Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 72/1970 Sb.Zákon o některých opatřeních týkajících se podnikového rejstříku

Částka 22/1970
Platnost od 17.07.1970
Účinnost od 01.08.1970
Zrušeno k 01.07.1988 (98/1988 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

72

ZÁKON

ze dne 8. července 1970

o některých opatřeních týkajících se podnikového rejstříku

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


§ 1

(1) Organizace, které se zapisují do podnikového rejstříku, mohou nabývat práv a zavazovat se ode dne zápisu do podnikového rejstříku. Toto ustanovení se nevztahuje na organizace zřízené podle zákona č. 119/1948 Sb., o státní organizaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasílatelství.

(2) Dnem zápisu je den, v němž byl zápis do podnikového rejstříku povolen usnesením soudu příslušného vést podnikový rejstřík (rejstříkový soud), není-li ve zřizovací listině stanoven den pozdější.

§ 2

Do podnikového rejstříku se kromě organizací, o nichž tak stanoví dosavadní právní předpisy, zapisují též národní výbory, které provozují podnikatelskou činnost ve svých drobných provozovnách. V zápisu se uvede pouze označení příslušného národního výboru, jeho sídlo a předmět činnosti drobných provozoven jím zřízených. Činnost drobné provozovny může být zahájena teprve ode dne zápisu do podnikového rejstříku.

§ 3

(1) U lidových družstev, družstevních zemědělských organizací a společných družstevních podniků, u svazů družstev, družstevních podniků, jakož i u podniků a hospodářských zařízení společenských organizací se zapisuje do podnikového rejstříku též předmět činnosti ve znění podle zřizovací listiny, statutu, stanov, smlouvy nebo jiného právního aktu, kterým byl stanoven předmět činnosti organizace.

(2) Předmět činnosti se zapisuje do podnikového rejstříku též u organizací vzniklých na základě smlouvy o sdružení; *) u těchto organizací se zapisuje i název a sídlo členských organizací a podíly členů.

§ 4

U organizací, u nichž se do podnikového rejstříku zapisuje podle § 2 a 3 tohoto zákona předmět činnosti, popřípadě další skutečnosti, se zapisují též změny nebo zánik těchto skutečností; změněnou činnost mohou organizace zahájit a nabývat z ní práv a zavazovat se teprve ode dne zápisu této změny.

§ 5

(1) O řízení ve věcech podnikového rejstříku platí ustanovení občanského soudního řádu; jeho ustanovení o pořádkových opatřeních se užije i v případech, kdy nebude uposlechnuto výzvy rejstříkového soudu.

(2) V řízení o povolení zápisu je rejstříkový soud povinen zkoumat, zda jsou splněny předpoklady k provedení zápisu vyžadované právními předpisy, zejména zda předmět činnosti nebo jeho změny jsou ve shodě s oprávněním schváleným nebo vydaným příslušným orgánem, a zda byl udělen též souhlas, je-li nutný podle zvláštních předpisů.

(3) Rejstříkový soud oznámí zápisy organizací, předmětu jejich činnosti a předmětu činnosti drobných provozoven národních výborů, jakož i zápisy změn a zániku těchto skutečností příslušnému státnímu orgánu správy daní a odvodů a příslušnému orgánu státní statistiky.

§ 6

(1) Organizace již zapsané v podnikovém rejstříku, pro které je stanovena povinnost zapsat předmět činnosti, předloží návrh na zápis rejstříkovému soudu nejpozději do tří měsíců od účinnosti tohoto zákona.

(2) Organizace dosud nezapsané, uvedené v § 3 odst. 2, předloží návrh na příslušné zápisy rovněž ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci. V téže lhůtě předloží i národní výbory návrhy na zápis týkající se drobných provozoven zřízených před účinností tohoto zákona.

(3) Nebudou-li návrhy na zápis uvedené v odstavcích 1 a 2 podány ve stanovené lhůtě, nemohou organizace, popřípadě drobné provozovny národních výborů pokračovat v činnosti, a to do doby, než bude zápis proveden.


§ 7

Zrušují se

a) v § 19 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. první věta,

b) § 2 odst. 3 a § 12 vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 114/1964 Sb., o podnikovém rejstříku.


§ 8

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1970.


Svoboda v. r.

Dr. Hanes v. r.

Dr. Štrougal v. r.

Poznámky pod čarou

*) § 85 odst. 6 vl. nař. č. 100/1966 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství, ve znění vl. nař. č. 169/1969 Sb.

Přesunout nahoru