Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 80/1970 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Indické republiky o spolupráci v oblasti využívání jaderné energie pro mírové účely

Částka 24/1970
Platnost od 11.08.1970
Účinnost od 01.01.1967
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

80

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 10. června 1970

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Indické republiky o spolupráci v oblasti využívání jaderné energie pro mírové účely


Dne 9. listopadu 1966 byla v New Delhi podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Indické republiky o spolupráci v oblasti využívání jaderné energie pro mírové účely.


Podle svého článku VII vstoupila Dohoda v platnost dnem 1. ledna 1967.

Český překlad Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr: Ing. Marko v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Indické republiky o spolupráci v oblasti využívání jaderné energie pro mírové účely

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Indické republiky jsouce si vědomy velkého významu, jaký má využívání jaderné energie pro mírové účely a přejíce si dále rozvíjet přátelské vztahy mezi oběma státy též prohlubováním vzájemné spolupráce v této oblasti, se dohodly na těchto ustanoveních:

Článek I

Smluvní strany budou vzájemně spolupracovat v oblasti výzkumu a využívání jaderné energie pro mírové účely. Příslušné orgány, organizace a instituce smluvních stran budou za tím účelem spolupracovat v těchto otázkách:

1. využívání radioaktivních izotopů ve vědě, lékařství, zemědělství a v různých odvětvích průmyslu a techniky;

2. technika, fyzika provozu pokusných atomových reaktorů;

3. jaderná fyzika nízkých a vysokých energií a problémy teoretické fyziky;

4. radiační chemie;

5. radiobiologická ochrana v jaderných zařízeních;

6. přístroje a zařízení pro jadernou techniku;

7. další otázky, na nichž se příslušné orgány smluvních stran mohou kdykoliv dohodnout.

Článek II

K uskutečnění spolupráce uvedené v článku 1 budou příslušné orgány smluvních stran provádět, podporovat a umožňovat:

1. navazování písemných a osobních styků mezi zástupci vědeckých a technických ústavů obou zemí;

2. vzájemné vysílání vědeckých pracovníků a odborníků za účelem výměny zkušeností, zvyšování kvalifikace a řešení společných úkolů;

3. účast odborníků jedné země na konferencích, kongresech, symposiích, seminářích a jiných akcích organizovaných druhou zemí (s výjimkou mezinárodních a regionálních akcí, na nichž jsou řešeny problémy s aktivní účastí obou stran);

4. výměnu vědeckotechnických publikací;

5. výměnu technické dokumentace, vzorků přístrojů a zařízení pro jadernou techniku a materiálů podle možností smluvních stran;

6. výměnu učebních programů, učebnic a zkušeností v oblasti přípravy a výuky odborníků;

7. výměnu stipendistů.

Článek III

Ustanovení článku II se netýká informací, dokumentace nebo zařízení tajné povahy nebo těch, které smluvní strany nemohou poskytnout z důvodů, že byly získány od třetího státu nebo vyplynuly ze spolupráce s třetím státem.

Článek IV

Smluvní strany se zavazují, že na žádost druhé strany budou zachovávat zásady nutné pro utajení získaných informací a dokumentace . Informace a poznatky získané na základě této Dohody od jedné ze smluvních stran nebudou bez jejího souhlasu publikovány nebo poskytnuty třetímu státu.

Článek V

Tato Dohoda se bude provádět na základě konkrétních plánů spolupráce sjednávaných vždy na určité časové období mezi Československou komisí pro atomovou energii a Komisí pro atomovou energii Indie.

Článek VI

Zástupci Československé komise pro atomovou energii a zástupci Indické komise pro atomovou energii se budou jednou za tři roky scházet za účelem sjednávání plánů spolupráce uvedených v článku V této Dohody a zhodnocení průběhu a výsledků spolupráce v uplynulém období. Zpráva o tomto hodnocení bude předkládána vládám obou zemí.

Článek VII

Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem vzájemně dohodnutým a doba trvání platnosti je stanovena na pět let. Pokud jedna ze smluvních stran tuto Dohodu písemně nevypoví tři měsíce před uplynutím uvedeného pětiletého období , zůstane Dohoda dále v platnosti a může být kdykoliv jednou ze smluvních stran vypovězena. Její platnost skončí tři měsíce poté, co druhá smluvní strana obdrží písemné oznámení o výpovědi.

Tato Dohoda byla sepsána v anglickém jazyce.

Dáno v Novém Delhi dne 9. listopadu 1966.

Za vládu Československé socialistické republiky

Vlasák v. r.

Za vládu Indické republiky

V. A. Sarabhai v. r.

Přesunout nahoru