Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c47/1970 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 47/1970
Platnost od 30.12.1970
Účinnost od 01.02.1971
Zrušeno k 01.09.1979 (94/1979 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ministerstvo školství České socialistické republiky

vydalo směrnici ze dne 30. prosince 1970 č. j. 33 902/70-213 pro poskytování sociálních stipendií žákům denního studia na školách poskytujících úplné střední vzdělání, kterou provedlo novelizaci směrnice ministerstva školsví a kultury ze dne 24. července 1965 čj. 33 200/65-II/5, uveřejněné ve Věstníku MŠK roč. 1965, str. 214, změněné a doplněné směrnicí ze dne 25. listopadu 1965 čj. 48 562/65-II/5, uveřejněnou ve Věstníku MŠK roč. 1965, str. 352.

Při této novelizaci jde v podstatě o tyto změny:

1. Čl. II., odst. 1 písm. b) se mění v tom smyslu, že sa dosavadní výše čistého měsíčního příjmu na jednoho člena domácnosti, rozhodná pro přiznání stipendia, zvyšuje ze 330,- Kčs na 450,- Kčs;

2. ustanovení čl. II., odst. 11 o snížení, popřípadě odnětí stipendia v důsledku vlastního výdělku žáka sa ruší;

3. ustanovení čl. II., odst. 12 o možnosti omezit horní hranici stipendia z důvodu ztráty nároku rodičů žáků na přídavky na děti se ruší z těchto důvodů:

Podle ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) vyhlášky ÚRO č. 95/1968 Sb. ze dne 28. 6. 1968 o poskytování přídavku na děti v nemocenském pojištění se do vlastního příjmu dítěte nezahrnutí stipendia poskytovaná podle příslušných stipendijných předpisů;

4. čl. II., odst. 13 se mění tak, že se zvyšuje dosavadní maximální výše stipendia ze 325,- Kčs na 400,- Kčs měsíčně a úměrně se upravuje výše stipendia i v ostatních příjmových a prospěchových stupních.

Směrnice nabývá účinnosti dnem 1. února 1971. Je uveřejněna ve Věstníku MŠ a MK ČSR, roč. 1971, sešit č. 1. Byla zaslána též přímo všem odborům školství krajských národních výborů, Školské správě Národního výboru hl. města Prahy, odborům školství národních výborů měst Brna, Ostravy a Plzně a školám II. cyklu, kde je možno do ní nahlédnout.

Přesunout nahoru