 2 a § 22 odst. 4 zákona jsou níže uvedené činnosti, vykonávané podniky komunálních služeb, místního průmyslu a výrobními družstvy:

ČinnostČíselný statistický
znak*)
Ze zemědělství: 1
- zahradnictví celkem 11
Z průmyslových činností: 2, 3
- opravy pneu a duší včetně vyvažování pneumatik, opravy dopravních pásů a gumárenských výrobků s výjimkou protektorování 25 část
- opravy rozhlasových, televizních přijímačů a reprodukčních přístrojů včetně oprav jejich doplňků 261 rozšíř.
- opravy výrobků automobilového průmyslu 262
- opravy elektrických spotřebičů a chladniček pro domácnost 263
- opravy ostatních výrobků strojírenského a kovodělného průmyslu poskytované obyvatelstvu**) nebo prováděné v obytných domech***) 264 část
- opravy výrobků dřevozpracujícího průmyslu 282
- zakázková výroba pleteného ošacení+)
(obor 702, 705) pro obyvatelstvo**)
31 část
- opravy výrobků textilního průmyslu 312
- zakázkové šití osobního prádla+) 321 rozšíř.
- zakázkové šití oděvů+) (včetně oborů 703, 715 až 717), s výjimkou šití oděvů z kožešin 322 rozšíř.
- opravy výrobků konfekčního průmyslu 323
- opravy obuvi 332
- opravy sedlářských a brašnářských výrobků, galanterních výrobků z usní a z jiných hmot a kožešnických výrobků 333
- opravy sportovních potřeb 34 část
Ze stavebnictví: 4
- opravy a práce stavebního charakteru poskytované obyvatelstvu**) s výjimkou dodávek staveb na klíč 41 a 42 část
- opravy a neinvestiční práce stavebního charakteru prováděné v obytných domech,***) školských a zdravotnických zařízeních a v domovech důchodců 41 a 42 část
Ze služeb: 5
- ostatní dopravní služby, tj. vodní doprava, přívozy, potahová doprava, parkování, servisní služby, odtahová služba, technické prohlídky vozidel a rozvážková služba; nezahrnuje se půjčování osobních vozidel a motocyklů a garážování 513 část
- praní a ostatní prádelenské služby 521
- čištění a barvení včetně impregnování 522
- holičské, kadeřnické a kosmetické služby; nezahrnuje se vlásenkářská a kosmetická výroba 523
- lázeňské a rekreační služby 524
- půjčování, zprostředkovací a podobné služby pro obyvatelstvo,**) tj. půjčování spotřebních předmětů kromě motorových vozidel, cestovní a informační služby, zprostředkování sňatků a ostatní zprostředkovací služby, inzerce, služby písáren a rozmnožoven, hlídací služby a služby úschoven; nezahrnují se propagační práce a služby, překladatelské a tlumočnické služby 525 část
- fotoslužba pro obyvatelstvo**) 527 část
- kominictví 528
- úklidové služby pro obyvatelstvo**) účtované za hodinové zúčtovací sazby 5291 část
- vnější úprava obcí, tj. čištění obcí, odvoz popele, fekálií a odpadků, úprava sadů a parků a ostatní služby spojené s úpravou obcí 53
- ostatní služby, tj. čištění bot, služby veřejných hygienických zařízení, přeprava zavazadel osobami (nosiči), propůjčování tržních stánků, provoz místních vah a ladění hudebních nástrojů 54 část
Z ostatních výrobních činností: 6
- pohostinství 6 část
- řezání a štípání dřeva 6 část
Z ostatních nevýrobních činností: 7
- ubytovací služby včetně služeb poskytovaných ve stanových a srubových táborech a autokempincích 7 část
- činnost samostatných učňovských zařízení s celostátně soustředěnou výchovou 7 část

(2) Vybranými činnostmi (službami) ve smyslu § 15 odst. 2 a § 22 odst. 4 zákona jsou níže uvedené činnosti vykonávané krajskými organizacemi pro rozvoj a zavádění nové techniky v místním hospodářství (KORT) pro národní výbory, organizace řízené národními výbory a pro výrobní družstva:

a) zavádění nové techniky, technologie a organizace práce v rozsahu činností stanovených řídícím orgánem;

b) realizace prototypů, zlepšovacích návrhů a vynálezů u strojů, zařízení a přístrojů včetně ověřovací série v rozsahu činností stanovených řídícím orgánem;

c) činnosti uvedené v odstavci 1 této přílohy.

(3) Vybranými činnostmi (službami) ve smyslu § 15 odst. 2 a § 22 odst. 4 zákona jsou u krajských dopravních středisek činnosti uvedené v odstavci 1 této přílohy, pokud jsou vykonávány v rámci základního poslání těchto organizací.

*) Pro účely zákona o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení se považuje: Dílčí specifikace jednotlivých činností podle číselných znaků, pokud není jejich náplň podrobněji stanovena seznamem vybraných činností, je určena ve Směrnicích a pokynech čs. statistiky č. 16 MH-VD, platných v roce 1970.

**) Za vybrané činnosti poskytované obyvatelstvu se považují: a) činnosti placené obyvatelstvem, b) záruční opravy pro obyvatelstvo placené organizacemi, c) tržby za hotové (§ 15 vyhlášky ministerstva financí č. 204/1966 Sb., o fakturování a placení dodávek neinvestiční povahy).

***) Za obytné domy se považují domy podle odstavce 1 a 2 § 59 zákona č. 41/1964 Sb., o hospodaření s byty.

+) Podrobnější náplň zakázkové výroby je stanovena ve Směrnicích a pokynech čs. statistiky č. 16 MH-VD platných v roce 1970, s výjimkou sériových výrobků dodatečně upravovaných podle individuálního přání zákazníka.

Přesunout nahoru