Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 98/1970 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Súdánské demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví

Částka 31/1970
Platnost od 03.11.1970
Účinnost od 23.07.1970
Zrušeno k 03.05.2005 (53/2006 Sb. m. s.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

98

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 25. září 1970

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Súdánské demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví


Dne 12. února 1970 byla v Chartúmu podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Súdánské demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví.


Podle svého článku 12 vstoupila Dohoda v platnost dnem 23. července 1970.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr: Ing. Marko v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Súdánské demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Súdánské demokratické republiky ve snaze upevňovat přátelské vztahy a spolupráci v oblasti zdravotnictví mezi oběma zeměmi rozhodly se uzavřít tuto dohodu:

Článek 1

Smluvní strany budou vyvíjet spolupráci a podporovat vzájemnou výměnu zkušeností v otázkách zdravotnictví a lékařské vědy.

Článek 2

Smluvní strany si budou vyměňovat zkušenosti v oblasti veřejného zdravotnictví a řízení zdravotnických služeb, zejména v oboru preventivní a léčebné péče, hygienické a protiepidemické péče, zdravotnické výchovy a zkušeností s lékařskými nástroji, přístroji a léčivy.

Článek 3

Smluvní strany si budou vyměňovat programy a dokumenty o studijních cestách, konferencích a zasedáních, jež se budou týkat zdravotnických otázek. Bude-li se konat na území jedné ze smluvních stran mezinárodní sjezd, pozve smluvní strana druhou stranu k účasti.

Článek 4

Smluvní strany si budou vyměňovat seznamy lékařské literatury, zdravotnických filmů, učební názorné a jiné pomůcky v oboru zdravotnické výchovy.

Článek 5

Při společné kontrole infekčních nemocí si smluvní strany budou vyměňovat zkušenosti v prevenci, diagnostice a léčení těchto nemocí a budou si zasílat příslušné přehledy o epidemiologické situaci .

Článek 6

Smluvní strany budou při výměně zkušeností podporovat a rozšiřovat spolupráci mezi výzkumnými ústavy , školami pro zdravotnické pracovníky a dalšími zdravotnickými ústavy.

Článek 7

Smluvní strany budou spolupracovat na úseku školení zdravotnických pracovníků, zejména:

1. Československá strana bude napomáhat při školení súdánských zdravotnických pracovníků tím, že bude vysílat do Súdánské demokratické republiky odborníky, aby tam školili súdánské zdravotnické pracovníky, nebo poskytne súdánským zdravotnickým pracovníkům příležitost studovat v Československé socialistické republice.

2. Obě strany budou podporovat výměnu lékařů a jiných zdravotnických pracovníků a poskytovat jim postgraduální školení v určitém speciálním oboru nebo jim umožní studovat určité typy nemocí.

3. Československá strana bude vysílat do Súdánské demokratické republiky zdravotnické odborníky na základě zvláštních ujednání, sjednaných mezi příslušnými orgány obou smluvních stran.

4. Smluvní strany si budou vyměňovat učební pomůcky a pedagogické zkušenosti.

Článek 8

Příslušné orgány a ústavy obou smluvních stran budou přijímat nemocné druhé smluvní strany d o ústavního léčení, zejména v případech náhlého onemocnění.

Článek 9

K provádění této dohody smluvní strany sjednají podle potřeby na určité časové období konkrétní plány spolupráce.

Článek 10

Smluvní strany uhradí navzájem náklady, které vzniknou při provádění této dohody, podle těchto zásad:

1. Seznamy lékařské literatury a zdravotnických filmů, učební názorné a jiné pomůcky a zdravotně výchovný materiál se bude vyměňovat bezplatně.

2. Při vysílání delegací nebo při účasti na konferencích a sjezdech a zasedáních vysílající strana hradí náklady cesty do místa určení a zpět; přijímající strana hradí náklady za přiměřené ubytování, dálkové jízdné souvisící s programem pobytu a přiměřenou denní dietu.

3. Náklady spojené s vysíláním a pobytem lékařů a jiných zdravotnických pracovníků na území druhé smluvní strany hradí smluvní strana, na jejíž žádost byly tyto osoby vyslány.

4. Náklady spojené se zaopatřením a léčením hospitalizovaných nemocných a s lékařskou pomocí, jak je stanoveno v článku 8 této dohody, bude hradit strana, která nemocné vysílá . Nezbytné odpovídající léčení při náhlém onemocnění a úrazech občanů jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany bude poskytováno bezplatně.

Článek 11

Vzájemné vyúčtování nákladů podle článku 10 této dohody se bude provádět v souladu s platební dohodou mezi oběma zeměmi.

Článek 12

Tato dohoda podléhá schválení podle předpisů smluvních stran a vstoupí v platnost po výměně nót o jejím schválení.

Je sjednána na období pěti let a její platnost se bude automaticky prodlužovat vždy na dalších pět let, ledaže jedna ze smluvních stran ji zruší šest měsíců před uplynutím příslušného období platnosti.

Tato smlouva může být měněna výhradně se souhlasem obou smluvních stran.

Sepsáno v Chartúmu dne 12. února 1970 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, arabském a anglickém. Při rozdílném výkladu textů rozhoduje znění anglické.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Dr. Vladislav Vlček v. r.

Za vládu Súdánské demokratické republiky:

Dr. Murice Sidra v. r.

Přesunout nahoru