Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 84/1970 Sb.Vyhláška Federálního výboru pro průmysl, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 57/1959 Ú. l., o náležitostech, které se poskytují pracovníkům získávaným náborem prováděným odbory pracovních sil, zdravotnictví a sociálního zabezpečení rad okresních národních výborů

Částka 25/1970
Platnost od 19.08.1970
Účinnost od 19.08.1970
Zrušeno k 01.05.1974 (33/1974 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

84

VYHLÁŠKA

Federálního výboru pro průmysl

ze dne 28. července 1970,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 57/1959 Ú. l., o náležitostech, které se poskytují pracovníkům získávaným náborem prováděným odbory pracovních sil, zdravotnictví a sociálního zabezpečení rad okresních národních výborů

Federální výbor pro průmysl stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a k provedení usnesení předsednictva vlády ČSSR ze dne 17. listopadu 1969 a ze dne 9. dubna 1970 podle § 18 vládního nařízení č. 92/1958 Sb., kterým se provádí zákon č. 70/1958 Sb., o úkolech podniků a národních výborů na úseku péče o pracovní síly, podle § 12 odst. 2 zákona č. 53/1968 Sb., o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů, a podle čl. 144 odst. 2 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci:


§ 1

Vyhláška č. 57/1959 Ú. l., o náležitostech, které se poskytují pracovníkům získávaným náborem prováděným odbory pracovních sil, zdravotnictví a sociálního zabezpečení rad okresních národních výborů (dále jen "vyhláška č. 57/1959 Ú. l.") se mění a doplňuje takto:

1. K § 6 odst. 2 se připojuje na konci nová věta, která zní: "V organizacích Československého uranového průmyslu činí rodinná podpora až 20 Kčs za každý kalendářní den trvání pracovního poměru, jde-li o pracovníky ženaté a jim na roveň postavené a o pracovníky svobodné, s výjimkami stanovenými v odstavci 3."

2. Příloha č. 6 k vyhlášce č. 57/1959 Ú. l. se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

"Stanovení výše poskytovaných náležitostí a podrobností podmínek jejich přiznání pracovníkům, kteří nastupují do zaměstnání v organizacích Československého uranového průmyslu

A. Náborový příspěvek

1. Pracovníkům získaným pro organizace Československého uranového průmyslu (§ 4 vyhl. č. 57/1959 Ú. l.) budou poskytovány náborové příspěvky

a) při uzavření pracovní smlouvy na dobu nejméně tří let ve výši (Kčs)

skupina organizací celkem při nástupu po odprac. 1. roku po odprac. 2. roku
I. 6 500 2 000 2 100 2 400
II. 5 000 1 500 1 600 1 900
III. 3 500 1 000 1 100 1 400
IV. 2 000 500 600 900

b) při uzavření pracovní smlouvy na dobu jednoho roku ve výši (Kčs)

skupina organizací I. II. III. IV.
při nástupu jednorázově 2 000 1 500 1 000 500

Pro delší období než 1 rok se odvozuje výše náborového příspěvku podle délky závazku.

2. Zařazení organizací do příslušných skupin stanoví každoročně Federální výbor pro průmysl v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí s přihlédnutím k naléhavosti plnění plánovaných úkolů.

3. Pracovníkům, kteří po splnění pracovní smlouvy uzavřené na dobu určitou se zavážou pokračovat v dohodě s podnikem v jejím plnění na další časové období, nejméně na dobu jednoho roku, budou poskytovány náborové příspěvky ve výši stanovené v bodě 1.

B. Příspěvek na zapracování

Pracovníkům, kteří mají nárok na příspěvek na zapracování, bude vyplácen tento příspěvek po dobu tří měsíců až do celkové výše 1 025 Kčs.

C. Náhrada jízdného za cesty k návštěvě rodiny

Pokud pracovník v souvislosti s nástupem do zaměstnání bude nucen bydlet odloučeně mimo svou rodinnou domácnost, bude mu umožněna návštěva rodiny a uhrazeno prokázané zlevněné jízdné do místa bydliště rodiny a zpět, a to ženatému jednou měsíčně a svobodnému jednou za tři měsíce. Jízdné se uhradí podle tarifů platných pro přepravu 2. třídou osobního vlaku nebo - pokud je to úspornější nebo nezbytné - autobusem. Při délce tratě přesahující v nejkratším směru vzdálenost 100 km se uhradí jízdné podle tarifů platných pro přepravu 2. třídou rychlíkem, popřípadě autobusem."


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr-předseda: Ing. Zahradník v. r.

Přesunout nahoru