Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 87/1970 Sb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů

Částka 26/1970
Platnost od 28.08.1970
Účinnost od 01.09.1970
Zrušeno k 01.01.1985 (124/1984 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

87

VYHLÁŠKA

Ministerstva školství České socialistické republiky

ze dne 28. července 1970

o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů

Ministerstvo školství České socialistické republiky podle § 37 odst. 1 zákona č. 89/1958 Sb., o výchově dorostu k povolání v učebním poměru (učňovský zákon), a podle § 228 odst. 4 zákoníku práce č. 65/1965 Sb., ve znění zákona č. 153/1969 Sb., stanoví v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky, ostatními zúčastněnými ústředními orgány a Českou radou odborových svazů:


ČÁST I

Učební obory

§ 1

Základní ustanovení

(1) Organizace vychovávají učně v učebních oborech a za podmínek stanovených v příloze této vyhlášky.

(2) Mládež musí být způsobilá pro zvolený učební obor a při vzniku učebního poměru splňovat podmínky podle přílohy této vyhlášky a zdravotní požadavky uvedené v charakteristice učebního oboru (§ 9).

(3) Ministerstvo školství České socialistické republiky (dále jen "ministerstvo školství") v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a Českou radou odborových svazů po projednání se zúčastněnými ústředními orgány může přiměřeně prodloužit délku učební doby v učebních oborech pro mládež se změněnou pracovní schopností a pro mládež obtížně vychovatelnou.

(4) V odůvodněných případech povoluje ministerstvo školství v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky, Českou radou odborových svazů a zúčastněnými ústředními orgány zavedení experimentálních učebních oborů a stanoví zásady pro jejich sledování a zhodnocení.

Zápočet učební doby a jiných dob do učebního poměru

§ 2

(1) Z doby předchozího učebního poměru lze učni započítat do nového učebního poměru jen ukončené ročníky shodného nebo příbuzného učebního oboru, v němž úspěšně absolvoval vyučování všeobecně vzdělávacím a odborným předmětům (dále jen "teoretické vyučování") a odborný výcvik; pokud výchova učně v novém učebním poměru pokračuje, tj. navazuje na teoretické vyučování a odborný výcvik, které učeň absolvoval v předchozím učebním poměru, započte se mu tato předchozí doba učebního poměru plně.

(2) Za příbuzné se považují učební obory, v nichž jsou základní odborné dovednosti a vědomosti, stanovené učebními plány a učebními osnovami, shodné nebo málo odlišné. Příbuznost jednotlivých učebních oborů stanoví ministerstvo školství.

§ 3zrušeno

§ 4

Do doby učebního poměru se započte doba zaškolení, kterou úspěšně absolvovala mládež v pracovním poměru podle učebního programu schváleného ministerstvem školství v rozsahu jednoho roku, jestliže rozdílovou zkouškou podle § 5 prokáže potřebné dovednosti a vědomosti ze všech všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů a z odborného výcviku I. ročníku příslušného učebního oboru.

§ 5

Zkoušky, popřípadě rozdílové zkoušky, se konají v zařízení pro výchovu učňů, ve kterém budou uchazeči navštěvovat teoretické vyučování a konat odborný výcvik nebo kde podle rozhodnutí krajského národního výboru, Národního výboru hlavního města Prahy, národních výborů měst Brna, Ostravy a Plzně (dále jen "krajské národní výbory") po splnění praxe v pracovním poměru vykonají závěrečnou učňovskou zkoušku.

ČÁST II

Organizace výchovy učňů

§ 6

Zařízení pro výchovu učňů

(1) Odborný výcvik se uskutečňuje v odborných učilištích, učňovských střediscích nebo na vhodných individuálních pracovištích organizací a v internátních učňovských školách pro mládež vyžadující zvláštní péče.

(2) Teoretické vyučování učňů se uskutečňuje

a) v odborných učilištích, která vychovávají učně pro různá odvětví národního hospodářství,

b) v odborných učilištích při domovech mládeže s ochrannou výchovou, která v rámci převýchovy obtížně vychovatelné mládeže provádějí výchovu učňů,

c) v učňovských školách.

(3) Mimoškolní a mimopracovní výchova učňů se organizuje v domovech odborných učilišť, učňovských škol a učňovských středisek (dále jen "učňovské domovy"). Na jednoho vychovatele je stanoven počet 40 učňů, a to bez ohledu, zda jsou učni v učňovských domovech ubytováni, s výjimkou internátních učňovských škol pro mládež vyžadující zvláštní péče a odborných učilišť při domovech mládeže s ochrannou výchovou, kde počet učňů na jednoho vychovatele stanoví ministerstvo školství zvláštním předpisem.

(4) Síť odborných učilišť, učňovských škol a učňovských středisek každoročně stanoví ministerstvo školství v dohodě s příslušnými ústředními orgány podle návrhů krajských národních výborů. Návrhy na úpravu sítě se řídí zásadami, které vydá ministerstvo školství.

§ 7

Způsoby teoretického vyučování

(1) V odborných učilištích a učňovských školách se zajišťuje teoretické vyučování celoročním nebo výjimečně cyklickým způsobem; učni s úplným středním všeobecným vzděláním si osvojují odbornou teorii též zkráceným způsobem vyučování nebo externí teoretickou přípravou.

(2) Při celoročním způsobu se v průběhu celého školního roku pravidelně střídá teoretické vyučování s odborným výcvikem; při cyklickém způsobu je teoretické vyučování soustředěno do jednoho nebo dvou cyklů, po ostatní část školního roku probíhá odborný výcvik. Jestliže celoročnímu způsobu teoretického vyučování brání rozptýlenost učňů od sídla odborného učiliště nebo učňovské školy nebo povaha učebního oboru (např. montážní nebo sezónní práce), organizuje se teoretické vyučování cyklickým způsobem.

(3) Zkrácené vyučování se koná podle náročnosti a rozsahu vyučovací látky odborných předmětů příslušného učebního oboru zpravidla jednou za 2-4 týdny a trvá 6-7 vyučovacích hodin. Organizaci zkráceného vyučování a externí teoretické přípravy učňů s úplným středním všeobecným vzděláním stanoví krajský národní výbor na návrh organizace, která tyto učně přijala do učebního poměru. Zkrácené vyučování nebo externí teoretická příprava pro učně s úplným středním všeobecným vzděláním se zavádí pouze v těch případech, kdy není možné nebo účelné organizovat celoroční nebo cyklické vyučování.

(4) V odborných učilištích při domovech mládeže s ochrannou výchovou stanoví ministerstvo školství způsoby teoretického vyučování zvláštním předpisem.

§ 8

Způsoby odborného výcviku

(1) V zařízeních pro výchovu učňů (odborná učiliště a učňovská střediska) a na vhodných individuálních pracovištích je zajišťován odborný výcvik učňů skupinovým nebo individuálním způsobem v souladu s obsahem učební osnovy odborného výcviku příslušného učebního oboru.

(2) Skupinový odborný výcvik se organizuje především v přípravném období; *) jsou-li pro to zvláštní důvody pedagogické a organizační, organizuje se i v období odborného rozvoje. *) Velikost skupiny je dána počtem učňů příslušného učebního oboru, stanoveným na jednoho mistra odborného výcviku v příloze této vyhlášky (dále jen "odborná skupina").

(3) Individuální odborný výcvik se organizuje tam, kde vzhledem k povaze učebního oboru není účelné zabezpečovat odborný výcvik skupinovým způsobem, popřípadě kde skupinový způsob není možný z důvodů bezpečnosti a hygieny práce. Dále je individuálním způsobem organizován odborný výcvik v těch organizacích, kde pro malý počet přijatých učňů nelze v přípravném období sestavit odbornou skupinu a organizaci se prokazatelně nepodaří zařadit tyto učně do skupinového odborného výcviku shodného učebního oboru v odborném učilišti nebo učňovském středisku jiné organizace.

(4) Za organizaci a řízení individuálního odborného výcviku odpovídá vedoucí organizace, který zajistí, aby učně vyučovali kvalifikovaní pracovníci (dále jen "instruktoři učňů") **) s potřebnou politickou úrovní a charakterovými vlastnostmi potřebnými pro tuto činnost. Pro výběr instruktorů učňů stanoví kvalifikační požadavky ve své působnosti příslušné ústřední orgány v dohodě s ministerstvem školství.

(5) V organizaci, kde je v individuálním odborném výcviku větší počet učňů různých učebních oborů, je na každých 30-40 učňů podle charakteru učebních oborů a rozmístění pracovišť učňů určen pracovník, který organizuje, řídí a kontroluje práci instruktorů učňů po odborné a pedagogické stránce.

(6) V odborných učilištích při domovech mládeže s ochrannou výchovou stanoví ministerstvo školství způsoby odborného výcviku zvláštním předpisem.

§ 9

Učební dokumenty, učebnice a učební pomůcky

Výchovná a vzdělávací práce zařízení pro výchovu učňů se řídí učebními dokumenty (charakteristika, učební plán a učební osnovy) jednotlivých učebních oborů, které vydává ministerstvo školství v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány. *) Učební plán stanoví povinné, volitelné a nepovinné vyučovací předměty a určuje počet týdenních hodin jim věnovaných. Počet hodin odborného výcviku a teoretického vyučování v zařízeních pro výchovu učňů v souvislosti se změnami učebních plánů a osnov učebních oborů při změnách pracovní doby se vyrovnává podle zásad stanovených ministerstvem školství. **)

§ 10

Pracovní doba učňů a pracovní volno učňů v době vedlejších školních prázdnin

(1) Učební plán jednotlivých učebních oborů stanoví pro každý ročník počet týdenních hodin věnovaných teoretickému vyučování a odbornému výcviku; případný rozdíl mezi počtem týdenních hodin stanoveným učebním plánem a týdenní pracovní dobou učně je určen na přípravu a považuje se za pracovní dobu. ***)

(2) V době vedlejších školních prázdnin náleží učňům všech ročníků pracovní volno v rozsahu počtu dnů stanovených v týdenním učebním plánu příslušného učebního oboru a ročníku pro teoretické vyučování, a to bez ohledu, zda ve dnech připadajících na tyto školní prázdniny by měli teoretické vyučování nebo odborný výcvik.

(3) V případech odůvodněných zájmy výchovy učňů může organizace volno učňů v době vedlejších školních prázdnin přiměřeně prodloužit.

(4) Učňům v přípravném období a učňům v období odborného rozvoje, kterým náleží měsíční odměna, +) se tato odměna v důsledku pracovního volna z titulu vedlejších školních prázdnin nekrátí. Pokud učňům v období odborného rozvoje uchází v důsledku těchto školních prázdnin výdělek, nenáleží jim náhrada mzdy.

(5) V odborných učilištích při domovech mládeže s ochrannou výchovou stanoví ministerstvo školství volno učňů zvláštním předpisem.


ČÁST III

Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 11

Výchova učňů, kteří ve školním roce 1970/71 budou ve druhém nebo třetím roce učebního poměru učebních oborů upravených přílohou této vyhlášky, bude dokončena za podmínek stanovených dosavadními předpisy; počet učňů na 1 mistra odborného výcviku se však již řídí přílohou této vyhlášky.

§ 12

Do doby, než ministerstvo školství rozhodne o příbuznosti jednotlivých učebních oborů podle § 2 odst. 2 a o příbuznosti studijních oborů s obory učebními podle § 3 odst. 6, rozhoduje o této příbuznosti krajský národní výbor na základě návrhu organizace přijímající učně.

§ 13

Výjimky z ustanovení této vyhlášky může v odůvodněných případech povolit ministerstvo školství v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky, ministerstvem financí České socialistické republiky, Českou radou odborových svazů a příslušnými ústředními orgány.

§ 14

V České socialistické republice pozbývají platnosti:

1. § 1-3, § 19 odst. 1 a § 20 vyhlášky ministerstva školství a kultury č. 84/1965 Sb., o učebních oborech a o finančním a hmotném zabezpečení učňů, a její příloha 1 ve znění vyhlášek č. 60/1967 Sb., č. 37/1968 Sb. a č. 25/1969 Sb., ++)

2. směrnice ministerstva školství a kultury ze dne 22. listopadu 1963 čj. 45 353/63-II/5 (Věstník MŠK 1963, str. 349), o zápočtu doby přerušeného studia, doby praxe a výrobní práce žáků středních odborných škol a středních všeobecně vzdělávacích škol do doby učebního poměru,

3. výnos ministerstva školství a kultury ze dne 1. prosince 1965 čj. 49 773/65-II/2 (Věstník MŠK 1965, str. 349), o pracovní době učňů a zaměstnávání učňů v době školních prázdnin na odborných učilištích a učňovských školách.

§ 15

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1970.


Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 68/1971 Sb. Čl. II

Výchova učňů v učebních oborech uvedených v čl. I č. 1, kteří ve školním roce 1971/72 budou v těchto oborech ve druhém nebo třetím roce učebního poměru, bude dokončena za podmínek stanovených dosavadními předpisy; počet učňů na 1 mistra odborného výcviku se však již řídí touto vyhláškou.

Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 54/1972 Sb. Čl. II

Výchova učňů ve dvouletých a tříletých učebních oborech uvedených v čl. I č. 1, kteří ve školním roce 1972/73 jsou v těchto oborech ve druhém nebo třetím roce učebního poměru, se dokončí za podmínek stanovených dosavadními předpisy. Výchova učňů v jednoletých nástavbových učebních oborech uvedených v čl. I č. 1 skončí školním rokem 1973/74.

Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 70/1978 Sb. Čl. II

Učebními obory uvedenými v textu čl. I č. 1 se počínaje prvním ročníkem nahrazují od stanoveného dne jejich zavedení (sloupec 5 textu) odpovídající učební obory podle předpisů platných přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky (sloupec 12 textu).


Náměstek ministra: Doc. Dr. Angelis v. r.

Poznámky pod čarou

*) § 200 odst. 1 zákoníku práce č. 85/1965 Sb.

**) Pokyny MŠK ze dne 18. 11. 1960 čj. 32 513/60-E1/2 pro odměňování instruktorů individuálního odborného výcviku učňů a individuálního výcviku žáků středních všeobecně vzdělávacích a odborných škol a studentů vysokých škol při výrobní práci v závodech (Věstník MŠK 1960, str. 338).

*) Výnos MŠ ČSR ze dne 22. 9. 1969 čj. 27 998/69-II/3a, jímž se vydávají nové učební plány pro některé učební obory (Věstník MŠ a MK 1969, str. 121) ve znění výnosu ze dne 28. 7. 1970 čj. 23 096/70-213 (Věstník MŠ a MK 1970, str. 75). Směrnice MŠ ze dne 22. 7. 1968 čj. 8 368/68-I/2 o učebních plánech učňovských škol pro mládež vyžadující zvláštní péče (Věstník MŠ a MKI 1968, str. 299).

**) Zásady pro změny učebních plánů a osnov učebních oborů při změnách pracovní doby - čl. IV směrnic MŠK ze dne 18. 6. 1966 čj. 10 796/66-II/2, o nových učebních plánech a učebních osnovách v zařízeních pro výchovu učňů (Věstník MŠK 1966, str. 149).

***) § 229 odst. 3 zákoníku práce č. 65/1965 Sb.

+) § 4 odst. 4 vyhlášky ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky č. 61/1969 Sb., o finančním a hmotném zabezpečení učňů, a § 2 vyhlášky ministerstva školství č. 87/1967 Sb., o finančním a hmotném zabezpečení učňů v internátních učňovských školách pro mládež vyžadující zvláštní péče a v učňovských školách navštěvovaných učni z ústavů sociální péče pro tělesně vadnou mládež.

++) Ostatní ustanovení vyhlášky byla nahrazena vyhláškou ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky č. 61/1969 Sb., o finančním a hmotném zabezpečení učňů.


Příloha k vyhlášce č. 87/1970 Sb.

I. Přehled skupin učebních oborů

01 Hornictví

02 Hutnictví

03 Chemie

04 Strojírenství a ostatní kovodělná výroba

05 Elektrotechnika

06 Stavebnictví

07 Stavební hmoty, keramika a sklářství

08 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů

09 Polygrafie, zpracování papíru, film a fotografie

10 Textil a oděvnictví

11 Zpracování kůže a výroba obuvi

12 Potravinářství

13 Zemědělství a lesní hospodářství

14 Doprava a spoje (provozní obory)

15 Obchod, pohostinství a různé nevýrobní služby

16 Rukodílná uměleckořemeslná výroba

II. Učební obory a podmínky pro výchovu učňů

1. Učební obory Č. 3210, 1214, 1303, 1304, 1324 a 1325 zni:

Označení učebního oboruVyhrazeno pro hochy - H
pro dívky - D
Stručný popis učebního oboruDoba učebního poměru pro mládež která ukončilaPočet učňů na 1 mistra odborného výcvikuČíselný znak odpovídajících učebních oborů podle dosavadních předpisů
povinnou školní docházkuúplné střední všeobecné vzdělání
ČísloNázevcelkem (roků)z toho délka přípravného období (měsíců) celkem (roků)z toho délka přípravného období (měsíců)
12345678910
01 - Hornictví
0101horník pro uhelné dolyHDobývání uhlí v hlubině dolu jednoduchou technologií, ražení, zmáhání a rozšiřování důlních děl, důlní doprava, údržba dopravních zařízení, obsluha a běžná údržba jednoduchých strojů a zařízení.3181912-15*)0101
0102horník pro rudné dolyHDobývání a těžba rud a užitkových nerostů. Ražení a vystrojování důlních děl. Obsluha a běžná údržba důlních strojů, dopravních zařízení a výstroje.3181912-150102
0103horník mechanizovaných pracovišťHDobývání uhlí v mechanizovaných porubech, ražení překopů, směrných a úklonných chodeb, zakládání hornin do vyrubaných prostorů, zmáhání vyražených důlních děl, obsluha důlních strojů a zařízení, jejich běžná údržba.3181912-150103
0104koksařHOprava uhlí pro koksování, příprava vsázek, výroba koksu a chemických produktů při koksování. Obsluha koksárenských baterií a jiného zařízení koksovny.3221912-150104
0105strojník komplexně mechanizovaných porubů a předkuHPráce v komplexně mechanizovaném porubu, obsluha dobývacích a razících strojů a ražení důlních děl.3181,5912-150105
0106strojník dopravních zařízeníHObsluha důlních dopravních zařízení, jejich montáž a demontáž a běžná údržba, zavádění signalizačních zařízení.3181,5912-150108
0107důlní zámečníkHMontáž, údržba a opravy důlních strojů a zařízení.3221,5108-120107
0108důlní elektromontérHMontáž, instalace, připojování, údržba a opravy elektrických strojů, stavba důlního rozvodu elektrické energie.3221,5108-120108
0109vrtařHObsluha vrtacího zařízení a kontrolních přístrojů. Určování vhodných režimů vrtání. Provádění speciálních prací (injektáž, tlakové a čerpací zkoušky, výstroj a pažení vrtů).3221912-150109
02 - Hutnictví
0201hutník u vysoké peceHObsluha vysoké pece. Příprava licích polí, žlabů a žlábků pro odpich surového železa a strusky. Účast na opravách jednotlivých části pece.3221,51010-130201
0202hutník-ocelářHPráce při obsluze ocelářských pecí. Zavážení pecí základními a pomocnými materiály. Odebíráni a příprava zkoušek kovů a strusky pro rozbor.3221,51010-130202
0211hutník neželezných kovůHTavba a rafinace neželezných kovů a jejich slitin. Obsluha a běžná údržba pece.3221,51010-130211
0221valcíř trubHVálcování trub zatepla a zastudena. Seřizování a údržba válcovacích stolic.3221,51010-130221
0222valcíř profilůHVálcování všech druhů profilů. Seřizování a údržba válcovacích stolic.3221,51010-130222
0223valcíř plechůHVálcování všech druhů plechů zatepla i zastudena. Seřizování a údržba válcovacích stolic.3221,51010-130223
0231tažeč drátů HTažení ocelových drátů všech rozměrů na jednoduchých i vícenásobných strojích. Seřizování a údržba tažných strojů, nástrojů a pomocných zařízení.2101610-130231
tažečka drátůD
0232pletař lanHOdborné práce při výrobě a opravách ocelových lan všech druhů. Obsluha a běžná údržba strojního zařízení.2101610-130232
0233 řetězář H Výroba svařovaných řetězů, příslušenství, obsluha a seřízení strojního řetězářského zařízení. 2 10 1 6 10-13 0233
řetězářka D
0241 zkoušeč kovů H Odborné práce v technické fyzikální laboratoři při mechanických zkouškách materiálu. - - 1,5 10 10-13 0241
zkoušečka kovů D
0242 laborant pro hutě H Odborné práce v provozní chemické laboratoři hutních závodů. Odebírání vzorků, zkoušky a rozbory podle předpisů. - - 1,5 10 10-13 0242
laborantka pro hutě D
0243 laborant pro rudné doly H Odborné práce v provozní chemické laboratoři rudných dolů. Odebírání vzorků, zkoušky a rozbory podle předpisů. - - 1,5 10 10-13 0243
laborantka pro rudné doly D
03 - Chemie
0301 provozní chemik H Odborná obsluha provozních chemických zařízení a aparatur při výrobě chemických látek. Běžná údržba strojního zařízení a základní znalostí funkcí měřicích a regulačních přístrojů. Prováděni kontrolních rozborů a zkoušek. 3 22 1,5 10 8-12 0301
provozní chemička D
0302 provozní chemik ropař H Odborné řízení provozních chemických aparatur a zařízení při zpracování ropy, jejich běžná údržba a provádění provozních kontrolních rozborů a zkoušek. 3 22 1,5 10 8-12 0302
provozní chemička ropařka D
0303 provozní chemik palivář H Odborné řízení chemických zařízení a aparatur při úpravě tuhých a kapalných paliv hydrogenací a při výrobě syntetického lihu. Běžná znalost inspekční údržby výrobního zařízení. Provádění provozně kontrolních rozborů a zkoušek. 3 22 1,5 10 8-12 0303
provozní chemička palivářka D
0304 provozní chemik vláknař H Odborné řízení chemických provozních aparatur a zařízení při výrobě umělých vláken viskózových, polyamidových i ostatních chemických vláken. Běžná údržba výrobního zařízení a ovládání měřicí a regulační techniky. Provádění provozně kontrolních rozborů a zkoušek. 3 22 1,5 10 8-12 0304
provozní chemička vláknařka D
0305 provozní chemik nátěrových hmot H Odborné řízení výrobních aparatur, strojů a zařízení při výrobě nátěrových hmot, tiskových, chromových a práškových barev, provádění provozně kontrolních zkoušek a rozborů během výroby a osvojování základních úkonů údržby. 3 22 1,5 10 8-12 0305
provozní chemička nátěrových hmot D
0306 plastikář H Obsluha a seřizováni strojů a zařízení pro zpracování plastických hmot a úpravu hotových výrobků. Řízení výrobních a technologických procesů podle daných předpisů, provádění provozně kontrolních zkoušek a rozborů, odstraňování jednoduchých závad v provozu. Základní údržba strojů a provozního zařízení. 3 22 1 8 8-12 0306
plastikářka D
0307 strojník papírenské výroby H Výroba a zušlechťování vláknitých papírenských pololátek, výroba, zušlechťování a zpracování papíru a lepenek. Obsluha a základní péče o stroje a výrobní zařízení. Provádění provozně kontrolních zkoušek. 3 22 1,5 10 8-12 0307
0308 provozní chemik gumař H Odborné řízení a obsluha strojů při výrobě a zpracování technické pryže, pneumatik a ostatních pryžových výrobků. Provádění provozně kontrolních zkoušek a jednoduchých oprav na výrobních zařízeních. 3 22 15 10 8-12 0308
provozní chemička gumařka D
0309 vulkanizér H Obnova a opravy pneumatik a pryžových transportních zařízení. Provádění provozně kontrolních zkoušek a jednoduchých oprav na výrobních zařízeních. 3 22 1 8 8-12 0309
0310 provozní chemik fotografických materiálů H Odborné řízení výrobních strojů, měřicích, regulačních, signalizačních přístrojů a ostatního zařízení při výrobě negativního a pozitivního materiálu, provádění provozně kontrolních zkoušek a rozborů, správné balení a označování vyrobených fotografických materiálů. 3 22 1 8 8-12 0310
provozní chemička fotografických materiálů D
0311 chemická laborantka D Základní odborné práce v chemických laboratořích provozních 1 výzkumných. Odebírání vzorků, zkoušky a rozbory podle předpisů. 3 22 1 8 8-12 0311
0312 lisař plastických hmot H Oprava, příprava a zpracování termoplastů a termosetů lisováním a vstřikováním. 2 10 1 6 8-12 0312
lisařka plastických hmot D
0331 farmaceutický chemik H Odborné práce spojené s výrobou léčiv, jednoduché praktické zkoušky a měření při kontrole výroby. 3 22 1,5 10 8-12 0331
farmaceutická chemička D
0341 úpravářka chemických vláken D Obsluha zařízeni sloužícího k úpravě a zušlechťování chemických vláken. Řízení úpravářských a zušlechťovatelských procesů, provádění provozně kontrolních zkoušek. Odstraňování jednoduchých provozních závad a základní preventivní údržba provozního zařízení. 2 10 1 8 8-12 0341
0351 zpracovatel papíru H Výroba vlnité a hladké slepované lepenky, nejrůznější druhy zušlechťování papíru. Průmyslová výroba všech druhů papírových a lepenkových výrobků. Obsluha strojního zařízení a měřicí techniky, provádění preventivní údržby. 2 10 1 6 8-12 0351
zpracovatelka papíru D
0361 preparátor H Sběr, úprava, konzervace a preparace přírodovědného materiálu. Zhotovování přírodovědných preparátů pro dokumentační, výstavní a školské účely. 2 10 indiv.
výcvik
0361
preparátorka D
04 -Strojírenství a ostatní kovodělná výroba
0401 slévač H Strojní a ruční vytváření slévárenských forem. Výroba jader, lití kovů do forem. 3 22 1,5 9 8-12 0401
0402 jádrařka D Ruční a strojní zhotovování, sušení a konečná úprava slévárenských jader. Oprava jednoduchých slévárenských jader. Obsluha foukacího a lisovacího stroje při výrobě jader. 2 10 1 6 8-12 0402
0403 dřevomodelář H Výroba a opravy dřevěných modelů, šablon, jaderníků i modelového zařízení. 3 22 1,5 10 8-12 0403
0404 kovomodelář H Výroba a opravy běžných kovových modelů, jaderníků, šablon a modelních desek. 3 22 1,5 10 8-12 0404
0405 kovář H Výroba částí strojů a zařízení ručním a strojním kováním. Obsluha a běžná údržba kovářských pecí a výhní. 3 22 1,5 10 8-12 0405
0406 kalič H Tepelné a tepelně chemické zpracování nástrojů a jiných strojních součástí z uhlíkových rychlořezných a legovaných ocelí 3 22 1,5 10 8-12 0406
0407 odlévač kovů pod tlakem H Lítí kovů do forem pod tlakem. 3 18 1,5 10 8-12 0407
0408 kotlář H Výroba, montáž a opravy kotlů, nádrží, potrubí a ostatního příslušenství. Příprava kotlů a armatur pro tlakové zkoušky. 3 22 1,5 10 8-12 0408
0409 potrubář H Odborné práce při výrobě a montáži potrubí všech rozměrů, nádrží a přístrojů z oceli a neželezných kovů. Mědikovecké práce. 3 22 1,5 10 8-12 0409
0420 montér výtahů H Výroba, údržba a opravy všech druhů osobních a nákladních výtahů. 3 22 1,5 10 8-10 0420
0421 montér ocelových konstrukcí H Výroba ocelových částí mostů, stavebních konstrukcí, stožárů, jeřábů, konstrukcí v hutích a jiných provozech, jejich montáž a opravy. 3 22 1,5 10 8-12 0421
0422 strojní zámečník H Ruční a strojní výroba a opravy součástí strojů a zařízení. Montáž strojů a zařízení. 3 22 1,5 10 8-12 0422
strojní zámečnice D
0423 nástrojař H Výroba a opravy běžných obráběcích a lisovacích nástrojů, přípravků a měřidel. 3 22 1,5 10 8-12 0423
nástrojařka D
0424 provozní zámečník H Údržba a opravy strojů a zařízení v provozech určitého výrobního odvětví. 3 22 1,5 10 8-12 0424
0425 chladírenský mechanik H Montáž, provoz a údržba chladírenských zařízení. 3 22 1,5 10 8-12 0425
chladírenská mechanička D
0427 zámečník kolejových vozidel H Provozní a periodické opravy mechanické části železničních trakčních vozidel a vozů, opravy a výměna jejich příslušenství. 3 22 1,5 10 7-13 0427
0428 lodní mechanik H Obsluha, údržba a opravy hnacích strojů (hlavních a pomocných), kormidelních a palubních strojů a zařízení (kormidlo, navijáky, vrátky apod.) a navigačních přístrojů (radiolokátor, radioelektrická stanice, hloubkoměr atd.). Řízení plavidla a technika plavby. 3 22 1,5 10 7-13 0428
0429 stavební zámečník H Výroba, montáž a opravy stavebních ocelových konstrukcí, zejména oken, dveří, zábradlí, střešních konstrukcí, portálů apod. 3 22 1,5 10 8-12 0429
0431 váhař H Montážní práce ve výrobě, opravy a údržba váhových zařízení všech druhů. 3 22 1,5 9 8-12 0431
váhařka D
0432 puškař H Výroba a opravy veškerých obranných, loveckých a sportovních zbraní. Zhotovování kovových i dřevěných dílců zbrani. 3 22 1,5 10 8-12 0432
puškařka D
0435 klempíř H Výroba, montáž a opravy běžných průmyslových, stavebních a užitkových klempířských výrobků. 3 22 1,5 10 8-12
(4-6
na montáži)
0435
0437 karosář H Výroba a opravy plechových částí i dřevěných koster karosérií. Plechování karosérii, jejich montáž, dokončovací práce a dodatečné úpravy povrchu. 3 22 1,5 10 8-12 0437
karosářka D
0438 zámečník draků H Výroba, montáž a opravy draků letadel z jemných plechů, litých a lisovaných součástí. 3 22 1,5 10 8-12 0438
0441 soustružník kovů H Obrábění běžných kovových součástí na soustruzích různých typů. Seřizování a běžná údržba těchto strojů. 3 22 1,5 10 8-12 0441
soustružnice kovů D
0442 frézař H Obrábění běžných kovových součástí na frézkách různých typů. Seřizování a běžná údržba těchto strojů. 3 22 1,5 10 8-12 0442
frézařka D
0443 brusič kovů H Obráběni běžných kovových součástí na bruskách různých typů. Seřizování a běžná údržba těchto strojů. 3 22 1,5 10 8-12 0443
brusička kovů D
0444 horizontkář H Práce na horizont, vyvrtávacích strojích a souřadnicových vrtačkách, univerzálních strojích pro opracování předmětů skříňovitého tvaru. 3 22 1,5 10 8-12 0444
0445 ostřič nástrojů H Ostření a lapování veškerých nástrojů z rychlořezných ocelí a slinutých karbidů. 2 10 1 6 8-12 0445
0446 obráběčka kovů D Obrábění na jednoduchých jednoúčelových strojích a seřízených výrobních zařízeních. 2 10 1 6 8-12 0446
0451 automechanik H Údržba a opravy motorových vozidel všech druhů, spalovacích motorů, podvozků i běžné opravy elektrické výzbroje. 3 22 1,5 10 8-12
(6-10
ve II. r učení)
0451
automechanička D
0452 mechanik motorových lokomotiv a motorových vozů H Údržba a opravy všech druhů spalovacích motorů, převodových zařízení a jejich příslušenství u motorových lokomotiv a opravy jednotlivých součástí uvedených celků. 3 22 1,5 10 7-13 0452
0453 letecký mechanik H Demontáž, montáž a opravy a seřizování leteckých motorů a draků letadel. 3 22 2 16 6-10 0453
0454 chirurgický mechanik H Výroba a opravy chirurgických nástrojů a lékařského zařízení. 3 22 1,5 10 8-12 0454
chirurgická mechanička D
0455 ortopedický mechanik H Sestavování ortopedických pomůcek a konstrukce protéz. 3 22 1,5 10 6-8 0455
ortopedická mechanička D
0456 mechanik vakuových zařízení H Seřizování a opravy vakuových zařízení. 3 22 1,5 10 6-10 0456
mechanička vakuových zařízení D
0457 mechanik oděvních strojů H Opravy, údržba a seřizování běžných i speciálních strojů v oděvním průmyslu. 3 22 1,5 10 6-10 0457
mechanička oděvních strojů D
0461 mechanik optických přístrojů H Výroba, seřizování, údržba a opravy optických a měřicích přístrojů a zařízení.3 22 1,5 10 8-12 0461
mechanička optických přístrojůD
0462 mechanik organizačních a výpočetních strojů H Výroba, seřizování, údržba a opravy kancelářských strojů, mechanických a elektronkových třídicích strojů. 3 22 1,5 10 8-10 0462
mechanička organizačních a výpočetních strojů D
0463 hodinář H Výroba a opravy hodinek, budíků a různých druhů hodin. 3 22 1,5 10 6-8 0463
hodinářka D
0464 mechanikH Výroba, seřizování, údržba a opravy mechanička D mechanických přístrojů různých druhů.3 22 1,5 10 8-12 0461
mechaničkaD
0471 galvanizér H Elektrolytické pokovování předmětů, přípravné a dokončovací práce. Běžná údržba galvanického zařízení. 3 22 1,5 10 8-12 0471
0472 smaltér H Pokrývání kovových předmětů porcelánovými a kovovými smalty. 2 10 1 6 8-12 0472
smaltérka D
0473 kabelář H Výroba, oprava a údržba kabelů a jiných ohebných vodičů. 3 22 1,5 10 8-12 0473
kabelářka D
0474 nožíř H Výroba a opravy nožů, příborů a nožířské galantérie. 3 22 1,5 10 8-10 0474
nožířka D
0482 kovotlačitel H Výroba běžných předmětů z jemného plechu na kovotlačitelských strojích. Seřizování a běžná údržba těchto strojů. 3 22 1,5 10 6-10 0482
0483 pasíř H Výroba ozdobných uměleckých kovových předmětů. 3 22 1,5 10 6-10 0483
pasířka D
0484 pasíř bižutérie H Výroba užitkové a umělecké bižutérie. 2 30 1 6 8-12 0434
pasířka bižutérie D
0485 rytec kovů H Rytí kovů podle potřeb jednotlivých odvětví. Seřezávání a obsluha používaných strojů, přístrojů a nástrojů. 3 22 2 10 6-8 0485
rytkyně kovů D
0486 zlatník a klenotník H Výroba a opravy šperků, drobných ozdobných a užitkových předmětů z drahých a Jiných kovů. 3 22 1,5 10 8-10 0486
zlatnice a klenotnice D
05 - Elektrotechnika
0501 elektromontér rozvodných zařízení H Stavba, udržování, zkoušení, opravy elektrovodných sítí, elektrických instalací, světelných, motorových a silnoproudých zařízení včetně transformoven a rozvoden. 3 18 1,5 9 8-10 0501
0502 provozní elektromontér H Montáž, instalace, připojování, zkoušení, obsluha, údržba a opravy elektrotechnického průmyslového a zemědělského zařízení. 3 22 1,5 10 8-10 0502
provozní elektromontérka D
0503 elektromechanik H Výroba, montáž, seřizování, opravy a zkoušení elektrických strojů, přístrojů a elektrické Výzbroje všeho druhu. Navíjení elektrických strojů a jejich zkoušení. 3 22 1,5 10 8 - 12 0503
elektromechanička D
0505 montér spojových zařízení H Montáž, udržování, opravy dálkových sdělovacích zařízení. 3 22 2 16 8-12 0505
montérka spojových zařízení D
0506 mechanik elektronických zařízení H Výroba, zřizování a opravy elektronkových a polovodičových sdělovacích a měřicích zařízení. 3 22 2 16 8-12
(4-6
ve II. r. učení)
0506
mechanička elektronických zařízení D
0507 elektromechanik sdělovacích a zabezpečovacích zařízení H Výroba, montáž, údržba a opravy sdělovacích a zabezpečovacích zařízení všech druhů. 3 30 2 20 8-12 0507
elektromechanička sdělovacích a zabezpečovacích zařízení D
0508 spojový montér H Stavba, udržování, zkoušení, uvádění do provozu a opravy sdělovacích vedení nadzemních i kabelových, rozvodných zařízení a účastnických zařízení telefonních. Stavba vedení rozhlasu po drátě, jejich opravy a zkoušení. 3 22 2 16 8-10 0508
0509 spojový mechanik H Stavba, zřizování, zapojování, údržba, opravy a technický provoz všech zařízení automatických i manuálních telefonních ústředen různých systémů a všech dálnopisných zařízení. 3 33 2 22 8-12 0509
spojová mechanička D
0510 mechanik dálkových spojů H Stavba, zřizování, zapojování, ú-držba a technický provoz drátových frekvenčních zařízení zesilovacích a složitých zařízení pro mnohonásobná využití vedení. 3 33 2 22 8-12 0510
mechanička dálkových spojů D
0512 mechanik měřicích a regulačních přístrojů H Montáž, výroba, opravy a zkoušení elektrických, měřicích, regulačních, ochranných a řídicích přístrojů a přístrojů pro tepelně technickou kontrolu. 3 22 2 22 8-12 0512
mechanička měřicích a regulačních přístrojů D
0521 mechanička elektrotechnické výroby D Výroba a montáž elektrotechnických prvků a přístrojů. Základní elektrotechnické práce, montáž prvků, podsestav a sestav ve velkosériové až hromadné neautomatizované výrobě 2 10 1 6 10 -15
06 - Stavebnictví
0601 zedník H Zdění z cihel, tvárnic a kamene. Vnitřní a jednoduché vnější omítky, jednoduché betonářské práce, osazování prefabrikátů a výrobků přidružené stavební výroby 3 22 1,5 10 8-12 0601
0603 tesař H Ruční a strojní obrábění dřeva při výrobě a montáži dřevěných tesařských konstrukcí; lepené konstrukce, montáž trubkových konstrukcí 3 22 1,5 10 6-8 0603
0604 železobetonář H Příprava, ukládání ocelové výztuže pro železobetonové konstrukce, prefabrikáty a betonování. Jednoduché kovářské práce při přípravě výztuže. 3 22 1 8 8-10 0604
0609 stavební montážník H Základní znalosti všech odborných prací spojených s prováděním stavebních montáží. Veškeré odborné stavební práce při osazování prefabrikátů, bloků a panelů. 3 22 1,5 10 8-10 0609
0610 strojník prefabrikace H Obsluha a drobná údržba výrobních linek a agregátů na výrobu prefabrikovaných stavebních dílců. 3 22 1,5 10 8-10 0610
strojnice prefabrikace D
0611 betonář stavebních dílců H Ruční a strojní výroba železobetonových stavebních dílců včetně úpravy forem zabudovaných instalací a povrchového zpracování. 3 22 1 8 8-10 0611
0612 kameník H Ruční a strojní rozlamování a opracování kamene. Osazování kamenických výrobků stavebních a pomníkových. 3 22 1,5 10 8-10 0612
0614 dlaždič H Kladení, opravy a údržba venkovních dlažeb silnic a chodníků. Asfaltování vozovek a chodníků. 2 10 1 6 8-12 0614
0616 izolatér H Izolace staveb, konstrukcí a zařízení proti teplu, zvuku a otřesům z různých materiálů včetně po vrchových úprav. 3 22 1 8 6 -3 0618
0617 pokrývač H Kladení krytin střech a jiných konstrukcí z různých materiálů. Opravy a údržba těchto krytin. Demontáž a montáž i nátěry jednoduchých klempířských střešních výrobků. 3 22 1 3 4-8 0617
0618 Instalatér H Montáž, demontáž a opravy vnitřního rozvodu a zařízení kanalizace, vodovodu, plynovodu a ústředního vytápění. 3 22 1,5 10 8-12 (4-6 ve II. r. učení) 0618
0619 sklenář H Zasklívání stavebních konstrukcí z různých materiálů různými způsoby a druhy skla. Rámování obrazů, jednoduché zušlechťování plochého skla. 2 10 1 6 8-10 0619
sklenářka D
0620 podlahář H Kladení a opravy podlah parketových, podlahových povlaků a krytin. Zhotovování podložek tlumících zvuk, podlah xylolitových, anhydritových a štěrkových. 3 22 1 8 6-8 0620
0621 malíř pokojů H Příprava povrchu a malířské práce vápennými, klihovými, latexovými a olejovými barvami různými technikami. Opravy a údržba maleb. 3 22 2 10 8-10 0621
0623 malíř a natěrač H Příprava povrchu, jednoduché malířské a natěračské práce na různých podkladech běžnými technikami. 3 22 1 8 8-10 0623
0625 lakýrník H Ochranné nátěry konstrukcí a zařízení na různých podkladech a různými technikami. Zhotovováni nápisů, dopravních značek, popřípadě lakování aut. 3 22 1,5 10 8-10 0629
lakýrnice D
0628 kominík H Čištění komínů, kouřovodů, topidel, kotlů, pecí a varných pánví. Kolaudace komínů a zjišťováni stavebně požárních závad. Stavění a opravy kachlových kamen, sporáků a prádelních kotlů. 3 18 1 6 8-10 0628
0631 geodetický měřič H Obsluha, udržování a seřizování geodetických strojů. Měření a vytyčování v terénu. Stavba měřických signálů a osazování měřických znaků. Jednoduché překreslování a popisování měřických podkladů. 3 18 1 6 8-12 0631
geodetická měřička D
07 - Stavební hmoty, keramika a sklářství
0701 strojník pro výrobu stavebních hmot H Oprava surovin. Výroba cementu a výroba vápna. Obsluha cementářských a vápenických pecí. Ruční a strojní zpracování kovů, montáž a údržba cementářských a vápenických agregátů. 3 22 1 8 8-10 0701
0712 formovač žáruvzdorné keramiky H Výroba žárovzdorných tvárnic z keramických hmot. Příprava hmot, ruční i strojní tváření a příprava k vypalování výrobků. 2 10 1 6 8-10 0712
0713 formovač chemické kameniny H Výroba kyselinovzdorných kameninových nádob, potrubí a různých zařízení pro chemické provozy. Příprava hmot, modelování, vytáčení a příprava k vypalování výrobků. 3 22 1,5 10 8-10 0713
formovačka chemické kameniny D
0714 keramik brusných prostředků H Výroba brusných prostředku, příprava hmot, tváření výrobků zasyrova, příprava k vypalování, obrábění. Obsluha a běžná údržba výrobního zařízení. 2 10 1 6 8-10 0714
keramička brusných prostředků D
0715 elektrokeramik H Vytváření elektrotechnických izolačních výrobků z porcelánu. 3 18 1,5 9 8-10 0715
elektrokeramička D
0716 výrobce stavební keramiky H Strojní a ruční výroba obkládaček, kachlů, dlaždic a jejich sušení, třídění, kalibrování, řezání, glazování (s výjimkou glazováni olovnatými glazurami) a balení. 2 10 1 6 8-10 0716
výrobkyně stavební keramiky D
0721 modelář keramiky H Zhotovování modelů a torem v sádrovně keramických závodů. 3 22 1,5 10 6-10 0721
modelářka keramiky D
0724 vylévač zdravotnické keramiky H Výroba předmětů zdravotnické keramiky. 3 18 1,5 9 10-15 0724
0725 keramik H Vytváření a zhotovováni jednoduchých keramických výrobků. 3 18 1,5 9 8-12 0725
keramička D
0728 malíř keramiky H Zdobení keramických výrobků různými malířskými dekoračními technikami. 3 22 1,5 10 8-12 0728
malířka keramiky D
0751 foukač dutého skla H Vyfukování a ruční vytvářeni dutých užitkových a ozdobných předmětů ze skla. 3 22 1,5 10 6-10 0751
0752 foukač technického skla H Zhotovování technického a laboratorního skla, technických a lékařských teploměrů a hustoměrů. 3 22 1,5 10 8-12 0752
foukačka technického skla D
0755 mačkář skla H Zhotovování drobných užitkových a ozdobných předmětů ze skleněných tyčí.2 10 1 6 10-15 0755
0756 lisař skla H Zhotovování skleněných užitkových a ozdobných předmětů ručním i strojním lisováním 2 10 1 6 6-30 0750
0757 strojník sklářských automatů H Seřizování, obsluha a běžná údržba strojů na výrobu lahví a obalového skla a strojů na tasení skleněného a čedičového vlákna. 3 22 1,5 10 8-12 0757
0758 strojník plochého skla H Seřizování, obsluha a běžná údržba strojního zařízení na výrobu plochého skla. 3 22 1 5 10 6-10 0758
0759 sklář-vláknař H Výroba a zpracování různých druhů skleněného a čedičového vlákna. 2 10 1 6 8-12 0759
sklářka-vláknářka D
0770 zušlechťovač plochého skla H Zušlechťování taženého a litého plochého a tvarovaného skla řezáním, broušením, leštěním, matováním a ledováním. Výroba zušlechtěných skel bezpečnostních a zrcadel. 2 10 1 6 6-10 0770
zušlechťovačka plochého skla D
0773 brusič skla H Broušení ploch, navrtávání a zabrušování výrobků užitkového a technického skla; broušení skleněné bižutérie. 2 10 1 6 8-12 0773
brusička skla D
0774 brusič skla-kulič H Zušlechťování ozdobných skleněných výrobků broušením nahluboko 3 22 1,5 9 8-12 0774
brusička skla-kulička D
0775 rytec skla H Zušlechťování ozdobných skleněných výrobků rytím. Kreslení a rytí dekorů podle předlohy 3 22 1,5 10 6-10 0775
rytkyně skla D
0776 malíř skla H Kreslení, malování a leptání různých druhů dekorů na sklo. 3 22 1.5 10 8-12 0776
malířka skla D
0777 výrobce skleněné bižutérie H Navíjení skleněné bižutérie a její povrchová úprava. 2 18 1 8 8-12 0777
výrobkyně skleněné bižutérie D
0781 Optik H Ruční a strojní opracování skel pro optické přístroje. 3 22 1,5 10 8-12 0781
optička D
0782 mechanik brýlové optiky H Výroba brýlových obrub kovových a z plastických hmot třískovým obráběním, ochranných brýlí a ochranných štítků, barvení brýlových obrub z plastických hmot, pokovování slunečních skel a seřizování strojů a přípravků. 2 10 1 8 8-12 0782
mechanička brýlové optiky D
0783 mechanik optiky H Ruční a strojní opracování brýlových skel, volné optiky, skel pro oftalmologické a jiné přístroje 3 22 1,5 10 8-12 0783
mechanička optiky D
0784 brusič technického a šperkového kamene H Broušení a obrábění šperkových a technických kamenů syntetických i přírodních 3 22 1,5 10 8-12 0784
brusička technického a šperkového kamene D
0791 výrobce knoflíků H Strojní výroba knoflíků a drobné bižutérie z perleti, rohoviny, dřeva a plastických hmot 3 22 1,5 10 8-12 0791
výrobkyně knoflíků D
08 - Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
0801 výrobce dřevařských polotovarů H Základní a odborné práce v odvětví hlavní a přidružené pilařské a impregnárské výroby. Příprava různých výrobků k impregnaci a jejich impregnace Seřizování a obsluha výrobních strojů a mechanismů. 2 10 1 8 10-15 0801
0804 prekližkář H Zpracováni a obráběni dřeva a jiných hmot. Základní a odborné práce v odvětví výroby dýh, překližek a v přidružené výrobě. Seřizování a obsluha výrobních strojů a mechanismů. 3 22 1,5 10 10-15 0804
překližkářka D
0805 truhlář H Základní a odborné práce v odvětví výroby nábytku, stavebně truhlářských konstrukcí a opravářských služeb. Seřizování a obsluha výrobních strojů a mechanismů. 3 22 1,5 10 8-12 0805
truhlářka D
0808 čalouník a dekoratér H Základní a odborné práce v odvětví hlavní a přidružené čalounické výroby včetně opravářských služeb. Výroba čalouněného nábytku, čalounění dopravních prostředků a provádění různých dekoratérských prací. Seřizováni a obsluha výrobních strojů a mechanismů. 3 22 1 6 8-12 0808
čalounice a dekoratérka D
0809 bednář a obalář H Základní a odborné práce v odvětví obalové techniky. Výroba a oprava bednářských a obalářských výrobků. Seřizování a obsluha výrobních strojů a mechanismů. 3 22 1 6 10-15 0809
0810 kolář H Základní a odborné práce v odvětví výroby včetně opravářských služeb. Výroba kolářských výrobků. Seřizování a obsluha výrobních strojů a mechanismů. 3 18 1,5 9 8-12 0810
0811 košíkář a pletař nábytku H Základní a odborné práce v odvětví výroby Výroba košikářských výrobků, pleteného nábytku a uměleckých výrobků. Seřizování a obsluha výrobních strojů a mechanismů. 2 10 1 6 8-12 0811
košikářka a pletařka nábytku D
0812 kartáčník H Základní a odborné práce v odvětví kartáčnické výroby Výroba všech druhů kartáčů, štětek a štětců. Seřizováni a obsluha výrobních strojů a mechanismů. 2 6 1 3 10-15 0812
kartáčnice D
0813 soustružník dřeva a nekovových hmot H Základní a odborné práce v odvětví soustružnické výroby. Zhotovování tvárnic a tvarovaných pomůcek pro výrobu skla ze dřeva a z plastických hmot. Seřizování a obsluha výrobních strojů a mechanismů. 2 10 1 6 6-8 0813
soustružnice dřeva a nekovových hmot D
0814 rámař H Základní a odborné práce v od větví rámařské výroby. Výroba lišt a rámů. Seřizování a obsluha výrobních strojů a mechanismů. 2 10 1 6 8-12 0814
rámařka D
0815 tužkař H Základní a odborné práce v odvětví hlavní a přidružené tužkařské výroby. Seřizování a obsluha výrobních strojů a mechanismů. 2 10 1 6 8-12 0815
tužkařka D
0816 mechanik výroby konstrukčních desek H Základní a odborné práce v odvětví výroby konstrukčních desek aglomerováním z pilin, třísek a vlákninových látek. Zpracování dřevného odpadu a jiných hmot. Seřizování a obsluha výrobních strojů a mechanismů. 3 22 1,5 10 10-15 0816
mechanička výroby konstrukčních desek D
0817 výrobce sportovních potřeb H Odborné práce při sériové a individuální výrobě a opravě sportovního náčiní a člunů ze dřeva a plastických hmot a částečně kovu. Seřizováni, údržba a obsluha dřevoobráběcích a některých kovoobráběcích strojů a nástrojů. 3 22 1.5 10 8-12 0817
výrobkyně sportovních potřeb D
0821 průmyslový obráběč dřeva H Seřizování, obsluha a údržba dřevoobráběcích strojů, příprava průmyslová D obráběcích nástrojů a pomocných obráběčka dřeva obráběcích přípravků. Odborné práce spojené se skladováním a přípravou dřeva pro výrobu.2 10168-12 -
0851 mechanik strunných hudebních nástrojů H Základní a odborné práce v odvětví výroby smyčcových a trsacích nástrojů a jejich montování. Seřizování a obsluha výrobních strojů a mechanismů. 3 22 2 16 8-12 0851
mechanička strunných hudebních nástrojů D
0852 mechanik klávesových hudebních nástrojů H Základní a odborné práce v odvětví výroby a oprav klávesových hudebních nástrojů. Seřizování a obsluha výrobních strojů a mechanismů3 22 2 168-12 0852
mechanička klávesových hudebních nástrojůD
0853 mechanik dechových hudebních nástrojů H Základní a odborné práce v odvětví výroby kovových a dřevěných dechových nástrojů. Seřizování a obsluha výrobních strojů a mechanismů. 3 22 2 16 8-12 0853
mechanička dechových hudebních nástrojů D
09 - Polygrafie, zpracováni papíru, film a fotografie
0901 sazeč H Veškeré druhy prací při zhotovování tiskové formy knihtiskové techniky, obsluha a seřizování potřebných výrobních nástrojů, zařízení a strojů. 4 22 2 10 6-8 0901
sazečka D
0902 tiskař na knihtiskových strojích H Příprava jedno i vícebarevných tiskových forem, seřizování a obsluha knihtiskových strojů. Potiskování používaných materiálů. Používání měřicích přístrojů. 4 22 2 10 4-8 0902
0908 tiskař na ofsetových strojích H Všechny druhy prací při zhotovování tiskové formy tisku z plochy, seřizování a obsluha tiskových strojů a zařízení. Potiskování používaných materiálů. Používání měřicích přístrojů. 4 22 2 10 4-8 0906
0908 plánograf H Kopírování kreseb na světlotiskové papíry a zhotovování jedno-i vícebarevných tiskovin pomocí tisku ze želatinové hmoty. 2 10 1 6 4-8 0908
plánografka D
0917 stereotypér H Zhotovování matric, odlitků a výlisků do používaných materiálů pro knihtiskovou techniku. Seřizování a obsluha nástrojů, přístrojů a strojů při výrobě. 2 10 1 6 4-8 0917
0918 razítkář H Zpracováni hmot užívaných k zhotovování razítek. Základní a odborné práce v oboru. Seřizování a obsluha přístrojů a mechanismu. 3 22 1,5 10 8-12 0918
razítkářka D
0920 tiskař na maloofsetových strojích H Všechny druhy prací při zhotovování tiskových forem pro maloofsetové stroje, seřizování a obsluha maloofsetových strojů. Potiskování používaných materiálů. Používání měřicích přístrojů. 2 10 1 6 8-10 0920
tiskařka na maloofsetových strojích D
0921 reprodukční grafik H Všechny druhy prací grafické reprodukce v základních tiskových technikách, obsluha a seřizování potřebných výrobních strojů, zařízení a nástrojů. Používání měřicích přístrojů. 4 22 2 10 4-8 0921
reprodukční grafička D
0931 knihař H Veškerá strojová vazba tiskovin, ostatní druhy knihařských prací, zpracování knihařských materiálů, seřizování a obsluha knihařských nástrojů, přístrojů a strojů. 3 22 2 10 8-12 0931
knihařka D
0932 průmyslový knihař H Kvalifikované práce při průmyslovém zpracování knižní vazby, obsluha knihařských strojů, zařízení a nástrojů 2 10 1 6 8-12 0932
průmyslová knihařka D
0941 mechanik polygrafických strojů H Údržba a seřizování polygrafických strojů, přístrojů a nástrojů. 3 22 2 10 4-6 0941
0951 fotograf H Zpracování materiálů používaných v černobílé a barevné fotografii. Základní a odborné práce interiérové a exteriérové a laboratorní práce včetně zpracování úzkých filmů. Seřizování a obsluha fotografických a filmových přístrojů, osvětlovacích zdrojů a zvětšovacích přístrojů. 3 22 2 10 8-10 0951
fotografka D
0952 filmový laborant H Zpracování materiálů užívaných ve filmové výrobě a v laboratořích. Základní a odborné laboratorní práce. Seřizování a obsluha laboratorních přístrojů, lázní a regulačních aparatur. 3 22 1,5 10 8-12 0952
filmová laborantka D
0953 lisařka gramofonových desek D Zpracování hmot užívaných ve výrobě gramofonových desek. Základní a odborné práce na poloautomatických a automatických hydraulických lisech. Seřizování a obsluha výrobních strojů a mechanismů. 2 10 1 6 10-15 0953
10 - Textil a oděvnictví
1002 tírník H Přípravné práce při zpracování lnu a obsluha tírenských strojů. Třídění vláken. 2 10 1 6 8-12 1002
tírnice D
1003 přadlák H Předení (skaní), běžné seřizování, údržba předpřádacích, dopřádacích a skacích strojů. 2 10 1 6 8-12 1003
přadlena D
1005 technický plsťař H Výroba technické plsti a obsluha, běžné seřizování a údržba strojů na výrobu technické plsti. 2 10 1 6 8-12 1005
technická plsťařka D
1006 tkadlec H Obsluha, běžné seřizování a údržba soukacích, snovacích a šlichtovacích strojů. Tkaní, běžné seřizování a údržba mechanických, automatických, žakárských nebo speciálních stavů. 2 10 1 6 8-12 1006
tkadlena D
1010 prýmkař H Výroba prýmkařského zboží na paličkovacích a háčkovacích strojích a jejich běžná údržba. 2 10 1 8 8-12 1010
prýmkařka D
1011 pletař H Výroba pleteného stávkového zboží a všech druhů punčoch. Obsluha a běžná údržba strojů. 2 10 1 6 8-12 1011
pletařka D
1013 úpravářka a řetízkovačka punčoch D Řetízkování, sešívání, spravování, třídění a párování všech druhů punčoch a ponožek. 2 10 1 6 10-15 1013
1016 strojní krajkářka D Přípravné a dokončovací práce při výrobě krajek, záclon a tylu. Obsluha, běžné seřizování a údržba paličkovacích a galonových strojů. 2 10 1 6 6-10 1016
1017 tkadlec krajek H Tkaní krajek, záclon a tylu, obsluha, běžné seřizování a údržba záclonových, krajkářských a tylových strojů. 3 22 1,5 10 4-6 1017
tkadlena krajek D
1019 seřizovač textilních strojů H Seřizování, opravy a montáže různých textilních strojů v prádelnách nebo tkalcovnách, tírnách nebo úpravnách. 3 22 1,5 10 6-10 1019
1020 seřizovač pletařských strojů H Seřizování, opravy a údržba pletařských strojů. 3 22 1,5 10 6-10 1020
seřizovačka pletařských strojů D
1022 barvíř H Příprava barviv. Barvení textilních vláken, přízí, tkanin, pletenin nebo prádla a oděvů. 3 18 1,5 9 6-10 1022
barvířka D
1024 úpravář textilií H Bělení textilních vláken, přízí a tkanin Přípravné, doplňovací a konečné práce při zušlechťování tkanin. 2 10 1 6 6-10 1024
úpravářka textilií D
1025 tiskař tkanin H Potiskování tkanin jednoduchými a složitými vzory pomocí šablon. Výroba a příprava šablon k tisku. Ruční potiskování pomocí forem. 3 18 2 10 4-6 1025
tiskařka tkanin D
1027 strojní tiskař tkanin a pletenin H Potiskování tkanin i pletenin jednobarevnými i vícebarevnými vzory. Obsluha, seřizování a údržba tiskacích strojů. 3 18 2 10 6-10 1027
strojní tiskařka tkanin a pletenin D
1028 rytec tiskacích a razících válců H Ruční a mechanizované způsoby výroby vzorků na tiskacích a razících válcích pro textilní a chemický průmysl. 3 22 2 10 4-6 1028
rytkyně tiskacích a razicích válců D
1033 chemik prádelen a čistíren H Chemické a mechanické čištění a praní oděvů a prádla. Obsluha a údržba příslušných strojů a zařízení. Přijímání, třídění a výdej oděvů a prádla. Administrativní práce ve sběrnách. 3 22 1,5 10 8-10 1033
chemička prádelen a čistíren D
1043 strojní vyšívačka D Odborné práce na vyšívacích strojích. 2 10 1 6 6-10 1043
1050 kloboučnický plsťař H Ruční a strojní výroba kloboučnických polotovarů. Běžné seřizování a údržba strojů pro zpracování kloboučnické plsti. 2 10 1 6 8-12 1050
kloboučnická plsťařka D
1051 kloboučník H Výroba klobouků z vlasových a vlněných polotovarů. 2 10 1 6 8-12 1051
kloboučnice D
1052 průmyslová modistka D Výroba dámských a dětských klobouků podle předloh. Šití čepic. 2 10 1 6 8-12 1052
1053 dámský krejčí H Výroba a opravy dámských nebo dívčích svrchních oděvů. 3 22 2 16 8-12 1053
dámská krejčová D
1054 pánský krejčí H Výroba a opravy pánských nebo chlapeckých svrchních oděvů. 3 22 2 16 8-12 1054
pánská krejčová D
1055 švadlena D Výroba dámského a pánského prádla a jednoduchých šatů z tkanin nebo pletenin 2 10 1 6 8-12 1055
1056 výrobkyně baretů a fezů D Speciální výroba a úprava všech druhů baretů a fezů. 2 10 1 6 8-12 1056
1057 modistka D Samostatné modelování a opravy dámských a dětských klobouků podle vlastních návrhů, popř. podle předloh a podle požadavků zákazníků. 3 22 1,5 10 10-12 1057
1091 výrobkyně umělých květin D Výroba umělých květin a dekorací z textilu, papíru, kůže, vosku a jiných materiálů. Výroba atrap, obsluha a údržba strojů. 2 10 1 8 10-15 1091
1092 výrobkyně textilních hraček D Výroba všech druhů textilních hraček s použitím plastických hmot. 2 10 1 6 10-15 1092
11 - Zpracování kůže a výroba obuvi
1101 koželuh H Příprava chemických roztoků při zpracování kůží na usně. Provádění provozně kontrolních zkoušek a měření. Obsluha a seřizování strojů a zařízení. 3221,5 106-10 1101
1102 vydělávač kožešin H Čištění kožešin, úprava, mizdření, ruční i strojní námok, příprava k činění, sušení a úprava po činění. Manipulace a základní údržba používaných strojů. 3 22 1,5 10 6-10 1102
1111 kožešník H Zpracováni různých druhů kožešin, zhotovování a ošetřování kožešnických výrobků a jejich opravy Obsluha a běžná údržba používaných strojů 3 22 1,5 9 6-10 1111
kožešnice D
1112 šička kožichů D Šití kožešinových oděvů a čepic. Druhy a vlastnosti používaného materiálu. Obsluha a běžná údržba používaných strojů. 2 10 1 6 8-12 1112
1113 rukavičkář H Zpracování, příprava a střihání rukavičkářských kůží a jiných materiálů k šití rukavic. Znalost zpracovávaného materiálu základního i pomocného 3 22 1,5 9 8-10 1113
1114 šička rukavic D Šití a úprava všech druhů kožených, pletených a stávkových rukavic 2 10 1 6 10-15 1114
1115 brašnář H Výroba a oprava brašen, aktovek, kabelek, kufrů, pouzder, sportovních potřeb a galantérie z kůže, textilu a plastických hmot. Manipulace a základní údržba používaných strojů. 3 22 1,5 9 8-12 1115
brašnářka D
1116 sedlář-manžetář H Výroba a opravy postrojů a výstrojů, manžet, řemenů a všech druhů sportovních potřeb a jiných předmětů z usní, plastických hmot a textilií. Běžné práce při výrobě řemenů. Obsluha a běžná údržba používaných strojů. 3 22 1,5 10 8-12 1116
sedlářka-manžetářka D
1117 bandážista H Výroba ortopedických pomůcek a protéz podle lékařského předpisu. 3 18 1,5 9 6-10 1117
bandážistka D
1150 úpravářka usníD Povrchová úprava obuvnických a galanterních usní. Jednoduchá příprava apretur.
Obsluha strojů a zařízení pro povrchovou úpravu.
2 10 1 6 6-10 1150
1151 vysekávač usní H Vysekávání a úprava vrchových a spodkových dílců pro výrobu obuvi. Znalost základních i pomocných materiálů. Obsluha a běžná údržba používaných strojů. 3 22 1 8 6-10 1151
vysekávačka usní D
1152 svrškař H Šití a úprava svršků z kožených, textilních a plastických materiálů. Obsluha a jednoduchá údržba používaných strojů. 2 10 1 6 8-12 1152
svrškařka D
1153 strojní obuvník H Veškeré práce při hromadné výrobě obuvi až po hotový výrobek. Znalost základních i pomocných materiálů. Obsluha a běžná údržba používaných strojů. 2 10 1 6 6-10 1153
strojní obuvnice D
1154 obuvník H Výroba a opravy obuvi včetně zakázkové práce na míru. Znalost používaných materiálů. Obsluha a běžná údržba používaných strojů. 3 22 1,5 10 8-10 1154
obuvnice D
1155 ortopedický obuvník H Výroba ortopedické obuvi podle lékařského předpisu a její opravy. Obsluha a běžná údržba používaných strojů. 3 22 1,3 10 8-10 1155
ortopedická obuvnice D
1157 obuvnický gumař H Výroba gumové obuvi, válené, galanterní a lisované. Obsluha a běžná údržba používaných strojů a zařízení. 2 10 1 6 6-10 1157
1158 opravář obuvi H Veškeré práce při ruční a strojní opravě všech druhů obuvi. Znalost používaných materiálů a technologických postupů. Obsluha a běžná údržba používaných strojů. 2 10 1 6 8-10 1158
opravářka obuvi D
1161 modelář kopyt H Zhotovování kopyt pro výrobu obuvi ze dřeva, kovu a plastických hmot. Obsluha a běžná údržba používaných strojů a zařízení. 3 22 1,5 10 6-10 1161
12 - Potravinářství
1201 mlynář H Zpracování obilovin na mouku a ostatní mlynářské výrobky. Skladování a čištění obilí. Obsluha a běžná údržba mlýnského strojního zařízení. Provádění laboratorních zkoušek. 3 22 1,5 9 8-10 1201
1202pekařHVýroba chleba, běžného i jemného pečiva. Příprava těsta, kynutí, tvarování a pečení. Obsluha a běžná údržba používaných strojů a zařízení.318168-101202
pekařkaD
1203pečivářHVýroba trvanlivého pečiva. Příprava těst, náplní a polev, pečení a úprava výrobků. Obsluha a běžná údržba používaných strojů a zařízení.210168-101203
péčivářkaD
1204cukrářHVýroba všech druhů cukrářského zboží, moučníků, krémů a zmrzlin. Příprava těst, náplní a polev, pečení, úprava a zdobení cukrářských výrobků. Obsluha a běžná údržba používaných strojů a zařízeni.3221,598-101204
cukrátkaD
1205cukrovinkář HVýroba čokolád a cukrovinek všech druhů. Obsluha a běžná údržba používaných strojů a zařízení.210168-101205
cukrovinkářkaD
1206mlékařHZpracování mléka a výroba másla, sýrů a ostatních mlékárenských výrobků. Obsluha a běžná údržba používaných strojů a zařízení.3221,5910-121206
mlékařkaD
1207lučebník tukůHVýroba mýdla, margarínu a polévkových přípravků Seřizování, obsluha a. běžná údržba používaných strojů a zařízení.3221.598-101207
lučebnice tukůD
1208řezník a uzenářHPorážení všech druhů jatečných zvířat, bourání a vykosťováni masa Výroba všech druhů uzenářských výrobků. Obsluha a běžná údržba výrobního zařízení.3221,598-101208
1209uzenářkaDVýroba všech druhů uzenářských výrobků. Obsluha a běžná údržba výrobního zařízení.210188-101209
1210konzervářHZpracování ovoce, zeleniny, hub a masa na konzervárenské a mrazírenské výrobky a polotovary, výroba nealkoholických nápojů podle příslušných technologických postupů za pomoci strojů a příslušného technologického zařízení.3181,598-101210
konzervářkaD
1211skladovníkHPříjem, ošetřování a skladování ječmene. Výroba sladů všech typů Výroba mladiny, kvašení, filtrace a stáčení piva, jednoduchá analytická kontrola surovin a výrobků Obsluha a běžná údržba strojního zařízení.3221,598-101211
1212průmyslový drůbežářHZabíjení drůbeže. Zpracování drůbeže a vajec. Výroba drůbežích konzerv a vaječných výrobků. Obsluha a běžná údržba strojního zařízení.210168-121212
průmyslová drůbežářkaD
1213těstovinářHObsluha strojního zařízení ve výrobě těstovin.210166-101213
1214chemik kvasných procesů HŘízení a ovládání provozních chemických aparatur a zařízení kvasného průmyslu, lihovarského a vinařského oboru, znalost technologických procesů. Běžná údržba strojního zařízení. Provádění provozně kontrolních zkoušek a rozborů.3221,598-101214
chemička kvasných procesůD
1221průmyslový krmivářHPrůmyslová výroba krmiv, míchání hnojiv, příjem a skladování surovin, příprava osiv a sadby. Obsluha a běžná údržba strojů a zařízení ve výrobnách krmiv, míchárnách hnojiv, skladech a sušárnách.322188-121221
průmyslová krmivářkaD
13 - Zemědělství a lesní hospodářství
1302chovatel drůbežeHOšetřování, výkrm, líhnutí, odchov, kontrola nosnosti. Třídění, balení a rozesílání vajec a kuřat. Brakování, zabíjení drůbeže a úprava na trh.2101610-151302
chovatelka drůbežeD
1303chovatel koníHChov koní. Ošetřování a krmení. Ošetřování kopyt. Připouštění, ošetřování březích klisen, porod, odchov hříbat. Zaučování koní v tahu a pod sedlem, ošetřování postrojů a výstroje.210168-121303
1304chovatel koníHChov koní. Jízda na závodních jezdec z povolání koních. Ošetřování závodních jezdeckých koní a jejich příprava na dostihy.2101612-151304
1305rybářHChov ryb a přidružená rybářská výroba. Hospodaření na rybnících a tekoucích vodách. Krmení, líhnutí, výlovy, expedice, letnění. Opravy rybníků.2101610-151305
1306včelař a ovocnářHChov včel, údržba úlů, zpracování medu a vosku. Pěstování a ošetřování ovocných stromů a keřů.3181,5610-151306
včelařka a ovocnářkaD
1307zahradníkHPěstování ovocných a okrasných stromů i keřů, zeleniny a květin. Ve vinařských oblastech též pěstování vinné révy, sklizeň a zpracování hroznů.3181,568-121307
zahradniceD
1308 zemědělec mechanizátor H Pěstování, ošetřování, sklízení a uskladňování zemědělských plodin. Ošetřování skotu a prasat, krmení, odstav, výběr a pasení. Obsluha, údržba a drobné opravy běžných zemědělských strojů (v rostlinné a živočišné výrobě včetně řízení traktoru. 2 6 1 3 8-12 1308
zemědělkyně mechanizátorka D
1321 opravář zemědělských strojů H Oprava a údržba všech zemědělských strojů, traktorů a mechanizačních zařízení, zemědělské výroby. Údržba elektrospotřebičů a vodoinstalace. 3 18 1,5 8 8-12 1321
opravářka zemědělských strojů D
1322 kovář a podkovář H Kovářské práce při výrobě a opravách zemědělských strojů, nářadí a zařízení. Sváření kovů plamenem a elektrickým obloukem. Ošetřování kopyt a paznehtů, kování tažných zvířat. 3 18 1,5 6 8-12 1322
1324 traktorista mechanizátorH Technologie prací při výrobě zemědělských plodin, obsluha mechanizačních prostředků používaných v rostlinné výrobě, jejich údržba a provádění jednoduchých oprav.3181,5 6 8-12 1324
1324 pěstitel mechanizátor
pěstitelka mechanizátorka
H
D
Obsluha strojů mechanizované rostlinné výroby, běžné opravy strojů.1 -1 - 8-12 1324
1325 chovatel hospodářských zvířat
chovatelka hospodářských zvířat
H
D
Ošetřování jednotlivých druhů a kategorií hospodářských zvířat v mechanizované živočišné výrobě, obsluha, údržba a provádění jednoduchých oprav mechanizačních zařízení v živočišné výrobě.3181,56 8-12 1325
1325 chovatel mechanizátor chovatelka mechanizátorkaH
D
Ošetřování jednotlivých druhů hospodářských zvířat v mechanizované živočišné výrobě.1 1 - 8-12 1325
1351 lesař H Práce v těžbě dříví s motorovou pilou. Soustřeďování dříví kolovými traktory. Práce na skladech dříví. Mechanizované práce v pěstování a ochraně lesa. Sběr semen s vysokých stojících stromů.2 10*)1 6*)5-91351
1352 lesní mechanizátor**)H Obsluha a údržba běžně používaných mechanizačních prostředků v pěstování lesa, v těžbě, při soustřeďování a odvozu dříví a při manipulaci s dřívím na skladech. Údržba, běžné a střední opravy používaných strojů. Obsluha, seřizování a údržba speciálních mechanizačních prostředků pro lesní hospodářství.218165-9 1352
1361 chovatel laboratorních zvířat**)
chovatelka laboratorních zvířat**)
1362 chovatel cizokrajných zvířat H Chov zvířat v zoologických zahradách, odchyt, poutání a vypouštění zvířat. Bezpečné zacházení s jedovatými plazy. První pomoc člověku i zvířeti. Vkusné zařizování ubikací pro zvířata, drobné řemeslnické opravy ubikací a výběhů. Informování návštěvníků zoologických zahrad. 2 10 1 6 8-12 1362
chovatelka cizokrajných zvířat D
14 - Doprava a spoje (provozní obory)
1401 železničář vnitropodnikové dopravy H Základní provozní činnosti spojené s vnitropodnikovou dopravou. 2 10 1 6 12-19 1401
1402 železničář H Základní provozní činnosti spojené se železniční dopravou a přepravou. 3 22 1,5 10 8-12 1402
železničářka D
1411 silničář H Veškeré práce při stavbách a opravách silnic včetně obsluhy a ošetřování silničních strojů a mechanismů. 3 18 1 6 10-12 1411
1421 traťový strojník H Obsluha, údržba a opravy strojů a zařízení používaných při opravě a obnově železničního svršku a spodku. 3 22 1,5 10 8-12 1421
1451 spojový manipulant spojová manipulantka H Jednoduché práce v poštovním, telefonním a telegrafním provozu. 2 18 1 6 10-12 1451
15 - Obchod, pohostinství a různé nevýrobní služby
1501 prodavač smíšeného zboží H Prodej běžných druhů průmyslového zboží a potravin, jejich odborné uskladňování a ošetřování. Nákup zemědělských výrobků a lesních plodů. Základy aranžování výkladních skříní. Administrativní práce v prodejně. (Teoretické vyučování se organizuje společně s učebním oborem č. 1502 prodavač potravinářského zboží prodavačka potravinářského zboží.) 3 18 1 6 12-16 1501
prodavačka smíšeného zboží D
1502 prodavač potravinářského zboží H Prodej všech druhů potravin a běžných druhů průmyslového zboží, jejich odborné uskladňování a ošetřování. Základy aranžování. Administrativní práce v prodejně. 3 18 1 6 12-16 1502
prodavačka potravinářského zboží D
1504 prodavač průmyslového zboží H Prodej průmyslového zboží podle zaměření odborného výcviku (prodej textilního zboží, prodej hodin a klenotů atd.). Odborné uskladňování a ošetřování prodávaného zboží. Základy aranžování. Administrativní práce v prodejně. 3 18 1 6 12-16 1504
prodavačka průmyslového zboží D
1511 prodavač motorových vozidel H Prodej motorových vozidel, náhradních dílů a doplňkového zařízení, jejich odborné uskladňování a ošetřování. Základy aranžování. Administrativní práce v prodejně. 3 18 1 6 12-16 1511
prodavačka motorových vozidel D
1512 prodavač elektrotechnického zboží H Prodej elektrotechnického a radiotechnického materiálu a přístrojů, jejich odborné uskladňování a ošetřování. Základy aranžování. Administrativní práce v prodejně. 3 18 1 6 12-16 1512
prodavačka elektrotechnického zboží D
1513 prodavač drogistického zboží H Prodej drogistického zboží, fotografických přístrojů a materiálů, jejich odborné uskladňování a ošetřování. Základy aranžování. Administrativní práce v prodejně. 3 18 1 6 12-16 1513
prodavačka drogistického zboží D
1515 knihkupec H Nabídka a prodej knih, hudebnin a gramofonových desek, jejich odborné uskladňování. Základy aranžování, propagační a náborové akce s knihou. Administrativní práce v knihkupectví. 3 18 1 6 12-16 1515
knihkupkyně D
1516 prodavač a skladník zemědělských strojů H Prodej zemědělských strojů, náhradních dílů a doplňkového zařízení, jejich odborné uskladňování a ošetřování. Administrativní práce ve skladě a v prodejně. 3 18 1 6 12-16 1516
prodavačka a skladnice zemědělských strojů D
1541 aranžér H Oprava zboží a aranžování výkladních skříní, dekorování a výzdoba prodejen. Kreslení a psaní písma, technické zpracování různého materiálu při aranžování. 3 18 1,5 9 10-14 1541
aranžérka D
1551 kuchař H Příprava jídel teplé a studené kuchyně včetně dietních jídel v zařízeních veřejného stravování. Oprava jídel běžná i pro slavnostní příležitosti. 3 18 1,5 9 10-15 1551
kuchařka D
1552 číšník H Úprava tabule a obsluha ve všech druzích provozoven veřejného stravování při běžných i slavnostních příležitostech. Příprava jednoduchých jídel. Ošetřování všech druhů nápojů. Administrativní práce v závodech veřejného stravování. 3 18 1 6 12-15 1552
servírka D
1553 kuchař a číšník H Příprava jídel teplé a studené kuchyně, výroba moučníků a některých druhů cukrářských výrobků. Ošetřování, výčep a prodej nápojů Úprava tabule a obsluha hostů při běžných i slavnostních příležitostech. Administrativní práce v provozovnách veřejného stravování. 3 22 1,5 10 10-15 1553
kuchařka a servírka D
1571 holič a kadeřník H Holení, stříhání, úprava a ondulace vlasů. Barvení vlasů. Zhotovování vlásenek Oprava vlasů a vousů (maskérství), základy kosmetiky. 3 22 1 6 8-10 1571
holička a kadeřnice D
16 - Rukodílná uměleckořemeslná výroba
1601 kovolijec H Formování a odlévání děl sochařského umění včetně prací restaurátorských. 3 22 2 10 indiv.
výcvik
1603
1602 umělecký kovář H Uměleckořemeslné práce kovářské a zvonkařské včetně prací restaurátorských. 3 22 2 10 indiv.
výcvik
1002
1603 umělecky zámečník H Uměleckořemeslné práce zámečnické včetně prací restaurátorských. 3 22 2 10 indiv.
výcvik
1603
1604 cizelér H Cizelování, patinování a montáž kovolijeckých děl sochařského umění včetně prací restaurátorských. 3 22 2 10 indiv.
výcvik
1604
cizelérka D
1605 umělecký pasíř H Vytváření uměleckořemeslných děl a předmětů z ušlechtilých kovů včetně prací restaurátorských. 3 22 2 10 indiv.
výcvik
1605
umělecká pasířka D
1606 zlatotepec H Legování, hutnické zpracování, tepání drahých a ušlechtilých kovů. Seřizování a údržba zařízení. 2 10 1,5 8 indiv.
výcvik
1611 umělecký truhlář H Uměleckořemeslné práce truhlářské, interiérové i stavební včetně prací restaurátorských. 3 22 2 10 indiv.
výcvik
1611
umělecká truhlářka D
1612 umělecký čalouník a dekoratér H Uměleckořemeslné práce čalounické a dekoratérské. 3 22 2 10 indiv.
výcvik
1612
umělecká čalounice a dekoratérka D
1613 umělecký zpracovatel dřeva H Uměleckořemeslné zpracování dřeva řezáním, dlabáním, štípáním, soustružením a zdobení kovem. 3 22 2 10 indiv.
výcvik
1613
umělecká zpracovatelka dřeva D
1614 umělecký zpracovatel přírodních pletiv H Uměleckořemeslné pletařské práce z proutí, slámy, rákosu, orobince a jiných materiálů. 3 22 2 10 indiv.
výcvik
1614
umělecká zpracovatelka přírodních pletiv D
1621 umělecký keramik H Ruční vytváření, tvarováni a zdobení keramiky podle výtvarných návrhů. 3 22 2 10 indiv.
výcvik
1621
umělecká keramička D
1622 umělecky sklář H Ruční tvarování hutnického skla podle výtvarných návrhu 3 22 2 10 indiv.
výcvik
1622
1623 perleťář H Uměleckořemeslné zpracovaní perleti i rohoviny řezbou a vykládáním. 3 22 2 10 indiv.
výcvik
1623
perleťářka D
1628 sochař kamene H Uměleckořemeslné kamenosochařské práce podle výtvarných předloh. 3 22 2 10 indiv.
výcvik
1626
1631 ruční tkadlec H Tkaní na ručních stavech tradičními technikami podle výtvarných návrhů. 3 22 2 10 indiv.
výcvik
1631
ruční tkadlena D
1632 tkadlec gobelínů H Vytváření gobelínů podle výtvarných návrhů a restaurování historických gobelínů. 3 22 2 10 indiv.
výcvik
1632
tkadlena gobelínů D
1635 ruční vyšívačka D Ruční tvorba výtvarné náročných výšivek tradičními technikami 2 10 1,5 8 indiv.
výcvik
1635
1636 ruční krajkářka D Ruční tvorba krajek tradičními technikami. 2 10 1,5 8 indiv.
výcvik
1636
1637 tiskař textilií H Příprava barviv, výroba šablon k tisku a ruční potiskování tkanin pomocí forem štětcovou i jinou technikou 3 22 2 10 indiv.
výcvik
1637
tiskařka textilií D
1641 umělecký malíř interiérů H Uměleckořemeslné práce malířské nejrůznějšími technikami včetně techniky sgrafito, fresko, secco a prací restaurátorských. 3 22 2 10 indiv.
výcvik
1641
1642 štukatér H Uměleckořemeslné práce štukatérské stavebního interiérového charakteru, vytváření plastik a architektonických článků. vše včetně prací restaurátorských 3 22 2 10 indiv.
výcvik
1642
1643 umělecký pozlacovač H Uměleckořemeslné práce pozlacovačské, polychromie a práce restaurátorské. 3 22 2 10 indiv.
výcvik
1643
umělecká pozlacovačka D
1644 umělecký sklenář H Uměleckořemeslná díla sklenářská vytvářená technikou zasazování do olova a jiných materiálů, včetně prací restaurátorských 3 22 2 8 indiv.
výcvik
1644
1651 vlásenkář H Ruční výroba a úprava vlásenek z přírodních i umělých materiálů. 3 22 2 10 indiv.
výcvik
1651
vlásenkářka D
1652 obuvník scénické a krojové obuvi H Ruční výroba scénické, taneční a krojové obuvi podle návrhů výtvarníků. 3 22 2 10 indiv.
výcvik
1652
obuvnice scénické a krojové obuvi D
1653 krejčí scénických kostýmů H Ruční výroba a úpravy scénických a krojových oděvů. 3 22 2 10 indiv.
výcvik
1653
krejčová scénických kostýmů D
1655 montér scénické stavby H Montáž a demontáž scénických staveb včetně údržby. 3 22 2 10 indiv.
výcvik
1655
1656 scénický osvětlovač H Scénické osvětlování, běžná montáž, demontáž a údržba světelně technických zařízení. 3 22 2 10 indiv.
výcvik
1656

2. Délka přípravného období v učebním oboru 1303 chovatel koní pro učně, jejichž učební poměr pokračuje v nástavbovém učebním oboru 1304 chovatel koní-jezdec z povolání, se prodlužuje na 12 měsíců (u učňů s úplným středním všeobecným vzděláním zůstává 6 měsíců).

3. Podmínkou přijetí do učebního oboru č. 1304 je úspěšné ukončení 1. ročníku učebního oboru 1303 chovatel koní (u učňů s úplným středním všeobecným vzděláním úspěšné ukončení 1. pololetí v učebním oboru č. 1303).

4. Podmínkou přijetí do učebního oboru 1324 pěstitel mechanizátor, pěstitelka mechanizátorka a 1325 chovatel mechanizátor, chovatelka mechanizátorka je vyučení v učebním oboru 1308 zemědělec mechanizátor, zemědělkyně mechanizátorka.

5. Zrušuje se učební obor 1213 těstovinář; příprava kvalifikovaných pracovníků se zajišťuje v učebním oboru 1202 pekař.

Kód 1)NázevUrčeno
pro
hochy H,
dívky D
Stručný popis učebního oboruUčební obor zaveden od:Délka přípravy v učebním
oboru pro mládež, která
ukončila vzdělávání na
Odpovídající učební
obory podle
dosavadních předpisů
základní devítileté školegymnáziučíselný
znak
školní
rok,
v němž
bude
naposledy
otevřen
1. ročník
celkemcelkem
(měsíců)
z toho
délka
přípravného
období
(měsíců)
rokůměsícůz toho
délka
přípravného
období
(měsíců)
123456789101213
01 Seřizováni, řízení a obsluha výrobních strojů a zařízení
01-51-2HorníkHDobývání uhlí, lupků a rud, ražení překopů, chodeb a prorážek. Dopravování těživa a materiálu, báňské udržování důlních děl, stavění individuální výztuže, zajišťování porubů posuvnou výztuží. Obsluhování dobývacích a razících kombajnů, důlních vrtaček a sbíječek.1. 9. 19813434161221-61-2
21-62-2
21-63-2
21-65-2
1980/81
1980/81
1980/81
1980/81
01-6, 01-7Strojník
Strojnice
s odborným zaměřením pro
Řízení, obsluhování a seřizování stacionárních a mobilních strojů, poloautomatických a automatických strojních zařízení, výrobních linek pro zpracování surovin, polotovarů, hotových výrobků, popřípadě výrobu energií, ve vztahu k příslušné technologii výroby v odvětví.
01-61-2zemědělskou výrobuHObsluhování, seřizování a udržování strojů, zařízení a mechanizačních prostředků používaných v rostlinné výrobě.1. 9. 19813436221842-74-21980/81
01-62-2výrobu krmiv a úpravu plodinH, DZpracování a upravování zemědělských produktů a dalších surovin mletím, sušením, granulováním, míšením apod. na krmiva a úsušky. Upravování zemědělských plodin sušením, mořením, obrušováním, tříděním, čištěním apod.1. 9. 19813436221829-81-21980/81
01-63-2vrtné soupravyHVrtné práce v geologickém průzkumu, při otevíráni a těžbě ložisek a při speciálních metodách zakládáni staveb. Vykopávání speciálních vrtných a injektážních prací. Práce spojené s přesunem a demontáží vrtných souprav.1. 9. 19813436221821-69-21980/81
01-64-2výrobu kabelůH, DStáčecí, odměřovací, pancéřovací práce. Obsluhováni ovíjecích strojů a stříkacích lisů.1. 9. 19813436221824-73-21980/81
01-65-2hutni tváření kovůHObsluhování technologických zařízeni používaných při tváření železných i neželezných kovů za tepla i za studena (válcováním, lisováním, tažením). Obsluhování zařízení pro ohřev, dělení, svařování, vyrovnávání, kalibrování, navíjení, broušení, povrchové úpravy, kontrola jakosti, třídění a finální úpravy výrobků.1. 9. 19813436221822-71-2
22-72-2
22-73-2
22-81-2
22-83-2
1980/81
1980/81
1980/81
1980/81
1980/81
01-66-2energetická zařízeníH, DObsluhování zařízení všech druhů elektráren, tepláren, kompresorových stanic a zařízení pro úpravu vod.1. 9. 198134362218--
01-67-2lodní dopravuHZajišťováni technického provozu strojních a elektrických zařízení motorových lodí včetně jejich oprav při provozu lodí. Práce při ovládání lodi.1. 9. 19813436221824-28-21980/81
01-68-2duté skloHObsluhování automatických a poloautomatických strojů při výrobě dutého skla (obalové sklo, trubky apod.). Povrchová úprava výrobků potiskováním.1. 9. 19813436221827-77-21980/81
01-69-2ploché skloHTažení a lití plochého skla, výroba speciálních skel. Určování jakosti skla, řezání skla. Ohýbání tabulí plochého skla. Výroba litých žáruvzdorných kamenů.1. 9. 19813436221827-78-2
27-80-2
1980/81
1980/81
01-71-2výrobu stavebních hmotH, DZpracovávání a upravování surovin, polotovarů a výrobků. Provádění fyzikálně mechanických a chemických zkoušek surovin a výrobků na zkušebních a měřicích zařízeních.1. 9. 19813436221827-41-2
36-70-2
1980/81
1980/81
01-72-2dřevařské polotovaryHZpracování dřeva a dřevařských polo tovaru. Zpracování kulatiny na pilařské výrobky, plastifikace dřevin a jejich zpracování na polotovary, upravování polotovarů a výrobků před impregnací.1. 9. 19813436221833-51-21980/81
01-73-2konstrukční deskyH, DVýroba aglomerovaných konstrukčních desek. Zpracováni dřevního odpadu (pilin, třísek) a jiných vláknitých hmot.1. 9. 19813436221833-54-2
33 66-2
1980/81
1980/81
01-74-2výrobu papíruHZpracování výchozího sortimentu papírenských surovin na lepenky a papír všeho druhu. Kontrola jakosti surovin i papíru.1. 9. 19813436221828-67-21980/81
01-75-2zpracováni papíruH, DVýroba vlnité i hladké slepované lepenky zušlechťováním papíru. Výroba jednoduchých papírenských výrobků, např. sešitů, bloků; jednoduché potiskování výrobků.1. 9. 19813436221828-91-21980/81
01-76-2cukrovary a škrobárnyH, DZpracování zemědělských produktů na polotovary a hotové výrobky (cukr, škrob, dextrin, glukózu aj.).1. 9. 198134362218--
01-77-2stavební a traťové strojeHObsluhování, řízení a údržba stavebních a traťových strojů při provádění stavebních prací; údržby a rekonstrukce železničních tratí.1. 9. 19813436221837-71-2
37-81-2
1980/81
1980/81
01-78-2hutni druhovýrobu kovůH, DObsluha a seřizování drátotahů, hrotovavaček, svářeček, plastiček, rychloběžných a košových slaňovacích strojů, obsluha dalších zařízení při této výrobě. Strojní a ruční úprava výrobků.1. 9. 19813436221822-82-21980/81
02, 03 Hutnictví, strojírenství a ostatní kovodělná výroba
02-5Hutník s odborným zaměřením pro
02-51-2výrobu železných kovůHPřipravování vsázky a přísad. Sázení do pece a provádění odpichu kovů a strusky. Hutní odlévání kovů. Vyzdívání licích žlabů, připravování licích souprav a pánví. Obsluhování, řízení a udržování hutních agregátů pro výrobu železných a neželezných kovů a feroslitin.1. 9. 19813436221822-51-2
22-52-2
1980/81
1980/81
02-52-2výrobu neželezných kovůH1. 9. 19813436221822-61-21980/81
02-7Klempíř s odborným zaměřením pro
02-71-2strojírenskou výrobuHRuční a strojní zpracování jemných plechů dělením, tvarováním a spojováním. Výroba a opravy strojních a jiných součástí z jemných plechů a jejich sestavování do funkčních celků. Používání ručních nástrojů, nářadí a strojních zařízení.1. 9. 19783434221824-38-2
24-82-2
1977/78
1977/78
02-72-2stavební výrobuH1. 9. 19783434221824-35-21977/78
02-73-2karosérieH1. 9. 19783434221824-37-21977/78
02-8Strojní mechanik
Strojní mechanička
s odborným zaměřením pro
Ruční nebo strojní zhotovování a sestavování strojních součástí, strojních celků, nástrojů, nářadí a přípravků podle technické dokumentace v předepsaných tolerancích. Ruční opracovávání polotovaru. Úprava dílů tepelným zpracováním.
02-81-2stroje a zařízeníH. DSestavování strojních zařízeni (např. točivých strojů, chladírenských aparatur, obráběcích strojů a).).1. S. 19813436221824-22-2 24-64-21980/81
1980/81
02-82-2nástroje a nářadíH, DZhotovování a sestavování řezacích, řezných a speciálních nástrojů, tvářecích nástrojů, upínacích a montážních přípravků včetně vnitřní a povrchové úpravy.1. 9. 19813436221824-74-21980/81
02-83-2brýlovou optikuH, DZhotovování brýlových obrouček všeho druhu z kovových i nekovových materiálů včetně jejich povrchové úpravy. Montáž jednoduchých optických zařízení.1. 9. 19813436221827-93-21980/81
02-84-2ocelové konstrukceHZhotovování, provádění montáže a oprav ocelových konstrukcí (účelových staveb, mostů, jeřábů, lanových drah, stožárů apod.). Připravování profilových materiálů, plechů, spojovacích součástí; sváření, povrchová úprava konstrukcí. Ovládání zdvihacích a dopravních strojů a vázání břemen.1. 9. 19813436221824-21-2
24-29-2
1980/81
1980/81
02-85-2výrobu a montáž potrubíHMontování a opravování potrubí a armatur z různých materiálů různými způsoby spojování. Připravování a upravování potrubí pro montáž, ovládání zdvihacích zařízení a montážních přípravků.1. 9. 19813436221824-09-21980/81
02 86-2výrobu a montáž kotlůHMontování a opravování kotlů, zařízení kotelen a silnostěnných nádob ze středních plechů a trub svařováním a nýtováním.1. 9. 19813436221824-08-21980/81
02-87-2traťové montážeHZhotovování, provádění oprav, montáží a seřizování složitých kolejových konstrukcí a jejich částí. Připravování speciálních materiálů a spojovacích součástí, sváření a vynášení potřebných rozměrů při stavbách a opravách kolejí a výhybek.1. 9. 198134362218--
03-1, 03-2Mechanik-opravář
Mechanička-opravářka
s odborným zaměřením pro
Opravování strojů a zařízení, funkčních celků, silničních a kolejových vozidel a letadel. Provádění demontáže, kontroly a opravy strojních částí a jejich montáže. Provádění funkční kontroly po provedené opravě. Provádění základních ručních i strojních operaci při rozpojování, spojováni a opravách strojních částí a provádění jednoduchých elektrotechnických prací přímo souvisejících s opravou příslušného zařízení.
03-11-2zemědělské a lesnické stroje a zařízeníHProvádění technické údržby a oprav strojů a zařízení pro zpracování a hnojení půdy, setí a sázení, ošetřování a ochranu rostlin, samojízdných a jiných sklízečů, traktorů včetně příslušenství, strojů a zařízení pro pěstování a těžbu dřeva. Provádění kovářských prací při údržbě a opravách zemědělských strojů a zařízení a prací podkovářských.1. 9. 19803434221842-71-2
42-72-2
1979/80
1979/80
03-12-2vážící zařízeníH, DSestavování a opravy vah a vážícího zařízení všech druhů včetně vah a vážícího zařízení automatického nebo elektronického základu.1. 9. 19803434221824-31-21979/80
03-13-2stroje a zařízeníH, DObsah přípravy bude specializován podle technologických odvětví. Provádění oprav výrobních, dopravních a jiných strojů a zařízení (obráběcí stroje, tvářecí stroje, tiskařské stroje, stroje a zařízení živočišné výroby, chemické aparatury a zařízení, vaknářská zařízení, oděvní stroje aj.).1. 9. 19803434221824-24-2
24-32-2
24-56-2
24-57-2
34-86-2
1979/80
1979/80
1979/80
1979/80
1979/80
03-14-2administrativní technikuH, DSeřizování složitých psacích strojů, kalkulačních a účtovacích automatů a dálnopisné techniky.1. 9. 19803434221824-62-21979/80
03-15-2důlní stroje a zařízeníHProvádění technické údržby a oprav důlních strojů a zařízení pro dobývání, ražení, vyztužování, zakládáni a důlní dopravu.1. 9. 19803434221821-67-21979/80
03-16-2plynárenská zařízeníHOpravování a obsluhování technologických zařízení při dopravě a přípravě surovin pro výrobu plynu, jeho čištění, upravování a uskladňování. Obsluhování a opravování krakovacích stanic pro cyklické nebo kontinuální štěpení plynných nebo kapalných uhlovodíků. Opravy, montáž a seřizování plynových spotřebičů a montáž plynových rozvodů mimo plynových řádů.1. 9. 198034342218--
03-17-2silniční motorová vozidlaH, DProvádění oprav hnacích agregátů, převodových zařízení a příslušenství (brzdy, servomechanismy aj.) včetně oprav elektrických zařízení.1. 9. 19803434221824-51-21979/80
03-18-2zdvíhací zařízeníHMontáže a opravy všech druhů výtahů (osobní, nákladní, stolové, oběžné, štaflové apod.) včetně jejich elektrických a univerzální) a automatizace výtahů.1. 9. 19803434221824-20-21979/80
03-19-2kolejová vozidlaHProvádění oprav a montáží mechanických částí hnacích agregátů, převodů a příslušenství kolejových vozidel (lokomotiv, motorových vozů a vozů) včetně elektrotechnického zařízení mn a nn.1. 9. 19803434221824-27-2
24-52-2
1979/80
1979/80
03-21-2chladírenské zařízeníH, DMontáže, zřizování a opravy chladírenských zařízení všeho druha včetně elektrických částí a automatické regulace.1. 9. 19803434221824-25-21979/80
03-22-2letadlaHProvádění oprav draků, podvozků, leteckých motorů a ostatních zařízení v opravnách letadel.1. 9. 19803434221824-53-21979/80
03-4Opravář kovů
s odborným zaměřením pro
Tepelné a chemickotepelné zpracování kovů, elektrochemické upravování povrchů kovových i nekovových součástí. Obsluhování automatizovaných opravárenských linek.
03-41-2tepelné zpracováníHTepelné a chemickotepelné zpracování kovů (kalením, žíháním, popouštěním, nitridováním, cementováním a normalizováním). Obsluhování plynových a elektrických pecí a automatizovaných kalicích linek.1. 9. 19803434221824-06-21979/80
03-42-2pokovováníHElektrochemické upravování povrchů strojních součástí a spotřebních předmětů mořením, elektrolytickým leštěním, eloxováním, zinkováním, kadmiováním, brynýrováním, niklováním, chromováním aj. Termomechanická úprava povrchů předmětů kovovými povlaky.1. 9. 19803434221824-71-21979/80
03-5Rytec kovů
Rytkyně kovů
s odborným zaměřením pro
Ruční a strojní rytí kovů a jiných materiálů podle technické dokumentace, předloh nebo vlastních návrhů. Zhotovování rytin, forem, - nástrojů a šablon s použitím kopírovacích zařízení, upravených nástrojů a nářadí a běžných obráběcích strojů (vrtačka, bruska apod.).
03-51-2nástroje a znakyH, DRytí znaků, odznaků, portrétů a nápisů do železných a neželezných kovů, plastických hmot a exotických dřevin, zhotovováni šablon a razících nástrojů.1. 9. 19793434221824-85-21978/79
03-52-2tiskací a razicí válceH, DRytí, moletování, leptání a relivování tiskacích a razicích válců, šablon, grafické zpracování tiskových vzorů v průmyslu textilním, polygrafickém, plastikářském, papírenském apod.1. 9. 19793434221831-68-21978/79
03-71-2SlévačHRuční a strojní vytváření slévárenských forem a jader, odlévání kovů a nekovových materiálů do forem a kokil ručně, na odlévacích strojích, pomocí mechanismů.1. 9. 19813434221824-01-2
24-02-2
24-07-2
1980/81
1980/81
1980/81
03-72-2Strojní kovářHVyrábění strojních součástí strojním kováním nebo tvářením na bucharech a kovářských lisech za tepla volně i v zápustkách včetně obsluhy kovářských pecí, zvedacích a manipulačních zařízení (spřáhla, hřídele, kola aj.). Používání speciálních kovářských nástrojů, přípravků a měřidel.1. 9. 19803434221824-05-21979/80
03-73-2ModelářHVýroba a opravy modelových zařízení z tradičních i nových materiálů. Ruční a strojní opracování dřeva, kovů a nových hmot. Seřizování, obsluhování a údržba dřevoobráběcích a kovoobráběcích strojů, nástrojů a zařízení v modelárnách.1. 9. 19803436221824-03-2
24-04-2
32-81-2
1979/80
1979/80
1979/80
ModelářkaD
03-74-2NástrojařHZhotovování a sestavování řezacích, řezných a speciálních nástrojů, tvářecích nástrojů, upínacích a montážních přípravků, zhotovování forem, měřidel a šablon včetně jejich oprav.1. 9. 19783436221824-23-2
24-5-4-2
1977/78
1977/78
NástrojařkaD
03-75-2Obráběč kovůHStrojní třískové obrábění součástí kovových. nekovových na základě znalosti vlastností obráběných materiálů, řezných podmínek a geometrie nástroje. Ovládání základních druhů obráběcích strojů (soustruh, frézka, bruska, vrtačka, hoblovka). Provádění seřizování obráběcího stroje, údržby, kontroly a měření obrobků, ošetřování běžných pracovních nástrojů.1. 9. 19783434221824 41 2
24-42-2
24-43-2
24-44-2
24-45-2
1977/78
1977/78
1977/78
1977/78
1977/78
Obráběčka kovůD
03-76-2Mechanik optických přístrojůHZalemování jednoduchých i vícečočkových optických sestav, montáž optiky fotopřístrojů, seřizování dalekohledů (justáž), zvětšovacích přístrojů, střední opravy projekčních přístrojů, generální opravy snímacích kamer (mimo elektrické části). Používání nástrojů pro ruční zpracování kovů, přípravků, pomůcek a měřidel pro montáže přístrojů.1. 9. 19793436221824-61-21978/79
Mechanička optických přístrojůD
03-77-2HodinářHSestavování a opravování různých druhů časoměrných přístrojů mechanických, elektrických a elektronických. Zhotovování nebo upravování jednoduchých součásti (mimo ozubených kol) mechanickým opracováváním, ručně nebo na speciálních obráběcích strojích. Používání speciálních pomůcek a zařízeni (časový komparátor, měřicí a seřizovací pomůcky).1. 9. 19783436221824-63-21977/78
HodinářkaD
03-79-2LakýrníkHLakýrnické, písmomalířské a dekoratérské práce, míchání a tónování barev na stejný odstín, oprava hotových lakovaných výrobků, provádění nápisů ručně podle předloh a návrhů.1. 9. 19783432221836-85-21977/78
LakýrniceD
04 Elektrotechnika, doprava, pošty a telekomunikace
04-6Elektromechanik
Elektromechanička
s odborným zaměřením
Sestavováni, seřizování, udržování, opravování, zkoušení a měření elektrických zařízení všeho druhu (elektrických strojů a přístrojů, zvedacích a manipulačních zařízení, elektrických částí kolejových vozidel, generátorů, tepláren, lanovek, důlních strojů apod.). Provádění veškerých elektromontážních prací (v objektech bytové, průmyslové, důlní a zemědělské výstavby, při výstavbě veřejného osvětlení, montáže a rekonstrukce trakčního vedení, napájecí a spínací stanice apod.); sestavování, seřizování, údržba a zkoušení měřicích, registračních, regulačních a automatizačních přístrojů, jejich cejchování, zkoušení a uvádění do provozu (podle příslušného odborného zaměření).
04-61-2pro stroje a zařízeníH, D1. 9. 19783436221826-83-21977/78
04-62-2důlní stroje a zařízeníH1. 9. 19783436221821-68-21977/78
04-63-2rozvodná zařízeníH, D1. 9. 19783436221826-81-2
26-82-2
82-96-2
1977/78
1977/78
1977/78
04-64-2měřicí a regulační přístrojeH, D1. 9. 19783436221826-92-21977/78
04-7Spojový mechanik
Spojová mechanička
S odborným zaměřením pro
Stavba a montáž, zkoušení, údržba, opravy a technický provoz všech telekomunikačních zařízení (automatických a manuálních telefonních ústředen různých systémů, dálnopisných a signálních zařízení, telefonních účastnických přístrojů a zařízení, rozhlasu po drátě apod.) včetně sdělovacích vedení a vnitřních rozvodů (sdělovacích kabelových a nadzemních vedení, vnitřních montáží apod.). Seřizování a nastavování elektromechanických prvků za pomoci nástrojů, měřidel a přípravků (podle příslušného odborného zaměření).
04-71-2sdělovací sítěH1. 9. 19783434221826-85-2
26-88-2
1977/78
1977/78
04-72-2spojovací zařízeníH, D1. 9. 19783434221826-89-21977/78
04-81-2Mechanik elektronických
zařízení
Mechanička elektronických
zařízeni
H, DVýroba, montáž a základní opravy spotřebních i průmyslových elektronických přístrojů a zařízení všeho druhu. Zjišťování a odstraňování běžných mechanických a elektrických závad, zkoušení, opravy a vyvažování elektronických zařízení všeho druhu podle technických podkladů.1. 9. 19793436221826-86-21978/79
04-85-2Manipulant poštovního provozu a přepravy
Manipulantka poštovního provozu a přepravy
H, DZajišťování poštovního provozu, provozu PNS, peněžní a pokladní služby, telefonního a telegrafního provozu. Třídění a zpracování zásilek pro poštovní přepravu (zásilky listovní i balíkové.), zpracování zásilek za přepravy poštovními kursy (vlaková, automobilová a letadlová pošta), zhotovování závěrů a výměna závěrů.1. 9. 19783432221837-91-21977/78
04-86-2Železničář
Železničářka
H, DPráce v železničním provozu ČSD nebo podnikové dopravě. Práce průvodčího nebo vlakvedoucího, vedoucího posunu, tranzitéra, dozorce výhybek, signalisty, hradlaře a hláskaře. Komerční práce ve vlaku.1. 9. 19803432221837-61-2
37-62-2
1979/80
1979/80
05 Technická chemie silikátů
05-3Keramik
Keramička
s odborným zaměřením pro
Výroba užitkové, zdravotní, technické, stavební, ozdobné a figurální keramiky a porcelánu točením, litím, lisováním, formováním, tažením, dekorováním, glazováním, retušováním, obráběním, broušením, kalibrováním, stříkáním, razítkováním, tmelením, tříděním, vypalováním. Připravování keramických hmot. Seřizování teplot podle technologických požadavků v tunelových, komorových, kulatých a šachticových pecích. Obsluhováni a běžná údržba speciálních strojů, lisů, poloautomatů a automatů, výrobních linek a ostatních zařízení.
05-31-2porcelán a keramikuH, D1. 9. 19783434221827-51-2
27-54-2
27-55-2
1977/78
1977/78
1977/78
05-32-2stavební keramikuH, D1. 9. 19783434221827-42-2
27-43-2
27-46-2
1977/78
1977/78
1977/78
05-33-2elektrokeramikuH, D1. 9. 19783434221827-45-21977/78
05-34-2brousící prostředkyH, D1. 9. 19783434221827-44-21977/78
05-35-2umělecké řemeslné práceH, D1. 9. 19783434221882-61-21977/78
05-4Malíř skla a keramiky
Malířka skla a keramiky
s odborným zaměřením pro
Zušlechťovaní skleněných a keramických výrobků malbou a jinými druhy dekorací s uplatňováním různých dekoračních technik a materiálů. Provádění malby skla a keramiky různými druhy barev, emailů, smaltů a emulzemi drahých kovů, vytváření páskových dekorů, květinových, krajinářských, zvířecích a jiných motivů. Dekorace výrobků obtisky, sítotiskem a jinými druhy tisku, vyškrabováním, matováním, leptáním. Obsluha, seřizování a běžná údržba potiskovacích strojů, kopírovacích a jiných zařízení pro dekoraci skla a keramiky. Ukládání výrobků do vypalovacích pecí, seřizování teplot podle technologických požadavků.
05-41-2malbu sklaH, D1. 9. 19793436221827-86-21978/79
05-42-2malbu a dekoraci keramikyH, D1. 9. 19793436221827-58-21978/79
05-5Sklář
Sklářka
s odborným zaměřením pro
Tvarování různých druhů výrobků ze skloviny nebo skleněných polotovarů foukáním, lisováním, natavováním, zatavováním, svařováním. Nabírání skloviny, přetvarování, tvarování foukáním ve formách i bez forem, ručním nebo strojním lisováním, individuální dotvarování výrobků. Tavení skloviny, temperování a chlazení výrobků. Obsluhování, seřizování a běžná údržba lisů a sklofoukačských strojů. Používání sklářského nářadí a pomůcek, např. sklářských píšťal, palic, forem, sklářských kahanů apod. Řízení provozu tavících, chladicích a temperovacích pecí.
05-51-2duté skloHRuční výroba kalíšků, odlivek, lahví, džbánů, váz, osvětlovacích těles a podobných výrobků z různých druhů skla.1. 9. 19783432221827-71-2
82-62-2
1977/78
1977/78
05-52-2lisované skloHVýroba skleněných užitkových a ozdobných předmětů lisováním (sklenic, misek, talířů, váz, popelníků apod.).1. 9. 19783432221827-76-21977/78
05-53-2technické skloH, DZhotovování laboratorního skla a přístrojů zpracováním skleněných polotovarů (rour, tyčí, kapilár). Výroba zkumavek, baněk, odměrného laboratorního skla, chladičů, neonových systémů, teploměrů; zatavování elektronek apod.1. 9. 19783432221827-72-21977/78
05-6Brusič skla
Brusička skla
s odborným zaměřením pro
Obrušování skleněných výrobků, vybrušování a leštění plochých řezů, zavrtávání polotovarů a výrobků. Zušlechťování skla vybrušováním včetně mechanického nebo chemického leštění řezů; zušlechťování skla rytím. Opracovávání skel pro optické přístroje frézováním, broušením, lapováním, facetováním a rytím. Obsluhování strojů pro ruční broušen: a strojů pro poloautomatické broušení.
05-61-2obrušování a zabrušováníH, DObrušování vrchů a dýnek skleněných výrobků, vybrušování plochých řezů (hranování) u odlivek, lustrových ověsů, bižuterních výrobků apod., broušení televizních obrazovek, zhotovováni zábrusů, broušení a leštění hran plochého skla.1. 9. 19783436221827-83-21977/78
05-62-2vybrušováníH, DZdobení skleněných předmětů (pohárů, váz, mís, popelníků apod.) bohatým výbrusem. Příprava lešticí lázně z kyseliny fluorovodíkové a sírové.1. 9. 19783436221827-84-21977/78
05-63-2rytíH, DRytí a vybrušování různých dekoračních motivů ve skle, např. loveckých, krajinářských, květinových a jiných poloplastických dekorů.1. 9. 19783436221827-85-21977/78
05-7Výrobce bižutérie
a ozdobných předmětů
Výrobkyně bižutérie
a ozdobných předmětů
s odborným zaměřením pro
Tvarování skleněných výrobků mačkáním, zpracování různých druhů a barev tyčového skla a skleněných trubic na kahanu. Tvarování jednotlivých součástí a sestavování ozdobných předmětů z plastů. Připravování barvicích roztoků, zušlechťování ozdobných předmětů malířskou technikou. Zhotovování a tvarování jednotlivých konstrukčních dílů z plechů, drátů a výlisků, sestavování dílů do různých vzorů bižuterních výrobků a spájení výrobků včetně povrchové úpravy. Výroba zapínadel z plastů na speciálních automatických strojích. Zpracování perletí na knoflíky a ozdobné předměty, provádění povrchové úpravy broušením, soustružením, leštěním a zdobením. Výroba kovové a skleněné bižutérie, skleněných okrasných předmětů, umělých květin, vánočních ozdob a různých druhů zapínadel. Obsluhování a běžná údržba strojů a zařízení používaných při výrobě bižutérie, ozdobných předmětů a zapínadel (ruční a poloautomatické mačkací stroje, plynové nebo benzínové kahany, vícevřetenové poloautomaty a automaty, pásové brusky, soustruhy, vrtačky, lisy apod.).
05-71-2skleněnou bižutériiH, D1. 9. 19793434221827-75-2
27-87-2
1978/79
1978/79
5-72-2Kovovou bižutériiH, D1. 9. 19793434221824-83-2
24-84-2
1978/79
1978/79
85-73-2ozdobné předmětyH, D1. 9. 19793434221831-91-21978/79
05-74-2výrobu zapínadelH, D1. 9. 19793434221827-98-21978/79
05-81-2Brusič technického a šperkového kameneHŠtípání, řezání, broušení a leštění přírodních a syntetických šperkových a technických kamenů. Používání dělicích, řezacích, vrtacích, kalibrovacích, brousicích a leštících nástrojů a strojů. Obsluhování, seřizování a udržování strojního zařízení (pro tlaky, roviny, úhly, dorazy aj.).1. 9. 19803434221827-94-21979/80
Brusička technického a šperkového kameneD
05-82-2Přístrojový optik HRuční a strojní opracování skel (čoček) a optických dílů pro optické přístroje. Kontrola přesnosti opracování, povrchoví úprava optických skel; spojování dílů tmelením.1. 9. 19793436221827-91-2
27-93-2
1978/79
1978/79
Přístrojová optičkaD
06 Technická chemie ostatní, potravinářství a polygrafie
06-4Provozní chemik
Provozní chemička
s odborným zaměřením pro
Ruční nebo mechanizované ovládání a řízení chemicko-technologických operací probíhajících v kapalné, tuhé a plynné fázi. Běžné provozní a základní laboratorní rozbory a zkoušky surovin, materiálů, polotovarů a výrobků. Zpracovávání základních anorganických a organických surovin a materiálů na výrobky v procesu řízení chemických reakcí. Používání chemických činidel k úpravám, čištění, zušlechťování nebo přeměnám jiných látek. Používání a ovládání základních typů zařízení pro přejímkovou, skladovou a provozní manipulací. Obsluhování reakčních nádob při chemických operacích rovnotlakých i přetlakových za různých tepelných režimů, při práci se surovinami v plynné, kapalné a tuhé fázi. Práce s běžnými kontrolními a zkušebními přístroji.
06-41-2průmyslovou chemiiH. DPříprava je specializována podle jednotlivých výrob (např. pro výrobu základních anorganických a organických sloučenin, pro výrobu vláken, zpracování paliv a ropy, pro výrobu nátěrových hmot, fotografických materiálů aj.).1. 9. 19783434221828-81-2
28-62-2
28-63-2
28-64-2
28-65-2
28-70-2
28-71-2
28-86-2
1977/78
1977/78
1977/78
1977/78
1977/78
1977/78
1977/78
1977/78
08-42-2úpravu vodyH, DOprava povrchových a podzemních vod pro pitné a užitkové účely a čištění odpadních vod. Využívání mechanických, chemických a biochemických procesů a chemických činidel při úpravě vody a čištění odpadních vod.1. 9. 197834342218--
06-43-2výrobu koksu a zpracování vedlejších produktůHVýroba koksu a chemických produktů při koksování. Obsluha a seřizování koksárenských baterií a zařízení pro zpracování chemických produktů.1. 9. 19813434221821-64-21988/81
06-44-2úpravu užitkových nerostůHŘízení technologických procesů upravování uhlí, rud a užitkových nerostů. Ovládání a seřizování úpravárenských linek, mlecích souprav, sušicích a pálicích agregátů.1. 9. 197834342218--
06-45-2silikátová vláknaH, DVýroba a zušlechťování silikátového vlákna. Zpracování silikátového vlákna na rohože, izolační desky a tkaniny. Ovládání a seřizování výrobních, opravárenských a zušlechťovacích linek.1. 9. 19813434221827-79-21980/81
06-46-2tukový průmysl a kosmetikuH, DZpracování tuků a pomocných látek na polotovary a hotové výrobky tukového průmyslu (jedlé oleje, pokrmové tuky, mýdla, prací prostředky, kosmetické výrobky aj.).1. 9. 19783434221829-67-21977/78
06-47-2prádelny a čistírnyH, DVolba čisticích a opravárenských prostředků pro praní a čištění prádla, oděvů, čalounění a koberců. Obsluhování pracích, čisticích a úpravárenských strojů a zařízení.1. 9. 19783434221831-73-21977/78
06-5Textilní chemik
Textilní chemička
s odborným zaměřením pro
Předúprava textilií, barvení, potiskování, odvodňování, sušení a tepelné zpracování, povrchová úprava a dokončovací úpravárenské operace.
06-51-2úpravu textiliíH, DPřipravování činidel a lázní a obsluhování zařízení pro mechanické, chemické a speciální úpravy textilií.1. 9. 19783432221831-63-21977/78
08-52-2barvení textiliíH, DPřipravování barev a barvicích lázní podle předepsaných receptur; barvení všech druhů textilií v různé formě ve všech zařízeních pro barvení.1. 9. 19783432221831-62-21977/78
06-53-2potiskováni textiliíH, DPřipravování tiskařských barev. Strojní a ruční potiskování všech druhů textilií jednobarevnými a vícebarevnými vzory. Obsluhování a údržba strojů pro válcový tisk, filmový tisk, pro zvláštní způsoby tisku a strojů pro vyvíjení a fixaci barviva. Příprava tiskařské šablony.1. 9. 19783432221831-65-2
31-67-2
82-77-2
1977/78
1977/78
1977/78
06-6Koželužský chemik
Koželužská chemička
s odborným zaměřením pro
06-61-2zpracováni kůžeH, DZpracování a upravování všech druhů usní pro účely obuvnického průmyslu a průmyslu kožené galantérie. Příprava chemických roztoků, prováděni kontrolních zkoušek a měření včetně obsluhy a seřizování strojního zařízení.1. 9. 19783432221832-41-2
32-70-2
1977/78
1977/78
06-62-2zpracování kožešnických kožekHZpracování a upravování všech druhů přírodních kožešin z plemenných, ušlechtilých a divokých zvířat. Provádění modření, činění a sušení včetně úpravy po činění. Obsluha a seřizování strojního zařízení.1. 9. 19783432221832-42-21977/78
06-7Biochemik
Biochemička
s odborným zaměřením pro
Řízení a kontrola technologických operací probíhajících na biochemickém základě včetně kultivace a propagace používaných mikroorganismů. Provozní a kontrolní mikrobiální a biochemické rozbory a zkoušky. Zpracovávání přírodních rostlinných a živočišných surovin biochemickou cestou. Využívání a řízení činnosti různých druhů baktérií, plísní a kvasinek pro izolování, přeměny nebo zušlechťování surovin a jejich složek. Používání a ovládání kontinuálních i diskontinuálních zařízení pro manipulaci se surovinami, pro průběh výrobního procesu, pro sterilaci výrobků a prostředí a pro rozmnožování a kultivaci účinných mikroorganismů (např. obsluhování autoklávů, reaktorů, sterilizátorů, fermentačních a kvasných kádí, destilačních kolon apod.).
06-71-2mlékárenskou výrobuH, DOprava mléka a jeho zpracovávání na máslo, sýry a ostatní mlékárenské výrobky včetně speciální dětské výživy.1. 9. 19803434221829-66-21979/80
06-72-2výrobu piva a sladuH, DPřipravování a zpracovávání ječmene na všechny druhy sladu. Zpracovávání sladu a ostatních materiálů na pivo.1. 9. 19803434221829-71-21979/80
06-73-2lihovarskou výrobu a výrobu vínaH, DZpracovávání zemědělských produktů a pomocných látek při výrobě lihu, droždí, toruly, potaše, octa, kyseliny citrónové a mléčné, destilátů, ovocných, přírodních, dezertních a šumivých vín apod.1. 9. 19803434221829-74-21979/80
06-79-2farmaceutickou výrobuH, DVýroba a konečná úprava různých lékových forem (tablet, injekcí, čípků apod.) včetně provozní a základní laboratorní kontroly výroby.1. 9. 19803434221828-81-21979/80
06-81-2Gumař-plastikářHPřipravování a zpracovávání směsí tvářením, opracováním a konečná úprava výrobků. Provádění provozních měření a kontrolních zkoušek. Vyrábění předmětů z pryže (pneumatik, vzdušnic, dopravních pásů, těsnění atd.) a z plastů (desek, fólií, trubek, elektroizolačního materiálu, nádob apod). Obsluhovaní, seřizování a udržování strojů a zařízení pro zpracování gumárenských a plastikářských materiálů.1. 9. 19783432221828-68-2
28-68-2
28-69-2
28-72-2
1977/78
1977/78
1977/78
1977/78
Gumařka-plastikářkaD
06-84-2Filmový laborantHZpracování exponovaných kinematografických filmů, zhotovování černobílých i barevných kopií z originálních záznamových a archivních materiálů. Obsluha a seřízení strojů. Manipulace s chemickými roztoky a jejich příprava pro kopírování, vyvolávání, čištění, spojování a řezání filmů, ražení a leptání titulků. Obsluhování a seřizování zvukového zařízení. Synchronizace magnetického záznamu zvuku s obrazem. Ovládání základní filmové měřicí techniky. Výstupní kontrola.1. 9. 19793434221834-92-21978/79
Filmová laborantkaD
08-85-2Tiskař na maloofsetových a sítotiskových strojíchHTisk společenských tiskovin, hospodářských tiskopisů, plakátů, -merkantilních tiskopisů, obalové techniky a obtisků. Zhotovování kopií na kámen, zinek, hliník, vícekovové a plastické fólie. Potiskování papíru, plastických materiálů, plechu a jiných materiálů. Obsluhování, seřizování a běžná údržba maloofsetových strojů ručních, poloautomatických a automatických sítotiskových strojů, zařízení pro montáž a kopírování.1. 9. 19793432221834-70-21978/79
Tiskařka na maloofsetových a sítotiskových strojíchD
06-86-2Lijec v polygrafiiHZhotovování částí, popřípadě celých tiskových forem. Odlévání písma, linek a sazebních materiálů. Promítání všech druhů sazeb typu mono-foto včetně vyvolávání. Obsluhování, seřizování a běžná údržba písmenových a speciálních odlévacích strojů, stroje Monofoto. Zhotovování duplikátních tiskových forem z kovu, gumy, plastických materiálů. Obsluhováni, seřizování a běžná údržba lisů pro zhotovování matric, odlitků a výlisků a strojů pro úpravu duplikátních forem.1. 9. 19803432221834-67-21979/80
--------34-71-21978/79
--------34-51-21978/79
--------34-56-21978/79
--------34-52-21978/79
06-91-2MlynářHZpracovávání zrnin a dalších zemědělských produktů na mlýnské výrobky čištěním, drcením, mletím, vysáváním, mícháním a speciální úpravou. Seřizování, obsluhování a běžná údržba mlecích strojů i ostatního strojního nebo technologického zařízení. Kontrola kvality výrobků měřením, skladování a předčišťování.1. 9. 19793432221829-61-21978/79
08-92-2PekařHOvládání a řízení technologických procesů při výrobě chleba, běžného a jemného pečiva. Prováděni provozních kontrolních rozborů a zkoušek surovin i výrobků. Obsluhováni, seřizování a běžná údržba technologického zařízení včetně obsluhy kontinuálních automatických zařízení. Ovládání prací se skladovým a manipulačním zařízením.1. 9. 19793432221829-62-21978/79
PekařkaD
06-93-2CukrářHZhotovování cukrárenských hmot, krémů a zmrzlin i hotových cukrářských výrobků včetně zdobení, krájení a dalších speciálních úprav. Obsluha, seřizování a běžná údržba cukrářského výrobního zařízení.1. 9. 19793432221829-64-21978/79
CukrářkaD
06-94-2CukrovinkářHZhotovování cukrovinkářských těst, hmot a krémů. Příprava surovin a obsluha výrobních linek při výrobě čokoládových a nečokoládových cukrovinek. Ovládání a řízení technologických procesů při výrobě trvanlivého pečiva a těstovin.1. 9. 19813432221829-63-2
29-65-2
1980/81
1980/81
CukrovinkářkaD
06-95-2Řezník-uzenářHPřejímka jatečného dobytka, masa, ryb a pomocných surovin. Porážení a zpracování jatečného dobytka a vedlejších jatečných produktů. Dělení, třídění a opracování masa a ryb pro výrobu a výsek. Konzervování masa a ryb solením, chlazením a zmrazováním. Zpracováni masa a ryb na polotovary, masné výrobky a masné konzervy vařením, sterilací, pasterizací, uzením a ovařováním. Obsluhování a běžná údržba technologických výrobních zařízení v jatečně, masné a rybné výrobě.1. 9. 19803432221829-88-2
29-69-2
1979/80
1979/80
Řeznice-uzenářkaD
06-96-2KonzervářHPřejímka a zpracování základních potravinářských surovin na konzervárenské nebo nápojové polotovary a hotové výrobky podle jednotlivých druhů lisováním, sterilací, vařením, zahušťováním, filtrací, čeřením, impregnací, mrazením a dalšími speciálními úpravami.1. 9. 19803432221829-70-21979/80
KonzervářkaD
07 Textil a oděvnictví
07-2Plsťař
Plsťařka
s odborným zaměřením pro
Strojní a ruční výroba plsti a kloboučnických polotovarů z různých přírodních a chemických textilních materiálů. Obsluhování a běžná úprava strojů pro přípravu vlněné suroviny a strojů pro výrobu textilií zpevňováním předloženého polotovaru (vpichovací, zplsťovací, zpevňovací a speciální kloboučnické stroje).
07-21-2technické plstěH, D1. 9. 19803432221831-45-21979/80
07-22-2kloboučnické plstěH, D1. 9. 19803432221831-80-21979/80
07-3Přadlák
Přadlena
s odborným zaměřením pro
Příprava vlákenné suroviny, zpracování vláken v textilní polotovary typu pavučina, rouno, pramen, česanec, příze, nit. Obsluhování a provádění běžné údržby strojů pro přípravu vlákenné suroviny (strojů pro přípravu přírodních vláken např. potěracích linek a strojů pro zpracování chemických vláken) a strojů pro zpracování vláken v textilní polotovary (strojů pro přípravu neuspořádaných vláken např. čistírenských linek, strojů pro zpracování vláken v pavučinu, rouno, pramen, česanec a strojů pro zpracování pramene nebo jiného polotovaru).
07-31-2přípravu lýkových vlákenH, D1. 9. 19793432221831-43-21. 978/79
07-32-2zpracování vláken v textilní polotovaryH, D1. 9. 19793432221831-42-21978/79
07-4Tkadlec
Tkadlena
s odborným zaměřením pro
Výroba všech druhů tkanin, stuh, některých druhů krajek, koberců, polotovarů pro výrobu sítí, pletiva apod. pravoúhlým provazováním soustavy osnovních a útkových nití a jiných lineárních polotovarů. Ruční tkaní hladkých i vazebně a barevně vzorovaných potahových a dekoračních tkanin, koberců apod. Připravování jednotlivých nití a jiných lineárních polotovarů (textilních, kovových), připravování osnovy a tkaní. Obsluhování a údržba strojů pro přípravu (soukací stroje, motací stroje, stroje pro vlhčení a paření nití, snovací stroje, šlichtovací stroje, navazovací stroje a naváděcí stroje do paprsků, naváděcí stroje do lamel, osnovní zarážky, naváděcí stroje do brda, křižovací stroje) a strojů pro tkaní ruční tkaniny (tkací stavy, tkací stroje). Kontrolování a klasifikace výrobků.
07-41-2plošné textilieH, D1. 9. 19793434221831-46-2
31-57-2
1978/79
1978/79
07-42-2kovové tkaniny a sítaH, D1. 9. 197934342218--
07-43-2umělecké řemeslné práceH, D1. 9. 19793434221882-71-2
82-72-2
1978/79
1978/79
07-5Kloboučník
Kloboučnice
s odborným zaměřením pro
Strojní a ruční zhotovování kloboučnických výrobků, čepic (včetně modelů) a tvarování fezů. Zakreslování poloh, kopírování a rozmnožování střihů. Dohotovování kloboučnických výrobků z vlasových, vlněných, slaměných a jiných materiálů mechanickými a chemickými způsoby na strojích a s používáním pomůcek a nářadí pro konečnou úpravu kloboučnických polotovarů, čepic a fezů. Zakreslování poloh s propočtem spotřeby materiálu.
07-51-2průmyslovou výrobuH, D1. 9. 19803434221831-81-2
31-82-2
31-86-2
1979/80
1979/80
1979/80
07-52-2zakázkovou výrobuH, D1. 9. 19803434221831-87-21979/80
07-6Švadlena
s odborným zaměřením pro
Zhotovování všech druhů pánského a dámského prádla, jednoduchých oděvů, sportovní a technické konfekce a textilních hraček z různých druhů textilních a plastických materiálů. Kreslení střihů, stříhání nebo řezání. Obsluha a údržba různých typů šicích a vyšívacích strojů s použitím speciálních zařízení (vodičů, zahybačů, zakladačů apod.), strojů dělícího procesu (střihačích, řezacích, vysekávacích strojů, strojů pro vrstvení) a dalších pomůcek (nůžek, šablon, obracečů apod.).
07-61-2oděvní konfekci a prádloDZhotovování pánského a dámského prádla v průmyslové i zakázkové výrobě, zhotovování pracovních oděvů, jednodušších šatů, zástěr, ložního prádla, dětského ošacení a šití pletených výrobků. Vyšívání různých ozdob na oděvní výrobky a prádlo.1. 9. 19793434221831-85-21978/79
07-62-2technickou konfekciDZhotovováni technické a sportovní konfekce (stanů, spacích pytlů, plachet na auta, žebrových hal, povlaků pro přetlakové haly aj.).1. 9. 197934342218--
07-63-2textilní hračkyDZhotovování všech druhů textilních hraček a panenek s použitím plastů.1. 9. 19793434221831-92-21978/79
07-7Krejčí
Krejčové
s odborným zaměřením pro
Zhotovování všech druhů svrchních oděvů z textilií, plastických materiálů a usní ručním i strojním šitím v průmyslové a zakázkové výrobě. Kreslení střihů, stříhání a zkoušení. Obsluhování a běžná údržba různých typů šicích strojů s použitím speciálních zařízení (vodičů, zahybačů, zakladačů apod.), strojů dělícího procesu (střihacích, řezacích, vysekávacích strojů, strojů pro vrstvení materiálu), žehlící techniky a dalších pomůcek (nůžek, šablon, obracečů apod.).
07-71-2dámské oděvyH, DZhotovování základních nebo módních dámských plášťů, kostýmů, kalhot, společenských šatů, večerních toalet.1. 9. 19803436221831-83-21979/80
07-72-2pánské oděvyH, DZhotovování základních nebo módních druhů pánských sak, kalhot, vest, plášťů a společenských oděvů.1. 9. 19803436221831-84-21979/80
07-73-2scénické kostýmyH, DZhotovování a úprava scénických a krojových oděvů.1. 9. 19803438221882-93-21979/80
07-81-2PrýmkařHVýroba prýmkařského zboří (úzkých proplétaných textilií z nití a jiných lineárních polotovarů, např. sutašek, hadovek, tres, lacetek apod.). Obsluhování a provádění běžné údržby všech typů proplétacích strojů (plochých, dutinných, styčných, paspulových, sutašových, speciálních a žakárových). Výroba všech druhů provaznického zboží vzájemným stáčením různých lineárních polotovarů. Zhotovování provazů, šňůr, lan na provaznických strojích. Provádění jejich běžné údržby. Kontrolování a klasifikace výrobků.1. 9. 19793432221831-50-21978/79
PrýmkařkaD
07-82-2PletařHVýroba prádla a tepláků, svrchních pletených výrobků, punčochových výrobků a polotovarů pro zhotovování baretů a fezů, některých druhů krajek, krajkovin, záclonovin z předložených nití a jiných polotovarů. Obsluhování a provádění běžné údržby pletařských strojů (pletacích strojů, zátažných stávků, osnovních stávků, rašlí, galonových stávků, kombinovaných strojů a speciálních strojů).1. 9. 19803434221831-51-2 31-56-21979/80
1979/80
PletařkaD
07-83-2Strůjní vyšívačkaDZanášení šicího materiálu do vyšívacích materiálů za účelem vytvoření vzoru nebo ozdoby. Napínání, vyšívání a přepínání všech druhů výšivek na vyšívacích strojích s ručním vedením materiálu a na vyšívacích automatech s použitím různých podkladových textilií a všech druhů vyšívacího materiálu. Provádění strojního sulování paličkovaných krajek.1. 9. 19803432221831-77-21979/80
07-84-2Výrobce netkaných
textilií
HVýroba pojených netkaných textilií pro vrchní ošacení, dekoraci a přikrývky, podkladů pro nanášení plastů apod. mechanickým zpevňováním a chemickým pojením textilních polotovarů typu rouno, česanec, pramen apod. Obsluhování a provádění běžné údržby strojů pro přípravu vlákenné suroviny, strojů pro zpracování vláken v textilní polotovary typu rouno a strojů pro zpevňování předloženého polotovaru; řízení výrobních linek, přejímání a kontrola pojiva.1. 9. 198034342218--
Výrobkyně netkaných
textilií
D
08 Zpracováni dřeva, výroba hudebních nástrojů, zpracováni kůže a výroba obuvi
08-2Truhlář
Truhlářka
s odborným zaměřením pro
Manipulace, technologická příprava a odborné zpracování materiálů a polotovarů ve výrobě nábytku, průmyslových výrobků ze dřeva, stavebně truhlářských výrobků a konstrukcí; umělecké řemeslné truhlářské práce včetně opravářských služeb, úprav a seřízení výrobních zařízení. Zpracování polotovarů na bázi dřeva, plastů, kovů a pomocných materiálů, popř. slonoviny, želvoviny a perleti. Práce s ručními nebo mechanizovanými nástroji a na všech druzích dřevoobráběcích strojů (např. pilách, bruskách, frézkách, hoblovkách) nebo na mechanizovaných linkách.
08-21-2výrobu nábytku a zařízeníH, D1. 9. 19793436221833-55-21978/79
08-22-2stavební výrobuH1. 9. 197934342218--
08-23-2umělecké řemeslné práceH, D1. 9. 19793436221882-56-21978/79
08-3Zpracovatel přírodních pletiv
Zpracovatelka přírodních pletiv
s odborným zaměřením pro
Ruční zhotovování okrasných a užitkových předmětů z přírodních pletiv.
08-31-2výrobu košíků a nábytkuH, DVyplétání košikářských a nábytkářských výrobků. Výroba koster na kazety, proutěný nábytek apod. Řezání a výběr vhodného materiálu pro výrobu.1. 9. 19793432221833-61-21978/79
08-32-2pletenou galantériiH, DZhotovování kabelek, košíčků, tašek, klobouků, tkaní rohoží a koberců s různými vzory a barevným uspořádáním z orobince, slámy, plastů aj.1. 9. 19793432221882-59-21978/79
08-4Mechanik hudebních nástrojů
Mechanička hudebních nástrojů
s odborným zaměřením pro
Manipulace, výběr a stanoveni způsobu zpracování materiálů, dělení, obrábění, tváření, spojování materiálů, provádění povrchových úprav nástrojů a jejich součástí, montáž a seřízení částí, celková montáž, přesné seřízení chodu mechanismů a laděni nástrojů s využitím základních vědomostí z hudební nauky a akustiky. Zpracování dřeva, kovů a kovových slitin, plsti, kůže, korku, plátna, celuloidu, perleti a plastů. Práce s obráběcími a tvářecími nástroji, na dřevoobráběcích strojích (např. pilách, frézkách, hoblovkách atd.) a hydraulických lisech včetně jejich seřízení.
08-41-2akordeony a foukací harmonikyH, D1. 9. 1980343422.18--
08-42-2dechové a bicí nástrojeH, D1. 9. 19803434221833-93-21979/80
08-43-2klávesové nástrojeH, D1. 9. 19803434221833-92-21979/80
08-44-2strunné nástrojeH, D1. 9. 19803434221833-91-21979/80
08-5Kožešník
Kožešnice
s odborným zaměřením pro
Zpracovávání všech druhů kožešin ze vzácných a ušlechtilých zvířat, divočin, plemenných zvířat a umělých kožešin (tříbení, tříděni, krájeni, žehlení, sesazování, tvarování a úprava srsti kožešin) na pláště, čepice, límce apod. za použití speciálních kožešnických a krejčovských strojů a zařízení (krájení, práce na žehlícím stroji apod.). Šití a upravování kožených a kožešinových výrobků (lemování, našívání, prošíváni, vyšívání ozdob, ruční a strojní šití, tvarování apod.).
08-51-2přípravu Kožešinových výrobkůH, D1. 9. 19793434221832-51-21978/79
08-52-2šití a opravy kožešinových výrobkůH, D1. 9. 19793434221832-52-21978/79
08-6Rukavičkář
Rukavičkářka
s odborným zaměřením pro
Zhotovování rukavic (vysekávání usní, zpracovávání, příprava a stříhání usní na různé výběrové druhy, žehleni, řezání dílců, desénování, tvarování apod.) z různých druhů rukavičkářských usní, speciálně vyčiněných nebo z umělých usní. Používání ručních nástrojů a zařízení, vysekávacích, šicích, řezacích, žehlících a jiných strojů. Šití a upravování rukavic z přírodních materiálů a plastů (lemování, našívání, prošívání, vyšívání ozdob, perforování apod.). Používání jedno- a vícejehlových šicích strojů, strojů vyšívacích, aplikovacích atd.
08-61-2střih rukavičkářských výrobkůH. D1. 9. 19783434221832-53-21977/78
08-62-2šití rukavičkářských výrobkůH, D1. 9. 19783434221832-54-21977/78
08-7Obuvník
Obuvnice
s odborným zaměřením pro
H, DVysekávání dílců, tvarování a napínání svršků obuvi na kopyta, spojování dílců sbíjením, lepením, šitím, lisováním apod. Zhotovování vycházkové, sportovní, zdravotní, scénické a jiné obuvi z usní, pryže, plastů, textilu a dalších materiálů. Používání ručních nástrojů, vysekávacích strojů, lisovacích strojů, frézek, šicích strojů a dalších speciálních obuvnických strojů.
08-71 2výrobu obuvi z usní a plastů1. 9. 19803432221832-73-2
32-74-2
32-77-2
32-78-2
1979/80
1979/80
1979/80
1979/80
0872-2výrobu obuvnických polotovarůH, D1. 9. 19803432221832-71-21979/80
08-73-2scénickou obuvH, D1. 9. 19803432221882-92-21979/80
08-81-2Zpracovatel dřevaHZpracovávání surovin a polotovarů a provádění odborných prací v oboru výroby průmyslových výrobků ze dřeva včetně opravářských služeb. Zpracování dřeva a dřevařských polotovarů, plastů a pomocných materiálů. Práce s nástroji pro ruční zpracování dřeva, obsluhování dřevoobráběcích strojů, mechanizovaných linek, jednoúčelových poloautomatických dřevoobráběcích strojů a zařízení pro povrchovou úpravu výrobků.1. 9. 19803432221833-59-2
33-63-2
33-67-2
33-71-2
1979/80
1979/80
1979/80
1979/80
Zpracovatelka dřevaD
08-82-2KartáčníkHVyrábění kartáčů, štětců a štětek, košťat, technických kartáčů a kotoučů a drátěných kartáčů. Zpracovávání kartáčnického materiálu, např. žíní, umělých vláken, drátu, dřeva, plastů. Obsluhování, seřizování a běžná údržba lisů, frézek, závitořezů, poloautomatických nebo automatických zatloukacích strojů, vrtaček apod.1. 9. 19793432221833-62-21978/79
KartáčniceD
08-83-2ČalouníkHZhotovování čalounických výrobků a provádění dekoratérských prací. Zpracovávání textilních, gumovláknitých a dekoratérských materiálů. Obsluhování a seřizování výrobních strojů a mechanismů, např. šicích strojů, řezacích ručních strojků a hřebíčkovacích strojů.1. 9. 19803434221833-58-2
82-57-2
1979/80
1979/80
ČalouniceD
08-84-2RazítkářHZhotovování všech druhů razítek (datumovek, číslovačů, kinotypů, válečků) vulkanizováním. Sázení, korigování, úprava, rozmítání sazby [i cizojazyčných textů). Zhotovování složitých tabelárních a obdobných náročných razítek. Zpracovávání formovací směsi (kaučuku, mealitové směsi), dřeva. Obsluhování, seřizování a údržba zařízení pro sazbu formovacích a vulkanizačních lisů, strojů pro obrábění dřeva apod.1. 9. 19793432221834-68-21978/79
RazítkářkaD
08-85-2Brašnář-sedlářHZhotovování rukavic, kufrů, brašnářského zboží, galantérie, sedlářských a technických výrobků (vysekávání, kreslení dílců, ruční a strojní šití, lisování různých technických výrobků z usní, plastických a textilních materiálů, vulkanfíbru a lepenky). Svařování plastů. Používání ručních nástrojů a zařízení (jedno- a víceúčelových šicích strojů, kosících, lisovacích, vysekávacích a speciálních sedlářských strojů atd.).1. 9. 19803436221832-55-2
32-56-2
1979/80
1979/80
Brašnářka-sedlářkaD
08-86-2SvrškařHZhotovování svršků obuvi (našíváním, prošíváním, sešíváním a lepením dílců, obšíváním, zaklepáváním vrchů obuvi apod.) z usní, plastů a textilu pro vycházkovou, zdravotní, ortopedickou a scénickou obuv. Používání ručních nástrojů a pomůcek a jedno a vícejehlových obuvnických šicích strojů.1. 9. 19803432221832-72-21979/80
SvrškařkaD
09 Stavebnictví a zeměměřičství
09 3Železobetonář
s odborným zaměřením pro
Ruční a strojní příprava, úprava a zpracování betonářské oceli a surovin pro betony, ukládání výztuže, betonování a povrchová úprava výrobků.
09-31-2výrobu stavebních dílůHSestavování, spojování a ukládání výztuže a výroba betonových dílců.1. 9. 19803432221836-71-21979/80
09-32-2výrobu a montáž stavebních konstrukcíHProváděni železářských a betonářských prací pro konstrukční prvky a stavební konstrukce.1. 9. 19803432221836-64-21979/80
09-4Kameník
s odborným zaměřením pro
Ruční a strojní připravování, upravování a zpracovávání surovin, polotovarů a výrobků v kamenické výrobě (fosírováním, lemováním, špicováním, pemrlováním, sekáním, ručním a strojním štípáním, řezáním, vrtáním, frézováním a soustružením, broušením, leštěním a osazováním). Vysekávání písma nebo plastických a reliéfních sochařských prvků včetně modelování do sádry.
09-41-2těžbu a zpracování kameneH1. 9. 19813434221836-72-21980/81
09-42-2umělecké řemeslné práceH1. 9. 19813434221882-66-21980/81
09-5Sklenář
Sklenářka
s odborným zaměřením pro
Zasklívání otvorových výplní, řezání plochého skla a jednoduché zušlechťování.
09-51-2zasklívání a rámováníH, DSklenářské stavební práce a rámování obrazů.1. 9. 19813432221836-79-21980/81
09-52-2umělecké řemeslné práceHJednoduché zušlechťování plochého skla, zhotovování skleněných výplní oken a jejich zasazování do olověných profilů včetně spájení (vitráže).1. 9. 19813432221882-84-21980/81
09-6Malíř
s odborným zaměřením pro
Připravování povrchu pod nástěnné malby. Provádění a opravování nástěnných maleb běžnými technikami na různých podkladech; Tapetování.
09-61-2stavební výrobuHNatěračské práce stavební. Provádění nápisů.1. 9. 19783432221836-83-21977/78
09-62-2interiéryHProvádění a opravování složitějších a náročnějších nástěnných maleb.1. 9. 19783432221836-81-2
82-81-2
1977/78
1977/78
09-71-2ZedníkHZdění nosných a výplňových zdí, příček a komínů; provádění vnitřních a vnějších omítek; Jednoduché betonářské práce, osazování prefabrikátů, bloků a panelů a výrobků přidružené stavební výroby; provádění izolací proti zemní vlhkosti provádění oprav, adaptací a stavebních montáží.1. 9. 19793432221836-61-2
36-69-2
1978/79
1978/79
09-72-2TesařHRuční a strojní opracovaní dřeva a materiálů nahrazujících dřevo. Zhotovování, sestavování a osazování tesařských výrobků a konstrukcí, stavba dřevěných lešení a bednící práce.1. 9. 19803432221836-63-2
82-95-2
1979/80
1979/80
09-73-2VodařHOdborné práce při opravách a údržbě na vodních tocích. Základní zednické a tesařské práce. Kontrolní a dozorčí činnost na tocích. Činnost při protipovodňové ochraně. Obsluha a údržba Jezových, přehradních a plavebních zařízení.1. 9. 197834322218--
09-74-2MozaikářHSestavování barevných mozaikových obrazů z kamene nebo skleněných smaltů, složitějších geometrických nebo ornamentálních tvarů, popř. figurálních námětů podle dokumentace, jako součástí architektury budov a interiérů. Ruční sekání skla a kamenů potřebných k sestavování mozaiky. Údržba, restaurování a rekonstrukce cenné mozaiky.1. 9. 198134362218--
MozaikářkaD
09-75-2DlaždičHKladeni a opravování dlažeb, silnic a chodníků z kamene a dlaždic, osazováni obrubníků, dlažby svahů a vodních koryt, opravování povrchů vozovek a chodníků obalenou drtí.1. 9. 19793432221836-74-21978/79
09-76-2IzolatérHIzolování konstrukcí a zařízení v objektech pozemních a průmyslových staveb proti ztrátám tepla a chladu, proti účinkům nadměrného hluku a účinkům vlhkosti.1. 9. 19813432221838-76-21980/81
09-77-2PokrývačHPokrývání střech a střešních konstrukcí měkkými a tvrdými krytinami a Jejich opravy1. 9. 19803432221836-77-21979/80
09-78-2InstalatérHMontáž, udržování a opravování vodovodních, odpadních, plynovodních a topných rozvodů a zařízení. Spojování různých materiálů svářením, lepením a jinými technikami, tvarování rozvodů, osazování a připojování různých zařízení, provádění zkoušek a uvádění do provozu.1. 9. 19793432221836-78-21978/79
09-79-2PodlahářHKladení podlah, dlažeb, mazanin, potěrů a podlahových povlaků.1. 9. 19803432221836-80-21979/80
09-81-2KominíkHČištění kouřovodů, komínových průduchů, topidel, kotlů, pecí a speciálních topných zařízení. Odstraňování sazí z komínových sběračů. Provádění kolaudačních prohlídek topných zařízení včetně kouřovodů. Provádění technických prohlídek topenišť všech druhů a bezpečnostních požárních prohlídek. Zjišťování stavebních a požárních závad. Zjišťování a provádění drobných oprav topných zařízení. Stavění a opravy kachlových kamen, sporáků a prádelních kotlů. Instalace topidel lokálního vytápění. Zpracováni cihlářských, keramických, žáruvzdorných a kamnářských výrobku (obkládaček, dlaždic). Používání maltovin.1. 9. 19813432221836-88-21980/81
45 Zemědělství a lesní hospodářství
45-6Pěstitel
Pěstitelka
s odborným zaměřením pro
Zpracování půdy, ochrana a sklizeň speciálních plodin z hlediska prostředí růstu a vývoje organismů včetně biologických zákonitostí. Obsluhování, drobná údržba a seřizování strojů a zařízení používaných při pěstování speciálních plodin a v semenářství.
45-61-2vinohradnictvíH, DRozmnožování a pěstování vinné révy, Sklízení a tříděni hroznů pro další zpracování.1. 9. 197834342218--
45-62-2ovocnářství a včelařstvíH, DRozmnožování a pěstování ovocných plodin, jejich sklízení, upravování a skladování. Zakládání a ošetřování včelstev, vyrábění včelích produktů a jejich zpracování.1. 9. 19783434221842-56-21977/78
45-63-2šlechtění a semenářstvíH, DPěstování elitních osiv a sádí, sklízení a třídění šlechtitelského materiálu, jeho označování a ukládání. Pěstování, sklízení a posklizňové upravování speciálních plodin, např. chmele, léčivých a aromatických rostlin apod.1. 9. 197834342218--
45-71-2ZahradníkHPěstování zahradnických kultur v květinářství, zelinářství a sadovnictví. Množení, vysazování, hnojení a ochraňování zahradnických kultur před škodlivými činiteli. Realizování sadových výsadek podle plánu a jejich udržování. Zhotovování vazačských výrobků a jejich aranžování. Připravování a třídění zahradnických výrobků a výpěstků pro expedování a distribuci. Obsluhování, seřizování a udržování strojů a zařízení používaných při výsadbách, pěstování a ošetřování zahradnických kultur a strojů a zařízení pro úpravu prostředí.1. 9. 19783432221842-57-21977/78
ZahradniceD
45-75-2Mechanizátor lesní výrobyHObsluhování mechanizačních prostředků při pěstování a ochraně lesů, těžbě, soustřeďování a odvozu dříví, v dřevoskladech a při melioraci lesních půd. Provádění běžných oprav a údržby mechanizačních prostředků. Sběr semen ze stojících stromů.1. 9. 19803432221842-81-2
42-82-2
1979/80
1979/80
45-77-2DrůbežářHChov, ošetřování a posuzování vlastností drůbeže z hlediska užitkovosti a zdravotního stavu. Připravování, upravováni krmiv a krmení. Sbírání, třídění a expedování vajec a kuřat. Konzervování a zpracování vajec. Jatečně zpracovávání, chlazení, mrazení, uskladňování a expedice jatečně drůbeže. Zpracovávání drůbežího masa na polotovary a masové výrobky. Obsluhování, udržování a seřizování strojů a mechanizačních zařízení v líhních, odchovu, při výrobě masa a drůbežářských výrobků.1. 9. 19783432221829-72-2
42-52-2
1977/78
1977/78
DrůbežářkaD
45-78 2RybářHPřipravování rybničního prostředí pro chov ryb, hnojení a meliorace rybníků, příprava krmiv a přikrmování ryb, provádění zooveterinárních opatření: Vybírání generačních ryb k výtěru. Odchov rychlého plůdku a násad, Připravování (strojení) rybníků k výlovu - samostatné organizování výlovu na rybnících, údolních nádržích a tekoucích vodách. Obsluhování veškerých mechanizačních zařízení a strojů v rybářském provozu včetně speciálního zařízení při přepravě živých ryb a pracovních zařízení rybníků. Obsluhování rybích líhní a jejich zařízení.1. 9. 19793434221842-55-21978/79
45-8Chovatel
Chovatelka
s odborným zaměřením pro
Chov a ošetřování skotu, prasat, ovcí, kožešinových a laboratorních zvířat a koní včetně drezúry a ježdění a přípravy v dostizích, při zachování anatomických a fyziologických zákonitosti produkce živočišných produktů a mláďat. Provádění zoohygienických opatření v chovu hospodářských zvířat. Obsluhování, udržování a seřizování, strojů a zařízení používaných při chovu a ošetřování těchto zvířat (např. strojů a zařízení pro přípravu a dopravu krmiv, pro odstraňování výkalů, klimatizačního zařízení, laboratorní techniky apod.).
45-81-2chov skotu, prasat a ovcíH, D1. 9. 19803432221842-58-2
42-75-2
1979/80
1979/80
45 82-2chov koní a jezdectvíH, D1. 9. 19803432221842-53-2
42-54-2
1979/80
1979/80
45-83-2chov kožešinových a laboratorních zvířatH, D1. 9. 19803432221842-91-21979/80
--------42-92-21977/78
55 Zdravotnictví
55-6Protetik
Protetička
s odborným zaměřením pro
Zhotovování a opravy protetických a ortopedických přístrojů, pomůcek a ortopedické obuvi podle lékařského předpisu a individuálních vad a deformit jednotlivých částí lidského těla a s přihlédnutím k jejich funkčním i léčebným hodnotám. Používání ručních nástrojů, pomůcek a strojních zařízení, (např. brusek, frézek, vysekávacích strojů, speciálních obuvnických strojů, jedno- a víceúčelových šicích strojů).
55-61-2mechanikuH, DRuční kování ortopedických dlah, obrábění výkovků, broušení, vrtáni, frézování, sváření plamenem, obrábění dřeva, plsti a korku, tvarování hliníku a jeho slitin, laminování, povrchové úpravy ortopedických přístrojů.1. 9. 19783434221824-55-21977/78
55-62-2BandážeH, DRuční a strojní vysekávání usní, plastů, plsti, ruční a strojní šití, sedlářské a brašnářské zpracování usní, modelování sádrou, valchování speciálních ortopedických usní na model; povrchová úprava usní.1. 9. 19783434221832-57-21977/78
55-63-2obuvH, DRuční a strojní vysekávání usní a dalších používaných materiálů, ruční a strojní napínání vrchů obuvi, zhotovování spodků obuvi a další pracovní činnosti spojené s výrobou obuvi (např. lepení, kosení, perforování apod.).1. 9. 19783434221832-75-21977/78
64 Ekonomika a organizace, obchod a služby
64-51-2AranžéřHOprava zboží, aranžování výkladních skříní a úprava prodejny (prodejní výstavky apod.), aranžování, dekorování a výzdoba celých prostorů expozic a výstav. Kreslení a psaní písma, technické zpracování materiálů při aranžování (textil, papír, kovy, plasty). Ošetřování a údržba technických pomůcek pro aranžování.1. 9. 19793436221863-61-21978/79
AranžérkaD
64-52-2FotografHZhotovování černobílých a barevných fotografií při portrétování a v průmyslové a reportážní fotografii. Retušování, kopírování, zmenšování a zvětšování, kolorování. Vyvolávání filmů. Práce s chemikáliemi pro přípravu roztoků a s fotocitlivými materiály. Obsluhování a běžná údržba fotografických přístrojů, osvětlovacích přístrojů a těles a laboratorních zařízení.1. 9. 19793436221834-91-21978/79
FotografkaD
64-53-2KnihařHDokončující výroba knih, časopisů, společenských tiskovin, hospodářských a merkantilních tiskopisů a obalové techniky. Zpracování tiskovin do složek, bloků; šití, lepení, vazby. Zhotovování individuálních vazeb, umělecké zdobení a úprava. Zhotovování pouzder, kazet a kartonáže. Obsluhování, seřizování a běžná údržba jednoúčelových, poloautomatických a automatických strojů a výrobních linek pro řezání, snášení, skládání, perforování, lepení, šití, lakování, ražení, laminování, vazby apod.1. 9. 19783432221834-81-2
34-82-2
1977/78
1977/78
KnihařkaD
64 56-2KadeřníkHHolení stříhání, mytí, ondulace a barvení vlasů, zhotovování jednoduchých vlásenek a příčesků, základy kosmetiky, pedikúry, manikúry a divadelního líčení. Používání mycích a holicích prostředků, dezinfekčních přípravků, prostředků k odbarvování a barvení vlasů, preparačních a regeneračních přípravků (fixativů, olejů, laků, aerosolů), vlasového materiálu k vlásenkářským pracím, kosmetických přípravků na pleť, líčidel a potřeb pro maskérství.1. 9. 19793434221863-81-21978/79
KadeřniceD
64-6, 64-7Prodavač
Prodavačka
s odborným zaměřením pro
Samostatný prodej zboží, jeho přejímka, skladování, ošetřování, vystavování a aranžování v prodejně. Druhy, vlastnosti a způsob použití prodávaného zboží a zásady poradenské činnosti, používání pomůcek a zařízení prodejny, jejich ošetřování a udržování. Cenové, bezpečnostní a hygienické předpisy a předpisy o hmotné odpovědnosti. Základní administrativní práce v prodejně. Samostatná pracovní činnost spojená s funkcí pokladní v prodejně. Smysl pro pořádek a čistotu, estetické cítění a schopnost komunikace.
64-61-2potravinářské zbožíH, DZnalosti výroby studené kuchyně a zásad správné výživy.1. 9. 19813432221863-42-21980/81
64-62- 2smíšené zbožíH, DÚkoly a úlohy družstevního obchodu a společenské poslání a význam spotřebních družstev. Nákup zemědělských výrobků a lesních plodů. Základy správné výživy.1. 9. 19813432221883-41-21980/81
64-63-2elektrotechnické zbožíH, DPoužívání elektrických měřicích přístrojů, seřizovaní a drobné opravy elektrických spotřebičů, rozhlasových a televizních přijímačů.1. 9. 19813432221863-52-21980/81
64-64-2drogistické zbožíH, DPráce s hořlavinami, chemikáliemi a jedy. Základy fotografování, snímáni a promítání. Zdravotnické zásady péče o pleť.1. 9. 19813432221863-53-21980/81
64-65-2motorová vozidlaH, DNáhradní díly, příslušenství a mechanická výzbroj, pohonné látky, tuky, oleje a konzervační látky. Zásady údržby a obsluhy.1. 9. 19813432221863-51-21980/81
64-66-2stavebniny a řemeslnické potřebyH, DZákladní stavební materiály, materiály a výrobky instalatérské a všechny druhy materiálů a výrobků pro domácí dílnu.1. 9. 198134322218--
64-67-2textil a odíváníH, DSpotřeba textilních a jiných materiálů na oděvy, záclony, podlahové krytiny apod. a způsob jejich ošetřování, např. čištění, žehlení apod. Základní konstrukce střihů, velikostní a měrové soustavy, tabulky kontrolních měr a postupu při braní míry. Sledování módní linie, základní znalost drobných úprav oděvů.1. 9. 19813432221863-44-21980/81
64-68-2obuv a koženou galantériiH, DZásady zdravotně nezávadného obouvání v souladu s módní linií, měření rukou a nohou, obuvnické míry o číslování obuvi.1. 9. 198134322218--
64-69-2domácí potřebyH, DProdej železářského zboží a strojů, skla, porcelánu a výrobků z plastů.1. 9. 198134322218--
64-71-2drobné zbožíH, DProdej sportovních potřeb, papírenského zboží a psacích potřeb, hraček, košíkářského a provaznického zboží.1. 9. 198134322218--
64-72-2hodiny a klenotyH, DZkoušení drahých kovů a propočet obsahu drahých kovů ve výrobcích. Seřizování a drobné opravy hodinářského zboží.1. 9. 198134322218--
64-73-2nábytek a bytová zařízeníH, DProvádění různých sestav nábytku, umístění nábytku v bytě a bytových prostorách. Znalost bytových doplňků a základů bytové architektury.1. 9. 198134322218--
64-74-2knihkupectvíH, DPropagace literatury, hudebních a výtvarných děl. Pořádání knižních výstavek k významným politickým a kulturním výročím. Zajišťování mimopultových forem prodeje. Používání bibliografických pomůcek.1. 9. 19813432221863-55-21980/81
64-8Operátor skladování
Operátorka skladování
s odborným zaměřením pro
Příjem skladovaných předmětů a materiálů z hlediska druhů, kvality a kvantity, ' třídění, ukládání, vážení, uspořádání, kompletace, paketizace, paletizace, kontejnerizace, ošetřování a manipulace s výrobky a zbožím. Ovládání dopravních a manipulačních prostředků (jeřábů, kolových vozidel, vysokozdvižných vozíků, zakladačů, speciálních mechanismů, evidenční skladovací techniky), vedení skladového hospodářství a jeho organizace, předávání dat pro počítače a ovládání průmyslové televize.
64-81-2hutní a strojírenské výrobkyH, D1. 9. 197834342218--
64-82-2stavební materiályH, D1. 9. 198134342218--
64-83-2obchodH, D1. 9. 197834342218--
64-84-2zdravotnické potřebyH, D1. 9. 197834342218--
64-9Kuchař-číšník
Kuchařka-servírka
s odborným zaměřením pro
Výroba běžného sortimentu jídel teplé a studeně kuchyně včetně dietních pokrmů, polotovarů, teplých nápojů, jejich expedice a úprava pro servírování, úprava jídel běžná i pro slavnostní příležitosti. Samostatná obsluha zákazníků ve všech závodech veřejného stravování, inkaso peněz a vyúčtování tržeb, ošetřování všech druhů nápojů, úprava tabule pro slavnostní příležitosti. Zpracování všech druhů potravin rostlinného a živočišného původu, jejich uchování, uskladňování, ošetřování a konzervování. Obsluhování a údržba kuchyňského zařízení, zařízení pro sklepní hospodářství a zařízení na úseku obsluhy. Pracovní činnosti jsou specializovány na zpracovávání potravinářských surovin a na obsluhu zákazníků.
64-91-2kuchař (kuchařka)H, D1. 9. 19793434221863-71-21978/79
64-92-2číšník (servírka)H, D1. 9. 19793434221863-72-21978/79
64-93-2kuchař-číšník
(kuchařka-servírka)
H, D1. 9. 19793434221863-73-21978/79
85 Umění, užité umění a rukodílná uměleckořemeslná výroba
85-41-2Kovář a zámečníkHRukodílná výroba uměleckých užitkových a dekorativních předmětů z kovů. Ruční kování slohových klíčů s ozdobnou hlavicí, zámků, klik a stavebních zámečnických výrobků, jako pevných oken, mříží, rámového oplocení, praporových žerdí, schodišťových madel apod. včetně jejich instalace. Provádění povrchové úpravy výrobků (moření, eloxování apod.).1. 9. 19813436221882-52-2
82-53-2
1980/81
1980/81
85-42-2Kovolijec a cizelérHZhotovování odlitků plastik, reliéfů, plaket, medailí a jiných uměleckých předmětů z bronzu, tombaku, mosazi, zinku, cínu a dalších kovů. Zhotovování forem k odlévání. Montáž kovolijeckých děl sochařského umění. Opracování povrchu odlitků osekáváním a obrušováním s použitím různých speciálních nástrojů. Povrchová úprava oxidováním a patinováním.1. 9. 19803436221882-51-2
82-54-2
1979/80
1979/80
85-43-2PasířHRuční zpracování Jemných plechů, profilovaných ocelí a neželezných kovů. Zhotovování kovových svítidel, svítilen a mříží, drobných předmětů z kovů, např. popelníků, svícnů, váz, mřížek a liturgických předmětů. Sváření, pájení, začišťování a montáž výrobků. Povrchová úprava kovů, barvení a konzervace, rekonstrukční práce a zhotovování kopií.1. 9. 19803436221882-55-21979/80
PasířkaD
85-45-2Zlatník a klenotníkHZhotovování a opravování šperků a klenotů z drahých kovů nebo v kombinaci s různými materiály včetně přípravy a zasazování kamenů. Vytváření šperků a klenotů podle předloh, vzorků i podle vlastních návrhů.1. 9. 19803436221824-86-21979/80
Zlatnice a klenotniceD
85-51-2ŠtukatérHUmělecké řemeslné zpracování sádry pro Jemné stavební práce, zhotovování architektonických částí budov buď přímo, nebo jejich odlitků ze sádry a umělého kamene, např. profitovaných říms. Zhotovováni forem a odlévání reprodukcí sochařských prací. Povrchové úpravy odlitků jako patinování, voskování a napouštění. Filmové štukatérské práce a divadelní kašérské práce.1. 9. 19803434221882-82-21979/80
85-55-2ŘezbářHUmělecké řemeslné zpracovávání dřeva a perleti včetně rohoviny řezáním, štípáním, dlabáním, soustružením a vypalováním. Povrchové úpravy řezbářských výrobků lakováním, voskováním, želatinováním a leštěním. Zhotovování dárkových a upomínkových předmětů (kazety, svícny, talíře apod.) a řezbářské práce při opravách slohového nábytku, historických dveří a oken. Zdobení řezbářských výrobků kovem.1. 9. 19813434221882-58-2
82-63-2
1980/81
1980/81
ŘezbářkaD
85-6Pozlacovač
Pozlacovačka
s odborným zaměřením pro
Povrchové úpravy uměleckých památek pozlacováním a patinováním. Příprava dřevěného podkladu očištěním, vytmelením a vybroušením, doplnění řezbou nebo modelováním v sádře. Zlacení práškovým bronzem nebo zlacení kovovou fólií a leštění achátem. Patinování tvarově členitých ozdob.
85-61-2obrazové rámyH, D1. 9. 19803436221833-64-21979/80
85-62-2umělecké řemeslné práceH, D1. 9. 19803436221882-83-2 82-85-21979/80
1979/80
85-71-2Ruční vyšívačkaDRuční zhotovování různých druhů výšivek, např. lineárních motivů plným stehem, jednoduchých a složitých azur, bílých výšivek včetně dírkování pavoučků. Používání stříbra, zlata a hedvábí k vyšívání písma, emblémů a vzorků na textilním podkladě. Aplikace tkaniny na tkaninu a výšivky a aplikace na tylu. Zhotovování gobelínové výšivky.1. 9. 19803436221882-75-21979/80
85-72-2Ruční krajkářkaDRuční zhotovování krajek technikou paličkováni, drhání a pletení na rámu podle dokumentace nebo podle individuálních návrhů. Zhotovování šitých krajek za použití tradičních materiálů, zhotovování oděvních krajek, např. límečků, vázanek a doplňků do halenek, textilní bižutérie apod.1. 9. 19783436221882-76-21977/78
85-76-2Vlásenkář a maskérHZhotovování a upravování divadelních vlásenek a vlásenkářských výrobků z přírodních i umělých materiálů podle výtvarných návrhů. Barvení a odbarvování vlásenkářských výrobků a vlasové suroviny. Oprava účesů účinkujících umělců před vystoupením bez použití vlasových doplňků. Maskérské práce s cílem dosáhnout speciální výrazové efekty v souladu s tvůrčím záměrem inscenátorů.1. 9. 19803434221882-91-21979/80
Vlásenkářka a maskérkaD
Kód NázevUrčeno
pro
hochy H,
dívky D
Stručný popis učebního oboruUčební
obor
zaveden
od
Délka přípravy v učebním
oboru pro mládež, která
ukončila vzdělávání na
zákl. dev. škole
Celkem
rokůměsícůz toho
délka
přípravného
období
(měsíců)
1 2 3 4 5 6 7 8
01 Seřizováni, řízení a obsluha výrobních strojů a zařízení
01-55-2 Hlubinné dobýváni H Jednoduché práce při dobývání uhlí a lupků a při ražení a v údržbě důlních děl v hlubinných dolech. Práce spojené s důlní dopravou, důlními mechanismy. Provádění jednoduchých zámečnických a údržbářských prací v dolech. 1. 9.1980 2 4 22
01-56-2 Povrchové dobývání H Práce při stavbě a údržbě pasových dopravníků, obsluha strojních zařízení, výklopníků, vrátků, strojních zařízení lanovek, obsluha zařízení v technologickém procesu povrchové těžby hornin, práce v úpravnách, obsluha protipožární techniky. 1. 9.1980 2 4 22
02. 03 Hutnictví, strojírenství a ostatní kovodělná výroba
02 61 2 Hutní výroba H, D Jednoduché práce spojené s přípravou surovin a výrobou železa a oceli. Obsluha jednoúčelových strojů a zařízení. Jednoduché práce při úpravě a zpracování vysokopecních a ocelářských produktů. Jednoduché práce při přípravě surovin pro výrobu neželezných kovů a práškové metalurgie. Kontrola a třídění výrobků ze slinutých karbidů. Jednoduché práce spojené s tvářením. Jednoduché práce ve slévárně a lisovně. Obsluha jednoúčelových strojů pro sériovou a hromadnou výrobu spojovacích součástí, lan, pružin, elektrod atd. Sestavování řetězových souprav, tvarování a svařování řetězových článků. Skaní kovových drátů a pletení kovového pletiva. Strojní kování na lisech a bucharech, obsluha kovářských pecí. Obsluha lisů při výrobě strojních součástí z jemných plechů a tenkých materiálů. 1.9. 1980 2 4 22
03-81-2Provoz energetických výrobenHObsluha a běžná údržba výroben zauhlovacích zařízení, pásových dopravníků, násypek, odsávačů, jednoduchých chemických úpraven vody, napájecích mazutových, parovodních a bagrovacích stanic, parních kotlů, turbosoustrojí a strojních zařízení vtokových objektů.1. 9.19802422
03-82-2Stavba rozvodných zařízeníHJednoduché práce v provozu, zařízení montáži, údržbě a v revizních rozvodných energetických zařízeních, v opravnách transformátorů, provozech.1. 9.19802422
03-84-2Obsluha stavebních strojůHŘízení, obsluha a údržba strojů různých pracovních strojů a zařízení na stavbách všeho druhu. Spolupráce při opravách a provozu strojů a zařízení včetně práce s účelovými stabilními a pojízdnými stroji.1. 9.19812422
03-85-2Strojírenská výroba se zaměřením pro Jednoduché práce při strojním obrábění i ručním zpracováni kovů. Sestavování jednoduchých strojních součástí a celků. Povrchová úprava kovů lakováním a smaltováním porcelánovými i kovovými smalty včetně vypalování a dekorace obtisky. Výroba jednoduchých forem a jader, ruční odléváni a úprava odlitků.1. 9.19802422
01 obráběni kovů H, D
02 výrobu strojů a zařízení H, D
03 povrchovou úpravu H, D
04 slévárny H
04 Elektrotechnika, doprava, pošty a telekomunikace
04-87-2Spojový provozH, DObsluha telefonní ústředny, popř. závodního rozhlasu. Přijímání a odesílání telegramů a dálnopisných zpráv. Obsluha a provozní údržba dálnopisných zařízení. Evidence meziměstských hovorů. Jednoduché práce v provozu pošty a PNS včetně doručovací služby.1. 9.19812422
04-88-2Elektrotechnická výrobaH, DJednoduché práce ve výrobě elektrotechnických materiálů, součástí a elektrotechnických zařízení. Výroba akumulátorů všeho druhu včetně sestavován a zapojování. Příprava materiálu pro výrobu elektrouhlíků, jejich výroba a sestavování. Obsluha strojů a zařízení v elektrotechnické výrobě.1. 9.19812422
04-89-2Spojové montáže a opravyH, DPřípravné práce při montáži telekomunikačních a kabelových sítí, slaboproudých rozvodů a anténních systémů (vrtání děr, roztáčení drátů, montáž reproduktorů, pokládání kabelů atd.). Přípravné práce při opravách telekomunikačních zařízení, výměna drátových forem, relé, cívek atd. Obsluha zesilovacích stanic a práce v mobilních retranslačních zařízeních televizních přenosů.1. 9.19812422
04- 91- 2Doprava se zaměřením pro Práce v dopravě a přepravě při údržbě, popřípadě při zajišťování technického provozu dopravních zařízení prostředků a strojních dopravních zařízení. Provádění jednoduchých prací při údržbě, montáži a opravách zabezpečovacích a sdělovacích zařízení v dopravě.1. 9.19812422
01 dopravu a přepravu H
02 sdělovací a zabezpečovací zařízeni H
05 Technická chemie silikátů
05-83-2Výroba optikyH, DJednoduché práce při výrobě optických dílců (čištění optických skel, lepení polotovarů do bločků atd.). Přebrušování výlisků čoček, hrubé a jemné broušení čočky.1. 9.19812422
05-84 2Keramická výrobaH, DObsluha strojního zařízení pro přípravu keramické suroviny při výrobě užitkové keramiky, keramických izolátorů a brousicích prostředků. Jednoduché činnosti při dohotovování keramických výrobků včetně povrchové úpravy a zdobení.1. 9.19812422
05-85 2Sklářská výroba se zaměřením proOdnášení skleněných výrobků se zaměřením pro od sklářské píšťaly a jejich ukládání do chladicí pece. Prvotní rafinace sklářských výrobků (roztočení, pukání ozdobné předměty atd.). Dotvarování výrobků a manipulace se sklářskými formami. Obsluha sklářských tažných strojů a nastavování odlamovacího zařízení při výrobě trub a trubiček. Montážní práce při výrobě izolačních dvojskel tmelení, příprava distančních rámečků atd.). Vrtání otvorů do skla, dekorace obtisky, pantografickým nebo gilošovacím strojem. Broušení hran, kalení a leštění plochého skla. Sestavování polotovarů na jednotlivé výrobky bižutérie a ozdobných předmětů včetně jednoduché dekorace a povrchové úpravy.1. 9.19812422
01 hutní výrobu skla H, D
02 zušlechťovaní skla H, D
03 bižutérii a ozdobné předměty H, D
05-89-2Výroba stavebních hmotH, DPráce spojené s ruční nebo strojní přípravou, úpravou a zpracováním surovin, polotovarů a výrobků cihlářské výroby, betonových výrobků, pórobetonů a stavebních dílců, hrubé keramiky a izolací.1. 9.19802422
06, 28, 29, 34 Technická chemie ostatní, potravinářství a polygrafie
06-82-2Polygrafická výroba se zaměřením pro Jednoduché činnosti v tiskárně při obsluze plochých i rotačních tiskových strojů a agregátů včetně ruční i mechanizované manipulace s materiálem a výrobky. Činnosti při obsluze knihařských strojů (klížení, lisování, snášení, řezání, vrtání, šití atd.).Rozmnožování všech druhů tiskopisů, technické a výkresové dokumentace na rozmnožovacích strojích.1. 3.19802422
01 tiskárny H, D
02 reprografii H, D
03 knihárny H, D
06-83-2Gumárenská a plastikářská výrobaH, DPříprava surovin pro gumárenskou a plastikářskou výrobu, obsluha jednoduchých strojů a zařízení a výroba jednoduchých výrobků lisováním plastů. Manipulace, balení a expedic; hotových výrobků.1. 9.19802422
06-85-2Chemická výroba se zaměřením pro Jednoduché činnosti spojené s chemicko technologickými operacemi probíhajícími v kapalné, tuhé a plynné fázi (čerpání, filtrace, odpařování, sušení, sublimace atd.). Obsluha jednostupňové destilace na zpracování polotovarů ropné výroby. Činnosti při zpracování chemických vláken, např. převíjení, soukání, tvarování, skaní atd.1. 3.19812422
01 obecnou chemii H, D
02 zpracování ropy H
03 chemická vlákna H, D
06-89-2Vodní hospodářstvíHJednoduché činnosti při mechanické, chemické a biochemické úpravě pitných, užitkových a odpadních vod, zjišťování poruch na trubní síti. Provádění a údržba břehových opevnění, pomocné práce při stavbě a údržbě malých objektů na tocích.1. 9.1981422
06-97-2Potravinářská výroba se zaměřením pro Jednoduché činnosti při obsluze mechanizačních zařízení a agregátů, poloautomatů a automatů. Přísuny, přesuny, třídění a úprava surovin i polotovarů k dalšímu technologickému zpracování. Manipulace, balení hotových výrobků včetně stáčení, popř. formování.1. 9.1980422
01 pivovary H, D
02 konzervárny a lihovary H, D
03 masnou výrobu H, D
04 cukrovinky H, D
05 pekárny H, D
06 mlékárny H, D
28-02-2Zpracování papíruH, DJednoduché práce při výrobě papírových obalů a jejich povrchové úpravě tiskem, sítotiskem nebo obtisky. Provádění činností při jednoduchých vazbách knih, výrobě sešitů a bloků a dalších výrobků.1.9.19812422
29-76-2Zpracování tabákuH, DZpracování tabákových surovin ručně nebo strojně na polotovary a hotové výrobky (doutníky, cigarety, cigaretové, lulkové a dýmkové tabáky atd).1. 9.19812422
34-94-2Výroba gramofonových desek a magnetofonových kazetH, DVýroba gramofonových desek z ozvučených předloh lisováním. Kontrola zvukového záznamu. Výroba neozvučených i ozvučených magnetonových kazet včetně videozáznamu. Výroba lisovacích nástrojů a lisovacího materiálu.1.9. 19812422
07 Textil a oděvnictví
07-85-2Výroba konfekceH, DKompletování konfekčních výrobků podle velikostních skupin, manipulace ve skladu s hotovými výrobky, metráží a podšívkovým materiálem. Jednoduché práce v průmyslové výrobě oděvů, prádla, technické konfekci a kloboučnické výrobě (našívání kapes, obrubování, přišívání knoflíků apod.) za použití jedno- i dvoujehlových šicích strojů.1.9.19802422
07-88-2Textilní výroba se zaměřením pro
01 přádelny
02 tkalcovny
03 pletárny
04 úpravny
H, DPříprava rozvolněné suroviny podle druhů textilních surovin, délky vláken, jemnosti a barvy suroviny. Příprava cívek. Praní vlny a příprava roztoků. Soukání a motání všech druhů příze. Skaní všech druhů příze na strojích. Převíjení, navíjení, odřezávání pletenin a netkaných textilií včetně manipulace a zakládání osnov do tkalcovských stavů. Odstraňování vad v plošných textiliích. Ruční vázání koberců všech druhů. Pletení jednoduchých polotovarů včetně manipulace. Síťování všech druhů síťařských výrobků. Jednoduché práce při úpravě textilií včetně přípravy roztoků.1. 9.19802422
08, 33 Zpracováni dřeva, výroba hudebních nástrojů, zpracování kůže a výroba obuvi
08-87-2Zpracování dřeva se zaměřením pro Manipulace se základní surovinou a provádění jednoduchých prací při úpravě dřevařských polotovarů a Základní práce při výrobě nábytku, průmyslových výrobků ze dřeva, stavebně truhlářských výrobků a konstrukcí. Sbíjení a sesazování dřevěných obalů a beden. Spoluobsluha strojního zařízení ve výrobě dýh a překližovaných výrobků. Základní práce při zhotovování čalouněného nábytku, čalounění dopravních prostředků a dekoratérství.1.9.19802422
01 dřevařskou a truhlářskou výrobu H
02 výrobu konstrukčních desek a překližek H, D
03 čalounickou výrobu H, D
08-88-2Košíkářská výrobaH, DPříprava a úprava vrbového proutí, příprava vrbových sazenic a montáž košikářských výrobků. Štípáni orobince, zhotovování jednoduchých výpletů a výrobků, např. nákupní tašky, rohože. Práce na ručních stavech.1.9.19812422
08-99-2Kožedělná výroba se zaměřením pro Práce při pásové výrobě obuvi, opracování dílců obuvi (lepidly, přibíjeni, zaklepávání atd.) a práce při montáži obuvi (čištění, klouzkování, lepení atd.). Zhotovování svršků obuvi (hlazení, kroužkování, kosení atd.). Práce při výrobě rukavic, kufrů a galantérie. Sešívání dílců kožešinových výrobků ručně nebo na šicích strojích.1.9.19812422
01 obuv H, D
02 koženou galantérii H, D
03 kožešnickou konfekci H, D
33-94-2Výroba hudebních nástrojůH, DZákladní práce ve výrobě hudebních nástrojů (obrábění, vrtání, povrchová úprava, montážní práce atd.) včetně manipulace a expedice výrobků.1.9.19812422
09 Stavebnictví a zeměměřictví
08-82-2Stavební výrobaHStavební práce spojené s přípravou směsí (malt, betonů, asfaltů atd.), s obsluhou různých jednoduchých stavebních strojů a za-řízení. Práce při stavbách dlážděných komunikací, silničního a železničního svršku nebo venkovních sítí. Dokončovací práce na stavbách. Příprava, montáž a demontáž lešení a konstrukcí, plošin a výtahů.1.9.19792422
45 Zemědělství a letní hospodářství
48-72-2Zemědělská výrobaH, DPříprava osiva, sadby, práce s ručním nářadím a na závěsných strojích při setí, vysazováni, ošetřování plodin v době vegetace a při sklizňových pracích. Manipulační práce při obsluze zemědělských strojů a zařízení. Úprava chmele při uskladňování, balení a expedici. Přípravy pozemků pro pěstování chmele včetně obsluhy strojního sklízecího zařízení. Jednoduché práce při opravách zemědělských strojů. Sklízení a zpracování rákosu včetně výroby hotových výrobků z rákosu. Jednoduché práce při těžbě a zpracování rašeliny a při výrobě humusových hnojiv včetně obsluhy strojů a výrobních linek Jednoduché práce při obsluze hospodářských zvířat.1.9.19802422
45-79-2Lesní výrobaH, DPráce v lesních školkách, při zalesňováni, při ošetřování a ochraně lesních kultur, práce při ochraně lesa, při sběru a ošetřování semen lesních dřevin. Základní práce při ručním obráběni dřeva.1.9.19812422
55 Zdravotnictví
55-71-2Zdravotnická výroba se zaměřením pro Jednoduché výrobní operace při výrobě všech druhů brýlových skel a Jejich povrchové úpravy včetně celuloidových obrub a jejich montáží. Práce při přípravě a úpravě surovin, polotovarů i hotových výrobků ve výrobě farmaceutické, biologické a imunologické za použiti mechanických technologických operací, např. vážení, dávkování, mletí, briketování, dražování včetně manipulace a adjustace výrobků.1.9.19812422
01 brýlovou optiku H, D
02 farmaceutickou výrobu H, D
55-93-2Provoz zdravotnických zařízeníH, DPráce spojené s provozem zdravotnických zařízení např. desinfekce, jednoduché práce při obsluze nemocných a práce v rehabilitačních zařízeních.1.9.19812422
64 Ekonomika a organizace, obchod a služby
64-57-2Technické služby se zaměřením pro H, DMytí, mazání a konzervace silničních motorových vozidel. Příjem, značkování a manipulace s prádlem a praní prádla v pračkách s ručním ovládáním. Žehlení prádla ručně i na všech typech žehlících strojů, plisování a mandlování. Vyvolávání filmů svitkových i kinofilmů, včetně zhotovování fotokopií.1.9.19812422
01 autoservis
02 prádelny a čistírny
03 fotografii
64-58 2Služby v lázeňských a rekreačních zařízeních se zaměřením pro H, DPříprava a údržba ledové plochy. Údržba přístavních zařízení a lodí včetně půjčováni lodí a rekreačních potřeb. Příprava léčebných roztoků v lázních a provádění základních léčebných a rehabilitačních procesů (obklady, zábaly, šediny, ozařování horským sluncem, koupele atd.). Základní práce při pedikúře a manikúře, včetně změkčování kůže, masáže ruky a lakování nehtů.1.9.19812422
01 lázeňská zařízení
02 rekreační zařízení
64-59-2Obchodní provoz se zametením proH, DPráce spojené s manipulací a přepravou jednotlivých druhů zboží. Stánkový prodej zboží všeho druhu. Příprava baleného zboží včetně navazování a obsluhy výrobních linek. Jednoduché práce při aranžování zboží a výroba figurín ze sádry a plastů. Drobný prodej zboží při společenských akcích, prodej a výčep nápojů bez obsluhy hostů. Příprava surovin a polotovarů včetně manipulace s nimi při přípravě jídel a příprava jednoduchých jídel a teplých nápojů. Příprava směsí a surovin a manipulace s nimi v cukrářské výrobě. Příprava krémů, šlehačky a jednoduchých cukrářských výrobků.1.9.19812422
01 obchod
02 propagaci
03 společné stravování
85 Umění, užité uměním a rukodílná uměleckořemeslná výroba
85-81-2Scénická výrobaH, DZákladní manipulace, obsluha a drobná údržba osvětlovací a sdělovací techniky. Stavebně dekorační práce v ateliéru, exteriéru a na jevišti. Práce při přípravě, úpravě, opravách a manipulaci scénických kostýmu a jejich doplňků. Práce při obstarávání, přípravě a úpravě osobních a spotřebních filmových, televizních, divadelních či variet-nich rekvizit. Jednoduché práce při zpracováni kinematografických barevných a černobílých filmů a magnetických nosičů.1.9.19812422

*) V učebním oboru č. 0101 je na 1 mistra odborného výcviku až 30 učňů, pokud jsou učni přiděleni při práci na povrchu dolu kádrovým dělníkům.

*) Délka přípravného období pro učně, jejichž učební poměr pokračuje v nástavbovém učebním oboru č. 1352 lesní mechanizátor, se prodlužuje na 12 měsíců (u učňů s úplným středním všeobecným vzděláním zůstává 6 měsíců).

**) Podmínkou přijetí do učebního oboru č. 1352 je úspěšné ukončení 1. ročníku učebního oboru č. 1351 lesař (u učňů s úplným středním všeobecným vzděláním úspěšné ukončení 1. pololetí v učebním oboru č. 1351).

*) Podmínkou přijetí do učebního oboru č. 1304 je vyučení v učebním oboru č. 1303 chovatel koní.

*) Podmínkou přijetí do učebního oboru č. 1324 a 1325 je vyučení v učebním oboru č. 1308 zemědělec mechanizátor, zemědělkyně mechanizátorka.

**) Učební obor č. 1361 se zrušuje.

1) Kód je stanoven výnosem Federálního statistického úřadu čj. 2817/78-03 o doplnění jednotné klasifikace studijních a učebních oborů.

2) V učebním oboru 01-51-2 je na 1 mistra odborné výchovy až 30 žáků-učňů, pokud jsou přiděleni při práci na povrchu dolu kádrovým dělníkům.

3) Při montážních pracích 4-6 žáků-učňů na 1 mistra odborné výchovy.

Příloha č. 2

Srovnávací tabulka nových a dosavadních číselných znaků učebních oborů

I. Přehled skupin učebních oborů

Nový číselný znak **) a názevČíselný znak a název odpovídajících skupin učebních
oborů podle dosavadních předpisů
21Hornictví a hornická geologie01Hornictví
22Hutnictví02Hutnictví
24Strojírenství a ostatní kovodělná výroba04Strojírenství a ostatní kovodělná výroba
26Elektrotechnika05Elektrotechnika
27Technická chemie silikátů07Stavební hmoty, keramika a sklářství
28Technická chemie ostatní03Chemie
29Potravinářství12Potravinářství
31Textil a oděvnictví10Textil a oděvnictví
32Zpracování kůže a výroba obuvi11Zpracování kůže a výroba obuvi
33Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů 08Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
34Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie09Polygrafie, zpracování papíru, film a fotografie
36Stavebnictví a zeměměřictví06Stavebnictví
37Doprava, pošty a telekomunikace (provozní obory)14Doprava a spoje (provozní obory)
42Zemědělství a lesní hospodářství13Zemědělství a lesní hospodářství
63Ekonomika a organizace, obchod a služby15Obchod, pohostinství a různé nevýrobní služby
82Umění, užité umění a rukodílná uměleckořemeslná výroba16 Rukodílná uměleckořemeslná výroba

II. Přehled učebních oborů

Nový číselný znak **)Název učebního oboruČíselný znak odpovídajících učebních
oborů podle dosavadních předpisů
21 Hornictví a hornická geologie
21-61-2horník pro uhelné doly0101
21-62-2horník pro rudné doly0102
21-63-2horník mechanizovaných pracovišť0103
21-64-2koksař0104
21-65-2strojník komplexně mechanizovaných porubů a předků0105
21-67-2důlní zámečník0107
21-68-2důlní elektromontér0108
21-69-2vrtař0109
22 Hutnictví
22-51-2hutník u vysoké pece0201
22-52-2hutník ocelář0202
22-61-2hutník neželezných kovů0211
22-71-2valcíř trub0221
22-72-2valcíř profilů0222
22-73-2valcíř plechů0223
22-81-2tažeč drátů
tažečka drátů
0231
22-82-2pletař lan0232
22-83-2řetězář
řetězářka
0233
24 Strojírenství a ostatní kovodělná výroba
24-01-2slévač0401
24-02-2jádrařka0402
24-03-2dřevomodelář0403
24-04-2kovomodelář0404
24-05-2kovář0405
24-06-2kalič0406
24-07-2odlévač kovů pod tlakem0407
24-08-2kotlář0408
24-09-2potrubář0409
24-20-2montér výtahů0420
24-21-2montér ocelových konstrukcí0421
24-22-2strojní zámečník
strojní zámečnice
0422
24-23-2nástrojař
nástrojařka
0423
24-24-2provozní zámečník0424
24-25-2chladírenský mechanik
chladírenská mechanička
0425
24-27-2zámečník kolejových vozidel0427
24-28-2lodní mechanik0428
24-29-2stavební zámečník0429
24-31-2váhař
váhařka
0431
24-32-2puškař
puškařka
0432
24-35-2klempíř0435
24-37-2karosář
karosářka
0437
24-38-2zámečník draků0438
24-41-2soustružník kovů
soustružnice kovů
0441
24-42-2frézař
frézařka
0442
24-43-2brusič kovů
brusička kovů
0443
24-44-2horizontkář0444
24-45-2ostřič nástrojů0445
24-51-2automechanik
automechanička
0451
24-52-2mechanik motorových lokomotiv a motorových vozů0452
24-53-2letecký mechanik0453
24-54-2chirurgický mechanik
chirurgická mechanička
0454
24-55-2ortopedický mechanik
ortopedická mechanička
0455
24-56-2mechanik vakuových zařízení
mechanička vakuových zařízení
0456
24-57-2mechanik oděvních strojů
mechanička oděvních strojů
0457
24-61-2mechanik optických přístrojů
mechanička optických přístrojů
0461
24-62-2mechanik organizačních a výpočetních strojů
mechanička organizačních a výpočetních strojů
0462
24-63-2hodinář
hodinářka
0463
24-64-2mechanik
mechanička
0464
24-71-2galvanizér0471
24-73-2kabelář
kabelářka
0473
24-74-2nožíř
nožířka
0474
24-82-2kovotlačitel0482
24-83-2pasíř
pasířka
0483
24-84-2pasíř bižutérie
pasířka bižutérie
0484
24-85-2rytec kovů
rytkyně kovů
0485
24-86-2zlatník a klenotník
zlatnice a klenotnice
0486
26 Elektrotechnika
26-81-2elektromontér rozvodných zařízení0501
26-82-2provozní elektromontér
provozní elektromontérka
0502
26-83-2elektromechanik
elektromechanička
0503
26-85-2montér spojových zařízení
montérka spojových zařízení
0505
26-86-2mechanik elektronických zařízení
mechanička elektronických zařízení
0506
26-88-2spojový montér0508
26-89-2spojový mechanik
spojová mechanička
0509
26-90-2mechanik dálkových spojů
mechanička dálkových spojů
0510
26-92-2mechanik měřicích a regulačních přístrojů
mechanička měřicích a regulačních přístrojů
0512
27 Technická chemie silikátů
27-41-2strojník pro výrobu stavebních hmot0701
27-42-2formovač žárovzdorné keramiky0712
27-43-2formovač chemické kameniny
formovačka chemické kameniny
0713
27-44-2keramik brusných prostředků
keramička brusných prostředků
0714
27-45-2elektrokeramik
elektrokeramička
0715
27-46-2výrobce stavební keramiky
výrobkyně stavební keramiky
0716
27-51-2modelář keramiky
modelářka keramiky
0721
27-54-2vylévač zdravotnické keramiky0724
27-55-2keramik
keramička
0725
27-58-2malíř keramiky
malířka keramiky
0728
27-71-2foukač dutého skla0751
27-72-2foukač technického skla
foukačka technického skla
0752
27-75-2mačkář skla0755
27-76-2lisař skla0756
27-77-2strojník sklářských automatů0757
27-78-2strojník plochého skla0758
27-79-2sklář-vláknař
sklářka-vláknařka
0759
27-80-2zušlechťovač plochého skla
zušlechťovačka plochého skla
0770
27-83-2brusič skla
brusička skla
0773
27-84-2brusič skla-kulič
brusička skla-kulička
0774
27-85-2rytec skla
rytkyně skla
0775
27-86-2malíř skla
malířka skla
0776
27-87-2výrobce skleněné bižutérie
výrobkyně skleněné bižutérie
0777
27-91-2optik
optička
0781
27-92-2mechanik brýlové optiky
mechanička brýlové optiky
0782
27-93-2mechanik optiky
mechanička optiky
0783
27-94-2brusič technického a šperkového kamene
brusička technického a šperkového kamene
0784
27-98-2výrobce knoflíků
výrobkyně knoflíků
0791
28 Technická chemie ostatní
28-61-2provozní chemik
provozní chemička
0301
28-62-2provozní chemik ropař
provozní chemička ropařka
0302
28-63-2provozní chemik palivář
provozní chemička palivářka
0303
28-64-2provozní chemik vláknař
provozní chemička vláknařka
0304
28-65-2provozní chemik nátěrových hmot
provozní chemička nátěrových hmot
0305
28-66-2plastikář
plastikářka
0306
28-67-2strojník papírenské výroby0307
28-68-2provozní chemik gumař
provozní chemička gumařka
0308
28-69-2vulkanizér0309
28-70-2provozní chemik fotografických materiálů
provozní chemička fotografických materiálů
0310
28-71-2chemická laborantka0311
28-72-2lisař plastických hmot
lisařka plastických hmot
0312
28-81-2farmaceutický chemik
farmaceutická chemička
0331
28-86-2úpravářka chemických vláken0341
28-91-2zpracovatel papíru
zpracovatelka papíru
0351
28-96-2preparátor
preparátorka
0361
29 Potravinářství
29-61-2mlynář1201
29-62-2pekař
pekařka
1202
29-63-2pečivář
pečivářka
1203
29-64-2cukrář
cukrářka
1204
29-65-2cukrovinkář
cukrovinkářka
1205
29-66-2mlékař
mlékařka
1206
29-67-2lučebník tuků
lučebnice tuků
1207
29-68-2řezník a uzenář1208
29-69-2uzenářka1209
29-70-2konzervář
konzervářka
1210
29-71-2sladovník1211
29-72-2průmyslový drůbežář
průmyslová drůbežářka
1212
29-74-2chemik kvasných procesů
chemička kvasných procesů
1214
29-81-2průmyslový krmivář
průmyslová krmivářka
1221
31 Textil a oděvnictví
31-42-2tírník
tírnice
1002
31-43-2přadlák
přadlena
1003
31-45-2technický plsťař
technická plsťařka
1005
31-46-2tkadlec
tkadlena
1006
31-50-2prýmkař
prýmkařka
1010
31-51-2pletař
pletařka
1011
31-56-2strojní krajkářka1016
31-57-2tkadlec krajek
tkadlena krajek
1017
31-59-2seřizovač textilních strojů1019
31-60-2seřizovač pletařských strojů
seřizovačka pletařských strojů
1020
31-62-2barvíř
barvířka
1022
31-63-2úpravář textilií
úpravářka textilií
1024
31-65-2tiskař tkanin
tiskařka tkanin
1025
31-67-2strojní tiskař tkanin a pletenin
strojní tiskařka tkanin a pletenin
1027
31-68-2rytec tiskacích a razicích válců
rytkyně tiskacích a razicích válců
1028
31-73-2chemik prádelen a čistíren
chemička prádelen a čistíren
1033
31-77-2strojní vyšívačka1043
31-80-2kloboučnický plsťař
kloboučnická plsťařka
1050
31-81-2kloboučník
kloboučnice
1051
31-82-2průmyslová modistka1052
31-83-2dámský krejčí
dámská krejčová
1053
31-84-2pánský krejčí
pánská krejčová
1054
31-85-2švadlena1055
31-86-2výrobkyně baretů a fezů1056
31-87-2modistka1057
31-91-2výrobkyně umělých květin1091
31-92-2výrobkyně textilních hraček1092
32 Zpracování kůže a výroba obuvi
32-41-2koželuh1101
32-42-2vydělávač kožešin1102
32-51-2kožešník
kožešnice
1111
32-52-2šička kožichů1112
32-53-2rukavičkář1113
32-54-2šička rukavic1114
32-55-2brašnář
brašnářka
1115
32-56-2sedlář-manžetář
sedlářka-manžetářka
1116
32-57-2bandážista
bandážistka
1117
32-70-2úpravářka usní1150
32-71-2vysekávač usní
vysekávačka usní
1151
32-72-2svrškař
svrškařka
1152
32-73-2strojní obuvník
strojní obuvnice
1153
32-74-2obuvník
obuvnice
1154
32-75-2ortopedický obuvník
ortopedická obuvnice
1155
32-77-2obuvnický gumař1157
32-78-2opravář obuvi
opravářka obuvi
1158
32-81-2modelář kopyt1161
33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
33-51-2výrobce dřevařských polotovarů0801
33-54-2překližkář
překližkářka
0804
33-55-2truhlář
truhlářka
0805
33-58-2čalouník a dekoratér
čalounice a dekoratérka
0808
33-59-2bednář a obalář0809
33-61-2košikář a pletař nábytku
košikářka a pletařka nábytku
0811
33-62-2kartáčník
kartáčnice
0812
33-63-2soustružník dřeva a nekovových hmot
soustružnice dřeva a nekovových hmot
0813
33-64-2rámař
rámařka
0814
33-66-2mechanik výroby konstrukčních desek
mechanička výroby konstrukčních desek
0816
33-67-2výrobce sportovních potřeb
výrobkyně sportovních potřeb
0817
33-71-2průmyslový obráběč dřeva
průmyslová obráběčka dřeva
0821
33-91-2mechanik strunných hudebních nástrojů
mechanička strunných hudebních nástrojů
0851
33-92-2mechanik klávesových hudebních nástrojů
mechanička klávesových hudebních nástrojů
0852
33-93-2mechanik dechových hudebních nástrojů
mechanička dechových hudebních nástrojů
0853
34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
34-51-2sazeč
sazečka
0901
34-52-2tiskař na knihtiskových strojích0902
34-56-2tiskař na ofsetových strojích0906
34-67-2stereotypér0917
34-68-2razítkář
razítkářka
0918
34-70-2tiskař na maloofsetových strojích
tiskařka na maloofsetových strojích
0920
34-71-2reprodukční grafik
reprodukční grafička
0921
34-81-2knihař
knihařka
0931
34-82-2průmyslový knihař
průmyslová knihařka
0932
34-86-2mechanik polygrafických strojů0941
34-91-2fotograf
fotografka
0951
34-92-2filmový laborant
filmová laborantka
0952
36 Stavebnictví a zeměměřictví
36-61-2zedník0601
36-63-2tesař0603
36-64-2železobetonář0604
36-69-2stavební montážník0609
36-70-2strojník prefabrikace
strojnice prefabrikace
0610
36-71-2betonář stavebních dílců0611
36-72-2kameník0612
36-74-2dlaždič0614
36-76-2izolatér0616
36-77-2pokrývač0617
36-78-2instalatér0618
36-79-2sklenář
sklenářka
0619
36-80-2podlahář0620
36-81-2malíř pokojů0621
36-83-2malíř a natěrač0623
36-85-2lakýrník
lakýrnice
0625
36-88-2kominík0628
37 Doprava, pošty a telekomunikace (provozní obory)
37-61-2železničář vnitropodnikové dopravy1401
37-62-2železničář
železničářka
1402
37-71-2silničář1411
37-81-2traťový strojník1421
37-91-2spojový manipulant
spojová manipulantka
1451
42 Zemědělství a lesní hospodářství
42-52-2chovatel drůbeže
chovatelka drůbeže
1302
42-53-2chovatel koní1303
42-54-2chovatel koní-jezdec z povolání1304
42-55-2rybář1305
42-56-2včelař a ovocnář
včelařka a ovocnářka
1306
42-57-2zahradník
zahradnice
1307
42-58-2zemědělec mechanizátor
zemědělkyně mechanizátorka
1308
42-71-2opravář zemědělských strojů
opravářka zemědělských strojů
1321
42-72-2kovář a podkovář1322
42-74-2traktorista mechanizátor1324
42-74-2pěstitel mechanizátor
pěstitelka mechanizátorka
1324
42-75-2chovatel hospodářských zvířat
chovatelka hospodářských zvířat
1325
42-75-2chovatel mechanizátor
chovatelka mechanizátorka
1325
42-81-2lesař1351
42-82-2lesní mechanizátor1352
42-92-2chovatel cizokrajných zvířat
chovatelka cizokrajných zvířat
1362
63 Ekonomika a organizace, obchod a služby
63-41-2prodavač smíšeného zboží
prodavačka smíšeného zboží
1501
63-42-2prodavač potravinářského zboží
prodavačka potravinářského zboží
1502
63-44-2prodavač průmyslového zboží
prodavačka průmyslového zboží
1504
63-51-2prodavač motorových vozidel
prodavačka motorových vozidel
1511
63-52-2prodavač elektrotechnického zboží
prodavačka elektrotechnického zboží
1512
63-53-2prodavač drogistického zboží
prodavačka drogistického zboží
1513
63-55-2knihkupec
knihkupkyně
1515
63-61-2aranžér
aranžérka
1541
63-71-2kuchař
kuchařka
1551
63-72-2číšník
servírka
1552
63-73-2kuchař a číšník
kuchařka a servírka
1553
63-81-2holič a kadeřník
holička a kadeřnice
1571
82 Umění, užité umění a rukodílná uměleckořemeslná výroba
82-51-2kovolijec1601
82-52-2umělecký kovář1602
82-53-2umělecký zámečník1603
82-54-2cizelér
cizelérka
1604
82-55-2umělecký pasíř
umělecká pasířka
1605
82-85-2zlatotepec1606
82-56-2umělecký truhlář
umělecká truhlářka
1611
82-57-2umělecký čalouník a dekoratér
umělecká čalounice a dekoratérka
1612
82-58-2umělecký zpracovatel dřeva
umělecká zpracovatelka dřeva
1613
82-59-2umělecký zpracovatel přírodních pletiv
umělecká zpracovatelka přírodních pletiv
1614
82-61-2umělecký keramik
umělecká keramička
1621
82-62-2umělecký sklář1622
82-63-2perleťář
perleťářka
1623
82-66-2sochař kamene1626
82-71-2ruční tkadlec
ruční tkadlena
1631
82-72-2tkadlec gobelínů
tkadlena gobelínů
1632
82-75-2ruční vyšívačka1635
82-76-2ruční krajkářka1636
82-77-2tiskař textilií
tiskařka textilií
1637
82-81-2umělecký malíř interiérů1641
82-82-2štukatér1642
82-83-2umělecký pozlacovač
umělecká pozlacovačka
1643
82-84-2umělecký sklenář1644
82-91-2vlásenkář
vlásenkářka
1651
82-92-2obuvník scénické a krojové obuvi
obuvnice scénické a krojové obuvi
1652
82-93-2krejčí scénických kostýmů
krejčová scénických kostýmů
1653
82-95-2montér scénické stavby1655
82-96-2scénický osvětlovač1656

**) Podle jednotné klasifikace studijních a učebních oborů, kterou vydal Federální statistický úřad (jako část 8 jednotné soustavy sociálně ekonomických klasifikací) nákladem Statistického a evidenčního vydavatelství tiskopisů, Praha - v r. 1970.

Přesunout nahoru