Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 97/1970 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o civilní letecké dopravě

Částka 31/1970
Platnost od 03.11.1970
Účinnost od 01.08.1970
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

97

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 11. září 1970

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o civilní letecké dopravě


Dne 13. března 1970 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o civilní letecké dopravě.


Podle svého článku 17 Dohoda vstoupila v platnost dnem 1. srpna 1970.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


První náměstek ministra: Ing. Kurka v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o civilní letecké dopravě

Vláda Československé socialistické republiky a

vláda Rumunské socialistické republiky

vedeny přáním uzavřít dohodu za účelem rozvíjení vztahů v letecké dopravě mezi Československou socialistickou republikou a Rumunskou socialistickou republikou

určily své zmocněnce, kteří se dohodli takto:

Článek 1

Pro provádění této Dohody a její Přílohy budou mít níže uvedené výrazy tento význam:

a) "letecký úřad" značí, pokud jde o Československou socialistickou republiku, Správu civilního letectví Federálního výboru pro dopravu a pokud jde o Rumunskou socialistickou republiku, Generální ředitelství civilního letectví ministerstva dopravy, nebo v obou případech každý orgán pověřený prováděním úkolů, které jsou v současné době vykonávány uvedenými úřady,

b) "dohodnuté služby" a "stanovené tratě" značí mezinárodní letecké služby a tratě stanovené v Příloze této Dohody,

c) "určený letecký podnik" značí letecký podnik, který jedna smluvní strana určila druhé smluvní straně jako podnik, který bude provozovat kteroukoli z dohodnutých služeb.

Článek 2

Každá smluvní strana poskytne druhé smluvní straně práva stanovená v této Dohodě a její Příloze za účelem zavedení a provozování leteckých dopravních služeb na tratích stanovených v Příloze této Dohody. Tyto služby mohou být zahájeny ihned nebo později podle přání smluvní strany, které tato práva byla poskytnuta.

Článek 3

1. Každá smluvní strana má právo určit písemným oznámením druhé smluvní straně jeden letecký podnik k provozování dohodnutých služeb na stanovených tratích.

2. Po přijetí takového určení letecký úřad druhé smluvní strany udělí s výhradou ustanovení článku 4 určenému leteckému podniku bez odkladu příslušné provozní oprávnění.

3. Letecký úřad jedné smluvní strany může požadovat, aby určený letecký podnik druhé smluvní strany prokázal, že je způsobilý k plnění podmínek stanovených v zákonech a předpisech, které tento letecký úřad obvykle uplatňuje při provozování mezinárodních leteckých služeb.

Článek 4

1. Každá smluvní strana si vyhrazuje právo odepřít a odvolat oprávnění nebo uložit podmínky v oprávnění vydaném leteckému podniku určenému druhou smluvní stranou podle článku 3 této Dohody

a) v případě, že letecký podnik neprokáže leteckému úřadu této smluvní strany svoji způsobilost podle zákonů a předpisů, které tyto úřady obvykle a přiměřeně uplatňují,

b) v případě, že tento letecký podnik nebude dodržovat zákony a předpisy uvedené v článku 5 této Dohody, nebo

c) v případě, že jí nebude prokázáno, že podstatná část vlastnictví a skutečná kontrola leteckého podniku náleží smluvní straně, která určila letecký podnik, nebo jejím státním příslušníkům, nebo v případě konsorcia leteckých podniků vládě nebo příslušníkům států, jejichž letecké podniky tvoří toto konsorcium; pokud jde o konsorcium, platí výhrada, že existují platné dohody o letecké dopravě, vztahující se na příslušnou leteckou službu mezi smluvní stranou, od níž je vyžadováno provozní povolení, a každým ze států, jejichž letecké podniky tvoří konsorcium.

2. Pokud nebude nutné okamžité odepření nebo odvolání oprávnění vydaného leteckému podniku, který určila druhá smluvní strana k tomu, aby se předešlo dalšímu porušování zákonů a předpisů uvedených v článku 5 této Dohody, bude právo odepřít nebo odvolat oprávnění použito jen po projednání s druhou smluvní stranou.

Článek 5

1. Zákony a předpisy jedné smluvní strany, vztahující se na vstup na její území nebo výstup z jejího území letadel určených k provozování mezinárodních letů, nebo na provoz a létání těchto letadel na jejím území, budou se vztahovat rovněž na letadla leteckého podniku určeného druhou smluvní stranou a musí být dodržovány při vstupu na území první smluvní strany, při výstupu z něho a při provozu na tomto území.

2. Zákony a předpisy každé smluvní strany, vztahující se na vstup na její území nebo výstup z něho cestujících, posádek, nákladu letadel, včetně předpisů o vstupu, výstupu, cestovních dokladech, clu a karanténě musí být dodržovány při vstupu na území této smluvní strany, při výstupu z něho a při pobytu na tomto území.

Článek 6

1. Každá smluvní strana osvobodí určený letecký podnik druhé smluvní strany ode všech celních a jiných poplatků a dávek pokud jde o letadla a jejich obvyklé vybavení, pohonné hmoty, mazací oleje, spotřebitelné technické zásoby a jiné zásoby, náhradní díly včetně motorů, náborový obchodní materiál, které jsou nebo mají být používány výhradně ve spojitosti s obsluhou letadel nebo provozem dohodnutých služeb určeného leteckého podniku druhé smluvní strany.

2. Osvobození udělené podle tohoto článku se vztahuje na věci uvedené v odstavci 1 tohoto článku, jestliže jsou:

a) dovezeny na území jedné smluvní strany určeným leteckým podnikem druhé smluvní strany,

b) ponechány na palubě letadla určeného leteckého podniku jedné smluvní strany při příletu na území druhé smluvní strany a odletu z něho,

c) vzaty na palubu letadla určeného leteckého podniku jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany, a to bez ohledu na to, zda tyto věci budou použity nebo spotřebovány na území té smluvní strany, která osvobození poskytla, za podmínky, že nebudou na tomto území zcizeny.

Článek 7

Poplatky, které každá smluvní strana vybírá za užívání letišť a ostatních zařízení na svém území, budou uplatňovány podle sazeb stanovených jejími příslušnými orgány.

Článek 8

1. Každá smluvní strana poskytne na základě vzájemnosti určenému leteckému podniku druhé smluvní strany na svém území osvobození od všech daní ze zisků nebo příjmů plynoucích z provozování dohodnutých leteckých služeb.

2. Finanční vypořádání vyplývající z provádění této Dohody se provádí podle dohody pro vzájemné platby, kterou jsou obě smluvní strany vázány.

Článek 9

1. Kapacita, kterou budou určené letecké podniky smluvních stran poskytovat při dohodnutých službách, bude v úzké závislosti na odhadované přepravní poptávce mezi územím obou smluvních stran. Frekvence a letové řády služeb, které tyto podniky budou provozovat, budou dohodnuty mezi leteckými podniky podle zásady stejných výhod a budou podléhat schválení leteckými úřady obou smluvních stran.

2. Letecké úřady obou smluvních stran si budou na požádání vyměňovat takové statistické údaje, které mohou být rozumně požadovány pro účely posuzování kapacity poskytované při dohodnutých službách.

Článek 10

1. Tarify platné pro dohodnuté služby mohou se sjednávat na dvoustranném nebo mnohostranném základě.

2. Pokud budou tyto tarify sjednány mezi určenými leteckými podniky, musí být předloženy ke schválení leteckým úřadům smluvních stran nejméně 30 (třicet) dní před tím, než nabývají platnosti.
Nebude-li dosaženo dohody mezi určenými leteckými podniky, stanoví tarify tyto letecké úřady přímou dohodou.

3. Nemůže-li být dosaženo dohody o tarifech mezi leteckými úřady, bude případný spor řešen v souladu s ustanovením článku 14 této Dohody.

Článek 11

Určený letecký podnik každé smluvní strany je oprávněn vyslat a udržovat na území druhé smluvní strany technický a obchodní personál v počtu přiměřeném rozsahu vykonávaných služeb.

Článek 12

V duchu úzké spolupráce budou letecké úřady obou smluvních stran provádět podle potřeby konzultace týkající se výkladu a uspokojivého provádění ustanovení této Dohody a její Přílohy.

Článek 13

1. Jestliže jedna smluvní strana bude považovat za žádoucí změnit kterékoliv ustanovení této Dohody, může požádat o konzultaci druhou smluvní stranu. Tato konzultace, kterou bude možno provést mezi leteckými úřady, a to buď přímým jednáním nebo písemně, bude zahájena do 60 (šedesáti) dnů ode dne podání žádosti. Změny takto dohodnuté vstoupí v platnost, jakmile budou potvrzeny výměnou diplomatických nót.

2. Změny Přílohy k Dohodě mohou být prozatímně prováděny ode dne dohodnutého mezi leteckými úřady smluvních stran a vstoupí v platnost, jakmile budou potvrzeny výměnou diplomatických nót.

Článek 14

Jakýkoli spor, týkající se výkladu nebo provádění této Dohody nebo její Přílohy bude řešen přímým jednáním mezi leteckými úřady obou smluvních stran. Jestliže mezi těmito leteckými úřady nebude dosaženo dohody, bude spor vyřešen diplomatickou cestou.

Článek 15

Každá smluvní strana může kdykoliv oznámit druhé smluvní straně svůj úmysl vypovědět tuto Dohodu. V takovém případě platnost této Dohody skončí rok ode dne přijetí oznámení druhou smluvní stranou, pokud výpověď nebude po vzájemné dohodě odvolána před uplynutím tohoto období.

Článek 16

Tato Dohoda a každá její změna podle článku 13 bude registrována u Mezinárodní organizace pro civilní letectví.

Článek 17

Každá smluvní strana oznámí písemně druhé smluvní straně schválení této Dohody podle svých vnitrostátních předpisů. Dohoda vstoupí v platnost počínaje datem obdržení posledního z těchto písemných oznámení.

Tato Dohoda nahrazuje Dohodu o zřízení a provozu leteckých linií uzavřenou dne 13. září 1946 v Praze, jakož i všechny její pozdější změny.

Dáno v Praze dne 13. března 1970 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a rumunském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Na důkaz toho zmocněnci smluvních stran tuto Dohodu podepsali a opatřili ji pečetěmi.

Za vládu Československé socialistické republiky: M. Murín v. r.

Za vládu Rumunské socialistické republiky: D. Popescu v. r.

Příloha

I.

Tratě, na nichž může provozovat letecké služby letecký podnik Rumunské socialistické republiky:

1. Bukurešť - Budapešť - Bratislava - Praha v obou směrech

2. Bukurešť - Praha - Berlín - Kodaň v obou směrech

3. Bukurešť - Praha - Amsterodam v obou směrech.

Letecký podnik Rumunské socialistické republiky může prodloužit podle svého uvážení některou leteckou službu na tratích uvedených v bodech 2 a 3 směrem na západ za podmínek, které budou stanoveny mezi leteckými úřady obou smluvních stran.

II.

Tratě, na nichž může provozovat letecké služby letecký podnik Československé socialistické republiky:

1. Praha - Bratislava - Budapešť - Bukurešť v obou směrech

2. Praha - Bratislava - Konstanca v obou směrech

3. Praha - Bratislava - Bukurešť a dále v obou směrech.

Letecký podnik Československé socialistické republiky může provozovat letecké služby na trati uvedené v bodě 2 a prodloužit trať uvedenou v bodě 3 směrem na Střední a Dálný východ za podmínek, které budou stanoveny mezi leteckými úřady obou smluvních stran.

III.

1. Určený letecký podnik kterékoli smluvní strany může při provozování dohodnutých služeb podle příslušné části této přílohy využívat tato práva:

a) přelétávat bez přistání území druhé smluvní strany,

b) přistávat pro neobchodní účely na mezinárodních letištích na území druhé smluvní strany,

c) vykládat a nakládat cestující, zboží a poštu na území druhé smluvní strany za podmínek stanovených v této Dohodě a její Příloze.

2. Žádné ustanovení této Dohody nemůže být vykládáno tak, že určený letecký podnik jedné smluvní strany má právo nakládat na území druhé smluvní strany cestující, zboží a poštu za účelem jejich přepravy za úplatu do jiného místa na území této smluvní strany (kabotáž).

3. Jeden nebo několik bodů na stanovených tratích se mohou podle uvážení příslušného určeného leteckého podniku vynechat při všech letech nebo při některém z nich.

4. Doplňkové lety při dohodnutých službách mohou být provedeny na základě předběžné žádosti určeného leteckého podniku kterékoli smluvní strany.

Přesunout nahoru